Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

Szedik a cseresznyét a szamóca't a borsót Jelentősen nőtt o zöldségfélék vetésterülete Pest megyében Szorgos munka a gyümölcsösökben Megcsöndesedett a határ, mindent elvetettek, javarészt eldugdosták a palántákat, kö­zeleg a határszemlék ideje, amikor a gazdaságok szakem. béréi fölmérik mit végeztek, mely teendők következnek. Helyénvaló az előrelátás, jól teszik, akik máris ké­szülnek a betakarításra —készenlétbe helyezik a gé­peket, jó előre megszervezik a munkát, hiszen már egy egész hónap sincs Péter-Pál napjáig, amikor táblába áll­hatnak a kombájnok, s lesz Rostit E sztendőnként hazánk egy-egy lakosa tíz ki­logramm textilárut használ fel. Ebből mind­össze 60 dekagramm ke­rül vissza — hulladék­ként — az iparba, új­rafeldolgozásra. A textil­ipar alapanyagainak tete­mes részét dollárért vásá­rolja, azaz a termelés nö­velésének elkerülhetetlen velejárója, hogy emelked­jék az import is. Hacsak ... Hacsak az import bővülé­sének mértékét nem lassít­ja le a hazai műszálterme­lés fejlődése; a feldolgozá­si veszteségek csökkentése; a hulladékok szervezett át­vételének megteremtése; az anyagnormák szigorítása, valamint az anyaghelyette­sítések ésszerű útjainak ke­resése. Miért fontos pél­dául a hulladékok mainál szervezettebb összegyűjté­se? Azért, mert jelenleg evente egymillió dollárért hozunk be az országba tex­tilhulladékot. a nyersfedél- lemez-gyártáshoz, illetve géptisztító rongynak. S hányszor egymillió dollárt lehetne megtakarítani az­zal, ha a mostaninál na­gyobb figyelmet kapna a fonási veszteségek ügye, a szabászat műveleteinek fe­lülvizsgálata és optimalizá­lása! Meghökkentően nagy lyu­kú rostán hullik át az ipar anyagszükséglete! S halla­ni a magyarázatot: ez együtt jár a termelés kor­szerűsítésével. Hamis ma­gyarázatnak veszélyesek a következményei, s az anya­gok esetében e veszély fo- rintmilliárdok elpocsékolá- sában testesül meg. Négy esztendeje, 1971- ben még tízmillió dollárér­tékben kellett cementet vá­sárolni a tőkés országok­ban. Azóta sok minden megváltozott a Cement- és Mészmüveknél — aminek ékes bizonyítéka a párt Központi Bizottsága kong­resszusi zászlajának elnye­rése —, s idén cementből már nincs tőkés behozatal. A hazai termelést 800 ezer tonnás, a szocialista orszá­gokból, elsősorban a Szov­jetunióból származó import egészíti ki. Amihez új gyár Is kellett — Beremend —, meg az, hogy a váci gyár elérje és tartsa az évi egy­millió tonnás árukibocsá­tást, de az sem volt mellé­kes, hogy az építőiparon belül — a minisztérium rendelkezései nyomán — valamelyest szigorúbbá tet­ték az anyagfelhasználás ellenőrzését. A z előbbi példa azért ta­láló, mert a Cement- és Mészmüveknél va­lóban korszerűbb a terme­lés, s mégis, ha például a fajlagos energiaigényt vizs­gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az égetés energiafel­használása csökkent. Sza­bályt erősítő kivétel lenne? Ettől még igaz lehetne, hogy ahol korszerűbbé válik a termelés, ott az anyagigény is növekszik? Sajnos, az az igazság, hogy sem az ágazati mi­nisztériumok tevékenysé­gében, sem a vállalati mun­kában, egészen 1974-ig nem játszott különösebb szere­pet az, hogy a termelés fejlesztésének milyen kö­vetkezményei vannak az anyag- és energiafelhasz­nálásban. Meglepő eredmé­nyekre jutott például a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet. A gödöllői kutatók mérései kimutatták, hogy az ideális körülmények kö­zött dolgozó, s jól beállí­tott adsgolójú mezőgazda- sági munkagép üzemanyag­fogyasztása csupán fele a jelenleginek. Igaz, ideális körülmények közöitt ritkán működnek a gépek, ám az is igaz, hogy az ötven szá­zalékos eltérés meghökken­tően nagy. Nemcsak arról van szó, hogy a gépkezelők egy része gondatlanul bá­nik a rábízott berendezés­sel, hanem arról is, hogy a legutóbbi időikig a mező- gazdasági üzemekben az ún. szabad tankolás dívott, az­az akkor vételezett üzem­anyagot valaki, amikor akart. S véletlen, hogy so­kan hazajártak a gépekkel naponta? Véletlen,. hogy az üzemanyaggal való üzlete­lés szinte rendszeres mel­lékjövedelemnek számított a gépkezelők tisztességet könnyen félretoló csoport­jában? Véletlen, hogy csak tiz év után került sor az üzemanyag-felhasználási normák átvizsgálására, s új meghatározására? Mert itt is természetesnek tűnt, hogy a korszerűsítés együtt­jár a nagyobb üzemanyag- fogyasztással. O ktalanság lenne ta­gadni : sok anyag vész el a munkások, a fel­használók kezén, mert van­nak, akiknek közömbös a társadalom vagyona, tulaj­dona, akik még nem jöttek rá, hogy a saját zsebükből szórják a pénzt. Itt is szű­kíteni lehet s kell a rosta lyukait, ám még inkább ott, ahol egész iparágak, ipar­csoportok anyagfelhaszná­lását befolyásolhatják. Nemcsak arra gondolunk, hogy a termékszerkezet változását az eddigieknél jobban összehangolják az anyag- és energiaigények­kel, hanem arra is, hogy teremtsenek szilárd kerete­ket az ésszerűen takarékos anyagfelhasználás számá­ra. Ma ugyanis nem számít a ritka esetek közé, hogy ugyanazt a terméket más- félszeres anyagköltséggel állítja elő az egyik gyár, mint a másik, s bár azonos tárca „gyermekei”, senki nem kérdi meg, miért. Ha „egyébként jól dolgoznak”, akkor vigye a kánya azt a többlet anyagot... S viszi! Egyik helyen csak tíz ton­nát, a másikon ezret. Nép- gazdasági összességben pe­dig msllliárdoücat, hiszen az anyagköltségek egy száza­lékos csökkentése 5—S mil­liárd forinttal növelné egyetlen esztendőben a nemzeti jövedelmet. A Csepel Autógyárban azzal, hogy az autóbuszok ventillátor-csapágyházait tökéletesebb technológiával állítják elő, egy év alatt 2.8 millió forintot takarítanak meg. Beszédes válasz ez azoknak, akik törvényként hirdetik, hogy a korsze­rűbb termelés több anyagot és energiát követel, de akik elfeledkeznek arról, hogy a többlet ráfordítások fejé­ben az azokat meghaladó hasznot kell elérni, mert máskülönben az egész fej­lesztés — veszteség! Ma csupán addig jutottunk, hogy már feltűnik a roste lyukainak nagysága, s a szembeszökő pazarlásokat úgy-ahogy megszüntetik. A pazarlás megszüntetése még nem takarékosság, hanem a fegyelem helyreállítása. A takarékosság akkor kezdő­dik, amikor a rosta az ész- szerűség, a ráfordítás és a végeredmény szigorú egy­bevetése. Az ilyesfajta ros­ták számát kell most már gyarapítani. Mészáros Ottó mit aratni, kimagasló termést ígérnek a gabonák. A szántóföldi növények leg­elejét, a zöldségféléket szedik is már, hozzákezdtek a 3858 hektárnyi borsó betakarításá­hoz, jut piacra sárgarépa, ka­ralábé, korai fejes és kelká­poszta, gyökér, spárga. Csaknem 14 ezer hektár zöldség terem a megyé­ben, több mint tavaly, még paprika is lesz bő­ven. A legtöbb munka ilyenkor a gyümölcsösökben akad, ritkí­tani kell, ha túl sok termés kötődött, tisztogatni 'a szőlő­sorok között, s permetezni, mert fenyeget a lisztharmat, a szőlőmoly és egyéb pusztí­tó szerzet. A várható termés? Meggy­ből talán kevesebb lesz — vi­rágzásakor kissé hűvös volt az idő — cseresznye, őszi- és kajszibarack, alma, körte lé­nyegesen több kerül ki a ker­tekből, mint az elmúlt esz­tendőben. Hacsak valami tér. mészeti ártalom közbe nem szól, mindenesetre eddig sem fagykárról nem érkezett jel­zés, viharok sem tördelték az ágaikat. A ráckevei járásból már eljutott az első cseresz­nye a fővárosi piacokra, a Szentendrei-szigeten pedig nekifogtak a szamócaszüret- nek. A 17 ezer hektárnyi ve­gyes gyümölcsből legnagyobb területen — kétezer hektáron — őszibarack terem majd, többsége a budai járásban, s alig valamivel marad emögött az alma, • melynek legfőbb szállítói a ceglédi járásbeli gazdaságok. Az ország legnagyobb bo­gyósgyümölcs-termő tája hú­zódik Pest megye északi ré­szén, a szentendrei és a váci járásban: összességében az 1226 hektáron érő ribiszke, eg­res, szamóca, málna 80 százalékát takarítják majd be. A legfrissebb hír a Börzsöny vidékéről: befejeződött az idei második permetezés is, a gépszitakötők — helikopte­rek — most egy időre meg­pihenhetnek. A. Z. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYÉI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 127. SZÄM ARA 1 FOR IÁT 1975. JÜNIUS 1., VASÄRNAP Közzétették a június 15-i képviselőválasztások jelöltjeinek listáját (A NÉVJEGYZÉKET A 3., 4. OLDALON ISMERTETJÜK). Pest megye pedagógusait köszöntötték A Fáklya klubban rendezett ünnepségen száztízen vettek át kitüntetéseket A pedagógusnap alkalmából tegnap Pest megyei ünnepsé­get tartottak a fővárosi Fáklya klubban. Az ünnepségen részt vett Balogh László, az MSZMP Pest megyei Bizottságának osztályvezetője. Molnár Gyu­la, az Oktatási Minisztérium tanácsi főosztályának vezetője, Kiss Béláné, a Pedagógus Szakszervezett Pest megyei Bi­zottságának titkára és Hargitai Károly, a Pest megyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetője. Az ünnepségen dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese üdvözölte a kitüntetett nevelőket, s egész társadalmunk, népünk köszö­netét tolmácsolta a pedagógu­soknak, akik példamutatóan és áldozatkészen, nagy hivatástu­dattal nevelik az ifjú nem­zedéket, az ország reménysé­geit. — Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor átadom önöknek és az önök közvetíté­sével megyénk 7500 pedagógu­sának a megye vezetőinek, a megyei tanács végrehajtó bi­zottságának megkülönböztetett, szeretetteljes üdvözletét, őszin­te jókívánságait. Történelmi visszatekintése után — melyben fölvázolta az eltelt harminc esztendő esemé­nyeit, oktatáspolitikánk ki­magasló eredményeit — az el­Ünnepl beszédet mondott: dr. Csicsay Iván. Tőle bajra Balogh László, a szónoktól jobbra Hargitai Károly, Kiss Bcláné és Molnár Gyula. nökhedyettes megállapította: A pedagógusok jó munkájának igazi gyümölcse a szocialista embereszmény kialakítása a felnövekvő nemzedékben. S ez a tett, jelentős hozzájárulás jö­vőnk formálásához, melynek tudata bizton adhat erőt a pe­dagógusi munkához. Szocialista társadalmunk egyik legszebb kötelessége, hogy hálájának tanújelét adja. Ezután átadta a Pest megyei Tanács végrehajtó bizottsága által 1974-ben alapított Arany János pedagógiai díjat: Miskol- czi Károlynénak, alsónémedi tanítónőnek, szakmai és széles körű társadalmi tevékenysé­géért; Pális Győzőnének, vá­Tegnap tartották meg az ünnepi könyvhét országos vidéki megnyitóját A Pest megyei eseménysorozat Nagykőrösön kezdődött Szolnok 900 éves jubileuma alkalmából szombaton a Szig­ligeti Színházban került sor az ünnepi könyvhét országos vi­déki megnyitójára. Kukri Béla városi tanácselnök köszöntője után' Illés Endre kétszeres Kossuth-díjas, a Magyar Írók Szövetsége tit­kárságának tagja, a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója ün­nepi beszédében méltatta a könyv ünnepének szerepét és je­lentőségét. A megnyitón részt vett dr. Marczali László kultu­rális miniszterhelyettes. Az ünnepség befejezéseként megnyílt a Damjanich Mú­zeum árkádos műemléképületében létesített könyvudvar, va­lamint a szép könyvek kiállítása. Kiállítások — dedikáló írók Tegnap délután Nagykőrö­sön, az Arany János művelő­dési központban a könyvhét Pest megyei eseménysorozata nyílt meg. Kovács Sándor, a megyei pártbizottság tagja, a konzerv­gyár igazgatója köszöntötte a megjelenteket és az elnökség­ben helyet foglaló Tuza Sán- dorné dr.-t, a megyei pártbi­zottság tagját, a MÉSZÖV el­nökét, Gabányi Lajost, az MSZMP Pest megyei Bizottsá­ga gazdaságpolitikai osztályá­nak vezetőjét, Pásztor Istvánt, a városi pártbizottság első tit­kárát, Garai Gábor Kossuth- díjas és Baranyi Ferenc SZOT- díjas költőt, valamint Izabella Andrejevna Troliovát, a Szov­jet Kultúra és Tudomány Há­za könyvtárának vezetőjét. Gabányi Lajos ünnepi be­szédében hangsúlyozta, hogy az idei könyvhétnek különös jelentőséget ad a párt XI. kongresszusa és a felszabadu­lás 30. évfordulója. A szocialista fejlődés ered­ményeként Pest megyében ma már 324 tanácsi és 180 szak- szervezeti könyvtár működik, ahol csaknem kétmillió könyv között válogathatnak az olva­sók, akiknek száma majdnem másfélszázezer. Az ünnepi szónok a továb­biakban különös hangsúllyal emelte ki, hogy az olvasóknak közel háromnegyede munkás. — Örömünkre szolgál — mondotta a továbbiakban —, hogy ez a szám állandóan nö­vekszik, s ez sokban köszön­hető a szocialista brigádmoz­galomnak. E kollektívák hár­mas cél érdekében tevékeny­kednek, s ezek közül az egyik éppen a kulturális fej­lődést szolgálja. — A mezőgazdasági mun­kások és tsz-parasztok köré­ben is kedvező változásnak lehetünk tanúi — szögezte le Gabányi Lajos. — Az iparo­sodó, városiasodé életformát jelenti az olvasás. Beszéde végén. nyomaté­kosan hangsúlyozta, hogy a száguldó élet és technilcai fejlődés iramával csak úgy tudunk lépést tartani, ha mindennapi életünk minden területén, mindenki számára nélkülözhetetlen szükségletté válik a könyv. A megnyitót követő iro­dalmi műsorban szót kaptak a meghívott ' költők. A mai magyar irodalom legszebb alkotásait Merényi Judit és Szersén Gyula előadómű­vész tolmácsolta. Az ünnepi alkalomból két kiállítás nyílt meg Nagy­kőrösön. A városi könyvtár­ban a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza könyvtárá­nak anyagából állították ösz- sze A szovjet könyvkiadás 30 éve című bemutatót, míg a Pest megye 30 éve képek­ben című tárlaton fotókban mutatják be a megye fejlő­dését. A város főterén felállított könyvsátornál tegnap a köny­vek barátainak népes tábora fogta körül a műveit dedi­káló Baranyi Ferencet és Ga­rat Gábort. Már az első na­pon sok-sok könyv talált gazdára. mosmikolai tanítónőnek, új módszerek bevezetéséért, terv­szerű munkájáért; Bödő Sán- dornénak, tápiószelel vezető óvónőnek, szakmai munkájá­ért, a kezdő és képesítés nél­küli óvónők segítéséért; dr. Ko­vács Józsefnénak, a ráckevei Ady Endre gimnázium és szak­középiskola tanárnőjének, helytörténeti munkájáért, mód­szertani felkészültségéért, Ká­sa Mátyásnak, a szobi Nevelő- otthon igazgatójának, haté­kony nevelői tevékenységéért, ideológiai és szakmai mun­kájáért; Gergely Péter gödöl­lői tanárnak, a matematika- fizika tanítás korszerűsítéséért; Szintai Mártonnak, a váci Ipa­ri • Szakmunkásképző Intézet igazgatójának, tervszerű, pon­tos és következetes vezetői munkájáért és Diósi Gábornak, a csobánkai Gyógypedagógiai Intézet igazgatóhelyettesének, oktató-nevelő munkájáért, sokoldalú pedagógiai tevé­kenységéért. Ezt követően dr. Csicsay Iván 102 pedagógusnak más elismeréseket adott át: 42-en az oktatásügy kiváló dolgozó­ja; 27-en az oktatási miniszter dicsérete; 2-en a munkaügy kiváló dolgozója; 4-en a mun­kaügyi miniszter dicsérete; 27-en pedig a kiváló dolgozó kitüntetést kapták. (Beszélgetés az Arany János- dijasokkal a 4. oldalon.) Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke a Tunéziai Köz­társaság nemzeti ünnepe, az ország függetlensége kikiáltá­sának 20. évfordulója alkal­mából táviratban üdvözölte Habib Burgibát, a Tunéziai Köztársaság elnökét. Dr. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese a magyar—NDK gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság magyar tagozatának elnöke, a bizott­ság soron következő ülés­szakára szombaton Berlin­be utazott. Dr. Gergely Istvánnak, az MSZMP Központi Bizottsá­ga tagjának vezetésével Bul­gáriában tartózkodott az MSZMP Központi Bizott­ságának pártmunkásküldött­sége. A delegáció tegnap ér­kezett haza Budapestre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom