Pest Megyi Hírlap, 1975. november (19. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

2 1975. NOVEMBER 1., SZOMBAT FÓKUSZ Egységet, összefogást A LEGNAGYOBB lisszaboni fegyverraktárban szolgálatot teljesítő katonák csütörtökön elfoglalták a raktárt, és be­jelentették, hogy senkinek sem­miféle fegyvert sem adnak ki, parancsra sem. A kapukat le­zárták. Eljárásukat azzal in­dokolták, hogy így kívánnak tiltakozni a főparancsnokság leszerelési tervei ellen. A ve­zérkar — fegyelmezetlenség el- harapózása és a fokozódó nyugtalanság miatt — ugyanis elhatározta, hogy 18 százalék­kal csökkenti a hadsereg lét­számát, illetve a leszereltek helyét az Angolából hazatérők­kel töltik be. Ezt megelőzően, csütörtökre virradóra előzetes készültségbe lépett a szárazföldi ' hadsereg hadianyagraktárának vala­mennyi beosztottja, tiltakozásul amiatt, hogy a portugál fegy­veres erők jobboldali szárnya 3C ezer olyan, nem hivatásos tisztet, tiszthelyettest és tiszt­jelöltét akar elbocsátani a had­seregből, kik tavaiy április 25-e óta következetesen kiálltak a haladás mellett. Helyükbe az Angolából hazatértek egy ré­széből hoznák létre az úgyne­vezett intervenciós katonai cso­portot, az AMI-t, melynek fel- | állításáról a Forradalmi Ta­nács döntött néhány héttel ez­előtt. (Mint ismeretes, az AMI-t a jobboldal katonai eszközének tartják.) MINDEZEK NYOMÁN ezek­ben a napokban Portugáliában különösen nagy feszültség for­rása az Angolában kialakult helyzet. A portugál külpoliti­ka felelős vezetői megerősí­tették, hogy november 11-én kivonják az afrikai országból a gyarmati hadsereg utolsó egységeit. A portugál és a nemzetközi imperialista erők most arra törekednek, hogy megakadályozzák az angolai nép önrendelkezésének bizto­sítását. A gyarmati kizsákmá­nyolásban érdekelt tőke a nemzetközi monopóliumok anyagi és katonai támogatásá­val lisszaboni reakciós fordu­lat kikényszerítésével próbálja megakadályozni Angola teljes függetlenségének biztosítását. Ezt pedig — Lisszabonban el­terjedt vélemények szerint — a jobboldal úgy kívánja el­érni, hogy a hadsereg legkon­zervatívabb tisztjeinek és az Angolából hazatérő „különle­ges kommandóegységeknek” a segítségével erőszakkal próbál­ja magához ragadni a hatal­mat, hogy a portugáliai de­mokratikus fejlődés felszámo­lásával egyidejűleg „megment­se magának” angolai gazdasá­gi, hatalmi pozícióinak egy ré­szét is. Mindezzel kapcsolatban fel­tűnően zavart keltőek Carlos Fabiao tábornoknak, a portugál szárazföldi erők vezérkari 1 ti­ll őkének bonni sajtóértekezle­tén mondott szavai, melyek négynapos NSZK-beli látoga­tásának befejezésekor hangzot­tak el. A magát független bal­oldali politikusnak nevező tá­bornok nem átallótta kijelente­ni, hogy hazáját pillanatnyilag nem fenyegeti sem ultrabalol­dali, sem jobboldali puccsve- szély. Miközben hangsúl yozva Fabiao, hogy céljának egy szo­cialista társadalom megterem­tését tekinti, úgy vélekedett, hogy „a jobboldal mesterkedé­seit megkönnyítené, ha az ult­rabaloldal szőne államcsíny- terveket” ... A JELENLEGI PORTUGAL HELYZET „titkairól” Alvaro Cunhal, a Portugál Kommu­nista Párt főtitkára rántotta le a leplet egyértelműen csü­törtökön este mondott beszé­dében. A portugál reakció és konzervatív erők a nemzetközi reakció támogatásával fokoz­zák ellenforradalmi akcióju­kat mind Angolában, mind Portugáliában — mondotta. — Veszélyes napokat fogunk át­élni november 11-ig, Angola függetlenségének napjáig. Ugyanis számos értesülés utal fasiszta összesküvésre, egy jobboldali puccs előkészítésére. Hangsúlyozta, hogy Portugá­liában ezekben a napokban olyan kommandóakciókra fel­készített személyek tartózkod­nak, akik részt vettek a ta­valy szeptember 28-i és az idei március 11-i államcsínykísér­letben is. Épp ezért a PKP fő­titkára fokozott éberségre szó­lította fel a dolgozókat. Egysé­get sürgetett a munkások, a dolgozó parasztok, a városi, illetve vidéki kispolgárság kö­zött. A. B. T. Losonczi Pál Ádenba érkezett Közös közleményt adtak ki államelnökünk Szomáliái látogatásáról Mohammed Sziad Barre államelnök és a SZomáli De­mokratikus Köztársaság más magas rangú vezetői búcsúztat­ták pénteken reggel Mogadishu repülőterén Losonczi Pált, az Elnöki Tanács elnökét, aki négynapos hivatalos baráti láto- gr.tást tett a Szomáli Demokratikus Köztársaságban. Pénteken magyar—Szomáliái közös közleményt adtok ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének október 27—31 között a Szomáli De­mokratikus Köztársaságban tett hivatalos baráti látogatá­sáról, A közlemény beszámol ar­ról, hogy Losonczi Pál és Mo­hammed Sziad Barre, a Szo­máli Demokratikus Köztársa­ság Legfelsőbb Forradalmi Tanácsának elnöke hivatalos megbeszéléseket folytatott, amelyek alapján tárgyalások­ra került sor a két fél szak­értői között is, a barátság és a kölcsönös megértés szelle­mében. A felek megállapították, hogy a két ország közötti, köl­csönösen előnyös politikai, gazdasági, műszaki-tudomá­nyos és kulturális együttmű­ködés fejlesztése és elmélyí­tése megfelel mindkét nép érdekeinek. A felek kereskedelmi meg­állapodást, műszaki-tudomá­A szó valóságos és átvitt ér­telmében is forró légkörű fo­gadtatásban részesítette Aden negyedmilliós lakossága Lo­sonczi Pált. (Az érkezés idején árnyékban 35 fok volt, s a pá­ratartalom meghaladta a 80 százalékot.) Transzparensek, üdvözlő feliratok, magyar és jemeni lobogók díszítették a repülőteret, és sokszázan vár­ták a repülőtér betonján a ma­gyar államfőt. A fogadtatás után Losonczi Pál gépkocsija tízezrek sorfa­la között haladt végig a Mad- ramon, a szabadságért vívott küzdelem egyik hősének ne­vét viselő főútvonalon. Aden apraja-nagyja nagy szeretettel, virággal, a két ország barátsá­gának éltetésével köszöntötte a távoli szocialista országból érkezett vendégeit. Losonczi Pál és kísérete dél­ben megkoszorúzta a Mártí­rok kertjében levő emlékkövet, délután pedig az elnöki palo­tában megkezdődtek a hivata­Mint a távirati jelentések hírül adták, Juan Carlos Bour­bon ideiglenesen átvette az ál­lamfői hatalom gyakorlását Spanyolországban. A 37 éves herceget Franco személyesen jelölte ki utódjául. Arias Na­varro miniszterelnök, a spa­nyol törvényhozó testület, a Cortes elnökéhez intézett le­vélben szögezte le, hogy az al­kotmányt helyettesítő .úgyne­vezett alaptörvény értelmében az államfő akadályoztatása esetén a hercegnek kell ellát­nia az államfői teendőket. Franco tábornokot betegsége jelenleg akadályozza teendői ellátásában, így az alaptörvény rendelkezéseit életbe léptetik. Az ideiglenes hatalomátvétel nem jogosítja fel a herceget lényegbevágó személyi va,<v politikai változásokra. Kérdés azonban, hogy Juan Carlosnak egyáltalán szándéka van-e változtatni az eddigi politi­kán. Az is kérdéses, hogy a herceg teljes uralomra jutása esetén rendelkezik-e majd olyan politikai bázissal, amely őt megtarthatja a trónon. Az átmenet biztosításában kétségtelen, a legnagyobb sze­rep a hadseregre vár, s leg­alábbis kérdéses, hogy ez a testület hajlandó lesz-e Juan Carlost támogatni. Ugyancsak nem állapítható meg, hogy a spanyol egyház, amely az utóbbi években nyíltan de­monstrálta ellenzékiségét a parancsuralmi rendszerrel és az erőszakszervezetek tevé­nyos együttműködési egyez­ményt és kulturális együtt­működési egyezményt írtak alá. Kifejezték reményüket, hogy az együttműködés bőví­téséről folytatott tárgyalá­sok és az aláírt okmányok jó alapot biztosítanak a Ma­gyar Népköztársaság és a Szomáli Demokratikus Köz­társaság baráti kapcsolatainak továbbá fejlesztéséhez. A két elnök kölcsönösen tá­jékoztatta . egymást kormá­nyaik nemzetközi tevékeny­ségéről. Véleményt cseréltek a legfontosabb nemzetközi kérdésekről és megelégedés­sel nyugtázták, hogy nézeteik azonosak vagy nagyon közel- állóak egymáshoz. Losonczi Pál magyarországi hivatalos baráti látogatásra hívta meg Mohammed Sziad Barre vezérőrnagyot, aki a meghívást elfogadta. E látoga­tás mindkét fél számára meg­felelő időpontját diplomáciai úton fogják meghatározni — fejeződik be a közlemény. los magyar—jemeni tárgyalá­sok. Losonczi Pál és Szalem Ab Rubía kölcsönösen tájékoztat­ták egymást országaik belső helyzetéről a magyar és a je­meni nép munkájának ered­ményeiről, s szóltak a nehézsé­gekről, a gondokról is. Egy­öntetűen kifejezték meggyő­ződésüket, hogy a kétoldalú Az ENSZ-közgyűlés politi­kai bizottságának ülésén a fi­gyelem középpontjában a le­szerelési kérdések, valamint a fegyverkezési verseny korláto­zásáról szóló új szovjet javas­kenységével szemben, elfogad­ja-e a trónutódlást. A távolabbi perspektívákat tekintve azonban kétségtele- len, hogy Spanyolország de­mokratikus erői mondják majd ki az utolsó szót. A spa­nyol baloldali ellenzék két il­legalitásban működő pártszö­vetsége, a Demokratikus Szö­vetség és a Demokratikus Ösz- szetartás vezetői — bár van­nak közöttük nézeteltérések, éppen a Juan Carlos iránt ta­núsítandó magatartás kérdésé­ben — máris tárgyalásokat kezdett egymással a további közös teendőket illetően. A demokratikus tanács szóvivő­je egy illegális sajtóértekezle­ten közölte: a tanács nem is­meri el Juan Carlos jogát az uralkodáshoz. Felszólítja a herceget, hogy trónralépése után tartson népszavazást, amelyet egy új, ideiglenes kor­mánynak kell megrendeznie, hogy a spanyol nép maga dönthessen: monarchiában vagy köztársaságban kíván-e élni. A demokratikus erők to­vábbi fő követelései: 1. Bo­csássák szabadon a politikai foglyokat! 2. A munkások ve­gyék kezükbe a szakszerveze­teket! 3. Biztosítsák a politikai pártok szabad működését! Franco még haldoklik beteg­ágyán, de véreskezű diktatúrá­jának felszámolásáért a harc egyre erősödik Spanyolország­ban. S ezen tartósan nem vál­toztathat kijelölt utódának, Juan Carlosnak trónralépése sem. kapcsolatok az elmúlt években minden szinten eredményesen fejlődtek, problémamentesek és jók, és adottak a lehetősé­gek az együttműködés tovább­fejlesztésére. Szalem Ali Ru- bia meleg szavakkal szólt Ma­gyarország önzetlen, interna­cionalista segítségéről, ame­lyet a magyar kormány és nép nyújtott a brit imperializmus gyarmati uralma alól felszaba­dult, a reakcióval éles osz­tályharcot vívó Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságnak. Az eszmecserét őszinte, ba­ráti légkör, tárgyszerűség s a megvitatott kérdésekben né­zetazonosság jellemezte. A pénteki plenáris megbeszélé­sek alapján a továbbiakban mindkét fél szakértői találkoz­nak a gyakorlati tennivalók meghatározására. Este Szalem Ali Rubia dísz­vacsorát adott a magyar ál­lamfő tiszteletére. A vacsorán Losonczi Pál pohárkösz^ntőt mondott OSLO A Norvég Kommunista Párt XV. kongresszusa Pénteken a norvég főváros­ban megkezdődött a Norvég Kommunista Párt XV. kong­resszusa, amelynek munkájá­ban körülbelül 150 delegátus és számos külföldi vendég vesz részt. A beszámolót a kongresszu­son Martin Gunnar Knutsen, a párt elnökhelyettese tartotta. A szónok a nemzetközi helyze­tet érintve, á többi között han­goztatta, hogy a Norvég Kom­munista Párt nagy megelége­déssel üdvözli az európai biz­tonsági konferencia eredmé­nyeit. • latok megvitatása áll. A ja­vaslatok célja az új típusú tö­megpusztító fegyverek és fegyverrendszerek kidolgozá­sának és gyártásának betiltá­sa és az atomfegyverkísérle­tek felszámolása. A bizottság ülésén felszólalt Jakov Malik, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselője. Hangsúlyozta, hogy küldöttsé­ge arra a javaslatra szeretné összpontosítani figyelmét, ame­lyet a Szovjetunió terjesztett a közgyűlés elé. A szovjet ja­vaslat felszólít az újtípusú tö­megpusztító fegyverek és az új fegyverrendszerek kidolgo­zásának és gyártásának betil­tására. Azoknak a feladatok­nak a megoldásában, ame­lyek a fejlődő országok előre­haladását segítik elő, a fő akadályt az jelenti, hogy az egész világon óriási összege­ket költenek évente fegyverke­zésre. A katonai kiadások fel- | emésztik mind a fejlett, mind I pedig a fejlődő országok anyagi erőforrásainak orosz- ! lánrészét. Éppen ezért szűk- j ség van arra, hogy a külön- i böző országok érdekeltek le- j gyenek a leszerelésben, a ka­tonai kiadások csökkentésé­ben, valamint az új típusú fegyverek létrehozására elő­irányzott összeg növelésének megakadálvozásában. A Szov­jetunió síkraszáll amellett, hogy az emberiség egyszer % mindenkorra véget vessen az új típusú tömegDusztító fegy­verek létrehozásának. A Szov­jetuniónak nem célja valami­féle egyoldalú megoldás ki­csikarása. Készen áll arra. hogy vállalja mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az összes többi ország, köztük a Biztonsági Tanács állandó tagjai magukra vállalnak. A vita során Libanon kép­viselője kijelentette: ezek a javaslatok az egész világköz­vélemény arra irányuló tö­Mcgkezdödtek a magyar-dél jemeni tárgyalások A magyar államfő különgépe a kora reggeli órákban ér­kezett Adenba, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság fővárosába. A repülőtéren Losonczi Pált Szalem Ali Rubia, az elnöki tanács elnöke és az ország más vezető személyi­ségei fogadták. A francóizmns végnapjai Az ENSZ-közgyülés politikai bizottságában Vita a leszerelésről Jakov Malik felszólalása Befejeződtek a magyar—svéd külügyminiszteri tárgyalások Gáspár Sándor és Lázár György fogadta Sven Anderssont Sven Ander sson, a Svéd Királyság külügyminisztere magyarországi hivatalos láto­gatásának második napján, péntek délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hő­sök Emlékművét. Ezt követően Gáspár Sán­dor, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke, a SZOT főtitkára fogadta a svéd külügyminisz­tert. A megbeszélésen részt vett Púja Frigyes külügymi­niszter és Lőrincz Nagy János, a Magyar Népköztársaság stockholmi nagykövete. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke is fogadta pén­teken hivatalában Sven An­derssont. Eszmecserét folytat­tak kétoldalú kapcsolataikról és időszerű nemzetközi kérdé­sekről. A találkozón jelen volt Púja Frigyes és Lőrincz Nagy János; részt vett Gustaf Bonde, budapesti svéd nagy­követ. A svéd külügyminiszter és felesége pénteken díszebédet adott külügyminiszterünk és felesége tiszteletére a Duna Intercontinental szállóban. A díszebéden Sven Andersson és Púja Frigyes pohár köszön tőt mondott. Tegnap délután Budapesten — a Külügyminisztériumban tartott megbeszélésekkel — befejeződtek a Púja Frigyes és Sven Andersson vezetésével megtartott magyar—svéd kül­ügyminiszteri hivatalos tár­gyalások, amelyeken a kétol­dalú kapcsolatokról és nem­zetközi kérdésekről volt szó. A svéd királyság külügy­minisztere — az esti órák­ban — a Duna Intercontinen­tal szállóban sajtóértekezletet tartott. Magyarországi hivata­los látogatásának tapasztala­tairól és — kérdésekre vála­szolva — a svéd külpolitiká­ról beszélt az újságíróiknak. Elmondta a svéd diplomá­cia vezetője, hogy Púja Fri­gyes külügyminiszterrel foly­tatott tárgyalásain megállapít­hatták: a kétoldalú kapcsola­tok és az együttműködés Ma­gyarország és Svédország kö­zött nagyon jól alakul, kedve­ző kilátások vannak a kap­csolatok további javítására is. Együttműködésünkhöz jó alapot jelent az 1969-lben kötött megállapodás, amely a gazdasági, műszaki-tudomá­nyos kapcsolatok kiépítésére, bővítésére irányul. Ipari terü­leten számos kooperációnk működik, munkacsoportok is alakultak a termelési együtt­működés további lehetőségei­nek feltárására. Az előrehala­dáshoz e területen — jelen­tette ki Sven Andersson — kedvező lehetőségeket biztosít Magyarország ipari termelésé­nek gyors növekedése. Fontos törekvés lesz a következő idő­szakban, hogy a magyar— svéd árucsereforgalomban helyreállítsuk az egyensúlyt, ugyanis az utóbbi években a svéd export magasabban ala­kult, mint a magyar áruk ki­vitele Svédországba. CSAK RÖVIDEN... AZ ENSZ-KÖZGYÜLÉS kü­lönleges politikai bizottsága csütörtökön két, a Dél-afrikai Köztársaságot elítélő határo­zattervezetet fogadott el. JULIUS NYERERÉT vá­lasztották Tanzánia köztársa­rekvését tükrözik, hogy megál­lítsák a szakadatlan fegyver­kezési versenyt és elejét ve­gyék az új típusú tömegpusz­tító fegyverek elterjedésének. Alfonso Garcia-Robles Me­xikó állandó ENSZ-képviselője üdvözölte az atomfegyver-kí­sérletek teljes és általános be­tiltásáról szóló szovjet javas­latot, támogatásáról biztosí­totta a leszerelési világkonfe­rencia megtartásának gondola­tát és az atomfegyvermentes övezetek létrehozásának elvét. John Martin, aki az Egye­sült Államok képviselője az ENSZ-közgyűlés politikai bi­zottságában, felszólalásában kijelentette, hogy az ENSZ- közgyűlésnek támogatnia kell a leszereléssel kapcsolatos erő­feszítéseket. Az argentin felszólaló hang­súlyozta, hogy a leszerelési világkonferencia, amelyen az összes atomhatalmak részt vennének, „a leszerelés kér­désében konkrét eredmények­hez vezethet”. sági elnökévé. A vasárnap megrendezett választásokon, a szavazatok 92 százalékát adták az egyetlen jelöltre, Nyereré- re. A szavazás végeredményét pénteken hozták nyilvánosság­ra. A HIVATALOS LÁTOGA­TÁSON az Egyesült Államok­ban tartózkodó Anvar Szadat egyiptomi elnök csütörtök este New Yorkból Chicagóba uta­zott. Az egyiptomi elnök New Yorkban felszólalt az ENSZ-közgyűlésen és az ame­rikai üzleti élet képviselőivel folytatott tanácskozásokat. ADAM MALIK indonéz kül­ügyminiszter csütörtökön Dja- kartából Rómába utazott. Az indonéz és a portugál külügy­miniszter ma tárgyalásokat kezdenek egy eddig meg nem nevezett európai városban az Ausztráliától északra fekvő és Indonéziával határos Timor portugál gyarmat politikai jövőjéről. AZ URUGUAYI rendőrség a közelmúltban nagyszabású razziát és házkutatásokat tar­tott s ennek során több mint 100 munkást és politikai ellen­zékit tartóztatott le. Az őrizet­be vettek között van Alberto Altesor, az Uruguayi Kommu­nista Párt egyik vezetőségi tagja is, akin a közelmúltban hajtottak végre súlyos szívmű­tétet Déli 12 órától éjjel 2 óráig a házigazda szeretetével várjuk Önt a kishaj csárdában SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSS/t a 3-as út mellett, a 37-es kilométerkőnél. Speciális csárdaételek, \ italok, hangulatos zene. ITT MEG KELL ÁLLNIA!

Next

/
Oldalképek
Tartalom