Pest Megyi Hírlap, 1975. március (19. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

1975. MÁRCIUS 1., SZOMBAT ‘kMHop Az európai szakszervezeti vezetők tanácskozásának első napja — Géniben Gáspár Sándor: Évtizedes problémák a napirenden NDK A nemzeti néphadsereg Ma, 1975. március 1-én ünnepli megalakulásának 19. évfordulóját a Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphadserege. Képünkön; híradó katonák gyakorlata valahol az NDK-ban. FÓKUSZ Olajcsúcs előtt _ Csütörtökön még egy utolsó ülést tartottak az olajtermelő országok szervezetének (OPEC) küldöttei Bécsben, péntek dél­előtt pedig különrepül ögépen már az osztrák fővárosból Al­gírba repültek, ahol ma meg­kezdődik az OPEC kibővített miniszteri ülése. Ezen már f részt vesznek á szakminisztere­ken kívül a külügy- és a pénz­ügyminiszterek. A jövő hét keddjén pedig Algírban meg­nyílik a szervezet csúcstalálko­zója, amely az OPEC történeté­ben rendhagyó: most először ülnek tárgyalóasztalhoz a kő­olajexportáló országok állam­fői is. BfiCS IS fontos állomás az olajtermelők szervezetének históriájában: a háromnapos tanácskozáson egyeztették az álláspontokat a csúcstalálko­zón megvitatandó közős állás­foglaláshoz. A vi ták összege­zésével — bécsi források sze­rint — kialakultak azok az irányelvek, amelyeket az olaj­termelők a nyugati olajfo­gyasztó államokkal kezdődő tárgyalásokon követnek majd. KÜLÖNÖSEN FIGYELEM. RE MÉLTÓ a bécsi rendkívüli miniszteri ülés két témája: az egyik: az OPEC — első­sorban Algéria és Kuwait ja­vaslatára — meghirdette a támadásit az amerikai dollár ellen. Bár a kérdés roppant bonyo­lult, annyi bizonyos, hogy az olajexportáló országok foglal­koznak a gondolattal: a jövő­ben az amerikai dollár alapon történő elszámolásról — tekin­tettel a dollár rohamos gyen­gülésére — áttérnek más nem­zetközi valutára. Az arányokat és azt, hogy melyik valutával helyettesítik a dollárt, egyelőre nem döntötték el, s az egész kérdéskomplexust a csúcstalál­kozó elé terjesztik. A MÁSIK TÉMA sem ke­vésbé fontos: eszerint a kő­olaj árának emelését egyelőre nem tartják időszerűnek. Miután azonban szombaton és vasárnap — a csúcstalálkozó előkészítésére — Algírban a külügyi és a pénzügyi tárcák vezetői is bekapcsolódnak a tárgyalásokba, könnyen lehet­séges, hogy az árkérdés ismét előtérbe kerül. Annál is inkább, mert egyes olajexportáló álla­mok megítélése szerint a dol­lár értéke az utóbbi időben je­lentőseit csökkent, s ez növel­te a termelőik veszteségeit, nem biztosította az olajbevételek szi­lárdságát. Anvar Szadat egyiptomi el­nök csütörtökön este bejelen­tette: nem fogadja a Palesz­tinái Felszabad: tási Szervedet Végrehajtó Bizottságának küldöttségét. A delegáció az előzetes tervek sízerint azért készült Kairóba, hogy a vég­rehajtó bizottság több napon át tartó ülése után tájékoz­tassa az egyiptomi vezetést a PFSZ-nek a közel-keleti ren­dezés kérdéseiről, s elsősor­ban Kissinger missziójáról kialakított álláspontjáról. Az ülés utáni kiadott nyilatkozat­ban a Palesztinái Felszabadí- tási Szervezet kifejtette azt a véleményét, hogy „a Sinai- félszigeten egy részleges ren­dezés célja: az egész arab ügyet egy darab arab terü­letre cserélni”. Az Al Ahram hivatalos for. rásokra hivatkozva péntek reggeli számában azt írta, hogy Egyiptom elutasítja a közleménynek ezit a megfo­galmazását. Szadat elnök ki­jelentette, hogy a PFSZ-dele- gációt nem fogadja, de ha a Palesztinái Felszabadi tási Front úgy kívánja, „a pa­lesztin ügy és az egyiptomi— Palesztinái viszony kérdései­ről” hajlandó a teljes végre­hajtó bizottsággal Kairóban párbeszédet folytatni. Egyiptomban eközben meg­kezdődtek Kissinger fogadásá­ra az előkészületek. Kissinger jövő pénteken érkezik Asszu­ánba, ahol péntek este és szom­baton tanácskozik Szadat el­nökkel. Ezután kezdődik — a program szerint — a már ha­gyományosnak mondható „in­gadiplomácia” Damaszkusz, Je­ruzsálem és Asszuán között. A péntek reggeli Al Ahram azt az értesülést közölte, hogy ha sikerül a csapatszétválasztási egyezményben megállapodni, akkor annak aláírására a genfi konferencia katonai bizottságá­nak égisze alatt kerülne sor. „Sajnálatosnak” minősítet­te csütörtökön, a késő esti órákban Bejrútban Faruk Kaddumd, a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezet politi­kai osztályának vezetője An- var Szadat egyiptomi elnök 1 Pénteken Genfben a Nem­zetközi Munkaügyi Szervezet új épületében véget ért az európai szakszervezeti veze­tők tanácskozásának első nap­ja. A pénteki napon felszólalt Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT főtitkára is. .Rámutatott arra, hogy a talál­kozó témája olyan kérdéseket ölel fel, amelyek a szakszer­vezeteiket évtizedek óta foglal­koztatják. A magyar szakszer­vezeteknek — mondotta —jó lehetőségeik vannak, hogy .védjék a munkások érdekeit. Ebben a tekintetben a nem­zeti szakszervezeti központok lehetőségei különbözőek, de felelősségük és kötelességük •azonos. Meggyőződésem — hangsúlyozta Gáspár Sándor —, ha munkánkat folytatjuk, a dokumentumokban foglalta­kat megvalósítjuk, akkor nagy szolgálatot teszünk nemzeti keretekben és európai ígére­tekben is munkás testvéreink­nek. A SZOT főtitkára kijelen­tette: egyetértenénk a folyta­tással és arra gondolunk, hogy hasznosítsuk a dokumentumo­kat, majd valamikor 1976-ban újból üljünk össze és tekint­sük át azt, hogy hol tartunk, mit értünk el és mit kell még megtennünk — jelentette ki Gáspár Sándor. Az értekezlet első napján többek között felszólalt Alek- szandr Selepin, a Szovjet Szakszervezetek Központi Ta­nácsának elnöke, aki hang­súlyozta az európái szakszer­vezetek közötti párbeszéd folytatásának 'szükségességét. Javasolta, hogy 1976-ban tart­sanak újabb magas szintű szakszervezeti találkozót, va­lamint rendezzenek közös ta­nácskozásokat, szimpoziono- kat, ágázati értekezleteket. Rámutatott arra, hogy a kelet—nyugati kereskedelem nagymértékben szolgálja a dolgozók érdekeit és példa­ként hozta fel a legutóbbi szovjet—brit csúcstalálkozón PFSZ-szel kapcsolatos dön­tését. E fejlemények előzményei­hez tartozik, hogy a PFSZ Végrehajtó Bizottságának a hét elején Bejrútban tartott tanácskozásáról kiadott köz­lemény a kissingeri politikát „az arab üggyel szembeni bűnös összeesküvésnek” mi­nősítette, s figyelmeztette az arab kormányokat, „kerüljék el az amerikai csapdát”, vagyis akadályozzák meg az Egyiptom, Szíria és a PFSZ egységének megbontására, a részmegoldásokra, az arab te­rületek izraeli megszállásá­nak szentesítésére irányuló mesterkedéseket. A baloldali közvéleményben általános megelégedést keltett a baloldali pártok összekötő bizottságának közös akciók in­dításáról hozott határozata, ami — több hónapos huzavona után ismét megnyitja az utat a francia baloldali erők egy­séges fellépése előtt, s lehető­vé teszi a kommunisták által régóta javasolt hatékony tö­megakció országos kibontako­zását. A baloldali kommentátorok egvöntetűen hangsúlyozzák, hogy ezt az ország gazdasági helyzetének súlyosbodása is feltétlenül szükségessé teszi, mert meg kell akadályozni, hogy a gazdasági válság egy­re fokozódó tervét a dolgozók széles rétegeire hárítsák. A L’Humanité vezércikké­ben hangoztatja: eljött az ide­je, hogy a baloldal erőteljes született megállapodást, amely több ezer brit munkavállaló számára teremt új munkale­hetőséget. Lionel Murray, a Brit Szak- szervezeti Szövetség Főtaná­csának főtitkára felszólalásá­ban ugyancsak hangsúlyoteta az európai szakszervezetek közötti együttműködés szük­ségességét. A tanácskozás, amelynek el­ső napját tárgyszerű, konst­ruktív légkör jellemezte^ ma folytatja munkáját. Az ENSZ Biztonsági Taná­csa csütörtökön folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd kellő egyetértés és általános elfogadható határozattervezet híján meghatározatlan időre elnapolta ülését. Az eddigi viták során ki­kristályosodott néhány véle­mény, amelyek munkaokmá­nyokban öltöttek testet. A ciprusi küldöttség által felvá­zolt dokumentum javasolja, hogy a Biztonsági Tanács kö­vetelje az ENSZ határozatai­nak végrehajtását, különösen az idegen csapatok Ciprusról történő mielőbbi kivonását és valamennyi menekültnek szü­lőhelyére való visszatérését. Ciprus ezenkívül javasolja, hogy a Biztonsági Tanács ne­vezzen ki saját kebeléből egy tárgyalócsoportot, amely köz­vetlenül részt venne a válság megoldására irányuló tárgya­lásokon. Törökország és a NATO-körök azonban hevesen ellenzik ezt a javaslatot, A BT ciprusi vitájában a 15 résztvevő állam közül 11-nek képviselője szólalt fel. Túl­nyomó többségük kiállt a Ciprusi Köztársaság függet­A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint március 1-től megváltozik egyes kon­vertibilis valuták árfolyama. A változás — a svájci frank kivételével — az érintett va­luták leértékelését jelenti a forinthoz viszonyítva. A március l-től érvényes árfolyamok: pótlékolt középárfolyam forint 1 angol font 49,07 1 ausztrál dollár 27,92 100 kanadai dollár 2065,52 1000 olasz líra 32,16 100 spanyol pezeta 36,25 100 svájci frank 761,31 100 USA dollár 2044,S6 offenzívába kezdjen és széles körű országos kampányt bon­takoztasson ki a munkanélkü­liség és az infláció ellen, s megakadályozza a kormány­nak azt a törekvését, hogy egyre újabb és újabb áldoza­tokat kényszerítsen rá a fran­cia népre. Baloldali körökben azt is ki­emelik: a baloldali egység megszilárdítására azért is sür­gős szükség van, mert a kor­mány előreláthatólag a jövő­ben is folytatja majd a balol­dal megbontására irányuló kí­sérleteit. Pénteken szinte az egész francia sajtó hangsúlyozta: ez volt a titkos célja Giscard D’Estaing csütörtöki meglepe­tésszerű marseille-i látogató­nak is. E látogatást hivatalo­san azzal indokolták, hogy a köztársasági elnök tájékozód­Bagdadi nyilatkozat Az ázsiai békeszerető erők nemzetközi konferenciája há­romnapos munkáját befejezve Bagdadban közzétette az ér­tekezlet záródokumentumait, amelyeket a részt vevő negy­ven ország, valamint tizen­négy nemzetközi szervezet küldöttei a zárógyűlésen jóvá­hagytak. A határozatok közül a legfontosabb az ázsiai béke­szerető erők bagdadi nyilat­kozata, amelyben sürgetik az Ázsia minden népére váró, halaszthatatlan probléma megoldását: az ázsiai konti­nens és az Indiai-óceán térsé­ge tartós békéjének és kollek­tív biztonságának megvalósí­tását. rületi sérthetetlensége mellett és támogatta a Makariosz el­nök vezette törvényes kor­mányt. ni akar a Franciaországiba ér­kező külföldi munkások hely­zetéről. Az elnök a látogatás során négvszemközti megbeszélést folytatott Gaston .Defterre polgármesterrel. Defterre ké­sőbb jelentette: ezen az esz­mecserén nem volt szó politi­kai .kérdésekről, csupán a kül­földi munkások problémáiról. Az a tény, azonban, hogy az elnök a külföldi munkások helyzetének tanulmányozására éppen Níarseille-t választotta ki, amelynek polgármestere, Gaston Defterre, a szocialista párt egyik vezető személyisége, a francia kommentátorok sze­rint a baloldali erők megosztá­sára irányuló újabb manőver­nek tekinthető. A France-Soir hangsúlyozza: a Marseillle-i látogatásnak szimbolikus jelentősége van, az elnök azért szemelte ki Marseillle-t, hogy „dialógust” próbáljon kezdeni a szocialis­tákkal a kormánykoalícióhoz való közeledésük lehetőségei­ről, s az sem tekinthető pusz­ta véletlennek, hogy a látoga­tást éppen arra a napra tűz­ték ki, amikor Párizsban ösz- szeült a balodali pártok össze­kötő bizottsága. A Német Derhokratikus Köztársaság nemzeti néphad­serege megalakulásának 19. évfordulója alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK bu­dapesti nagykövetségének ka­tonai és légügyi attaséja, pén­teken fogadást adott a nagykö­egy Boeing—707-es utasszállí­tógépen, s végül, mint közéleti személyiség Heinrich Albertz polgármester kíséretében. Ügy tűnik, a portugál gyar­matbirodalom összeomlása most már valóban látványos láncreakcióhoz vezet a fekete kontinens déli részén is, ahol a legtovább tartották magu­kat a kolonializmus utolsó bástyái. Már hónapok óta olyan hírek terjedtek el, hogy Délnyugat-Afrikában (helyi nevén Namíbiában) „ké­szül valami”. Most pedig Mon- roviában, Libéria • fővárosá­ban Tolbert elnök hivatalo­san bejelentette: vendégül lát­ta Vorster dél-afrikai kor­mányfőt, aki késznek mutat­kozott arra, hogy végre tel­jesítse a Namíbiára vonata kozó ENSZ-határozatokat. Nyolc és fél Magyarország Namíbia, az afrikai konti­nens déli részén, a Dél-afrikai Köztársaság, Becsuanaföld, Rhodesia és Angola között az Atlanti-óceán partjának he­lyenként kétezer méter ma­gas hegyvidéket és a tőle keletre fekvő sivatagos felföl­det foglalja magában, egé­szen a Kalahari térségig. A parti hegység lábánál, az óceán mentén terül el a név­adó Namíb-sivatag. A területet 1486-ban Bar- tholomeu Diaz portugál hajós fedezte fel. 1878-ban Anglia bekebelezte a 823 876 négy­zetkilométeres, tehát mintegy nyolc és fél Magyaronszágnyi térség egy részét, Walwis Bayt, a többit 1884-ben a csá­szári Németország szerezte meg. 1905-ben kitört a leg- harciasabb bennszülött törzs, a hererák zendülése. Német vétségén. A fogadáson meg* jelent Pacsek József vezérőr­nagy, honvédelmi miniszter- helyettes, Rácz Sándor, az MSZMP KB közigazgatási és adminisztratív osztályának ve­zetője, a magyar néphadsereg tábornoki és parancsnoki ka­rának sok tagja, a társ fegy­veres testületek több vezető beosztású munkatársa. Részt vett a fogadáson V. K. Andrjuscsenko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnoká­nak magyarországi képviselő­je, valamint az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancs­nokságának képviselői. részről a kolonializmus tör­ténetének egyik legvéresebb mészárlása volt rá a válasz. Hatvanezer afrikai halott bo­rította a csatatereket. ENSZ-határoza tok Az első világháború idején angolok törtek be ide. A he- rerók felkelése az új betola­kodók ellen is sikertelenül végződött: győztek a kor­szerű fegyverek. 1920-ban a Népszövetség az akkor még brit érdekeltségű Dél-Afrika kormányzatát bízta meg Na­míbia „igazgatásával”. A má­sodik világháború után a vi­lágszervezet ENSZ-gyámság alá helyezte Délnyugat-Afri­kát, de a pretoriai kormány azóta sem hajtotta végre ezt a döntést. 1949-ben Dél-Afrika nyíltan Is bekebelezte a térséget, 1957- ben pedig ide is kiterjesztette a hírhedt feji elkülönítést, az apartheid elvét és gyakor­latát. Ezután egymást követ­ték a figyelmen kívül ha­gyott ENSZ-határozatok. A közgyűlés ismételten utasí­totta Pretoriát: vonuljon, ki a jogtalanul elfoglalt terület­ről. A 746 000 lakosból 96 000, vagyis nem egészen tizenhá­rom százalék a fehér, közü­lük harmincezer német szár­mazású. Életszínvonaluk rend­kívül magas. Ezt nemcsak a kizsákmányolt munkaerő te­szi lehetővé, hanem az is, hogy például az oranjemundi gyémántbánya a tőkés világ termelésének egyötödét (!) adja, ezenkívül bővében van a réznek, ónnak nikkelnek és egyéb természeti kincseknek. Az őslakosság 88 szá­zaléka tengődik az összterület 40 százalékán, a leg­rosszabb éghajla­tú, legrosszabbul termő vidékeken létesített tíz „ban- tusztában”, vagy­is gettóban. Vorster nyilván azért döntött Na­míbia és a szom­szédos Rhodesiái rezsim „feláldo­zása” mellett, mert reméli, hogy cserébe Fekete- Afrika országai legalább egy ideig „békén hagyják” az ő saját re- zsimjét. Harmat Endre ANGOLA (Port.) Tsumeb NAMÍBIA ,(DNY-AFRIKA) Windhoek BOTSWANA Egyiptom—PFSZ-dlditét Többhónapos huzavona után Közös baloldali akció I A francia baloldali pártok összekötő bizottsága csütörtökön este tartott ülésén elhatározta, hogy a baloldali pártok — a Francia Kommunista Párt, a Szocialista Párt és a Baloldali Radikálisok Mozgalma — március folyamán széles körű kam­pányt indítanak, hogy a míunkahelyck védelmére és az inflá­ció elleni harcra mozgósítsák a franciákat. Határozattervezet híján Meghatározatlan időre elnapolták a BT ciprusi vitáját lensége, szuverenitása és te­Valutaárfolyam-változások Nyugat-Berlin Rz emberrablók ultimátama Letartóztatottak és elítéltek szabadon bocsátását követeli Peter Lorenz nyugat-berlini CDU-elnökért cserébe a „Jú­nius 2-a mozgalom”, amely­nek három tagja csütörtökön rabolta el a nyugat-berlini politikust. A DP A nyugatnémet hír- ügynökség nyugat-berlini iro­dájához pénteken délelőtt el­juttatott közlemény szerint az emberrablók 24 órán belül követelik azoknak a szabadon bacsátását, akiket a Holger Meins halála után rendezett tüntetések alkalmával tartóz­tattak le Nyugat-Berlinben, továbbá 72 órán belül az úgy­nevezett Bader-Meinhof cso­porthoz tartozó, Nyugat-Né- metországban bebörtönzött hat személy szabadon bocsátását és személyenként 20 ezer már­ka átadása után — szabad el­távozását Nyugat-Berlinből A fel nem sorolt valuták árfolyamáról a valutakiszol­gáltató és beváltó helyek ad­nak felvilágosítást. Az árfo­lyamok változásával kapcso­latban a külkereskedelmet érintő intézkedések bevezeté­sére ugyancsak március 1-i hatállyal kerül sor. . Az árfolyamok fenti módo­sítását a konvertibilis valuták árfolyaimarányaiban az utób­bi két hónapban bekövetke­zett pénzpiaci változások tet­ték szükségessé. Namíbiában valami készül

Next

/
Oldalképek
Tartalom