Pest Megyi Hírlap, 1975. augusztus (19. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-14 / 190. szám

8 "xMiap 1975. AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK K + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍ hírekV hírek 4- hírek + hírek + hírek M , ’í1975. augusztus 14. — • Csütörtök, Marcell napja. A nap kél 4.37 — nyugszik 18.59 órakor. !> A hold kél 13.22 — nyug­szik 22. 35 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Felhőátvonulások. többfelé esővel, záporral, zivatarral, élénk, időnként erős északi, északkeleti szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet: 19—24 fok között. HAZÄNKKAU együtt 18 ORSZÁG Az augusztus 29. és szeptem­ber 14. között a budapesti nemzetközi vásárközpontban megrendezésre kerülő 68. Or­szágos Mezőgazdasági és Élel­miszeripari Kiállítás és Vásá­ron, valamint a vele egy idő­ben tartandó AGROMASEX- PO ’75 nemzetközi mezőgazda­sági, élelmiszeripari gép- és műszaki kiállítás és vásár iránt bel- és külföldön egy­aránt nagy az érdeklődés. A HUNGEXFO-hoz a hazaiakkal együtt 18 ország, továbbá Nyugat-Berlin kiállítóinak je­lentkezése érkezett be. T1 — I>r. Mária Béla temc- ; tése. Dr. Mária Bélát, a Szo­cialista Hazáért Érdemrend kitüntetettjét, a munkásmoz- 1 .galoim régi harcosait augusz­tus 21-én délután 3 órakor temetik a Farkasréti temető­ben. i — Terrtúlteljesítés. Az ÉVIG ceglédi gyáregysége 1 2,3 millió forinttal teljesítet- 1 te túl első féléves tervét. ■ Rugalmasan, eredményesen küzdöttek .le a gyáregység dolgozói az anyaghiányt, s külön kiemelkedő teljesít­ményük volt a kooperációs munka, amellyel a társgyá­rakat segítették. E jó eredmény elérésében nagy ! szerepe van. a szocialista brigádoknak, a szocialista tnunkaversenynek és a DH­■ mozgalomnak. A munkások i öntevékenyek az újítások >í bevezetésében, az ésszerűsí- •j tési lehetőségek felkutatá- :! sában. Számos kiváló célgép 1 dicséri munkájukat. } — Brigádélet. A Könnyű­í ipari Szerelő és Építő Vál- í lalat kisnémedi gyárrészle- >* gében 39 munkás dolgozik; a 1 betanított dolgozók aránya a ; szakmunkásokéhoz viszonyít­va 40 százalék. Négy szocia­lista brigádja van az üzem­nek, ebből két brigád nem­régiben kapta meg a zöídko- szorús jelvényt, egy brigád az oklevelet, s a negyedik brigád most nevezett be a szocialista címért indított versenybe. — Nagyobb feladat. A Csepel Autógyár az idén csaknem 8 milliárd forin­tot kitevő készárutermelést irányzott elő. Az első félévi tervfeladat 100,7 százalékos teljesítése mellett az éves előirányzat 48,5 százalékát teljesítette. A második fél­évben tehát az időarányos­nál nagyobb termelési fel­adatot kell a vállalat közös­ségének teljesítenie. YBL ERVIN TÍZ EVVEL EZELŐTT, 1965. augusztus 14-én halt meg —75 éves korában — Ybl Ervin művészettörténész, a művcszet- történet-tudományok kitűnő szakembere, kandidátus. Olasz szobrászattal foglalko­zott, de előbb jogi és filozófiai doktorátust szerzett. Hosszú évekig a Budapesti Hírlap kép­zőművészeti rovatvezetője volt, majd a Közoktatásügyi Minisz­térium művészeti osztályát ve­zette. A budapesti Tudomány­egyetemen 1931-ben az olasz szobrászat történetéből magán­tanári képesítést nyert, 1941-től pedig nyilvános rendkívüli ta­nárként oktatott. Különösen az olasz szobrá­szattal, a barokk építészettel és a XIX. századi magyar mű­vészettel foglalkozott. Gazdag hagyatékát a székesfehérvári István király Múzeum örököl­te; itt őrzik kéziratos emlék­iratait is. Fontosabb könyvei: Toscana szobrászata a quattro- ce ii tű ban, Lotz Károly élete és művészete, Mesterek és mes­terművek, Kobbia—Donatello-, Verrocchio-, Csontváry-monog- ráfiái (utóbbi angol nyelven is), A Magyar Nemzeti Galéria palotája, Az Operaház. Egy percre... — Valami szeszes italt innék — mondja a pincér­nek a vendég. — Limonádét, gyümölcs­levet, ásványvizet paran­csol? — Magára hízom — só­hajt a vendég —, ezen a területen újonc vagyok! Szabadtéren — Természetvédelmi tá­bor. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának támo­gatásával természetvédelmi tábor nyílt szerdán a puszta ohati részében. Az első al­kalommal megrendezett kü­lönleges tábornak a kisúj­szállási Móricz Zsigmond Gimnázium 19 biológia sza­kos diákja a lakója. — Elsők a szombathelyiek. Az ország hat vasútigazgató- sága közül a szombathelyi bizonyult a legjobbnak a szocialista munkaverseny el­ső félévi értékelése alapján. Ezzel elnyerte a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és a Vasutas Szakszervezet központi vezetőségének vö­rös vándorzászlaját. . — Fejlődő nagyközség. Nagykáta nagyiközség egyre gyorsabb ütemben városia- sodik. Ezt talán leginkább az új épületek jelzik, ame­lyek alaposan megváltoztat­ták a település képét. Az utóbbi években 140 új csa­ládi ház épült, átadták az új O TP - öröklak ásó kát és a na­pokban fejezték be a mun­kálatokat egy 54 lakásos épületen. — Múzeumgyarapodás. Szentendrén a Római sánc utca 7. számú házának egyik melléképülete a Ferenczi Múzeum tulajdonába került. Az öt tágas helyiséget a ré­gészek és néprajzosok vet­ték birtokukba. A múzeum tervei között szerepel, hogy a villa végleges kezelésbe vétele után itt, mutatják be s helyezik el a történeti, néprajzi gyűjteményeket. SZÁZ VAGON TERMÉNY — GUMIKUPOLA ALATT Taurus gyártmányú felfúj­ható gumisilót épített a Bics­kei Állami Gazdaság. A hatal­mas gumikupola alatt száz va­gon terményt tárolhatnak. Az új létesítményben már meg is kezdték a tárolást: hatvan va­gon búzát raktároznak, a gu­mikupolát mindig akkorára fújják csak fel, amekkora te­rületre a raktározáshoz szük­ség van. Az újszerű termény- raktár előnye, hogy gyorsan felállítható, csupán megfelelő alapozásra van szükség. GRÖNLANDTÓL AZ ALFÖLDIG Csongráű megye természetvédelmi területein hazánkban ritkán megfigyelhető madárvendégek fordultak meg. Főleg a tömörkényi tavat keresik fel az utőbbi években egyre gyakrabban messzi tájak­ról elkóborolt víziszámyasok. Közülük elsősorban a dolmányos sirály érdemel említést, amely Grönlandon, Izlandiul, a Szovjetunió északi vidékein, valamint a skandináv államok tengerpartjain költ. Ezenkívül apró partfutók, kontyos récék, borzas gödények meg­jelenése tette változatossá a dél-alföldi vadvizek gazdagodó madár­világát. Magyarország— Szovjetunió Járműipari megállapodás Látogatás a Csepel Autógyárban A Szovjetunió négy köztársa­ságában, az OSZSziSZK-ban, az ukrán, a belorusz és az észt szovjet köztársaságban több mint 12 ezer magyar autóbusz járja az utakat. Naponta több mint 15 millió utast szállíta­nak. Az autóbuszok tartalék- alkatrész-ellátásának javítá­sáról szerdán a Kohó- és Gép­ipari Minisztériumban tárgya­lásokat folytatott, majd jegy­zőkönyvet írt alá ár. Betlej Sándor miniszterhelyettes és M. Sz. Koroljev, az OSZSZSZK közlekedési miniszterhelyette­se, a hazánkban tartózkodó szovjet járműipari delegáció vezetője. A tárgyalásokon részt vettek a Szovjetunió budapesti kereskedelmi képviseletének vezetői, a szovjet AVTOEX- PORT Külkereskedelmi Egye­sülés, valamint a közlekedési eszközöket gyártó és exportáló magyar vállalatok képviselői is. A szovjet delegáció egyéb­ként felkereste többek között a Magyar Vagon- és Gépgyá­rat, a Csepel Autógyárat, az Ikarust, a BKV-nál pedig for­galom közben tanulmányozták a hidraulikus sebességváltóval felszerelt Ikarus—260-as autó­buszt. Négyszáz léghűtő a VDK-nak A Vietnami Népi Demokra­tikus Köztársaság megrende­lésére 400 léghűtő berendezés gyártását kezdték meg a tatai Hűtőtechnika Ktsz-ben. A Ta­ta-típusú korszerű ipari hűtő­ket a Hanoi mellett épülő köz­ponti vágóhídon szerelik fel. A 13 millió forint értékű ipari léghűtők elkészítésére rövid határidőt vállaltak a ta­tai üzem dolgozói: már szep­tember végére teljesítik a megrendelést. Magyar-szovjet matematikai folyóirat Az Akadémiai Kiadó gon­dozásában a szegedi nyom­dában elkészültek a magyar —szovjet matematikai folyó­irat első példányai. Az értékes nemzetközi ki­advány újabb példányai a jö­vőben negyedévenként kerül­nek kiadásra. Az évi „termést” összegezve évenkint könyv­alakban is közreadják. Címke, rajzlap, szögmérő Tanév előtt a fóti papírfeldolgozóban — A tanévre persze nem most készülünk fel — mondja Wei­ner Gyula, a Papírfeldolgozó Ipari Termelő Szövetkezet elnöke. — Az első három ne­gyedévben folyamatosan gyár­tottuk és szállítottuk a tanesz­közöket a PIÉRT-nek. Csupán ez év végéig 15 millió 133 ezer 320 forint értékű tanszert termelünk, adunk át a keres­kedelemnek. Az írószerboltok­ban máris számtalan termé­künk kapható. — Elkészítettük az 53 millió címkét, az 1,2 millió óraren­det, a 800 ezer szögmérőt, és a több millió rajzlapot, s be­tűgyakorlókat is. Az általános iskolások kézimunka-csomag­jában lévő hajtogatólapok és fűzőlapokon kívül a képes irkatartókat és az iskolai szá­molókorongokat is mi gyárt­juk. A taneszközök szállítási ha­tárideje augusztus 20-a. Te­hát sürget az idő... A ne­gyedik negyedévben már csak az esetleges hiányok pótlására lesz szükség. — A határidőt — eddigi szerződésünk alapján — meg­tartottuk, és továbbra is sze­retnénk tartani, A szövetkezet dolgozói, szocialista brigád­jai védnökséget vállaltak azok felett az .iskolai taneszközök felett is, melyeknek gyártását gazdaságtalan termelésük miatt az állami vállalatok felmond­ták. — A taneszközökön kívül sok egyéb , cikket is gyártunk. A szövetkezet évi termelési ér­téke 180 millió forint. Ebben az indigó nélküli önátíró pa­pírok, ,a telex- és számítógép­tekercsek, a műanyag tasakok füle, a franciakockás, sima koc­kás és vonalas beíró füzetek, átírótömbök is benne vannak. I Mi látjuk el ezenkívül címkék, kel az egész konzervipart. A rögtönzött termékbemuta. tón új — és meg kell hagyni, a régieknél mutatósabb — írószereket láttunk: az újdon­ságok sorában találkoztunk a három, különböző színnyomá­sú dossziékkal, és a régóta hiányolt pepitakockás blokkal is. i A szövetkezet viszonylag fia. tál. Fóti telepe csak négy éve dolgozik. Űj seprő jól seper — tartja a közmondás, a te­lep olajozottan működik. Ha a szövetkezeten múlik, nincs okuk aggodalomra az iskolás gyerekek szüleinek. Őszre lesz elegendő papíráru az üzletek, ben. V. G. P. Varrócsarnok óriás ponyvákhoz Hazánkban és külföldön is mind nagyobb érdeklődés mutatkozik a szegedi Kender­fonó- és Szövőipari Vállalat egyik új terméke, a PVC-vel impregnált, s varrással kon­fekcionált légtartós ponyva~ csarnokok iránt. Készítettek már fedett uszodákat, kiállí­tási csarnokokat, raktárakats ponyvából; némelyiknek alap­területe a másfélezer négyzet- métert is meghaladja. Az eh­hez szükséges hatalmas pony­vadarabok összevarrása nagy helyet igényel, ezért több száz négyzetméteres külön varró- csarnokot alakítottak ki a vál­lalat szegedi jutaárugyárában. A különleges rendeltetésű, új üzemrész elkészült. SZABÁLYTALANUL ELŐZÖTT Egy ember meghalt, hárman életveszélyesen megsérültek Budapesten, a XI. kerületben, a Kőérberki út felett, az autó­pályán Wochauer János 19 éves gépkocsivezető, perbáli lakos, tehergépkocsival sza­bálytalanul előzött, és össze­ütközött a MÁV Budapesti Építési Főnökség személy- gépkocsijával, amely felbo­rult, majd a tehergépkocsi, átszakítva az útkorlátot, az árokban kötött ki. A baleset következtében a személygép­kocsi utasai közül Pék István 53 éves budapesti lakos, a MÁV Budapesti Építési Főnökség vezetője a helyszínen meghalt, másik két utas, Pataki László 54 éves párttitkár, bu­dapesti, és Erki Béla 44 éves szb-titkár, bicskei lakos, vala­mint a személygépkocsi ve­zetője, Kenyeres ístván 32 éves budapesti lakos élei- veszélyes sérülést szenvedett A mentők a sérülteket kór­házba szállítótták. A rend­őrség Wochauer János őri­zetbe vétele mellett foly­tatja a vizsgálatot. Szeptember S-ig tekinthetik meg az érdeklődök Szabady Veronika kiállítását az Ady Endre sétányon, Vácott. A Du- na-parton, igen szép környe­zetben állították ki a 13 kerá­mia térplasztikát, illetve szob­rot. Gárdos Katalin felvétele VISCOS A-PÁLYÁZAT . Ä nyergesújfalui Magyar Viscosagyár már több pályá­zatot írt ki azzal a céllal, hogy elősegítse készítményeinek legjobb minőségű, leggazda- ságösabb felhasználását. Leg­újabban egyik legrégibb szin­tetikus termékük — a Dana- mid-szál — feldolgozására ír­tak ki pályázatot. A cél az, hogy az eddig importált Da­namid selyemfajtákat is ha­zaival helyettesítsék és újabb területeket vonjanak be a fel- használásba. A pályázaton, amelyet a vállalat, a Textil­ipari Kutató Intézet és a Könnyűipari Minisztérium közös zsűrije értékel majd, vállalatok és kollektívák ve­hetnek részt. KOSSUTH RADIO 4.35—7.59* Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 8.95: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20: A Dunánál. Történelmi figyelő. 8.49: Neményi Lili operettdalokat énekel. 9.09: A Pickwick Klub. Charles Dickens regényének rádióváltozata. 9.22: Az írnokok mezeje. Részletek He­rold operájából. 10.99: Hírek. Idő- Járásjelentés. 10.05: Az Ifjúsági Rádió műsora. 10.29: Bartók: Kis szvit. 10.28: Az MRT szimfonikus zenekarának felvételeiből. 11.29: Magyar Remekírók. 12.00: Déli Krónika. 12.29: Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Reklám. 12.35: Melódiakoktél. 13.49: Szabó Gab­riella riportja. 14.00: Hajdú Mihály és Kókai Rezső műveiből. 14.22: Az élő népdal. 14.32: Bernstein: West Side-i történet. — Valahol- balett. 14.40: Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.09: Hírek. Időjárásje- lentés. 15.10: Zengjen a muzsika. Az amatőr zeqei mozgalom hír­adója. 15.59: Hallgatóink figyel­mébe! 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.95: Apám. Juhász Ferenc eposzának rádióváltozata. 16.53: A walesi gárdazenekar indulókat játszik. 17.00: Hírek. Időjárás jelen­tén. 17.05: Népdalcsokor. 18,09: Ka­pusi Rózsa műsora. 18.25: Mozart: G-dúr zongoraverseny. 18.58: Hall­gatóink figyelmébe! 19.00: Esti Krónika. 19.25: Kritikusak fóru­ma. 19.35: A francia rádió és te­levízió műsora. 20.06: Láttuk, hal­lottuk — a színházban és a mozi­ban. 20.25: Bellini: Norma. Két- felyonásos opera. Közben: 22.00: Hírek. Időjárásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.29: Tíz perc külpo­litika. 22.39: Az operaközvetítés folytatása. 23.40: Cigánydalok, csárdások. 24.00: Hírek. Idő járás­jelentés. 0.10: Éji zene. 0.25: Mű­sorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8,05: Beethoven és es műsora Brahms műveiből. 8.50: Pető Gá­bor Pál írása. 9.00: Hírek. 9.03: Marczis Demeter népdalokat éne­kel. 9.39: Utca két világ között. Szél Júlia dokumentumműsora. 10.00—12.03: Zenés műsor üdülők­nek. 12.03: Zenekari muzsika. 13.09: Hírek. Idő járás jelentés. 13.03: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.20: Závodszky Zoltán énekel. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 —18.00: Rádiónapló — kettőtől ha­tig ... 18.09: Hírek. Időjárásjelen­tés. 18.10: Komjáthy György tánc- zeneműsora. 19.10: Reklám. 19.13: Tallián Tibor műsora. 19.43: Éle­lem a tengerből. Pieter Korringa, amszterdami egyetemi tanár írása. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti Krónika, II. kiadás. 20.25: Üj könyvek. 29.28: Az Ifjúsági Rádió­színpad bemutatója. 21.19: Nyíri Erzsébet nótákat énekel. 22.06: A prágai Metropolitan Jazz Band játszik. 23.00: Hírek. Időjárás jelen­tés. 23.15: Sárdy János felvételei­ből. 23.40: Zenekari muzsika. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MCSOR 18.09: Hírek. Időjárás jelentés. 18.10: A dalirodalom remekei. Közben: 18.54: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. 19.51: Balettzene operákból. 20.11: Dave Brubeck kvartettje játszik. 29.47: Hírek. 20.50: Korunk zenéje. 21.30: Bach: A fúga művészete. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 17.33: Hírek. 17.49: a katona fia. A szovjet televízió kisfilmje. 18.05: Telesport. 18.30: Ipari kaleidosz­kóp. Magazinműsor. 19.10: Rek­lámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Balzac nagy sze­relme. Magyarul beszélő lengyel— francia filmsorozat, rv. rész: Em­beri színjáték. 21.00: Egy hang­szer újjászületése. Fábián Márta cimbalmozik. 21.20: Magyar szín­házi napok az NDK-ban, 1974. no­vember 17—27-ig. H. rész. A Szín­házi Album különkiadása. 21.55: Ma, 18.30-kor a tv-ben: Gsölt, istenek mesterek. Képzőmű­vészéi! rövidfilm elmarad. Helyet­te: Dimitrij Sosztakovics. Szovjet dokumentumfUm. 22.35: Tv-hír- adó, 3. 2. MOSOK: 30.00: Veszély az uta­kon. Dokumentumfilm és műsor. III. rész. 21.00: Ti--híradó, 2. 21.20: Képzelt beteg. Moliére vígjátéká­nak magyarul beszélő francia filmváltozata. Ipari kaleidoszkóp Magazinműsor. — A most már kéthavonta jelentkező adás­ról Téglássy Ferenc rendező mondja lapunk olvasói tájékozta­tására: — A műsor témája a munkaerőhiány. Ez fejlődó gazda­ságunk egyik legégetőbb gondja, s pillanatnyilag nincs kilátá­sunk arra, hogy megoldjuk. Legfeljebb enyhíthetünk rajta. — S ez utóbbi milyen módon érhető él? — Jobb tervezéssel, előrelátással. Példaként a műsor egyik riportját hozhatom fel erre: néhány éve a zalaegerszegi ruha­gyár létrehozta Lentiben 250 főire tervezett gyáregységét. A tervezés időszakában úgy látszott, hogy lesz elegendő munka- vállaló, a valóságban azonban 200 betöltetlen helyük van! — Miért következett be ez a helyzet? — A felmérésnél nem számoltak egy sereg fontos tényező­vel, pedig ezek jó része már akkor feltárható lett volna. Ugyanez történt a drávaszabolcsi lengyárral; amint felépült a beremendi cementmű, az elavult gyárból odavándoroltak a munkások. A műsor célja az volt. hogy a Dunántúl négy me­gyéjében tapasztaltakról adjunk számot, az e megyékben be­következett elvándorlás okait elemezzük. Az egyik legfőbb ilyen ok az volt, hogy mivel igen sok városban, nagyközség­ben hiányzott a munkaalkalom, az emberek máshová költöz­tek, más módon rendezték be a«z életüket. A munkaerő-feles­leg felszívódott, s a néhány éve intenzívebbé vált ipartelepí­tés, üzemfejlődés következtében munkaerőhiány keletkezett. Most már nagyon nehéz visszacsalogatni az embereket. Tartályrobbanás Fejér megyében, a Móri Ál­lami Gazdaság kezeléséhez tartozó III. számú betontartály belső burkolásánál robbanás történt. A robbanás következ­tében a burkolást végző Pál- völgyi Lajos 40 éves technikus, gödöllői lakos olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, Zajos József 20 éves pincemunkás, móri lakost élet- veszélyes állapotban szállí­tották kórházba. A felelősség megállapítására rendőrségi vizsgálat indult. PEST MEGYE* HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LÖKOS HOLTAN Főszerkesztő- helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség: Postacím: 1951 Budapest VTO., somogyi Béla u. á. □. em, Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: VIH., Bialia Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefon ja: 343—100 142—220. Titkárság: 140—447- Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI) Budapest V., József nádor tér L. Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint»' INDEX: 35 064

Next

/
Oldalképek
Tartalom