Pest Megyi Hírlap, 1975. november (19. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

1975. NOVEMBER 1., SZOMBAT £*cr» TB Kamiim A politikai könyvnapok ünnepi megnyitóján (Folytatás az 1. oldalról) — A marxizmus—len.inizmus megszületése óta történelmi­leg rövid idő telt el. De az emberi társadalmak történe­tében új korszak kezdődött vele: a szocializmus, korszaka — mondotta Benke Valéria, majd arról szólt, hogy a kö­zelmúltban tekintettük át, a párt XI. kongresszusán: hói tart népünk a szocialista rend építésében. Ennek szel­lemében emlékeztetett az ün­nepi előadó — a politikai könyvek olvasása kapcsán is — néhány idevágó megállapí­tásra. így különösen arra, hogy társadalmunk politikai egysége — a szocialista épí­tés igenlése alapján — kiala­kult, de a világnézeti tuda­tosságban, egyértelműségben még nem homogén. Itt nagy feladatai vannak még a pro­pagandamunkának. A marxista gondolat a magyar szellemi élet egészében jelen van, ha eltérő mértékben és hatás­sal is. Erre utalva mondot­ta el, hogy társadalmi kér­désekkel ismerkedik marxista megközelítésben az a 700 ezer elvtárs és pártonkívüli, akik a politikai oktatás külön­böző tanfolyamain vesznek részt. A tömegoktatási for­mákban 500—600 ezren tanul­nak, a marxista-leninista esti egyetemek és pártiskolák 120 ezer hallgatója esetében már a marxista—leninista elméle- tiségről beszélhetünk. A po litikai főiskolán évente több százan kapnak tudományos színvonalú marxista képzést. A marxizmus elmélete, a ter­mészet, a társadalom és a gondolkodás dialektikus ma­terialista szemlélete jelen van oz iskolák, a főiskolák és az egyetemek munkájában; ott van a marxista gondolat a maga világnézeti formáló ha­tásával a tudomány műhe­lyeiben csakúgy, mint a szo­cialista eszmék az építés sejt­jeit jelentő munkakollektí­vákban és sokak egyéni meg­győződésében. — Éz a fejlődés társadalom­szervező és ideológiai mun­kánk együttes hatásának kö­szönhető — állapította meg és elismeréssel, köszönettel il­lette mindazokat, akik közre­működnek abban, hogy a marxizmus, a szocialista esz­mék, a könyvek és folyóira­tok eljussanak sokakhoz. — Dolgoznunk kell, hirdet­nünk, képviselnünk, szemé­lyes példával is a szocialista eszméket — hívta fel a figyel­met Benke Valéria —, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a milliós tömegek tu­datára a legerősebb hatást a mindennapok tapasztalatai gyakorolják. Ezek a tapasz­talatok viszont nem auto­matikusan hatnak. Sokféle feszültség és ellentmondás is van az életünkben. Egy ré­szük visszavezethető az örö­költ tudati és erkölcsi álla­potra, de jelenünk olyan ele­meinek is része van benne, amiket már magunk alakí­tottunk, vagy alakíthatnánk. Ez utóbbiakon úrrá lenni két­ségtelenül mai feladat, a mi elgondolásainkat, a társadal­mi folyamatokra gyakorolt hatásunkat igényli. Jobban kell tehát ismernünk azt az organizmust, amelynek éle­tét, működését befolyásolni akarjuk: a társadalmat. — Nagy gazdagodást jelen­tene, ezért állandó törekvé­sünk. legyen, hogy többen és alaposabban ismerjék klasszi­kusaink munkáját, és szelle­mükben végezzék folyamato­san a maguk tevékenysége so­rán „a konkrét helyzet konk­rét elemzését”. Ezt az igényt, a szocializmus erőinek eszmei felvértezését, a magyar nép szellemi gyarapodását jól szol­gálja a Kossuth Kiadó, amikor Marx, Engels és Lenin műveit sorozatban és válogatásokban közreadja — mondotta, majd hozzátette, hogy az idei politi­kai könyvnapokon is értékes kötetekkel szerepel a kiadó. A politikai munkák szé­les témakört felölelő idei választékán áttekintve, Ben­ke Valéria külön is ki­emelte, hogy a mostani poli­tikai könyvnapok anyagából a könyvek két jelentős csoportja a megtett útra való visszate­kintést, az értékelést és az elemzést szolgálja, illetve a jövő lehetőségeinek, a szocia­lista távlatok megismerését segíti. Ezek a hazánk felszaba­dulásának 30. évfordulójára megjelent művek és az MSZMP XT. kongresszusának anyagait tartalmazó kötetek. Noha szorosan véve nem „év­fordulós” és nem „kongresszu­si” könyvek, mégis ezek sorá­ban említendő a Kádár János elvtárs beszédeit és írásait tartalmazó két kötet. Az egyik a Válogatott beszédek és cik­kek, mely az 1957—74 közötti 18 év tapasztalatait idézi fél. A másik: „A fejlett szocialista társadalom építésének útján” című kötet a kongresszust köz­vetlenül megelőző és követő beszédeket tartalmazza. A gon­dolkodás formálásának abba a folyamatába engednek bepil- i lantást e kötetek, amelyet — I a szerző személyes adottságai mellett — két törekvés követ kezetes érvényesítése jelle­mez: a marxista elviség és a valóságközeliség. A továbbiakban arról szólt Benke Valéria, hogy a XI. kongresszus által kitűzött cél a fejlett szocialista társadalom építése már a mi korunk fel adata is, s az utánunk, a sorba lépő nemzedék nagy műve lesz. Minél többen tudnak, jó szak­mai felkészültség mellett, a marxizmus ismeretében önál­lóan, gondolkodóan cselekedni, annál gyorsabban-és akadály­aién tesébben bontakoznak majd ki a mi társadalmunkra jellemző vonások. — A társadalmi gyakorlatba átültetni a már felismert igaz­ságokat, ez a mi munkánkkal kezdődik, a politikai munká­val, az oktatással, a propagan disták tevékenységével — mon­dotta, majd hozzátette: — Van azonban itt tenniva­lója a gyakorlati gazdaság- és társadalomszervező munkának csakúgy, mint a társadalomtu­dományi kutatásnak és a már felismert összefüggések széles körű megismerését végző okta­tási és propagandamunkának. E sokrétű tennivalókat fog­laljuk össze abban, ahogyan a következő évek — és a párt programnyilatkozata által fel­ölelt mintegy két évtized — feladatait megneveztük: a fej­lett szocialista társadalom épí­tése a cél — jelentette ki, s vé­gül nagy figyelemmel kísért beszédét e szavakkal fejez­te be: — Ennek a programnak a szolgálatában dolgozunk és küzdünk az oktatás, a propa­gandamunka hétköznapjaiban, s ennek jegyében rendeztük meg a politikai könyvek ünne­pét is. Könyvpropagandisták kitüntetése Egyetértő tapsok fogadták a politikai irodalom, a politikai könyvek társadalmi helyzetét, jelentőségét meghatározó ün­nepi beszédet, majd azok ki­tüntetésére került sor, akik élen jártak az elmúlt időszak, ban e művek, a marxista—le­ninista irodalom terjesztésé­ben, népszerűsítésében. A ki­tüntetéseket Barinkai Oszkár- né nyújtotta át. Csípő Balázs, a Nagykőrösi Városi Pártbizottság osztályve- vezetője a Politikai Irodalom népszerűsítéséért plakett ezüst fokozatát, Juhász János, a Pé. celi Nagyközségi Pártbizottság titkára és Szalai Árpád, a Nagymarosi Nagyközségi Párt- bizottság titkára a Politikai irodalom népszerűsítéséért plakett bronz fokozatát kapta. Gömöri Tibor, a Dabasi Tsz dolgozója, Bűz Lászlóné, a Nagykőrösi Konzervgyár admi­nisztrátora, Szabó Sándorné, a Pest megyei Tanács munkatár­sa és Petővári Gyula, a Hír­adástechnikai Anyagok Gyára váci üzemének könyvtárosa, a Kiváló terjesztő plakettet vet­te át. Az ünnepi gyűlés második részében színvonalas és stílu­sos műsor szórakoztatta a részt vevőket. Ennek keretében Bálint András színművész Molnár Zoltánnak. a Kossuth Könyvkiadónál most megjelent novellájából adott elő részletet, (teres Emil, Kossuth-díjas színművész Váci Mihály- és- Jó­zsef Attila-verseket mondott. Ismét sikerrel szerepelt a Fóti Gyermekváros pengetős zene­kara és nagy hatású kórusszá­mokkal, kitűnő előadással mű­ködött közre Bogányi Tibor vezényletével a Fesztiváldíjas Vác városi KISZ Énekkar. Méltó nyitánya zajlott le tegnap Vácott az országos po­litikai könyvnapoknak, mely­nek — már az első nap érdek­lődésének jeleiből ítélve — méltó lesz a folytatása is. L. Z. Tanácskozik a ruhaipari és a vegyipari dolgozók szakszervezetének kongresszusa Növekvő teljesítmény, javuló munkakörülmények Tegnap délelőtt két szak- szervezeti kongresszus kezdte meg munkáját. A ruházati'ipa- ri dolgozók több mint negy­venezer embert számláló szak­szervezetének küldöttei az ÉDOSZ-székházban, a 145 ezer vegyipari dolgozó képviselői a SZOT központi iskolájában ta­nácskoztak. Uj, termelékenyebb gépek A ruházati ipariak tanács­kozásán részt vett Keserű Já­nosáé, könnyűipari miniszter, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke és Duschek Lajosné, a SZOT titkára is. Varga Józsefnek, a szak- szervezet elnökének megnyi­tója után Tóth Tiborné főtit­kár számolt be a legutóbbi kongresszus óta eltelt időszak munkájáról. Mint elmondotta, az iparág nagyszabású re­konstrukciója nyomán a IV. ötéves tervidőszakban 33 szá­zalékkal növekedett a terme­lés. A gépcserékkel az összes gépállománynak 50 százalékát korszerű, új, termelékeny be­rendezések váltották föl, a gyártmányfejlesztés eredmé­nyeként bővült a ruhaipar vá­lasztéka, a ruhaméretszámok növelésével pedig elérhető, hogy a vásárlók nagyobb kö­re — 55 százalék helyett 80 százaléka — vehet majd test­alkatának megfelelő készru­hát. Az új mérettáblázathoz igazított gyártást 1976-ban folyamatosan bevezetik. Fontos feladat, hogy a szak- szervezeti testületek közösen ellenőrizzék, segítsék a dolgo­zók munkakörülményeinek ja­vítását. A ruhaipar dolgozói­nak 82 százaléka nő, ezért az üzemegészségügy kérdése kü­lönös figyelmet kíván. A főtitkár beszámolója után a számvizsgáló bizottság tett jelentést, majd megkezdődött a vita. Felszólalt Erdei Lász­lóné, aki az MSZMP Központi Bizottsága nevében köszön­tötte a kongresszus résztve­vőit, méltatta az iparág és a szakszervezet négyéves ered­ményes munkáját. Dinamikus fejlődés A vegyipari dolgozók szak- szervezetének tanácskozásán megjelent Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, Övári Mik­lós, az MSZMP KB tit­kára, a Politikai Bizott­ság tagjai, Gál László, a SZOT titkára, dr. Simon Pál, nehézipari miniszter, vala­mint Forgács Pál, a Vegyipa­ri Szakszervezetek Nemzetkö­zi Szövetségének főtitkára. A szakszervezet központi ve­zetőségének a legutóbbi kong­resszus óta végzett munkájá­ról összeállított írásos jelen­tését Dajka Ferenc főtitkár egészítette ki. A jelentésből és a kiegészítésből kitűnik, hogy az utóbbbi négy évben — 1970-hez viszonyítva — _ 5" százalékkal növelte termelését a vegyipar. Ezen 'belül a ve- gyiszáltermelés több mint két­szeresére, a pvc-por termelé­se majdnem háromszorosára emelkedett. Az ország közpon­ti fejlesztési programjainak megfelelően szorgalmazták a petrolkémia, a timföld-alumí­niumipar és a földgázterme­lés tervszerű, dinamikus bőví­tését. A gázenergia nagyobb részét az ipar veszi igénybe, de a múlt év végén már ve­zetékhálózatból és pb-palack- ból 2,2 millió háztartást — az összesnek 63 százalékát — látták el gázzal. A vegyipar az utóbbi öt évben mintegy 50 milliárd forint értékű beru­házással gazdagodott, s ezzel egyidejűleg javulták a dol­gozók munka- és életkörül­ményei is. A vegyipari dolgozók párt­kongresszusi és felszabadulá­si munkaversenye sok nagy­szerű munkasiker elérését se­gítette. A szakszervezet nagy­ra értékelj és követendőnek tartja, hogy a kőbányai gyógyszerárugyánban és má­sutt a szocialista brigádok már újabb felajánlásokat tet­tek, hogy ne törjön meg a szocialista munkaverseny len­dülete, s jó átmenettel segít­sék az V. ötéves terv első évére meghatározott feladatok teljesítését. A számvizsgáló és a man­dátumvizsgáló bizottság tett jelentése után megkezdődött a vita. 570 ezer irodagép orvosai ITV-szo IgáIta jlesztés Olivetti-Divisumma, ezerszámra örvendetesen felgyorsult az ügyviteli munkák gépesítése hazánkban az IV. ötéves terv­időszakban, s így a négy alap­műveletet végző géptípusok mellett mind több könyvelő-, sőt számítógépet alkalmaznak az iparvállalatok, termelőszö­vetkezetek. Mindez arra késztette az Irodagóptechnikai Vállala­tot, hogy bővítse szerviz­hálózatát és szolgáltatá­sait. A vállalat vezető szakembe­reinek becslése szerint Ma­gyarországon jelenleg körül­belül 570 ezer irodagép mű­ködik. Ennek tekintélyes ré­szét a vállalat javítja. (Mint­egy 200 ezer gép karbantartá­sára kötöttek szerződést a kü­lönböző iparvállalatokkal, szö­vetkezetekkel és ugyanennyi­re tehető azoknak a gépeknek Csúcsforgalom a hűtőházban Megkezdődött a csúcsforgalom a Dunakeszi Hűtöházban. Naponta 8—10 vagon marhahúst szállítanak a Szovjetunióba és jelentős meny- nyiségü sertéshúst jugoszláv megrendelésre. Képünkön: a rakodóbri­gád a marhahúst vagonír ózza. Megemlékezések a világtakarékossági napról Központi ünnepség Budapesten — A Csepel Autógyárban Császár Ferenc mondott beszédet = Pénteken országszerte megemlékeztek a több mint 1 fél évszázados — hazánkban 1965 óta minden évben | megünnepelt — Világtakarékossági Napról. Valamennyi 1 OTP-fiókban, takarékszövetkezetben, postaihivatalban | ünnepi ügyfélszolgálatot tartottak ezen a napon. A Világtakarékossági Nap országos ünnepségét a | Csepel Művek munkásotthonéban dr. Szirmai Jenő, az = OTP vezérigazgatója nyitotta meg. Dr. Villányi Vilmos | pénzügyminiszter-helyettes ünnepi beszédében értékelte | az egyéni és a népgazdasági szintű takarékos gazdálko- I dás eredményeit és a XI. pártkongresszus határozatá- = ból adódó tennivalókat. Több mint négymilliárdos betétállomány Pest megyében Pénteken délután az Orszá­gos Takarékpénztár Pest me­gyei Igazgatósága és a sziget- szentmiklósi takarékszövetke­zet a világtakarékossági nap alkalmából ünnepséget rende­zett a Csepel Autógyár mű­velődési házában, amelyen megjelent dr. Szabó Imre, az MSZMP KB alosztályvezetője, Császár Ferenc, a Pest megyei Tanács általános elnökhelyet­tese, Jónás Zoltán, a ráckevei járási pártbizottság első titká­ra és Hoffmann József, az OTP vezérigazgató-helyettese, valamint a ráckevei járás ál­lami, tömegszervezeti és gaz­dasági vezetői. Kovács Gyulának, az OTP Pest megyei Igazgatósága ve­zetőjének köszöntő . szavai után Császár Ferenc mondott ünnepi beszédet. Egyebek közt emlékeztetett, hogy hazánk­ban csak a felszabadulás után nyílt lehetőség arra, hogy a takarékosság gondolata méltó helyet foglaljon el az ország­építő munkában. Napjainkra már a kormányprogram szer­ves része a takarékosság. Magyarországon közel öt­millió takarékbetétkönyv-tu­lajdonost tartanak nyilván. A betétek összértéke 80 milliárd forint. Pest megyében 31 ezer embernek van betétkönyve és 4 milliárd 43 millió forint a tulajdonosok által megtakarí­tott összeg. Az utóbbi öt esz­tendőben nagyon népszerű az ifjúsági takarékbetét, a me­gyében 13 ezer fiatal váltott ilyen takarékbetétkönyvet. A Csepel Autógyárban 2 ezer takarékbetétkönyv-tulaj­donos van és a gyár mellett működő OTP-fiók 1973 óta 30 ezer ügyfélnek juttatott áru- vásárlási, illetve személyi köl­csönt. A fiók 330 családi ház építéséhez nyújtott OTP-hi- telt. A KST-csoportnak 2 ezer tagja van. Az elmúlt évben Szigetsizentmiklóson munkás­takarékszövetkezet alakult. Vidám műsor és sorsolás Az ünnepi beszédet követő vidám műsorban fellépett Németh Marika, Sárosi Kata­lin, Bárdi György, Hofi Géza, Horváth Tivadar és dr. Bö- zsöny Ferenc, a műsor veze­tője. Ezután rendezték meg a tárgynyeremények sorsolását. Az OTP-fiók az autógyári dol­gozók között, akik októberben 1000 forintnál nagyobb össze­get tettek takarékba, értékes népművészeti ajándéktárgya­kat sorsolt ki. Ugyancsak részt vettek a sorsoláson a Pest me­gyei Hírlapnak azok az olva­sói is, akik az október 25-i számunkban megjelent ke­resztrejtvényt hibátlanul megfejtették. A szerencsések értékes könyvjutalmakat kap­tak. K. Gy. M. a száma, amelyek alkalman­ként kerülnek javításra az ITV valamelyik szervizéibe.) Az írógépek, számoló-, köny­velőgépek javításában jelen­tős konkurenciával kell ver­senyeznie a vállalatnak. Igaz, hasonló, országos szervizháló­zattal rendelkező cég, az ITV-n kívül nincsen, de hu­szonöt válllalat és ipari szö­vetkezet, több mint 120 kis­iparos foglalkozik irodagép­javítással, karbantartással. S azt is érdemes megemlíteni, hogy mintegy 150 vállalatnak van saját műszerésze. (E vál­lalatok egy része azonban az ITV-vel szerződéses viszony­ban áll.) Megyénkben a nagykőrösi szerviz és a váci kirendeltség folyamatosan karbantartja az irodai segédeszközöket. Egyéb­ként Pest megye nagyobb ré­szét a budapesti szervizek lát­ják el. Az országban összesen 30 ITV-szerviz működik, s hogy tevékenységük az egész or­szágra kiterjed, azt a vál­lalat 108 gépkocsija, és to­vábbi 180 szervizműsze­részi magángépkocsi teszi lehetővé. A vállalat szerviz-tevékeny­sége, más vállalatok és a la­kosság részére végzett szolgál­tatása az elmúlt öt év során 163 millióról 298 millió forint­ra növekedett, ami évi 11,8 százalékos emelkedésnek felel meg. Mint Strott József termelési főosztályvezető elmondta, gyár­tási tevékenységük is fejlődött. Az osztrák Kores-céggel esz­tendők óta fennálló kooperá­ció tovább növekedett, az idén belföldi piacra 900 ezer, oszt­rák exportra 200 ezer írógép- szalagot bocsátottak. Egy há­roméves szerződés értelmében az együttműködés tovább bő­vül: belföldi értékesítésre a PIÉRT-nek évente 1,1— 1,2 millió, a KORES-cég- nek három év alatt 1 mil­lió 600 ezer írógépszalagot kívánnak készíteni. Nagykőrösön az idén csak­nem 15 ezer Olivetti-Divisum­ma gép készül olasz exportra. Szó van arról, hogy Nagykő­rösön hamarosan új termék gyártását is megkezdik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom