Pest Megyi Hírlap, 1975. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-04 / 3. szám

Könyvek, mindenkinek Letéti könyvtár hat helyen A Ceglédi Állami Tangaz­daságban hat helyen letéti könyvtárat nyitott atz SZMT ceglédi körzeti könyvtára. A könyvtárakban sok hasznos olvasni valót találhatnak a tangazdaság dolgozói és a kör­nyező tanyavilág lakói. A leté­ti könyvtárak megnyitásához a gazdaság szakszervezeti bi­zottsága adott támogatást. Hócsata helyett táncolnak A téli szünidőben tánctan­folyam indult a ceglédi isko­lások számára a Kossuth Mű­velődési Központban. A gye­rekek nemcsak a táncokat ta­nulják meg, hanem azt is, hogy társaságban hogy kell, hogyan illik viselkedni. Mint mondják: ha hó nincsen, a tánc is jó, mert így is vidá­man múlnak az órák. PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 1973. JANUÁR 4., SZOMBAT JOBB LESZ A BETEGELLÁTÁS Orvosi rendelő tizenhárom körzetben Az influenzajárvány igen sok munkái adott December eleje óta, mint máskor a banánért, olyan hosszú sorok álltak a gyógy­szertárakban, bízva orvosban, gyógyszerben, hogy a téli in­fluenzajárványból mielőbb ki- láboljanak. Cegléden is több ezerre tehető a megbetegedé­sek száma, s a kór persze Aszta Uten iss Abonyi és ceglédi sikerek Cegléden, a Vasutas sport- csarnokban rendezték meg a járási egyéni felnőtt asztalite­nisz-bajnokságot. A papírfor­mának megfelelő eredmények születtek, a nőknél. az abo- nyiak, a férfiaknál a ceglédiek végeztek az első helyeken. Eredmények: Női egyéni: 1. Tamasi Erzsé­bet, 2. Tóth Katalin, 3. Ba­logh Júlia (valamennyi abo­nyi). Női páros: 1. Tamasi—Tóth K., 2. Balogh—Szabó Zs., 3. Tóth M.—Juhász (abonyiak). Férfi egyéni: 1. Kudelich Géza, 2. Farkas Albert, 3. G. Bíró Albert (valamennyi CVSE). Férfi páros: 1. Kudelich— Farkas (CVSE), 2. Szabó—Per­laki (Nagykőrös), 3. G. Bíró— Jankó (CVSE). U. L. nem kerüli el az orvosokat, egészségügyi dolgozókat sem. A körzeti orvosi rendelőkben szinte szünet nélkül fo­lyik a rendelés, ahogy a betegellátás megkívánja. Van, hogy a körzeti orvos megbetegedett társa helyett is megtesz mindent az emberek gyógyulásáért. A gyógyszerel­látás megfelelő, a gyógyszer­tári alkalmazottak segíteni- akarása példás. Az esetleges vírusos megbetegedések meg­előzésére gyerekek, öregek és főként közalkalmazottak vé­dőoltást kaptak. Cegléden tizenhárom körze­ti orvos foglalkozik a felnőtt betegellátással. Az egy körzet­re jutó lakosok száma a me­gyei átlagnál jobb egy kicsit. Lelkiismeretes munkájuk, helytállásuk, gyógyító-megelő­ző tevékenységük ezekben a hetekben több mint hivatá­suk bizonyítéka. A körzeti or­vosok közül négyen már túl' vannak a nyugdíjkorhatáron. Hangszerkészitö és ezermester Citeraszó Dávidéknál tfS&flSVCßfß l rt({t J Oklevelek, dicséretek, elismerések „Csorda legelész a déli ve­rőfényben ,.— Az ismerős dallamok Dávid József kőmű­ves és citerás mester jászkara- jenői portájáig csalogatnak. Mintha a vérbeli muzsika a kedvükért szólna, hófehér ru­hácskák libegnek a szárító dró­ton. Szilvia, a gazdáék déd­unokája a küszöb előtt álló gyerekkocsiban élvezi tapsikol­va a napfényt, a zenét, a lát­ványt. Együttes erővel Arcbőrének színe a júliusi napozókét idézi, muzsikája rit­musa nyári nap füzével vetek­szik. — A kedvenc számaim kö­zül való — mondja Dávidék kisebbik unokája, a sűrűn ott vendégeskedő Zsuzsi. — Szíve­sebben játszom ilyen dalokat, mint lassú számokat. A pa­pa már jobban a hallgatós nó­tákat védi. — Tőle tanulod a dalokat? — Legtöbbjét. — És. ő a dalos kedvet? — Ha a zenei hallást tekint­jük, elmondhatom, szerencsés csillag alatt születtem — így József nagyapa. — Még isko­lás korba sem cseperedtem, amikor már énekre állt a szám a lányokkal, legényekkel, ha a kukoricafosztás, lagzi, vagy egyéb alkalom úgy hozta. A könyörgés nem járt eredmény­telenül, édesapám vett egy ci- terát. Nekem és László testvé­remnek is gyorsabban kerge- toztek azontúl a napok. Meg­hálálta zeneszerszámunk ezt, hogy gyakorta és alaposan megdolgoztattuk. Az idő tájt formálódott véleményem mel­lett mindmáig hitet teszek: a zene az örömöt még kelleme. sebbnek, ami kevésbé vigal- mas, azt derűsebbnek láttatja. — Fiatalemberként az akkor híres Magyar bandában mu­zsikáltam öcsémmel. Egyikőnk seria gondolta, hogy sokak kedvtelésére valamikor még majd játszunk, azt még kevés­bé, hogy citerán. A rádió, a televízió, Győré József zeneta­nár és a községbeid citerát ked­velők együttesen tették lehető­vé, hogy 1971-ben megalakult a jászkaraienői menyecskekó­rust kísérő citerazenekar. — Amolyan örökmozgó — tartják róla közeli ismerői, Ilonka néni is, a felesége, aki­vel negyven éve, hogy osztozik gondon, örömön. A kőműves székei — A fotelokat, amiken itt üíünk, az uram fonta. Széke­ket farag, meg asztalokat — sorolja némi büszkeséggel Dá- vidné. — Majd’ hogy saját ké­szítésű bútoraival rendeztük be a lakásunkat. Játékot fabrikál, hogy meglephesse unokáinkat, meg az ismerős gyerekeket. Szerszámot javít, zárat szerel, ami éppen akad, ha máshol nem, a kertben, vagy a kony­hában talál magának elfog­laltságot. A fényezéshez is ért, azt az Ikarus gyárban tanulta. — Szabad levegőhöz szokott tüdőm nem bírta sokáig a szú­rós szagú vegyszereket, attól fogva ács és kőműves a szak­mám. Tizennyolc esztendeje. Pásztorgyerekként indult az életem: engem a gazdám, én meg az időt zsaroltam, le­geltetés közben kosarakat fon­tam fűzfavesszőből. Dicséret a minisztertől Irigylésre méltó „panasz”, amit Dávidnétól hallottam: egyre több oklevél hátráltatja, ha portörölgetésre kerül a sor. A legrégebbi 1938-as kelte­zésű: az azévi ceglédi háziipa­ri kiállításon bemutatott fa­szobraiért kapta a férje. Mint a citeraegyüttes tagjának, szá­mos megyei és országos bemu­tatóról, • nemzetközi népzenei találkozóról vannak élmé sikerekről tanúskodó elisme­rése sem kevesebb. 1973 telén Dávid József el­foglaltságai tovább szaporod­tak: megalakult a községi kis- dobos-cíterakar, amelynek ő lett a vezetője. Az addigi pró­bák megduplázódtak. — Éreztem, tudtam, hogy nem lesz hiábavaló, amikor elkezdtük a gyerekekkel a munkát. Ügy is lett: már azon a tavaszon első helyezéssel tér­tünk haza az iskolások járási kulturális seregszemléjéről. Tavaly megismétlődött a siker: nemcsak a csoport lett arany okleveles az albertirsai talál­kozón, hanem a szólóénekesek versenyét is megnyerte egyik tanítványom, Zsuzsi unokám. Munkám legszebb elismerése, melyet az elmúlt évi alkot­mány-napi ünnepség alkalmá­val vehettem át, a miniszteri dicséret, Deszkából, vésővel A felnőtt és a gyermek cite- rások is Dávid-féle hangsze­reket pengetnek. — A citerakészítés tudomá­nya szinte magától jött. Kedv­teléseim egyike, ha télen ma­gamra maradhatok néhány szál deszkával és a vésőkkel. Jó érzés olvasni a sorokat, me­lyek arról értesítenek: szépen szól ám a citera, amit Jász­karáról hoztunk! Győri Mária A lakosság egészségügyi alap­ellátásának megerősítésére körzeti orvosi állásba — mint tervezik — csak belgyógyász szakvizsgával rendelkező or­vost helyeznek. A tervek a körzeti orvosi rendelés kibő­vítésével is foglalkoznak. A város nagyobb üzemei­ben, gyáraiban, termelő- szövetkezeteiben üzemor­vosi ellátásról gondoskod­nak. Őket is sokan felkeresték mostanában, szaktanácsot és a járvány ellen megelőző ellá­tást kérve. A város hét gyer­mekorvosi körzetében is soka tennivaló ezekben a hetekben. Szerencsére az influenza egy­szerűbb lefolyású. Elsősorban sok vitamintartalmú élelem — gyümölcsök, savanyított ká­poszta — fogyasztása hasz­nos egészségesek és gyógyuló­félben levők számára egy­aránt. Mint az egészségügyi dolgozók mondják, az influen­za után a szobafogságból a szabadba lépőknek vigyáz­niuk kell, hogy az időjárás­nak és az évszaknak megfe­lelően öltözködjenek. MOZIMŰSOR * hí ■?.?*; <r?.erf>cí>'>vr*'» - • J Szabadság - filmszíiihází Ceg­léd, szombatón és vasárnap: Ä Mattei-ügy (olasz bűn­ügyi film). Vasárnap délelőtt: Ordasok között. A kamara­moziban, szombaton és va­sárnap: Válás amerikai mód­ra (amerikai filmvigjáték). Abony, szombaton és vasár­nap: Némó kapitány és a víz alatti város (színes an­gol kalandfilm). Szombat éj­szakai előadás: Onibaba (ja­pán film). Vasárnapi matiné: A császár parancsára. Albert- irsa, vasárnap és hétfőn: Gyil­kossági kísérlet (csehszlovák krimi). Jászkarajenő, szom­baton és vasárnap: A rend­őrség megköszöni (olasz— NSZK bűnügyi film). Törtei, szombaton és vasárnap: Pe riszkóp a fjordok között (szí' nes szovjet film). Ccglédber- cel, vasárnap: Szerelem a tengeren (színes szovjet film­operett). Az ajtók előtt Meglepetés a tejespakkban Jókívánság kostolóval, rejtvénnyel Cegléd lakótelepein, ahol a Cegléd és Környéke Élelmi­szer Kiskereskedelmi Vállalat a tejet naponta házhoz szállít­ja. nagy meglepetést okozott az egyik napi küldemény. Ko­ra reggel nemcsak a tejet ta­lálták a megrendelők a kért vaj és péksütemény társasá­gában az ajtó elé tett plasz­tik táskákban, hanem a ren­delés mellett ott volt a vál­lalat meglepetése is. Minden megrendelő a tej mellé egy kis árumintát kapott, s hoz­zá jókívánságokat az új esz­tendőre. A kapott kalóriasze­gény gyümölcskrémkóstolót el is fogyasztották, turmix ital­ként, vagy vajas péksüte­ménnyel. A vállalat kártya- naptárt és keresztrejtvényt is mellékelt a csomagokhoz. He­lyes megfejtést 120-an küldtek be. s köztük a Rákóczi úti ABC-kisáruházban megtartott sorsoláson 27 vásárlási utal­ványt osztottak ki. A főnyere­mény 300 forintos utalvány volt. Űj esztendőire, természetesen nemcsak | ezzel igyekeznek megtartani vevőik népes tá­borát. A vállalati szocialista brigádok, szakmunkástanulóik, valamennyien azon igyekez­nek. hogy minél több elisme­rést szerezhessenek majd mindennapi munkájukkal. Más kereste — más költötte el Kirabolták asztaltársukat Cegléden a Körösi úti Ju­hász féle vendéglőbe betért egy idősebb ember. Helyet foglalt egy asztal mellett, ahol már négy vendég tartózkodott, Rafael Lajos, Kolompár Ibo­lya és a fiatalkorú K. Zs. és R. G. Beszélgetni kezdtek, s mivel az új vendég nem fu­karkodott a szóval, a társa­ság könnyen megtudta, hogy pénz van nála. Rafael Lajos kicsi később el is hagyta a he­lyiséget az egyik fiatalkorúval. Kinn várakoztak. Kisvártatva kijött vendégtársuk is, aki az utcán akarta a pénzét a pénz­tárcából a zsebébe áttenni. Ész­revette, hogy a társaság a kö­zelben tartózkodik, hiszen a helyiségből követték a többiek őt. A fiatalkorú K. Zs. kirán­totta a pénzárcát a férfi kezé­ből. Dulakodás lett a dolog vé­ge. A kirabolt embert pénze visszaszerzésében Rafael Lajo- sék is akadályozták. Az 1500 forintot később szórakozásra költötték. A társaság bíróság előtt felel a tettéért. Rafael Lajos már állt a bíróság előtt, egy ízben garázdaság, máskor rablás, zsebtolvajlás útján el­követett lopás és orgazdaság miatt. BÚZA A SZEMET KOZOTT Rendőr várta a szállítmányt Sági István huszonkilenc éves csemői lakost, munkahe­lyén azzal bízták meg, hogy az összegyűjtött szemetet — gép­kocsira rakva — szállítsa a ceglédi szeméttelepre, majd az ura» -jasákoka-t" hozza- • vissza*. A 134 zsák rakodásához segítsé­gül» a nagykőrösi, 33 éves Illés Istvánt adták mellé. Rakodás közben Sági a raktárból ki­adott kilenc búzával teli zsá­kot is. Azokat is az autóra pa­kolták, a várható hasznon ké­sőbb szándékoztak osztozni. Ä rendőrség gyorsan értesült a ferde szándékról, és amikor a teherautó a szeméttelepre érkezett, már várták a szállít­mányt Visszavitették velük a munkahelyükre az egész rako­mányt, ahol előkerült a szemét közül a kilenc zsák búza.-''— A - járásbíróság — nem jog­erősen — Sági Istvánt nyolc hónapi, szigorított börtönben végrehajtandó szabadságvesz­tésre ítélte. Illés Istvánt hat hónapi börtönnel és háromezer forint megfizetésével büntetik. Illés börtönbüntetését három évi próbaidőre felfüggesztették. A szolnoki rádió műsora Január G-(ól 12-ig Hétfő, 17.30—19.00: 900 év 900 percben. Megyei jubileumi honismereti vetélkedő, V. for­duló. (Közben: 18:00-18.15- ig Alföldi krónika.) 19.00— 19.30: Szlovák műsor (is­métlés). Kedd, 18.00—19.00: Alföl­di krónika. Népdalok. Meg­Művelődési kocsi, vidékre A Talajjavító Vállalat Petőfi szocialista brigádjának tagjai részben társadalmi mun­kában kerekeken guruló művelődési kocsit készítettek. A kocsit klubhelyiséggé ren­dezték be, kis asztalok, társasjátékok, televízió, rádió és hasznos olvasnivaló kapott he­lyet benne. A kocsit a vállalat vidéken dolgozó és a munkaversenyben a legjobb ered­ményt elérő brigádjai használhatják. Apáti-Tóth Sándor felvétele felelő embert a megfelelő helyre. Feuer András ak­tuális jegyzete. Sonny és Cher énekel. Terveztük, megvaló­sítottuk. Szerkesztik a hall­gatók. Szerda, 17.30—19.00: Műsor- ismertetés, hírek. Könnyűze­ne. Bélyegzőóra, riportmű­sor. A portelki népdalkor műsorából. Alföldi krónika. Háromnegyed ütemben. Ze­nés autóstop. Hírösszefoglaló, műsorzárás. Csütörtök, 18.00—19.00: Al­földi krónika. Virágénekek. Üttörőhíradó. 5 perc sport. A fogyasztó védelmében. Dzsessz- mozaik. Tánczene a szerzők előadásában. Péntek, 17.30—19.00: Mű­sorismertetés, hírek. Tíz perc tudomány. Csíki Pál magyar nótákat énekel. Alföldi kró­nika. Operettmuzsika. „Meg­kímélt gépek”. Riport4 montázs. Cserháti Zsuzsa fel­vételeiből. Szombat, 18.00—19.00: Hét végi kaleidoszkóp — szerkesz­ti: Kutas János. Vasárnap, 9.00—10.00: Va­sárnapi magazin. Szerkeszti: Pálréti Ágoston. 10.00—10.30: Szlovák műsor. Az adások mindennap a 222 méteres hullámhosszon hang­zanak el. Bábelőadás Fanyűvő és társai Január 21-én, egy délelőtti és egy délutáni előadásra Ceg­lédre várják az Állami Báb­színház társulatát. A budapesti bábművészek. Cristian Noack mesejátékát, a Fanyűvő és társai-1 mutatják be, a Kos­suth Művelődési Központban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom