Pest Megyi Hírlap, 1974. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-14 / 215. szám

12 L974. SZEPTEMBER 14., SZOMBAT MA: 1974. szeptember 14., szombat, Szeréna nap­ja. A nap kél: 5.19, nyugszik: 18.00 órakor. A hold kél: 3.03, nyugszik: 16.45 órakor. Várható időjárás Változóan felhős idő, az or­szág északnyugati, nyugati fe­lében elszórtan futó esővel, esetleg zivatarral. Mérsékelt, időnként élénk déli, délnyuga­ti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 22—27 fok között. KitUntetés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Tőkés Ottónak, a Magyar Tudományos Akadé­mia Központi Hivatala hiva­talvezető-helyettesének, csak­nem két évtizeden át végzett kiemelkedő tudománypolitikai és tudományszervező tevé­kenységéért, más munkakörbe történt kinevezése alkalmából, a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adoma - nvozta. A kitüntetést Köpeczi Béla, az MTA főtitkára pénte­ken adta át az Akadémián. ALEXANDER HUMBOLDT KÉTSZÁZ EVVEL EZELŐTT, 1769. szeptember 14-én született — és 1859-ben halt meg — Alexander Humboldt német természettudós, felfedező és utazó. Harmincéves volt, amikor elin­dult első nagyobbszabású felfede­ző útjára. 1789-től 1804-ig beutazta Közép- és Dél-Amerikát. 1808-tól 1827-ig Párizsban élt, majd 1829- től az Urál-Altaj és Kaszpi-tenger vidékét kutatta. Sokirányú tudo­mányos munkásságának legma­radandóbb eredményeit a termé­szeti földrajz területén érte el. A földtudomány egységét hirdet­te, s elindítója volt a természeti földrajz több, azóta önállósult résztudományának, így a növény­földrajznak, a klimatológiának. Jelentős befolyást gyakorolt a földtan fejlődésére is, főként a vulkánok és a földrengések elter­jedésével kapcsolatos vizsgálatai révén. Ezzel megteremtette a vul- kanizmus elméleti alapjait. Fő műve, a Kosmos (1845—1862)( ösz- szefoglalta mindazt, amit az ő ko­rában a világmindenségről, a Földről és az égitestekről ismer­tek. A XIX. század nemzetközi hírű tudósáról számos hegyet, folyót, intézményt neveztek el hazájában és szerte a világon. — Fennállásának 75 éves jubileumát ünnepelte a kö­zelmúltban a Váci SE, amelynek mérkőzéseit átla­gosan ezer, ezerötszáz sport- kedvelő látogatja. — Eljárás, ittas vezetés miatt. A Budai Járási Rend­őrkapitányság eljárást indí­tott ittas vezetés vétsége miatt Müller Mátyás 19 éves lakatos, pilisvörös vári lakos ellen, mert a községi Sallai utcában ittasan vezette mo­torkerékpárját, és elgázolt egy kerékpárost, aki köny- nyebb sérülést szenvedett. — Verekedés, súlyos kö­vetkezménnyel. Súlyos testi sértés bűntette miatt a nagykátai rendőrkapitányság büntető eljárást indított Ács , Sándor 20 éves rakodómun­kás, szentmártonkátai lakos ellen, aki összeveszett a ve­le egy házban élő apósával, az 53 éves Berke János se­gédmunkással. Ács egy mo­zaiklappal úgy megsebezte apósát, hogy lépét műtéttel kellett eltávolítani. Halálos ugrás A Keleti pályaudvar külső III-as vágányáról kiinduló személyvonatra akart felugra­ni Kenéz Irén 18 éves betaní­tott munkás, sülysápi lakos, az ugrást azonban elvétette és a vonat halálra gázolta. — Második alkalommal rendezik meg szeptember 20 —22.' között Pomázon a Kert­barátok Országos Szövetsége védnökségével a kiskertek­ben termett zöldség-gyü­mölcsfélék országos termék- bemutató kiállítását. A 40— Z' kiállító termékei mellett a hétvégi, hobbykertekben jól használható kisgépeket és kerti szerszámokat is be­mutatják. A rendezők — a nagyközségi tanács, a Haza­fias Népfront helyi bizott­sága és a Kertészeti Egye­tem — sok ezer érdeklődőt várnak az ország különböző tájairól a bemutatóra. — Kommunista műszakot tartanak mához egy hétre, szombaton a Magyar Gördü­lőcsapágy diósdi gyárának KISZ-fiataljai. A félezer dol­gozót mozgósító kommunista műszak bevételét egy viet­nami szakmunkásképző szakiskola megépítésére ajánlják feL A lottó heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 37. heti lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: 17,41, 59,68, 84 Röpülj páva-találkozó Jászkarajenőn a művelődé­si házban találkoznak vasár­nap Pest megye legjobb Rö­pülj páva-körei. A délután 2 órakor kezdődő programban színpadra lép a ceglédberceli, a törteli, az abonyi, az érdi, a jászkarajenői és a maglódi művelődési ház, valamint a zsámbéki ÁFÉSZ és a kakucsi Lenin Termelőszövetkezet Rö­pülj páva-köre. Utoljára egy esztendeje, Üjhartyánban ta­lálkoztak a megye Páva-körei. Ezek d csoportok, együttesek nagy szerepet játszanak a nép­zenei hag57ományok megmenté­sében. A társadalmi átalakulás következtében a lakosság, s ezen belül a falusi ember élet­körülményei ugyan alapvetően megváltoztak, de ez nem jelen­ti azt, hogy megszűnt a népze­ne is. Mert él, és ma is hozzá­tartozik a nép egészséges köz­érzetéhez, belső egyensúlyához. Él, de persze megváltozott for­mákban. Tovább éltetni a nép­dalt csak olyan közösségben le­het, ahol a közlésmód a zene, hisz a népdal mindig egy réteg, egy közösség világát fejezi ki. örvendetes, hogy Pest megyé­ben nemcsak az idősebb nem­zedék ápolja a hagyományt, hanem a fiatalok is: a tapasz­talatok azt mutatják, hogy rendkívül izgalmas feladatnak tekintik a népdalokkal való ba- rátkozást, egy-egy ritka, kevés­bé ismert népi hangszer felfe­dezését, megszólaltatását. A Röpülj, pávai-találkozó jó al­kalom arra, hogy a részvevők bemutassák szűkebb hazájuk dalait, táncait. így egyrészt az érdeklődők, a közönség előtt alakul ki változatos kép a me­gye népi kultúrájáról, másrészt az együttesek is megismerik egymás tevékenységét. Egyben a tapasztalatszerzésre és -át­adásra is mód nyílik. Színházi előadások Ma este fél 8-kor a ceglédi művelődési központ színház­termében Leo Fall: Pompa­dour című háromfelvonásos nagyoperettjét mutatja be a szolnoki Szigligeti Színház. Holnap Üjhartyánban szere­pel a Déryné Színház. Szintén fái 8-kor a Ma éjjel megnősü­lök című kétrészes vígjáték kerül színire. ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, négy év múlva pedig a Kisfa­ludy Társaság tagjának válasz­tották. 1848-ban Kossuth Hírlap­jának segédszerkesztőjeként is működött. A szabadságharc bu­kása után forradalmi versei miatt haditörvényszék elé állí­tották, de hamarosan szabadon engedték. Betegsége kiújult, lá­tása rohamosan rosszabbodott, az írással azonban nem hagyott fel; utolsó műveit családja tag­jainak diktálta. 1853-ban halt meg. Legismertebb műve, Az obsitos népmeséi hangú és hangulatú költemény, melynek főhősében, Háry Jánosban si­került megformálnia a nagyot- mondó obsitos katona tipikus figuráját. Ez a mű szolgált egyébként alapul Kodály dal­játékának. Népszerű dallamok A Siágennúzeum című nagyszabású műsoros estet ma 7 órakor rendezik az ér­di művelődési központban. A közönség az elmúlt 30 év slá­gereit hallhatja újra. Ugyanitt holnap fél 12-kor lesz a televízió nyilvános fel­vétele 144 nóta címmel. Cegléden, a Kossuth Mű­velődési Központban holnap 6-kor magyarnóta-estet tarta­nak. Turísiatalálkozó A Telki Erdő- és Vadgazda­ság területén rendezi a Bu­dapesti Természetbarát Szö­vetség ma és holnap turista- találkozóját, melynek pontos helyszíne a vöröshegyi sétaer- dö Szilfa tisztása. Megközelít­hető a Moszkva térről induló 22-es autóbusszal a Fodor- szanatóriumig, onnan 8 perces sétával a piros jelzésű úton. A találkozó első napján 10 órakor nyitják a tábort, ezután szabad program lesz, az esti vidám tábortűzig. Vidám tar­ka műsor zárja a napot. Hol­nap a programban különböző sportjátékok, tréfás versenyek és vetélkedők szerepelnek. Ezúton hívjuk fel a részve­vők figyelmét, hogy a tábor­helyet kizárólag a jelzett úton közelítsék meg, és azon is tá­vozzanak, mert jelenleg még tart a vadászidény, ezért az qrdő többi részében a közleke­dés veszélyes és tilos. Horgászoknak Fóti ősz A Fóti ősz eseménysorozat keretében holnap 6-kor Foton, a Szabadság utcai Garay-ház- nál — ahol a költő 1851-ben lakott — Garay János-emlék- ünnepély lesz. Az ünnepi mű­sort a helyi 2. számú általános iskola és a pedagógus KISZ- szervezet adja. Garay János 1812-ften szüle­tett Szekszárdon. Egyetemi ta­nulmányai befejeztével több pesti lapnál volt szerkesztő, s csakhamar a (öváros legügye­sebb újságírója lett: írt ripor­tot, verset, novellát, történelmi cikket, kritikát, sőt tragédiát is. A magyar drámaírás és színját­szás fejlesztése érdekében meg­alakította a Pesti Drámai Egye­sületet. Huszonhét éves korá­Ma 5-kor nyílik a váci Vaik Bottyán Múzeum főtéri kiál­lítótermében Kéri Imre és Sáros András Miklós grafikus- művészek kiállítása. Kér! Imre Balatonfüreden született a felszabadulás évé­ben. A Képzőművészeti Főisko­lát 3 évvel ezelőtt végezte el. Többször járt Hollandiában ta­nulmányúton. Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt. Sáros András Miklós is 1945- ben született, ö is elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát és 1968-tól vesz részt rendszeresen hazai csoportos kiállításokon, egyebek közt Szolnokon, Kecs­keméten, Hódmezővásárhelyen és Miskolcon voltak láthatók művei. Az idén Dunakeszin is­merkedhettek meg a Pest ‘me­gyeiek alkotásaival. Külföldön is szerepelt már. Holnap 11-kor nyílik a nagykőrösi Arany János Mú­zeumban a képeiről lapunk­ban jól ismert Apáti-Tóth Sándor fotókiállítása. Holnap zárul Cegléden, a Kossuth Múzeumban Benedek Péter, Nagykőrösön, az Arany János Művelődési Központban Kaposi Endre festőművészek kiállítása. Az időszakos be­mutatók közül a gyömrői mű­velődési házban látható bé­lyegkiállítást és szentendrei Őszi tárlatot ajánljuk, mely­nek színhelye a Művésztelepi Galéria. Jogos kifogás érkezett ol­vasóinktól: nemcsak a Duná- Kiáliítások bál és a délegyházai tavakból---------------------áll a megye vízterülete, má sutt is horgásznak, róluk miért nem esik szó. Ezért most csak egy dunai vonatko­zású hírt közlünk, a többit — a kisebb vizekről. Most pedig a többi vízről. Pontyszezon lévén, elsősorban azokról, ahol ponty fogható: Pilisvörösvár. A mély, tiszt* vizű volt bányatavakban a ponty mellett süllőre, csukára* szórakozásképpen karikake- szegre is érdemes horgászni* Napijegyet helyben lehet vál­tani. Veresegyházi tó. A Budapesti Vasutas Horgász Egyesület ke­zeli. Akik nem helyben vagy a környéken laknak, Budapes­ten, az egyesület irodájában* VI., Népköztársaság útja 73—75. érdeklődhetnek. Dunakeszi. A tőzegbányák he­lyén levő tavacskákban a ponty mellett rengeteg a keszeg, en­gedélyért Honthy Lajost kell megkeresni, Dunakeszi, Állo­más sétány 16,5. szám alatt. Ha Cegléd felé vonattal megy valaki, a város előtt csendes, szép kis horgásztavakat láthat. Ezekben is főleg ponty van, en­gedélyt a Ceglédi Horgász Egye­sület adhat, címük: Cegléd* Kenderföld, Korgásztanya. A Fóti-tó is hires pontyairól, itt a napijegy Schön Józsefnél szerezhető be, a Jókai utca 17. szám alatt. A Gomba és Vidéke Horgász Egyesület a gombai víztározó halainak „gazdája”. Érdeklődni Stránszky Györgynél lehet, Bé- nyén, a Fő u. 74. alatt. Végül niég egy kisebb pon- tyos tó: a gyömrői, a község közepén. Itt Palotai György igazíthatja útba az érdeklődő­ket, az Eötvös utca 26. alatt. Következő heti kalauzunkban a Nagy-dunai Horgász Területi Bizottság kezelésében levó egyé.Jj kisebb vizekről adunk tájékoztatást. Jegyezze elő Tehát a Duna, pontosabban a ráckevei Duna-ág fő híre: kap a harcsa! És nem ott, ahol egyébként, a mély, vízközepi szakadásokban, gödrökben, ha­nem érdekes módon a parti ná­dasok mentén fogtak az elmúlt hét végén több tisztességes nagyságú példányt. A csali is rendhagyó: semmiféle pióca és egyéb különlegesség: közönsé­ges vörös gilisztára kaptak a bajszosok. Holnapután, hétfőn a Fóti ősz keretében Veres Péter iro­dalmi est lesz a gyermekvá­ros felnőttklubjában. Előadó: Czine Mihály irodalomtörté­nész. Közreműködik: Bánffy György, Bodza Klári, Dévai Nagy Kamilla, Horváth Teri, Nagy Attila, Pribojszki Má­tyás, Ronyecz Mária és Tóth Judit. összeállította: Dalos Gábor nap rendeletéiből A továbbtanuló dolgozók kedvezményeiről a 23/1974. (IX. 4.) MŰM. rendelet ren­delkezik. (Magyar Közlöny szeptember 4-én megjelent 62. száma.) A rendelkezésben olyan intézkedés is van, mi­szerint a kollektív szerződés a meghatározott tanulmányi kedvezmények mértékét, egyes esetekben a rendeletben meg­határozott kedvezményekben előírt mértékét felemelheti. Az iratok külföldre vitelé­nek, illetőleg visszahozatalá­A rendőrség kérése Augusztus 31-én, 22 óra 40 perc­kor Csepelen,. a Cservenka Miklós út 7. szám előtt a Kárpáti Károly által vezetett, és egy utast szállító LJ 38—52 forgalmi rendszámú mo­torkerékpár. egy ismeretien sze­mélygépkocsit előzve az úttesten, felborult. A Budapesti Rendőr-fő­kapitányság közlekedésrendészete kéri az ismeretlen személygépkocsi vezetőjét és azokat a szemtanúkat, akik a motorkerékpár felborulását látták, hogy tanúkenti kihallgatás végett jelentkezzenek a BRFK köz­lekedésrendészeti vizsgálati alosz­tályán, Budapest XIV. kér., Hungá­ria körút 149. szám. III. em. 305-ös szobában, vagy telefonon a 220— 848/173-as mellékállomáson. őszinte köszönetünket fejezzük ki az MSZMP II. kerületi Bizott­sága. a MEDOSZ. az Állami Gaz­daságok Országos Központja és a Herceghalmi Állami Gazdaság vezetőinek és dolgozóinak, mind­azoknak az elvtársaknak és mun­katársaknak. barátoknak, akik forrón szeretett férjem. Illetve édesaoánk. Varga János hamvasz- tás előtti búcsúztatásán részt vet­tek vagy más módon kifejezett részvétükkel igyekeztek fájdal­munkon °nyhíteni. Varga Jánosné és családja. Tv, 17.40 Rábai Miklósra emlékezünk A napokban — 53 éves korá­ban — hunyt el Rábai Miklós. Pályáját tanárként kezdte Bé­késcsabán, s ugyanitt lett a Batsányi népi együttes művé­szeti vezetője. S azóta életét a táncnak, a népművészet ápolá­sának szentelte. Tanított a Színház- és Filmművészeti Fő­iskolán, az Állami Népi Együt­tes koreográfusaként, főrende­zőjeként, művészeti vezetője­ként egyaránt. Több tucat táncjáték filmre és tévéfilmre vitelében volt közreműködő. 120 tánckompozíciöt alkotott. A legismertebbek a Békési esték, a Völgységi táncok, az Ecseri lakodalmas, a Muzsikáló tájak, a Hétszinvirág, a Kisbojtár, s még sorolhatnánk. A televízió műveiből készült összeállítással tiszteleg a Kossuth-dijas mű­vész emléke előtt. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20: BNV-reklám. 8.23: Lányok, asszonyok. 8.43: Raáb Mihály műsora. 9.03: Aktuális gaz­dasági jegyzet. 9.13: Mezők, falv ik éneke. 9.36: A Rádió Lemezalbuma. Közben: 10.00: Hírek. Időjárásjelen- tés. 11.05: Jonann Strauss: A dene­vér. — AH. felvonás fináléja. 11.18: A bolgár kultúra hete. 12.00: Déli Krónika 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva.. 12.45: Melódiakoktél. 14.00: Földes György jegyzete. 14.10: Népdalok, gyermekdalok, regősénekek. 14.25: Üj Zenei Újság. 15.00: Hírek. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: Sláger­múzeum- 15.55: Reklám. 16.00: 168 óra. Ipper Pál műsora. Közben: 17.00: Hírek. Idő járás jelentés. 17.30: Sportkrónika hétvégén. 18.06: Van Cliburn zenekari zongoraestje a moszkvai Csajkovszkij-teremben, 1972-ben. 18.58: Hallgatóink figyel­mébe! 19.00: Esti Krónika. 19.25: öt perc sport. 19.30: 139—660. Az MR automata közönségszolgálata. 22.00: Hírek. Időjárásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.25: A beat kedvelői­nek. 23.10: Operafinálék. 24.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 0.10: Melódia­koktél. Közben: 0.55: Hírek. Időjá­rásjelentés. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 8.05: Nótacsokor. 9.00: Hí­rek. 9.03: Szalma Ferenc és Karikó Teréz énekel. 9.30: Fűvószene tánc­ritmusban 9.44: Válaszolunk hall­gatóinknak. 10.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 10.05—12.00: Szombat dél­előtt. 12.00: Balogh László műsora. 12.10: Két zongoratrió. 13.00: Hírek. Időjárásjelentés 13.03: Kitágult törzsasztal. 13.30: A bolgár kultúra hete. 13.45: Időjárás- és vízállásje­lentés. 14.00: A Gyermekrádió órá­ja. 15.00: Orvosi tanácsok. 15.05: Hangszerszólók. 15-27: Szerkesztő­ségi beszélgetés a Falurádióban. 15.57: Műsorismertetés. 16.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 16.03: Az élő népdal. 16.15: U. félidő. Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 17.30: Mozart: Serenata notturna. 17.44: Ki ez? Fotórejtvény. 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.10: öt perc sport. 18.15: Az MR Karinthy- szinpada. 19.47: Üj könyvek. 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.00: Hírek. Időjárásjelentés. 20.10: öt perc sport. 20.15: Boito: Mefistofele. Há- romfelvonásos opera. 22.08: Svéd Sándor nótafelvételeiből. 22.28: A bolgár kultúra hete. 23.00: Hírek, időjárásjelentés. 23.15: Slágertur­mix, 24.00: Hírek. Időjárás jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MOSOK 12.00: Déli Krónika. 12.20: Műsor- Ismertetés. 12.23: Az ember tragé­diája. Részletek Ránki György ope­rájából. 13.17: Vladimir Horowitz zongorázik. 14.09: A dzsessz kedve­lőinek. 14.35: Berlioz: Fantasztikus szimfónia. 15.30: Délutáni hangver­seny. Közben: 16.00: Hírek. Idő.já- rásjelentés. 16.50: ötórai tea. 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.10: Láng István műveiből. 18.28: A fegyver­15.20: Reklámműsor. 15.30: Híres szökések. Francia filmsorozat. Beaufort herceg szökése. 16.30: Hí­rek. 16.35: Követhető példa. Riport- műsor. 16.50: Képes Krónika, 74/9. Képzőművészeti magazin. 17.30: kovács. Részletek Lortzing opera- Reklámműsor. 17.40: Rábai Miklós- jábóL 19.11: Kocsis Zoltán és Ránki ra emlékezünk. 18.50: Üj építé- Dezső Mozart-ciklusa. Hl. rész. SZet Magyarországon. IV. rész: A 20.31: A bolgár kultúra hete. 21.31: ciAM-on kívüliek. 19.15: Cicavízió. Zenekari muzsika. 23.00: Hírek, 19.30; Tv-híradó. 20.00: Szombat Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. este# 20.01: Shakespeare: Hl. HI­TELE VÍZID chárd. Részlet. 20.05: Diótörő. Zenés fejtörő a Vörösmarty téri hangle- 8.20: ITV. Filmesztétika (közép- mezszalonból és a televízió ll-es isk. IH—IV. oszt.). Táj, sors, küz- stúdiójából. 20.45: Megtörtént bűn­delem. 9.00: Néró szabadon. Ma- ügyek. Gyilkosság Budán. 21.40: A gyárul beszélő csehszlovák film. Szombat este vendégei. Stúdióbe- 9.45: Rólad van szó! Fiatalok ön- szélgetés. 21.55: A hetedik paran- ismereti műsora. 10.15: A teremtés csolat. Vadnai László tréfája. 22.05: koronája. Magyarul beszélő NDK Három ballada. 22.20: A detektív, tévéfilm. 11.30: Rostocki dalfeszti- Karinthy Frigyes tréfája. 22.40: vál. Intervíziós átvétel az NDK te- Prokofjev: Rómeó és Júlia. Balett- levíziójának könnyűzenei műsorá- részlet. 22.50: öt perc gyilkosság, ból. 11.55: Üj építészet Magyaror- Nepp József rajzfilmje. 22.55: Tv- szágon. III. rész: A CIAM-csoport híradó, 2. 23.05: A buszon. Magya- működése. 14.58: Autó-motor sport, rul beszélő angol tévéfilmsorozat. A Telesport technikai magazinja. Maud néni. Ma, 20.00-kor a tv-ben: Szombat este A szokásos összeállításról a szerkesztő, Se msei Jenő mond­ja lapunknak: — Mai összeállításunk egyetlen motívum köré csoporto­sítható, s ez a gyilkosság. A legtöbb dráma, majd minden ope­ra, számolhataílanul sok regény, sőt a balladák legtöbbje is bűntényekkel foglalkozik. Shakespeare III. Richárdjában, amelyről szintén bemutatunk a nézőknek egy részletet — szin­te percenként történik egy gyilkosság. Nepp József öt perc gyilkosságában pedig a szó szoros értelmében senki sem ma­rad életben. — Ügy tudjuk, az összeállítás közben adnak helyszíni köz­vetítést a Vörösmarty téri hanglemezszalonból. — Természetesen ezúttal a Diótörő is a bűntény körül fo­rog, az operák esetében a szerkesztőknek nem volt nehéz dol­guk, hogy gyilkosságokat teremtsenek. Karinthy Frigyes tré­fája a nyomozókat gúnyolja, és a stúdióbeszélgetés tárnája is a gyilkosság. Végezetül a Fóti Andor írásából készült Gyilkos­ság Budán című rövid játékfilmet említeném meg az adásból, ami megtörtént esetet dolgozott fel. Közismert, hogy a ma már nyugdíjas Fóti ezredes több mint két évtizedig maga is részese volt ezeknek a bűnügyeknek — mint nyomozó. nak ellenőrzéséről a 3/1974. (P. K. 15.) PM. számú utasítás rendelkezik, amely a Művelő­désügyi Közlöny szeptember 4-i számában is megtalálható. Az oktatási intézményekben működő munkaügyi döntőbi­zottság illetékességéről ugyan­itt fontos közleményt talál­hatnak az érdekeltek. Az oktatási ágazatba tarto­zó intézmények dolgozói munkaidejének csökkentéséről megjelent 2/1974. (VIII. 17.) OM—MüM. számú rendeletet a Munkaügyi Közlöny szep­tember 6-án megjelent 12. szá­ma tartalmazza. A bölcsődékben elhelyezett gyermekek után fizetendő dí­jazásról az egészségügyi mi­niszter 23/1974. sz. Eü.M. uta­sítása rendelkezik, amely megtalálható a Tanácsok Köz­lönye 48. számában. Az árvíz és belvíz által megrongált személyi tulaj­donban álló épületek helyre- állításával, illetőleg újjáépí­tésével kapcsolatos kölcsön- feltételek módosításáról a 14/1974. ÉVM—PM. intézke­dik. (Magyar Közlöny 63. szám.) PEST MEGYEI HÍRLAP • Magva? Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és • Pest megvet Tanács lapja. Főszerkesztő: DR LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő- Helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség: vm„ Somosvi Béla u. (. O. em. Postacím: 19D Budapest Kiadja a Hírlapkiadó vállalat. Felelős kiadói CSOLLAW FERENC Kiadomvaiaj: VOl.. Biapa Lujza tér l Postacím I93& Budapest A szerkesztőse^ es a kiadotuvatal központi telefonja: 143—100. i*2—Sitt. Titkárság. i w—441. Előállítja ■ szikra Lapnyomda, Budapest. I erjeszti a Magyai Posta Elő­fizethető tmrmeiy oootanivatainal. a kézbesítőknél. * oosta Hírlap­üzleteiben es a Posta központi Hírlap Irodánál KHli Budapest V., -Iőrsei nádor tér l. távbeszélő: 18Ő—850. Postacím: Posta Központi "Űrlap Iroda 1900 Budapest Előfizet*.- o' oacontp rf forint, INDEX: 25 064 A rádió és televízió műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom