Pest Megyi Hírlap, 1975. március (19. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-20 / 67. szám

1975. MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK 12 kMúhw K -f HÍREK + HÍREK + HÍRÉK +- HÍREK +' H HÍREK + HÍREK -f- HÍREK % HÍREK + HÍREK MA: 1975. március 20. — Csütörtök. Hubert napja. A nap kél 5.49 — nyug­szik 17.55 órakor. A hold kél 9.45 — nyug­szik 0.46 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Általában erősen felhős idő, többfclé esővel. Egy­két helyen zivatar is lehet. Élénk, helyenként megerősö­dő keleti, délkeleti szél. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyuga­ti felében 8—13, máshol 13— 18 fok között. — Helyünk a világmin­denségben címmel vetített­képes előadást rendeznek március 21-én, 18 órakor a pomázi művelődési ház ti­zenévesek klubjában. Barlang a régi bányában A tokodi szénmedence egyik kimerült bányájának felszámo­lásánál mészkőkristályokban gazdag barlangrendszerre akad­tak. A barlangkutatók felmérik a járatokat és új kijáratot ke­resnek, hogy a bánya beom- lasztása után is látogathassák a természeti szépségekben gaz­dag barlangokat. BUDAPESTRE ÉRKEZETT AZ ALEKSZANDROV EGYÜTTES Szerdán Budapestre érke­zett a Vörös Zászló Érdem­renddel kétszeresein kitünte­tett Alekszandrov ének- és táncegyüttes. A Borisz Alek­szandrov vezérőrnagy, Állami­díjas, a Szovjetunió népművé­sze vezette 200 tagú együttest a Ferihegyi repülőtéren dr. Nagy Gábor vezérőrnagy, a Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnökének első he­lyettese, Regős Gábor, a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság titkára, valamint a Szovjet­unió budapesti nagykövetségé­nek képviselői fogadták. — Éneklő Vác. Vasárnap délután 5 órakor a váci állami zeneiskolában ren­dezik meg ismét az Éneklő Vác című programot, ame­lyet Makiári József, Liszt­díjas, a Vox Humana kar­nagya vézet. — Irodalmi színpadok, vers- és prózamondók járá­si vetélkedőjére kerül sor vasárnap délelőtt Nagyká- tán, a Bartók Béla Művelő­dési Központban. — Csomagológép-bemutató. Anyagmozgatási, raktározá­si és csomagolási gépbemuta­tót tartott az Egyesült Izzó­ban az NSZK-beli Univer­sum cég. A résztvevők az okos gépeket üzem közben is megismerhették. ENDRŐDI CSENDŐRSORTŰZ NEGYVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1935. március 20-án dördült el az endrődi csendőrsortűz; a vá­lasztási harcok során a csend­örök a tömeg közé lőttek, nyolc embert megöltek és ti­zennégyet megsebesítettek. A Gömbös-kormány időszaka volt ez; Gömbösék „reform- programnak” nevezték a totá­lis fasizmus bevezetésének ter­vét. A szociális demagógia fo­kozásával is igyekeztek bővíte­ni politikai fegyvertárukat, s e célból — egyebek közt — fa­lusi telepítési akciót ígértek. Ez igen mérsékelt földhöz juttatá­si program volt, amellyel úgy akartak várakozást kelteni a nagy válság csapásai alól alig oosúdó parasztságban, hogy közben ne keltsenek nyugta­lanságot a földbirtokosok kö­rében sem. a telepítési prog­ram, a választójogi reform ígé­rete mind azt szolgálta, hogy segítségével a kisgazdapártot a totális fasizmus szekerébe fog­ják, s beolvasszák a Gömbös­féle Nemzeti Egység Pártjába. A kisgazdapárt a választóke­rületek egy részében nyíltan együttműködött a kormány­párttal ; így például Miskolcon külön blokkba tömörültek és a közös listán szerzett mandá­tum Ekhardté lett, Szegeden pedig a kisgazdapárt a NÉP listáját támogatta. Más kerüle­tekben viszont éles viaskodás volt a NÉP és a kisgazdapárt jelöltje között. Igv történt, hogy 1935. március 20-án End- rődön, egy feloszlatott kisgaz­dapárti választói gyűlés részt­vevőire tüzet nyitottak a csend­őrök, s nyolc embert megöltek, sokat megsebesítettek. Az end­rődi csendőrsortűz fényt ve­tett a Gömbös-kormány „re­formpolitikájának” igazi arcu­latára, s egvben azokéra is, akik hajlandók voltak egyez­kedni vele. EGY SZÁZALÉK — SZÁZEZER FORINT A ceglédi állami tangazda­ság évente több mint 10 mil­lió forint értékű műtrágyát használ fel a növénytermesz­tésben. Kiszámították, hogy már 1 százalékos megtakarítás 100 ezer forintot jelent. A szo­cialista brigádok vállalták, hogy a tárolási, szállítási és a kiszórás során keletkező vesz­teségek csökkentésével, gondo­sabb munkával jelentős érté­ket mentenek meg. — Kölcsön, fészekrakóknak. A hernádi Március 15. Tsz segíti fiatal tagjai otthon­alapítását: tavaly nyolc ifjú házasnak juttattak kamat­mentesen 380 ezer forint ösz- szegű lakásépítési kölcsönt. — Nő az érdeklődés a Pest megyei pedagógusok között a politikai tovább­képzés iránt. A legnépsze­rűbb forma a marxista—le­ninista esti egyetem. 1970- ben még 80—100 pedagógus tanult ezen a formán. A legutóbbi felmérések sze­rint számuk már a 270-et is túlhaladta. — Kiemelkedő zöldség­termelési eredményekkel zárta az évet a túrái Galga- menti Rákóczi Tsz. Hektá­ronként például paradi­csomból 421 mázsát, ubor­kából 243 mázsát termel­tek. Az idén — a tervek szerint — még tovább növe­lik az eredményeket, hogy hatékonyabban járuljanak hozzá a főváros zöldség­ellátásához. — Túlteljesítette tervét a Pest megyei Vendóglá- tóipari Vállalat. Áruforga­lomból 561 millió forint be­vétele volt tavaly a válla­latnak, 6,5 százalékkal több, mint 1973-ban. IKARUSOK CARACASBAN Az Ikarus-gyár és a MOGURT Külkereskedelmi Vállalat jelentős szerződést kötött a napákban venezuelai partnereivel, a megállapodás értelmében további 422 Ikarus 2í0-as panoráma- és Ikarus 280-as csuk­lós autóbuszokat szállítanak a caracasi közlekedési vállalat részére. A tavaly megkötött megállapodás szerint, több mint 180 autóbusz utol­só szállítmányait a napokban rakják hajóra Hamburgban, a venezuelai főváros felé. Hatezer oldal történelem Hetvenhat pályamunka a felszabadulási pályázatra Még határidő után is ér­keztek időben postára adott pályaművek a Pest megyei Levéltárba a felszabadulás harmincadik évfordulója tisz­teletére meghirdetett króni­kaírói és helytörténeti pályá­zatra. A helytörténészek és króntkaírók eddig még soha­sem vettek részt ilyen lelke­sedéssel és szorgalommal az évente ismétlődő pályázaton, összesen 76 pályamunkát nyújtottak be. Beérkezett egy irodalmi jel­legű visszaemlékezés, 6 hely- történet és 69 krónika. Ez utóbbiak közül 25 az eltelt 30 esztendő eseményeit dol­gozta fel, 25 pedig egy-egy község, illetve város tavalyi vagy az utóbbi két-háróm esz­tendejének krónikáját. Akad azonban a krónikák között 11 intézményi, továbbá 5 tsz- és 3 vállalati krónika. Ez idén a legtöbb pálya­mű, éspedig 19, a ceglédi já­rásból érkezett. Sorban utá­na a budai járás következik, ahonnan 11 szerző pályázik. De a megye többi járása mindegyikéből is szép szám­mal vesznek részt a most zárult felszabadulási pályá­zaton. Ebben az esztendőben is hagyományosan a felszabadu­lás ünnepén, április 4-én akarták kihirdetni a pályá­zat eredményét, ami azon­ban nem valósulhat meg. A pályamunkák terjedelme ugyanis hatezer gépelt oldal. Ennyit gondosan elolvasni és elbírálni, ahhoz rövid az idő. Éppen ezért az eredményhir­detés legalább két héttel el- halasztódik és csak április második felében kerül rá a sor. ! Vörös csillag akció A harmadik feladat A Vörös csillag országos út­törőjáték harmadik feladata március 20-án esedékes: a rá­dióban, a tv-ben elhangzó riadóparancs után a kisdobos- és úttörőcsapatok előre meg­beszélt helyen találkoznak, és felkeresik lakóhelyük „csilla­gait”: szocialista létesítménye­ket, az MKP alapító tagjait, az ellenállási mozgalom har­cosait, közéleti személyisége­ket. Riportot készítenek szo­cialista építőmunkánkról, a munkásokról. A csillagkeresést akadályversennyel kapcsol­hatják össze. A felkeresett személyek a pajtások zseb­könyvébe, illetve munkafüze­tébe igazolják a feladat telje­sítését Elküldték a mintacsomagokat Az Amolsttsikere külföldön Nagy érdeklődés mutatkozik nemcsak idehaza, hanem több nyugati országban is az Amo- lett keksz és ostya iránt, — erről értesültünk a LICENCIA, találmányokat értékesítő vál­lalat illetékeseitől. író-olvasó találkozó Zsámbékon Leendő mezőgazdászok, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem üzemgazdasági, üzemmérnök szakos hallga­tói találkoztak kedden este Baranyi Ferenccel Zsámbé­kon. Az író—olvasó találkozók ma már csak mínuszos hí­rek a lapok hasábjain, de ez a zsámbéki este több volt egy szokványos rendezvénynél. Az irodalom és művésze­tek iránt érdeklődő hallga­tók régi vágya teljesült. Sze­rencsés helyzetben vannak, igényük találkozott dr. Sze­nes Bajos kandidátus, egye­temi docensnek, az intézet szakvezetőjének elképzelésé­vel: eleven kulturális cent­rummá fejleszteni a fiatalok ódonfalú fellegvárát; a ké­szülő új klubban rendsze­ressé tenni a találkozókat írókkal, művészekkel. S meg­értő partnert találtak a kol­légiumigazgató Reith Ádám- ban is, aki a szervezést vál­lalta, bár nem volt könnyű dolga, Baranyi gyakran for­dul meg szerte az országban, hetek teltével sikerült a ked­di időpontot egyeztetni. De a zsámbéki hallgatók ragaszkodtak hozzá, őt akar­ták első vendégüknek. Tud­ta ezt a költő is, épp e köl­csönösen fűtött, jóleső öröm találkozása tette bensőséges, póztalan ünneppé a beszélge­tést. Baranyi közvetlensége, megőrzött diákos humora, ér­zéseinek, hitének szigorú őszintesége barátaivá tette verseinek nyíltszívű olvasó­it. Kérdésejk kapcsán a kül­detés tisztaságáról, sorssze­rűségéről, a költészet céljá­ról, rajtakapható és rajtakap- hatatlan varázsáról, hatásá­ról hallhatták beszélni Bara­nyi Ferencet. M. I. Az elmúlt években Oslóban megrendezett Knov-Hows ’74 kiállításon az akkor még rádi tsz, a mostani Lenin Tsz is részt vett Amolett készítményeivel. A négyfajta sós-sajtos erősebb hatású, a sós-sajtos enyhébb hatású, az édes, valamint a csokoládés ízesítéssel készült Amolett ostyák megnyerték a külföldi szakemberek tetszését, olyannyira, hógy nemcsak a szabadalom megvétele iránt érdeklődtek, hanem a tárgya­lásokon az esetleges áruvásár­lás lehetőségei is szóba kerül­tek.'. Elsősorban á Közös Piac or­szágai, a skandináv államok, az USA és Kanada mutatnak ér­deklődést. A külföldi cégeknek o kért mintacsomagokat már elküldték. Azok laboratóriumi vizsgálatai most folynak. Jelenleg Rádon havonta mintegy 2 tonna Amolett os­tyát termelnek, de a várható keresletnövekedés a gyártó tsz vezetőinek nem okoz gondot, mivel az üzem kapacitása meghaladja a havi 6 tonnát. S. R. Új formák, nagyobb biztonság A háztáji- és kisegítő gazda­ságoknak az elhullott, illetve kényszervágásra került állatok után 87 millió forintot fizetett 1974-ben az Állami Biztosító. Az összevont vagyonbiztosítás­ban foglalt sertésbiztosítás, az Egy percre... — Mariann sohasem mond rosszat senkiről. — Nem csoda, mert min­dig csak saját magáról be­szél. BŐVIZŰ FORRÁS PARÄDON A népszerű parádi vizet — a gyomor- és légutak bánt al­mainak természetes gyógysze­rét — gyakran hiába keresik a boltokban, ennek az oka jó­részt az, hogy a forrás hoza­ma a csapadékhullás ingado­zása következtében erősen megcsappant. A parádi víz fogyasztói számára örvende­tes hír, hogy márciustól több víz tör fel^a parádi források­ból. A környékbeliek tapasz­talatból mondják, hogy ilyen­kor tavasszal, rügyfakadáskor a „legerősebb” a parádi víz és a forrás hozama is rendszerint bővebb. A Vetőmag Vállalat Belföldi Ellátó Központja értesíti a háztáji gazdaságokat és a kerttulajdono­sokat, hogy március 2i0-tól be­szerezhetik a szükséges fémzárolt BURGONYA-VETOGUMÖKAT. a burgonya-vetőgumó átvételi he­lye: a Vetőmag Vállalat telepe, Budapest xni.. Dévai u. 2. Áru­sítás: vasárnap kivételével min­den nap 8 órától 15 óráig. Tv, 18.35: 133 nap a világpolitikában A Tanácsköztársaság kikiál­tásának előestéjén a 133 napos tanácshatalom külpolitikáját elemző beszélgetésről sugároz filmet a televízió. L. Nagy Zsuzsa, az MTA Tör­ténettudományi Intézetének munkatársa a műsorvezető. Liptai Ervin ezredes, a Hadtör­téneti Intézet parancsnoka, Kő­vágó László kandidátus, törté­nész és J. J. Mine szovjet aka­démikus ismerteti a Tanács- köztársaság külpolitikai törek­véseit, diplomáciai lépéseit. A beszélgetés képet ad arról, hogy milyen vált a nemzetközi helyzet az I. világháború végén, s hogy jutott el Magyarország a Tanácsköztársaság kikiáltá­sáig. Szó esik az Antanttal fo­lyó tárgyalásokról, a Magyar- ország elleni intervencióról!, a Tanácsköztársaság diadalmas északi hadjáratáról. J. J. Mine azokat az emlékeit idézi fel, amelyek a Leninhez utazó Szamuely Tiborral kapcsolato­sak. A rádió és televízió műsora 16.30: Irány az egyetem! Előkészí­tő a felsőfokú felvételi vizsgákra. Mágneses tér és indükció. 17.12: Hírek. 17.20: Ej, haj, száll az ének. I. Üttörődalok a békéről. Váloga­_ __ , , , tás 30 év dalaiból. 17.35: Reklám­uj fe lvételeit. 16.28: Eljegyzés lám- képcsarnok. 19.40: Lengyel dzsessz- műsor. 17.40: Telesport. 18.05: Ró- pafénynél. Részletek Offenbach felvételekből. 20.04: Az árnyék ]a(j Van szó! Fiatalok önismereti operettjéből. 16.55: Úttörők! Figye- nélküli asszony. Részletek Richard műsora. 18.35: 133 nap a világpoli- lem! 17.00: Hírek. Időjárásjelentés. Strauss operájából. 20.50: Hírek, tikában. Dokumentumfilm. 19.00: 17.05: 25 perc Dean Reeddel, a bé— 20.55: Külföldi tudósoké a szó. Esztergályos vagyok. Dokumen- keharcos énekessel. 17.30: Így dől- 21.10: Schumann: F-dúr vonósné- tumfilm-etűd. 19.10: * Reklámmű- gozik a kongresszus. 18.00: Varga gyes. 21.35: Bach-művek. 23.00: Hí- SOr. 19.15: Esti mese.* 19.30: Tv-hír- Bálint András műsora. 18.58: Hall- rek. Időjárásjelentés. 23.20: Műsor- adó. 19.50 : Tanácskozik az MSZMP gatóink figyelmébe! 19.00: Esti zárás. XI. kongresszusa, összefoglaló a Krónika. Tanácskozik az MSZMP TELEVÍZIÓ tanácskozás főbb eseményeiről. ?jLí^0ni8’reSSZUS'?A **angkepek, tUf 8 05- Iskolatévé Történelem iáit 20*35: A Thibault család. Magyarul dósítasok. . . 20.15: Nepdalest. . f 0j- isKoiateve. Történelem (alt. . fpanp,_ tévéfiimsnrnzat v 2110* Hírek 21 IV Dél-amerikai isk. 8. oszt.). Rettenet es felsza- rir^ncza, tcvetiim^or-ozat. v. .!1U• , o’ „ .ue ameriKai ' p„nfrsárk;Snv q rész. 22.05: Tv-hiradó, 3. 22.25: Ma­ntmusok. 21.30: Vándor Sándorrá oaauias. 9.20. papirsarkany. 9.55. h . t emlékezünk. 22.00: Hírek. Időjárás- Matematika (ált. isk. 8. oszt.). Tél-- f^L'írszie C h' ki al jelentés. 22.20: Sporthírek. 22.25: fogatot számítunk. (A térfogat mé- Tíz perc külpolitika. 22.35: De- rése> számítása, térfogat-mérték- bussy: Prelüdök. — H. kötet. 23.12: egységek.) 12.10: Filmesztétika Tánczene. 24.00: Hirek. IdőjárCsje- ..IU—IXI',_OS.Ztl*' xHá,z, a lentés. 0.10: Kortárszene rézfúvók- " úgynevezett kiegészítő szarvas- marha és sertésbiztosítás, vala­mint a legeltetési biztosítás szolgáltatásai a kifizetett ma­gas kártérítés ellenére sem fedezték a tényleges károkat. Ezért a biztosító az idén két új állatbiztosítási módozatot vezetett be. Az új szarvasmar­ha és sertésbiztosítás kockázati köre az eddiginél lényegesen szélesebb, nagyobb fedezetet nyújt az egyéni állattartás anyagi biztonságához. A legel­tetési biztosítás így felesleges­sé vált, ezért azt most meg­szüntették. Európa Liga mérkőzés. Közvetítés Miskolcról, felvételről. 2. MŰSOR: 20.03: Marcel Marceau műsora. Zenés film. 20.50: Tv-hír­ra. 0.25: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Idöjá- rásjelentés. 8.05: örökzöld dalla­mok. 9.00: Hírek. 9.03: Nótacsokor. 10.00—11.50: A zene hullámhosszán. 11.50: Darvasi István jegyzete. 12.00: Petress Zsuzsa énekel. 12.15: Kroó György műsora. 13.00: Hí­sziklák alatt. — Filmelemzés. 13.35: adó, 2. 21.10: Parasztok ma. Szov- Történelem. 15.25: Matematika, jet dokumentumfilm. Ma 18.05-kor a tv-ben; SZÜNETEL A RÉVÁTKELÉS AZ AUTÓBUSZOKNAK A Pest megyei Kishajózási Vállalat közli, hogy a Vác— PoKoicsárda közötti révátkelé­sein bizonytalan ideig panorá­ma és íarmotoros autóbuszo­kat nem tudnak átszállítani. A Dunakeszi révátkelésen ideiglenesen 20 tonnás komp üzemel. Rólad van szó! KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jő reggelt! — Zenés 8tiS •; • Fiatalok önismereti műsora. A fiatalok véleményalfcotá- rek. időjárásje lenté.i. 13.03: pécsi sát figyelemmel kísérő és kollektív vitákban befolyásoló mű- kij-Korszakov11 ^peránióh ^íTis": sorról Pomezanski György szerkesztő mondja lapunk számára, időjárás- és vízállásjelentés. 14.00— — Témánk ezúttal első hallásra kissé meglepő — a va­17.00: ifjúság: ra"devu — keltétől sárnapi ebédről lesz szó. Közismert, hogy sok szülő ragasz- műsor. 8.00: Hirek. idöjárásjeien- sportóráját Radnóti László vezeti, kodik ehhez a hagyományos, szinte szertartasszamba menő tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Közben: 17.30—18.00: Hírek, időjá- családi aktushoz. A beszélgetésben résztvevő fiataloktól azt Budapest és a vidék kulturális ^Íf_e"tesLn„p*‘^ll,nr^om^‘h„3; kérdezzük meg, mi erről a véleményük; valóban olyan fon- programjából. 8.22: Zenekari mu- György tanczenemusora. 19.10: , , . .. ....... , J zsika. Közben: 9.oo: a fogyasztás Reklám. 19.13: Osváth Júlia éne- fosnak kell-e ezt tekintenünk a csalad eleteben? két világa. VI. rész. 10.00: Hírek. keI- 19-30: Jó estét, gyerekek! 19.35: — Kik vannak ellene és kik mellette? Idő járás jelentés. 10.10—10.35: Isko- MRT szimfonikus zenekarának — & ffverekek is kiilönbözőkénnen foglalnak állást ah larádió. 10.35: Szigeti József (he- hangversenye. Közben: 20.10: Hl- ,/L “^BOMeppen tOgiainaK állást eb­gedű) és Fischer Annie (zongora) rek. időjárásjelentés. 20.20: Közve- &en a kérdésben. Vannak akik helyeslik, mondván, hogy lemezeiből. H.18: írtam mérgem- J***« a Magyarország—Csehsziová- úgyis csak egyszer van együtt a család egy héten, vannak vi­ben.. . Vidám műsor Gádor Béla kia asztalitenisz Európa Liga-mér- szont akik ernten pll^np vannak mivel vélpkpdpsfik c7p írásaiból. 12.00: Déli Krónika. Ta- főzésről. 20.27: üj könyvek. 21.30: aK1K ellene vannak, mivel Vélekedésük sze­nácskozik az mszmp xi. kong- Nagy Piroska riportja. 21.45: Nép- nnt — a szülök ezt az alkalmat igyekeznek felhasználni ar- resszusa. Hangképek, tudósítások, dalok. 22.20: Arma Pál dalaiból, ra, hogy eleget tegyenek nevelési kötelezettségeiknek — s 12.30: Játék és muzsika tíz perc- 22.29: A majlandi tornyok. Daljá- ezt nflrri íp-htaf ocrv<i7^ri nlknlnmmal e»iin-t^7ni ben. 12.40: Reklám. 12.45: Melódia- tek- *5.00: Hírek, időjárás jelentés. 1 V*1 leíl, egys^ri alkalommal enn.ezni , vaöy koktél. 13.55: Proletárok márciusa. 23.20: A puritánok. Részletek Bel- arra, hogy „kiélj&k SZCrctCtflLTlkciÓJU-kat . Emlékezés a Magyar Tanácsköz- l*®1* operájából. 24.00: Hírek. Idő- — Hogyan vélehedik a pszichológus? !íraSágrrc;z!er4'r;-ö^vÖrUmfit-eÍih,;íl‘ járásJelentés- Müsorzárá*- — Egyik fél álláspontját sem ítéli el, mivei ebben a kér­14.34: A magyar könyvkiadás mű- ,3’ MOSOk . . . dősben igen jelentős szerepet játszik a szokás — itt a szülők helyei. 15.00: Hirek. időjárás jelen- ,„1,8;00:I , I?ír®k- időjárás jelentés, szokásaira gondolok elsősorban —, s még egy sereg más ob­í?59:15'10Han|atóink ^«gyrtmébli Részietek° a'világirodalom ^eT^l jektiv tényező, ami minden családnál más és más eredmény- 16.00: a világgazdaság hírei. 16.05: g‘bb eposzából. 18.57: Zenei pano- re vezet. Ebben a kérdésben is csak közös és közösen elfoga- Bemutatjuk az MRT énekkarának ráma. 19.21: Magyar Irodalmi Arc- dott megoldás vezethet eredményre ... PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei lan ács lapja. Főszerkesztő: DR. LOKÜS ZOLTÁN Főszerkesztő- tieiyettes: SÁGI ÁGNES Szerkesztőseg: Postacím; 1951 Budapest Vili., somogyi Beta u. 6. II. em. Kiadja a tűr lapkiadó Valialat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: Vin., Biaoa Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőseg es a Kiadóhivatal központi teielonjas 313—100 U2—220. Titkárság: wo— 447. Előállítja; szikra Lapnyomda* Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely posta hivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben es a Posta Központi Hírlap irodánál (KHI). Budapest, V., József nádor tér i. Távbeszélő: 180—850. Postacím; Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint. INDEX; 25 064

Next

/
Oldalképek
Tartalom