Pest Megyi Hírlap, 1975. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-30 / 100. szám

Kongresszusi zászlók A Élenjárók köszöntése Párt-, állami cs szakszervezeti vezetők az ünnepségeken A. Ivgjobbah bíísííit a ssúahalantbnííai I//1I7 Kedden országszerte folytatódtak az ün­nepségek: újabb vállalatok vették át az MSZMP XI. kongresszusa tiszteletére és a hazánk felszabadulásának 30. évfordulója al­kalmából indított munkaversenybeh elért ki­emelkedő eredményeikért a Központi Bizott­ság kongresszusi zászlaját. A Papíripari Vállalatnak Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke; a szentesi Árpád Tsz- nek Apró Antal, az országgyűlés elnöke, a Csepel Vas- és Fémm övéknek Biszku Béla, a MSZMP Központi Bizottságának titkára, a székesfehérvári Videotonnak Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az Ózdi Kohászati Üze­nteknek Lázár György, a Minisztertanács el­nökhelyettese, a Tiszántúli Vízügyi Igazgató­ságnak dr. Maróthy László, a KISZ KB első titkára, az Egyesült Izzónak Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai ad­ták át a magas elismerést jelenítő vörös se­lyemzászlót. A Zalaegerszegi Ruhagyár ün­nepségén Keserű Jánosné könnyűipari mi­niszter, a 43. Állami Építőipari Vállalatén Katona Imre, a budapesti pártbizottság első titkára, a Miskolci Vasiúti Csomópontén Ne- meislaki Tivadar, a SZOT főtitkár-helyettese, az MSZMP KB tagjai képviselték pártunk Központi Bizottságát. Pest megye kiemelkedő ünnepsége tegnap Százhalombattán volt. A Dunamenti Hőerő­mű Vállalatnak dr. Tímár Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese adta át a kong­resszusi zászlót. (A DHV, továbbá a Csepel Vas- és Fém­művek, az Egyesült Izzó, a Videoton, a szen­tesi Árpád Tsz ünnepségét, valamint a teg­nap lezajlott egyéb Pest megyei kitüntetés- átadásokat lapunk 1., 2., 3. oldalán ismer­tetjük.) Dr. Tímár Mátyás: A bővítés során megháromszorozódik a Dunamenti Hőerőmű teljesítménye PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 100. SZÄM ARA «0 FILLÉR 1973. ÁPRILIS 30., SZERDA Losonczi Pál és Fock Jenő fogadta a dán külügyminisztert Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke kedden az Országház­ban fogadta K. B. Ander­sent, a Dán Királyság kül­ügyminiszterét. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke kedden szintén fogadta a dán külügyminisz­tert. A találkozón jelen volt Púja Frigyes külügyminisz­ter, Oláh József, a Magyar Népköztársaság koppenhágai nagykövete, valamint Chris­tian D. Holten-Eggert, a Dán Királyság budapesti nagykö­vete, Oie Bierring, a kül­ügyminisztérium helyettes fő­igazgatója és Sven Kuchler Poulsen, a dán nagykövet­ség tanácsosa. A Dán Királyság külügy­minisztere és felesége ked­den ebédet adott Púja Fri­gyes külügyminiszter és fe­lesége tiszteletére a Duna In­tercontinental szállóban. Az ebéden részt vett dr. Bíró József külkereskedelmi mi­niszter és dr. László Andor államtitkár, a Magyar Nem­zeti Bgnk elnöke is. K. B. Andersen, felesége és kísérete kedden a Magyar Nemzeti Galériában megte­kintette a Régi magyar mű­vészet és a Magyar festészet a XIX. században című kiál­lításokat. A dán vendégek este meg­tekintették a KISZ Központi Művészegyüttesének műsorát az együttes székházában. Ve­lük együtt részt vett az elő­adáson Púja Frigyes külügy­miniszter és felesége is. Holnap 10 órakor ünnepi nagygyűlés A menet élén: a szocialista brigádok — Vitorla zó repülők bemutatója Aszfaltrajzverseny, tréfás vetélkedők — Sokszínű program május 1-én A Dunamenti Hőerőmű Vállalat fellobogózott és zöl­dellő lombokkal, májusfákkal díszített új tmk-csarnokában rendezték meg tegnap több száz dolgozó részvételével a kiváló vállalati ünnepséget. Mint már hírül adtuk, a DHV nemcsak a megtisztelő címet nyerte el, hanem a kongresszusi és felszabadulá­si munkaversenyben elért ki­emelkedő eredményeiért meg­kapta az MSZMP Központi Bizottságának kongresszusi zászlaját. A Himnusz hangjaival kez­dődött az ünnepség, amelyen megjelent: dr. Tímár Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára, Szi­li Géza nehézipari minisz­terhelyettes, Sugár György, a Vas-, Fém- és Villamos- energiaipari Dolgozók Szak- szervezetének titkára, dr. Mondok Pál, a Pest megyei tanács elnöke, Arpási Zol­tán, a KISZ Pest megyei Bi­zottságának első titkára, Ko­máromi János, a százhalom­battai városi pártbizottság el­ső titkára, Szekeres József, a városi tanács elnöke, Ke- rényi A. Ödön, a Magyar Vil­lamosművek tröszt vezérigaz­gató-helyettese. Ott volt az ünnepségen Frantisek Hála, Csehszlovákia budapesti nagy- követségének kereskedelmi tanácsosa. (A DHV eredmé­nyeiben része van az ott dol­gozó szlovák kazángyári mun­kásoknak is.) Mielőtt Fábián Gyula, a vállalat szb-titkára köszöntötte a megjelenteket, Garics János, a Madách Szín­ház színművésze, Simon Ist­ván : „Emelő kezek” című versét mondta el. Kunos Károly, a vállalati pártbizottság titkára ünnepi beszédében emlékezett a mun­ka ünnepére. Napjainkról szólva elmondotta, hogy a vállalatnál 1973 óta megkét­szereződött a szocialista bri­gádok száma, a felszabadu­lási munkaverseny most fo­lyó, második szakaszában már 47 brigád tett újabb fel­ajánlásokat. A kongresszus időszakáig — s ennek is nagy szerepe volt a magas kitün­tetés odaítélésében — össze­sen 33 millió forint megta­karítást értek el, fűtőolaj­takarékossággal és a berende­zések karbantartási idejének csökkentésével. Élen jártak a társadalmi munkában is, ti­zenötezer munkaóra teljesí­tésével járultak hozzá a vá­rosfejlesztéshez. A párttitkár ünnepi beszé­dét követően dr. Tímár Má­tyás miniszterelnök-helyettes az MSZMP Központi Bizott­sága és a kormány nevében üdvözölte a hőerőmű dolgo­zóit a kongresszusi zászló elnyerése alkalmából. — E magas kitüntetés an­nak elismerése, hogy ez a kol­lektíva magas fokú tudással, szakmaszeretettel, a népgaz­dasági érdekek következetes érvényesítésével dolgozik — mondotta, majd így folytatta. — A Dunamenti Hőerőmű energiarendszerünk legna­gyobb üzeme, az ország szük­ségletének egyharmadát biz­tosítja. Már az első ütem is nagy lépést jelentett a tech­nológiai színvonal növelésé­ben, az automatizálásban, a rohamosan növekvő igények láttán azonban a kormány úgy döntött: az eredeti tel­jesítményt megháromszorozó bővítést kell megvalósítani. Az itt dolgozók bizonyítot­ták, hogy alkalmasak e ma­gyar méretekben egyedül­álló nagyságú munka elvég­zésére. A nagy beruházás be­fejezésekor, 1976. második félévétől 2000 megawattos teljesítménnyel áll az erőmű a népgazdaság rendelkezésé­re. Tímár Mátyás ezután ki­emelte a DHV-nak az or­szágos munkaverseny elin­dításában vállalt kezdemé­nyező szerepét, majd a vál­lalat politikai és társadalmi szervezeteinek eredményes munkájáról, s a szociálpoliti­kai eredményekről beszélt. — A IV. ötéves terv befe­jező esztendejében — mon­dotta —, amint azt pártunk XI. kongresszusa is megálla­pította, fejlődésünk alapvető iránya helyes, eredményeink kedvezőek. Ugyanakkor ked­vezőtlen világpiaci hatások érték, és érik gazdaságun­kat, s ezek nem csekély vesz­teségeket okoznak. Ezért kü­lönösen nagy a jelentősége az MSZMP KB 1974. december 5-i határozatának, amely az irányítás és a vállalatok szint­jén anyag- és energiataka­rékossági program készítésé­ről, a termelékenység továb­bi növeléséről, a beruházások kivitelezési időinek rövidíté­séről határozott. A beruházá­sok ■ helyzetének mélyreható elemzése rámutatott arra, hogy fejlődésünk üteme nagymér­tékben a beruházási tevé­kenység javításától függ. Ez­zel kapcsolatos, hogy a Mi­nisztertanács a Dunamenti Hő­erőmű munkálatait is a gyor­sítandó nagyberuházások kö­zé sorolta. — Bízunk abban, hogy a 11-es, a 12-es és a 13-as erő­műblokkok üzembe állításá­nak előbbre hozásával sike­rül ennek a várakozásnak megfelelni, ehhez ad ösztön­zést a magas kitüntetés is — mondotta végül dr. Tímár Mátyás, majd Csenterics Sán­dor igazgatónak átadta a kongresszusi zászlót, a részt­vevők nagy tapsa köze­pette. Szili Géza nehézipari mi­niszterhelyettes a miniszté­rium éi a vasasszakszervezet elnöksége nevében átnyújtot­ta a kiváló vállalat cím el­nyerését tanúsító oklevelet és a Nehézipar kiváló dol­gozója kitüntetést adta át: Zászlódíszbe öltöztek már a megye városai, községei, transzparensek, feliratok kö­szöntik a gyárak homlokza­tán a holnapi ünnepet, a 31. szabad május elsejét. Fölké­szült a nagy napra Gödöllő is, a megyei kiemelt ünnep­ség színhelye. A főtéren csü­törtökön délelőtt 10 órakor kezdődik a nagygyűlés, ünne­pi beszédet Jámbor Miklós, a Szakszervezetek Pest me­gyei Tanácsának vezető tit­kára mond. A gyűlés után a résztvevők a felsőparki majá­lis színhelyére vonulnak. A gazdag délutáni kulturális és sportprogramban a többi kö­zött nemzetközi lovasver­seny is szerepel. A járási és a városi ünnep­ségekről már beszámoltunk. Most a gazdag megyei prog­ram színeiből villantunk fel néhányat — a teljesség igénye nélkül. A hagyományos váci fel­vonuláson az idén is min­denütt a legkiválóbb dolgo­zók, a szocialista brigádok haladnak az üzemek, intéz­mények élén, termékeiket jel­képező ötletes, szemet gyö­nyörködtető táblákkal, ma­kettekkel Megyeszerte — a felvonu­lást, az ünnepi gyűlést kö­vetően — sokrétű programok várják a szórakozni, pihen­ni vágyókat. Kemencén, a pártházban nyílik meg a Vác 30 éves fejlődését bemutató kiállítás és érdekes látniva­lókat kínál a hobbykiállítás is. Dunakeszin, az alagi ló­versenypályán a BM kutyave­zető-képző iskola tart bemu­tatót, majd az MHSZ vi­torlázórepülőinek mutatvá­nyaiban gyönyörködhetnek a nézők. Kispályás labdarúgó-mér­kőzés, aszfaltrajzverseny, tré­fás vetélkedők sora, lepény­evés, zsákbanfutás várja a megye több községében a A május elsejei ünnepsé­gekre a Szakszervezetek Or- szságos Tanácsa vendége­ként 33 országból érkezik szakszervezeti küldöttség. ’ Kedd délutánig Budapest­re érkezett: Algéria, Bang­lades, Bulgária, Ciprus, Cseh­szlovákia, Irak, Kuba, Ku­wait, Libanoni Malgas, #vlon- gólia, a Német Demokratikus Köztársaság, Olaszország, Sierra-Leone, Szíria, a Szov­jetunió, Togo, a Vietnami De­mokratikus . Köztársaság, a Dél-Vietnami Köztársaság és a Szakszervezeti Világszövet­ség küldöttsége. ★ Tizenhárom országba láto­gat magyar szakszervezeti de­legáció a május elsejei ün­nepségekre. Kedden eluta­zott küldöttségünk Bulgá­riába, Csehszlovákiába, Len­gyelországba, Mongóliába, vállalkozó kedvű fiatalokat és idősebbeket. Egésznapos non­stop-műsor lesz a többi kö­zött Monoron; Csévharasz- ton pedig az idén is megren­dezik a hagyományos körzeti ifjúsági találkozót. Közösen ünnepelnek a társ­községek, s ezek közül is kü­lön érdeklődésre tarthat szá­mot a csővári találkozó. Az acsai közös tanácshoz tartozó községekből motorosok-autó- sok zászlódíszbe öltözött me­nete indul Csővárra, ahol az ünnepség után látványos nem­zetiségi találkozót rendeznek. Az egésznapos kulturális mű­sorban fellép a galgagyörki férfikórus; a csővári óvodá­sok magyar—szlovák gyer­mekjátékot mutatnak be, az acsai általános iskolások la­kodalmast, a püspökhatvani iskolai tánccsoport pedig ke­let-szlovákiai leánytáncot ad - elő. Körhinták, hajóhinták, mu­tatványosok, lacipecsenyét, hűsítőt áruló sátrak kerül­nek ki mindenhol a zöldbe. Nagykőrösön, a Szabadság Tsz és az ÁFÉSZ húsüzeme 12 mázsa virslit és páros deb­recenit készít csupán a cif­rakerti majális résztvevői­nek. D. G. Kubába, Romániába. Algé­riába, Irakba és Marokkó­ba. KÖZÉLET A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk fel- szabadulásának 30. évforduló­ja alkalmából magas kitünte­téseket adományozott több szovjet személyiségnek, akik hozzájárultak a magyar és szovjet nép közötti barátság és együttműködés szilárdítá­sához és bővítéséhez. A kitün­tetéseket tegnap Moszkvában Rappai Gyula, a Magyar Nép- köztársaság moszkvai nagykö­vete nyújtotta át. Marjai József külügyml- nisztériumi államtitkár, aki két napja Portugáliában tar­tózkodik, tegnap látogatást- tett Alvaro Cunihalnál, a Por­tugál Kommunista Párt fő­titkáránál, (Folytatás a 2. oldalon) A kongresszusi zászló átadását követő ünnepélyes pillanatok — az elnökségben Jobbról balra: Arpási Zoltán, Komáromi János, Cservenka Ferencné, űr. Tímár Mátyás, Fodor Izabella vállalati KISZ-titkár, Csenterics Sándor (a zászlóval) és Fábián Gyula szb-titkár. Gárdos Katalin felvételei Harminchárom országból várnak szakszervezeti küldöttséget

Next

/
Oldalképek
Tartalom