Pest Megyi Hírlap, 1975. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

1975. ÁPRILIS a., SZERDA Kitüntetések, előléptetések a néphadseregnél és a belügyi szerveknél A MÉM Eötvös Loránd­A Népköztársaság Elnöki Tanácsa — hazánk felszaba­dulásának 30. évfordulója al­kalmából — politikai, szak­mai felkészültségük, a hadse­reg fejlesztésében, harcké­szültségének növelésében hu­zamosabb időn át végzett ki­emelkedő tevékenységük elis­meréseként Brassói Timdar, Darányi Miklós, Évin Sándor, Horváth Dezső, Horváth Ist­ván, Kovács Béla, Patai End­re és dr. Szíjártó Károly ezre­deseket vezérőrnaggyá nevezte ki. Tizenheten részesültek a Vörös Csillag Érdemrend ki­tüntetésben, 68-an a Kiváló Szolgálatért Érdemérem kitün­tetést kapták, egy főt pedig a to't' '*a Érdemrend ezüst foko­zatával tüntettek ki. A honvédelmi miniszter 31 főtisztet ezredessé léptetett elő. öten kapták meg a Haza Szolgálatáért érdemérem arany, illetve ezüst fokozatát, egy fő pedig Honvédelmi Ér­demérmet kapott. A tábornoki kinevezéseket, a különböző kitüntetéseket és előléptetéseket kedden ünne­pélyes külsőségek között Czi- nege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter adta át. Az ünnepi eseményen megjelent Lázár György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. Papp Dezső, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezető-helyettese és Trom­bitás Dezső, a kormány hon­védelmi bizottságának titká­ra. Ott voltak a Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsá­nak tagjai, valamint a nép­hadsereg tábornoki és pa­rancsnoki karának több tagja. Részt vett az ünnepségen V. K. Andrjuscsenko altábor­nagy. a Varsói Szerződés egye­sített fegyveres erői főpa­rancsnokának magyarországi képviselője. A Központi Bizottság és a kormány nevében Lázár György köszöntötte a kitün­tetésben és előléptetésben ré- szesülteket. és sok sikert kí­vánt munkájukhoz. Az üdvöz­lő szavakra Horváth István vezérőrnagy válaszolt. Ugyancsak kedden — fel- szabadulásunk 30. évfordulója alkalmából — Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi mi­niszter, hazánk felszabadítá­sában való részvételükért és a szovjet—magyar fegyverba­rátság erősítésében kifejtett tevékenységükért 27 szovjet tábornokot és tisztet a Haza Szolgálatáért Érdemérem I munkájuk elismeri -irént arany fokozatával tüntetett I több főtisztet ezredessé, Uiet- ki. j ve soron kívül magasabb rend­Az ünnepségen megjelent Borbándi János, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Papp Dezső, és B. P. Ivanov vezér- ezredes, az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancs­noka. ★ Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Bel­ügyminisztériumban. A Bel­ügyminisztérium területén végzett eredményes munká­juk elismeréseként a Népköz- társaság Elnöki Tanácsa Ladvánszky Károly, dr. Pál Antal, Komornik Vilmos, Pá­linkás Ferenc, M. Szabó Ist­ván és dr. Szalóki László rendőr ezredeseket vezérőr­naggyá nevezte ki; 13 fő­tisztnek a Vörös Csillag Ér­demrend kitüntetést adomá­nyozta, 48 főtisztnek, tisztnek és tiszthelyettesnek a Kiváló Szolgálatért Érdemrend ki­tüntetést adományozta. A bel­ügyminiszter eredményes fokozat' léptetett' elő; fő­tisztei et tiséíeket, tiszthe­lyetteseket a Haza Szolgála­táért Érdemrend, a Közbiz­tonsági érem és a Tűzrendé­szen érem arany fokozatával tüntette ki. Az előléptetéseket és kitün­tetéseket Benkei András bel­ügyminiszter adta át. Az ünnepségen megjelent Biszku Béla, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Rdcz Sándor, a KB tagja, a KB osztályvezetője, továbbá a Belügyminisztérium tábornoki és parancsnoki karának több tagja, V. J. Pavlov, a Szovjet­unió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és I. J. Galjutyin vezérőrnagy, az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó Déli Hadseregcso- port képviselője. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága nevében Biszku Béla köszön­tötte a kitüntetésben és elő­léptetésben részesülteket. Munkásőrök kitüntetése A Munkásőrség Országos Parancsnoksága kedden ki­tüntetési ünnepséget rendezett a Munkásőr Parancsnoki Is­kolán. amelyen megjelent Pullai Árpád, az MSZMP KB titkára, Jakab Sándor, az MSZMP KB osztályvezetője. Részt vett az ünnepségen F. K. Iscsenko. repülős altábor­nagy, az ideiglenesen hazánk­ban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnok­ságának képviseletében. Papp Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a munkásőrség országos parancsnoka kimagaslóan eredményes munkásőri tevé­kenységükért, az önkéntes társadalmi fegyveres’ testület támogatásáért, három évtizede párttag alapító munkásőrök­nek, továbbá munkásőr édes­anyáknak és feleségeknek, pártmunkásoknak, szovjet ka­tonáknak nyújtott át kitünte­téseket. Öten a Vörös Csillag Érdemrendet, 16-an — köztük dr. Faragó Elek, a munkásőr­ség Pest megyei parancsnoka — a Haza Szolgálatáért Ér­demérmet, 30-an — köztük Szeghalmi Gyula, a Csepel Autógyár pártbizottságának Megnyílt a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum HÁROM REPREZENTATÍV KIÁLLÍTÁS A budavári palotában — a magyar kultúra jövendő fel­legvárában — kedden ünnepé­lyesen megnyitották a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumot, ahol méltó helyet kaptak a magyarországi munkásmozga­lom nagy értékű emlékei: mintegy negyedmillió tárgy és dokumentum. Április 2-től há­rom reprezentatív kiállítás fo­gadja a látogatókat: A ma­gyarországi munkásmozgalom története című állandó kiállí­tás első része a szocialista képzőművészek munkásságát tükröző tárlat és a Magyaror­szág ma című fotóművészeti kiállítás. Részt vett a megnyitó ün­nepségen Nemes Dezső akadé­mikus, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az MSZMP Politikai Főiskolájá­nak rektora, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, dr Kornidesz Mihály, és dr. Ro- mány Pál, a Központi Bizott­ság osztályvezetői, dr. Molnár Ferenc kulturális államtitkár, Tömpe István államtitkár, az Állami Rádió és Televízió Bi­zottság elnöke, Vass Henrik, a Párttörténeti Intézet igazga­tója, Körösi József vezérőr­nagy, belügyminiszter-helyet­tes, valamint a politikai, tár­sadalmi és kulturális élet szá­mos vezető személyisége, a tömegszervezetek képviselői, munkásmozgalmi veteránok, a szocialista országok testvéri múzeumainak küldöttei. Jelen volt a megnyitón a budapesti diplomáciai képviseletek több tagja is. Esti Bélának, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum fő­igazgatójának bevezető szavai után Nemes Dezső mondott megnyitó beszédet. Április 2-től a látogatók a 16-os autóbusszal és a Clark Ádám térről induló külön autóbuszjárattal a Dísz tér fe­lől a budavári palota építési területén juthatnak a mú­zeumba. A csoportoknak tár­latvezetést tartanak, a 120 személyes moziteremben pedig történelmi filmeket tekinthet­nek meg az érdeklődők. titkára — a Munkásőr Emlék­jelvényt kapták. Harminchár. man — köztük Onger Vilmos és dr. Űjszászi Róbert, a Pest megyei munkásőrparancsnok helyettesei — soron kívüli elő­léptetésben, illetve országos parancsnoki dicséretben és ju­talomban részesültek. Országszerte ezekben a na­pokban tüntették ki a szolgá­latban, munkában kitűnt munkásőröket, a testület se­gítőit. Nyolcszázharmincan kaptak különböző fokozatú ki tüntetést, 230-an országos pa­rancsnoki dicséretet, 350-en munkásőr emlékjelvényt. Elismerés megyei igazságügyi dolgozóknak Tegnap' dr. Korom Mihály igazságügyi miniszter kitünte­téseket adott át a miniszté­rium irányítása alá tartozó — többi között Pest megyei — szervek dolgozóinak. A fel- szabadulási évforduló alkal mából a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa dr. Karvász Jánosnak, a Pest megyei Bíró­ság tanácselnökének és dr. Csernok Gyulának, a váci já­rásbíróság elnökének az igaz­ságügy területén végzett ered ményes munkájuk elismerése­ként a Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést adományozta. Barta Pál bv.' alezredesnek Borszéki János bv. főhadnagy nak és Takács József bv. fő­törzsőrmesternek a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet ado­mányozta. Megemlékezés a megyei tanácson A Pest megyei Tanács ap­parátusának pártbizottsága felszabadulásunk 30. évfordu­lója alkalmából kedden dél után ünnepi megemlékezést tartott a megyei tanács dísz­termében. Fodor Lászlónak, a pártbi­zottság titkárának megnyitó beszéde után ünnepi megem­lékezést dr. Szabó Imre, az MSZMP Központi Bizottságá­nak alosztályvezetője mon­dott. Az ünnepi műsorban többek között fellépett a váci Musica Humana zenekar és a duna­keszi művelődési központ kó­rusa. A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztériumban kedden dr. Dimény Imre mi­niszter ünnepélyes keretek között Eötvös Loránd-díjakat, majd termelőszövetkezeti dol­gozóknak állami kitüntetéseket adott át. Eötvös Loránd-díj- ban részesült: Izinger Pál, a Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát műszaki-gazdasági ta­nácsadója, dr. Berta Jenő, a fajszi Kék Duna Termelőszö­vetkezet elnöke, Bíró István, a kábái Vörös Csillag Termelő- szövetkezet elnöke. Gömöri Já­nos, a Nagykanizsai Sörgyár igazgatója, Brillusz Vilmosné, a Cukoripari Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, dr. Schmidt Ernő, a Nyugat-ma­gyarországi Fagazdasági Kom­binát vezérigazgatója, dr. Láng Géza akadémikus, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem rektorhelyettese és dr. Guba Sándor, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola igaz­gatója. Kitüntetések az úttörőmozgalom segítéséért A felszabadulási évforduló jegyében kedden a Hotel If­júságban a Magyar Úttörők Szövetsége országos elnöksége kitüntetési ünnepséget rende­zett. Az ünnepségen úttörő­vezetőket, pedagógusokat, _ fegyveres erők képviselőit tüntették ki, akik az úttörő- mozgalomban odáadó munkát végeztek, értékes segítséget nyújtottak az úttörőmozga­lom tevékenységéhez. A ki­tüntetéseket az úttörőszövet­ség vezetői adták át. Hasonló ünnepségeken vettek át or­szágszerte kitüntetéseket legkiválóbb úttörővezetők, va­lamint az úttörők legeredmé­nyesebben dolgozó felnőtt pártfogói. ÜNNEPSÉG A MESZÖV-NÉL A vendég: G. Sz. Csebotarev Újból végigjárom a Duna menti községeket A MÉSZÖV ünnepségén jobbTÓl balra: G. Sz. Csebotarev, Tuza Sándomé dr. és Inzsel Ottó, a Hazafias Népfront megyei bizottsága­Nagy Iván felvetele né dr., a MÉSZÖV elnöke Ki­váló szövetkezeti munkáért ki­tüntetést nyújtott át Rasman Istvánnak, a Szob és Vidéke ÁFÉSZ elnökének, Bogdán Ká- rolynénak, a dunabogdányi ÁFÉSZ üzletvezetőjének, Sut- man Istvánná nak, az ecseri takarékszövetkezet elnökének, Stolmayer Mihálynak, a gödöl­lői Mosolygó utcai lakásszö­vetkezet elnökének, Tógyela Jánosnénak, a tápiógyörgyei ÁFÉSZ bolti előadójának és Veres Kázmérnak, a MÉSZÖV propogandist áj ának. G. Sz. Csebotarev rövid be­szédében gratulált a kitünte­tetteknek, majd elmondotta, az elmúlt 30 évben többször járt Magyarországon. Kedden reg­gel az első útja az Osztyapen- ko emlékműhöz vezetett, ahol elhelyezte a kegyelet virágait. Az orvul meggyilkolt parla­menter ugyanis vele egy had­testben küzdött. G. Sz. Csebotarev az elkö­vetkező napokban — mint el­mondotta — szeretné végigjár­ni újból a Duna- menti és a Csepel szigeti községeket, ahol a háború alatt harcolt. nak munkatársa. A felszabadulás 30. évfordu­lója tiszteletére kedden dél­után ünnepséget rendeztek Bu­dapesten a MÉSZÖV székhá­zában. Az ünnepségen részt vett az évforduló alkalmából hazánkba érkezett Grigori j Szergejevics Csebotarev nyug­állományú szovjet vezérőrnagy is. Mint már lapunkban arról beszámoltunk, G. Sz. Csebo­tarev a II., majd a III. ukrán fronthoz tartozó 23. lövészhad­test parancsnokhelyetteseként, később a Vörös Zászló-renddel kétszer kitüntetett Tyemrjukij lövészhadosztály parancsnoka­ként harcolt Magyarország és ezen belül Pest megye felsza­badításáért. Memoárkötetét a Pest megyei pártbizottság kez­deményezésére a napokban je­lentette meg A béke katonái címmel a Kossuth Könyvki­adó. A MÉSZÖV ünnepségén Vass Istvánná alapszervezeti párttitkár méltatta a felszaba­dulás jelentőségét, az eltelt há­rom évtized eredményeit, ame­lyekből je'entös részt vállaltak a meeve fogyasztási szövetke­zetei is. Ezután Tuza Sándor­Elsők a versenyben a Szob nagyközség lakói Ezekben a napokban, ami­kor a harmincéves szabadsá­got ünnepli az egész ország, a szobiak öröme kettős. Most si­került évek óta először a nagy­községek között az első helye­zést elérniük a megyei telepü­lésfejlesztési versenyben. Min­den lakos átlagosan 904 forint értékű társadalmi munkát vég­zett. A háromezres lélekszámú nagyközségben, ahol 1153 tár­sadalmi munkást tartanak szá­mon, ez igazán jó arány. Ezért a nagyközség 350 ezer forint jutalmat kapott amit a község további fejlesztésére fordíthat. Mire költik a pénzt? — Közkívánatra elsősorban egy tanuszoda terve foglalkoz­tat bennünket — tájékoztat Himmer Lőrinc tanácselnök. — A Duna közelségét eddig is igyekeztünk kihasználni, a ví­zi sportkör keretein belül. Az uszodát az egyik iskolához kapcsolódva építenénk fel. Természetesen a 350 ezer fo­rint nem elegendő, de a hiány­zó összeget újabb társadalmi összefogással teremtenénk elő. Mintegy hatszáz gyerek örö­mére épül majd fel a tanuszo­da, a fő probléma azonban a medence vízzel való feltöltése. A nagyközséget ellátó törpe- vízmű kapacitását az uszoda egymaga lekötné. Felvetődött, hogy közvetlenül a Dunából vízszűrővel kellene vizet nyer­ni. A végleges megoldáshoz azonban több szempontot kell figyelembe venni. A jutalompénznek ezer más helye is lenne. Ha már a víz­A fák túlélik az embereket. Talán ezért is alakult ki az a szokás, hogy fiatal fákat ültetnek egy-egy jelentős ese­mény tiszteletére s egyben emlékez­tetőül az utókor számára: itt pihent meg a fejedelem, itt járt a költő vagy éppen az első űrutazás emlékét őrzi a ma már tere­bélyes lombú fa. Ez a hagyomány ma is elevenen él me­gyénkben. Az elmúlt hetekben fiatal cse­meték százai kerültek a földbe megyeszerte. Cegléden például a Körösi út két oldalán, majd egy kilométernyi szakaszon karcsú nyárfahusángok strázsálják az utat, arra emlékeztetve a ma emberét, hogy három évtizeddel ezelőtt erre jöttek a város felsza­badítására érkező szovjet csapatok. Akkor vértől piroslott az út két oldala — ma vi­rágok vöröslenek a nyárfasor mentén. Szá­zak fogtak össze, szocialista brigádok, fiata­lok és már kevésbé fiatalok, hogy emlék- parksávot készítsenek, mementóként: volt egy­szer egy háború, amelyben messziről jött ka­tonák áldozták életüket, vérüket egy szá­mukra idegen város lakóinak szabadságáért. A legutóbb, öt esztendővel ezelőtt, felsza­badulásunk huszonötödik évfordulója alkal­mából építettek a megye több településén emlékparkokat. Most — e hagyományt fel­elevenítendő — Szentendrén alakították át a volt szoborkertet Felszabadulási parkká, amelyben helyet kap Csikszentmihályi Ró- ber szobrászművész emlékműve is. Hernádon szintén Felszabadulási parkot, Monoron a Magyar—Szovjet Barátság parkját, Leányfa­lun pedig a 30 évesek parkját avatják fel ezekben a napokban. És parkot avatnak Vai- kón, néhány napos késéssel ugyan, de Po- mázon és a megye más településein is. Így emlékezve a három évtizeddel ezelőtti ese­ményekre, amelyek meghatározói lettek né­pünk egész történelmének. Ezek a jubileumi parkok, kivétel nélkül mindenütt, a társadalmi összefogás eredmé­nyeképpen jöttek létre. Általában a Hazafias Népfront helyi szervezete volt a legtöbb he­lyen a kezdeményező. Felhívásuk nyomán termelőszövetkezetek, üzérnek, iskolák, in­tézmények dolgozói, diákjai fogtak össze, ragadtak ásót és kapáit s áldozták fel sza­bad idejük egy tekintélyes részét, hogy ezzel is emeljék az ünnep fényét, ugyanakkor ma­radandó emléket is állítsanak a hazánkat felszabadító szovjet hősöknek, a barátság ligeteit, amelyeknek tarka virágai, néhány év múlva már árnyat adó fái pihenést és nyugalmat kínálnak majd mindenkinek. A fák túlélik az embereket s így tovább­adják majd az utódoknak azt, amire mi ma emlékezünk. — P — nél és a sportnál tartunk, az említett vízi sportkörre is rá­férne a fejlesztés. Együtt az üzemekkel Az elsőséget hozó nagyszabású mozgósítás titka, hogy a tanács mindenkor egyezteti, megtár­gyalja terveit a helyi üzei vállalatok vezetőivel. Mi gatják, figyelembe veszik javas lataikat is, hiszen az érdek ' zös. Ezt tükrözi jó eredmé: is. Reális községi igényeket éli gítette ki például, amikor öt ven hellyel bővítették az óvó dát. A létszámkeretet ugyani: már régen túllépték. A bő tés óta azonban 134 gy kényelmesen el tudnak hely ni, egyetlen szülő kéreln sem kell visszautasítani. Ugyancsak a nagyközség if j lakóira gondoltak^ amikor ki játszóteret építettek. Egyéb „apróságok” De nemcsak a kicsiny hanem az idősebbekről is doskodtak a nagyközség Egy évvel ezelőtt, április adták át az öregek napközi ( honát, amely 25 idős asszo és férfit lát el. Erre a céh tanácsnak kétszázezer forin volt. Az otthon felszereli berendezését társadalmi er oldották meg. A magán idős embereknek kelle környezetet teremtettek, könyvtár, rádió, televízió, szeret kézimunkázni, va gatni, az használhatja a gépet. E nagyobb jelentőségű gok mellett számos „apró sorakozik még a szobiak é meihez. A vízlevezető rendezésétől, a parkosításo egészen a gyerek-KRESZ lya kialakításáig sok min említhetnénk még. Valam nyi a társadalmi össze: eredményéről tanúskodik ahol ilyen jól hasznosítjá lakosság segítségét, ott nyára a jövőben sem le gond, hogy a magasra igényeknél kevesebb a Máté Ji A barátság ligetei

Next

/
Oldalképek
Tartalom