Pest Megyi Hírlap, 1974. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-24 / 197. szám

A nyársapáti pincészetben: Átalakítják a présházat, új gépek érkeznek A pince kincsét Budafokra hordják XVIII. ÉVFOLYAM, 197. SZÁM 1974. AUGUSZTUS 24., SZOMBAT A PESTTM LA P SA A kánikulai napokat őszies idő váltotta fel. A kiadós eső­től fellélegeztek a még fejlő­dő növények. A szőlő különö­sen hálás a csapadékért, a tő­kéken a fürtök már fonnyadni kezdtek, ám most ismét ígé­retesen duzzadnak a szemek. Sok függ az elkövetkező egy­két hónap időjárásától, hiszen részben az dönti el: milyen lesz a szüret? Lesz-e elegendő érlelő, cukrot adó napfény? Édesek lesznek-e a mustok? Nem lép-e közbe a szedést siettető rothadás? Igyekezni kell-e a munkákkal vagy még októberben is napfény cirógat­ja a tőkéket? A nagy gazdasá­gokban dolgozók éppúgy kí­váncsiak erre, mint a kis par­cellák művelői, hát még azok, akikre a széles határ termésé­nek átvétele tartozik. Jogos az aggodalommal vegyes érdek­lődés a Pest megyei Pincegaz­daság nyársapáti pincéjében is. A pincétől a padlásig Erre az évközben csendes pincére most alig ismerni rá. Építőmunkások vették birto­kukba az udvart. Építőanya­gok halmait kerülgetheti, aki idevetődik. Tatarozás, javítás, átalakítás folyik a pincétől a padlásig. így van ez a szó tel­jes értelmében: hiszen a tető­fedők fenn lovagolnak a ma­gasban és sürögnek-forognak a hűvösön is. A fiatal Füle Ferenc, a pin­ce helyettes vezetője, elmond­ta, hogy tízmillió forint érté­kű javítás, bővítés, korszerű­sítés megy végbe. Átalakítják a présházat az új típusú, nagy teljesítményű berendezések fogadására. Szovjet és olasz gyártmányú, folyamatos mű­ködésű szőlőpréseket kapnak. Ezek sokban különböznek az eddig használtaktól. A hagyo­mányos préseket egyszer meg­rakták, s amíg ki nem csepe­gett a szőlő leve, várni kei- | lett. Az érkező gépek a hús- i daráló működési elvén ala­pulnak. Folyamatosan öntik a garatba a szőlőt, alul távozik a must és a törköly. Olyan gép érkezését várják, amely óránként háromszáz mázsa szemet nyel el. Az új prések munkába állí­tásával több szőlőt tud fel­dolgozni a pince. Már eddig is szűknek bizonyult a 33 500 hektoliter nedűt befogadó tá­rolótér. Eddig 112 heklós volt a legnagyobb fából készült hordó, és húsz darab — egyen­ként ezer hektós — szobányi méretű betonhordó sorako­zott a pincében. Az év utolsó negyedében két nagy fémtar­tályt helyeznek el a szabad­ban. Egyenként ötezer hektó- sak lesznek, rozsdamentes acélból készülnek. sem árt a tartalék, hiszen így áthidalhatják a nem kívánt kezdeti zavarokat. Hely az újnak A pincében még bődben vannak a bornak. Az edények egyharmada még tele van. Áll egy lovas kocsi az épület ol­dalánál. A hordókba gumicső lóg. Vannak gazdák, akik most adják el a kétszer fejtett bort. Kell a hordó az újnak, ideje túladni a tavalyin — vélik. Arrébb egy pótkocsis TEFU- autó hatalmas tartályait pum­pálja tele a szivattyú. Folya­matosan szállítják Budafokra a pince kincsét, további keze­lésre, feldolgozásra. Országos elsők Az itt dolgozó szakemberek már nem egy esetben hírül adták országnak, világnak: a kisujjukban a szakma mjn- den csínja-bínja. A borgazda­sági vállalatok évenkénti szakmai vetélkedőjén egyre jobban szerepelnek. Tavaly a harmadik helyezést érték el, az idei nyáron országos első­séget vívott ki jó felkészültsé­gével az öttagú nyársapáti csapat. A borgazdaságok ál­lamosításának negyedszázadós évfordulója alkalmából ren­dezték az idei vetélkedőt, amelyen mind szakmai, mind politikai téren nagyszerűen helytálltak. Nem hanyagolha­tó el az ügyesség hangsúlyo­zása sem: az idei feladat a lopóval való bűvészkedés volt. Ügy kellett — lopó segítségé­vel — bort tölteni a kancsók­ba, hogy azok egy szívásra te­le legyenek és az ital se cse­pegjen el. Ez a — jogos büszkeségre okot adó — vetélkedő mégis csak játék volt a javából. A szeptember közepén kezdődő nagyüzemi szüretnek azonban a fele sem tréfa. Tisztában vannak ezzel a nyársapátiak, az alapos felkészülés, a gon­dos előkészület ezt mutatja. Tamasi Tamás KRESZ-ianMyam Segédmotorok, munkagépek és állati erővel vont jármű­vek vezetői részére KRESZ- tanfolyam indul az Arany Já­nos Művelődési Központban szeptember 21-én, melyre a művelődési ház irodájában lehet jelentkezni. Mit látunk ma a moziban Folytassa külföldön. Színes, szinkronizált angol filmvígjá­ték. Kísérőműsor: Szemek. Előadások kezdete: 6 és 8 órakor. ÉJSZAKAI ELŐADÁS öt könnyű darab. 16 éven felülieknek. Előadás kezdete: 10 órakor. Arany János Tsz Jégverés Augusztus 21-én éjjel jég­eső pusztított az Arany János Termelőszövetkezet kertésze­tében és szőlészetének egy részén. A rendkívüli időjárás alaposan megtépázta a ker­tészeti kultúrák (paradicsom, paprika, dinnye), s a Lens— Moser rendszerű Chasla és Leányka szőlészet egy részét. Mint Erdei János, kertészeti ágazatvezető elmondotta, a kertészet 70 százalékát érte károsodás, azaz 30 hektár paprikát, 20 hektár kései (Ró­ma) paradicsomot és 56 hek­tár görögdinnyét. A termelő­szövetkezet nyársapáti terü­letén az éjszaka folyamán szintén jéggel kevert eső hul­lott, mintegy 60 milliméteres mennyiségben. Az a 200 hold csemegeszőlő, melyet a jég -megtépázott, a károsodás előtt mintegy 50 százalékos érettsé­gi fokot ért el. A termelőszö­vetkezet vezetősége megtette a kárbejelentést az Állami Biz­tosító kirendeltségénél, az anyagi kár forintösszegének •megállapítása elkezdődött. B. I. Viktória Szép női név, dallamosan is hangzik. Háziasszonyok, a ta­karításban segédkező férfiak már tudják: kilencven filléres padlószínező festékről van szó. De nem lehet kapni sehol a városban. Eddig a piac mel­letti élelmiszerboltban volt az egyetlen „titkos” lelőhelye, de már ott sincs. Kedves COMPAKT! Hall­gasd meg kérésünket, szállít­sál a boltoknak — háztartási­nak és vegyesnek egyaránt — Viktória sárgát! Ne kelljen ezért a kilencven filléres cik­kért órák hosszat kutyagol­nunk egyik boltból a másikba, szomszéd városba .. . (szabó) — Rajzik a pajzstetű. A Pest megyei Növényvédő Ál­lomás előrejelzése szerint e napokban várható a kalifor­niai pajzstetű lárváinak raj­zása a gyümölcsösökben. Szá­míthatunk az amerikai fe­hér szövőlepke hernyóinak megjelenésére is. Az utóbbi ellen a házikertekben, s a közterületeken is kötelező a védekezés. Újjászületik a 67-es ss Átalakítják a Szabadság téri 67-es számú húsboltot. Megnö­velik az eladóteret, korszerű­sítik az üzlet berendezését. Az átalakítást a Szabadság Tsz dolgozói végzik. Bővítjük sorainkat. A lovas kocsikat az évek során a nehéz rakományt ho­zó teherautók és vontatók vál­tották fel. Kicsinek bizonyul ma már a tíz tonnáig mérő szerkezet, éppen ezért most kétszer annyi súlyt elbíróval váltják fel. Legalább fél tucat szakma művelői munkálkod­nak a nyársapáti telepen. Kő­művesek, tetőfedők, festők, asztalosok, mérlegkészítők és hitelesítők tesznek-vesznek. A munkák java részét a Ceglédi Építőipari Vállalat szakembe­rei végzik, ám jutott teendő a Városgazdálkodási Vállalat munkásainak is. Ök festették át a már szigorú hadrendben várakozó tarcali kocsikat, amelyeket a gazdaságoknak adnak kölcsön. Ezekben szál­lítják be a termést. Könnyen kezelhetők, belőlük billen a garatokba a szőlő. Füle Ferencnek fenntartásai vannak a munkák gyors befe­jezését illetően. Itt azonban semmit sem bíznak a véletlen­re. éppen ezért a hagyomá­nyos eszközök felhasználásá­val készülődnek a szőlő átvé­telére. Igén) be veszik a meg­levő öt öreg prést, abból a meggondolásból kiindulva, hogy a szüret kezdetén még úgysem erős az átvételi tem- |?ó, ezzel kibírják, amíg a nagyszerű, új préseket mun­kába állítják, s még azután Ifjúgárdistáink jói szerepeltek az országos szemlén Az idén Komárom megyé­ben került sor az V. országos ifjúgárda-szemlére. melyen Pest megyét Nagykőrös sza­kasza képviselte. Az augusztus 14—20 .között megrendezett találkozóra Vadnay István, városi ifjúgárda-parancs­nok vezetésével utazott el a hat lányból és 19 fiúból álló szakasz, hogy hat napig az ország legjobb ifjúgárdistái között gyarapítsák tapasztala­taikat, tegyenek szert élmé­nyekre, versengjenek a más­fél napos harci túrán. A szemléről. eredményekről a városi KISZ-bizottság titká­rának szobájában beszélget­tünk. Vadnay István parancsnok: — A hajnali utazás fáradal­mai után jólesett a szívé­lyes fogadtatás a Komárom megyei KISZ-bizottság veze­tői, szervezői részéről. A 19 megyei és a három buda­pesti szakasz mellé egy-egy Komárom megyei ifjúgárdis­tát osztottak be „kalauzo­lásra”, tájékoztatásra. Ér­kezésünk után azonnal tábort vertünk, s attól kezdve * az ünnepélyes zárásig szin,te va­lamennyi tevékenységünket pontozta a kiváló szakembe­rekből álló bizottság. A ta­tai KISZ-vezetőképző tábor­ban még érkezésünk napján, a szemlenyitón kaptunk el­igazítást, s másnap, 15-én már a raj versenyek következtek. Adám László, parancsnok- helyettes: — A rajversenyen az úszás­ban elsők lettünk, a lövészet­ben azonban... a 24-ikek. Ennek az az oka, hogy a vá­rosi előkészítőn is, és a me­gyei versenyen is távcső nél­küli puskát használtunk, Ta­tán ezt megkövetelték és bi­zony ez a módszer ismeret­len volt számunkra. A másfél napos harci túra, amely 16- án kezdődött, kemény munka volt. 17 kilométeres szaka­szon kötélmászás, gránátdo­bás. elméleti vizsgák, terep­futás — mind-mind olyan feladat, melyek, bár nem is­meretlenek előttünk, próbára tették képességeinket. Vég­eredményben a 22 szakasz kö­zül a 16. helyen végeztünk, és ez akkor is jó eredmény, ha csupán a statisztikát vesszük figyelembe. Ifjúgár­distáink legjobbjai most sze­repeltek először országos szemlén, s az eredményt jó bizonyítványnak könyveltük el. Vadnay István: — A verseny után élmé­nyekben gazdag három nap következett. A Komárom me­gyeiek gondoskodtak arról, hogy ez a szemle, sorrendben az ötödik, a legjobban meg­szervezett legyen. Ezt vala­mennyien elismerjük. Alkot­mányunk ünnepén a buda­pesti Kossuth Lajos téren részt vettünk a tisztavatáson, s hazafelé már a jövőre, a Szolnokon rendezendő szem­lére gondoltunk ... Gulyás Sándor, a városi KISZ-bizottság titkára: — Városunkban 153 iga­zolt ifjúgárdista van. Több­ségük csupán néhány év óta PIACI SZEMLE Megjelent a szőlő - Elegendő a dinnye Ötféle halból válogathatlak a háziasszonyok A meleg hatása érződött az e heti piaci felhozatalon. Min­denből volt elegendő, bár az őstermelőknél kevés gyümöl­csöt találhattunk. Nagyon sok uborka volt a piacon, az ©ltenni valót 5—6 forintért mérték, a salátának valót pedig 2—3 forintért. Igen sok volt a paprika, mi­nőségtől függően 3—4—5—6 forintba került kilója, de egy forintért is kapható a lecsó- paprika. A paradicsom kilója 2 forint 50 fillér. örvendetes, hogy 30 mázsa dinnye érkezett a piacra, volt görögben piros- és sárgabélű, sárgadinnyében négyféle. Az előzőnek kilója 2,50—5 forin­tig, az utóbb'aknak 5—6 forin­tig terjedt. Mind az ősterme­lőknél, mind a kereskedőknél az alma ára (minőségtől és nagyságtól függően) 2—4—6—8 forint volt. Űjdonság: megje­lent a szőlő, kilója 14 forint­ba kerül. Az is örvendetes, hogy mint­egy száz kiló halat hoztak a piacra, ez alkalommal ötfélét. A pontynak, busának és amurnak 25, a süllőnek 35, a keszegnek 20 forint volt kilója. A baromfipiacra mintegy 100 pár csirke érkezett. Párjuk 50 és 70 forint között váltakozott. A tyúkok darabja 50—70 fo­rint volt, a kacsáért 50 forin­tot kértek. A terménypiacra öt kocsi tököt hoztak fel, kilóját egy forintért mérték. A háziasszonyok válogathat­tak a krumpliban is, fajtán­ként és nagyságként 2—4 fo­rintért vásárolhatták. Eltenni való kis dinnyének kilója 6 forint, a pár mázsa rövid idő alatt elfogyott. (szatmári) Lakás a fiataloknak A KISZ KB felhívására a IV. ötéves terv folyamán 10 ezer lakást építenek fel a KISZ-korosztályú fiatalok la­kásgondjainak megoldására. Ennek nyomán a nagykőrösi KISZ-vezetők és a konzerv­gyár kezdeményezésére 1971- ben megalakult az első lakás­építő ifjúsági szövetkezet, amelyet még három követett. A napokban tartotta gyűlé­sét a II. Ifjúsági Lakásépítő Szövetkezet.'Az alakuló gyűlé­sen Gulyás Sándor, a városi KISZ-bizottság titkára is részt vett, Kovács László, a szövet­kezet elnökhelyettese pedig is­mertette a tagokkal és érdek- i lődőkkel a szövetkezés feltéte­leit. Ezek között szerepel az, hogy a KISZ-lakást igénylő fiataloknak ne legyen lakás- tulajdona, és az előtörlesztés­hez szükséges pénzt a szerző­dés aláírásáig biztosítsák. A lakásépítő fiatalokat a vá­rosi tanács is jelentős segítség­gel támogatja, például azzal, hogy közművesített telket bo­csát az építkezés rendelkezésé­re. Ez a lakásépítő szövetke­zet is 12 lakásos KlSZ-lakó- házat épít majd „magának” a Tormásban. A lakásépítkezés­hez még lehet jelentkezni a városi KISZ-bizottságon. (szabó) A szilvatennelőknek új kereseti lehetőséget biztosítanak A kékszilvából elég jó ter­més mutatkozik az idén a kö­rösi öreg szőlőhegyen, házi és zártkertekben. Ezt látva, a konzervgyár, a MÉK és az ÁFÉSZ szakemberei felvetet­ték, hogy jelentős új kereseti lehetőséget tudnának biztosí­tani a körösi szilvatermelők­viseli a kék egyenruhát. Át­lagéletkoruk húsz év — ezek a tények igazolják Ádám László véleményét: az ötö­dik országos ifjúgárdaszem- lén elért eredményre büsz­kék lehetünk. Hogy ezt elér­tük, elsősorban városunk tár­sadalmi és gazdasági szer­vezetei segítségének köszön­hetjük. A vállalatok: a kon­zervgyár, a tejüzem, a 21-es Volán és más üzemek veze­tői segítették, hogy ifjúgár­distáink akadálytalanul részt vehessenek az előkészítőkön. Ezek során a konzervgyár élelemmel, a tejüzem tejjel „lepett meg”, s a 21-es Vo­lán a sátrakhoz szükséges ru­dakat, karókat adta. A párt- bizottság és az MHSZ veze­tői pedig az elméleti és gya­korlati felkészülésben segítet­tek. Elégedettek vagyunk Ifjú­gárdistáinkkal, mert a hét­köznapok alatt bármilyen rendezvényen pontosan meg­jelennek, a riadólánc folya­matos, s talán ez többet ér, mint az országos 16. hely. Ügy érzem, ,a jelenlegi ifjú- gárda-szervezetünk vezetői és tagjai képesek további ered­mény elérésére, s ezt első­sorban magasabb fokú szer­vezettséggel érhetik el. Cé­lunk sorainkat bővíteni, hi­szen az ifjúgárda-mozga- lomban soha nincs tagzár­lat. Valamennyi fiatalt szí­vesen látunk. Besze Imre nek. ha vállalkoznának arraj hogy a szilvát kettévágva, ki­magozva szállítják az át­vevőhelyekre, mint azt a kókai, tápiósülyi s több más községbeli termelők, évek óta csinálják. A körösiek vannak olyan ügyesek, mint a más vidékbeliek, és feltétlen el tudnák ezt végezni, s ennél a munkánál a családtagok se­gítsége is hasznot hajtana. Vida János, az ÁFÉSZ fel­vásárlási osztályának vezetője elmondotta, hogy ha kellő számú jelentkező lesz, azt az értékesítési módot bevezetik. Fontos követelmény, hogy a felezésre szánt szilvát délután szedjék le. Eiste és reggel fe­lezzék és magolják és délelőtt 10 óráig adják le az átvevő te­lepeken, mert hosszabb idő után a felvágott szilva meg­bámul és csak cefrének alkal­mas. A felezésnél csak rozsda- mentes kést lehet használni. A felezett és kimagolt szilváért előreláthatólag öt forintot fi­zetnek. A felezésre természetesen csak elsőrendű szilvát le­het használni. melyet hagyományos és Mi­relit konzervek készítésére használnak fel. Akik szilva felezésére és magolására vállalkozni óhaj­tanak, jelentsék a Csokonai vagy Kustár utcai átvevőtele­pen. s ott beszéljék meg .az át­adás idejét. Sz. T. Ezúton mondunk hálás köszöne­tét rokonainknak, ismerősöknek, munkatársaknak, a D. T. Sz. veze­tőségének. pártszervezetnek, ének­karnak. akik szeretett ió férjem, édesapánk, fiam. testvérünk. Ugi Rácz László temetésén megjelen­tek. sírjára koszorút v. virágot he­lyeztek. nagy bánatunkban osz­toztak. mély fájdalmunkon enyhí­teni igyekeztek, özv. Ugi Rácz Lászlóné és gyermekei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom