Pest Megyi Hírlap, 1973. december (17. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

1973. DECEMBER 1., SZOMBAT «■isi Ute <cfCírktp Pest megyei MÉK-mérleg: Három és fél ezer vagon burgonya, zöldség és gyümölcs Pénteken ülésezett a Pest megyei Mezőgazdasági Ter­mékértékesítő Szövetkezeti Közős Vállalat — ismertebb nevén: MÉK — igazgató ta­nácsa. Az értekezleten 120 i tagszövetkezet vezetői vettek ’ részt, s értékelték a vállalat háromnegyed évi eredményeit. Rakusz Józsefnek, az igazgató tanács elnökének megnyitó szavai után Horváth Mihály, a megyei MÉK igazgatója be­számolt a szerződéskötések­ről, a felvásárlás és az érté­kesítés alakulásáról. Elmon­dotta, hogy az esztendő első kilenc hónapjában 3605 va­gon burgonyát, zöldséget és gyümölcsöt vásároltak föl, 8,1 százalékkal többet, mint az elmúlt év hasonló időszaká­ban. Az árumennyiség növe­kedése azonban nem egysé­ges. A tervezettnél kevesebbet vásároltak újburgonyából, ká­posztából, gyökérből, zöld­paprikából, borsóból, zöld­babból és sárgadinnyéből — nagyrészt a kertészeteket súj­tó aszályos időjárás miatt. Ugyanakkor gyümölcsből — különösképp szamócából és málnából — a tervezettnél lé­nyegesen többet vettek meg. A harmadik negyedév végéig 439 millió 922 ezer forint árbe­vételhez jutott a vállalat — ez 87 és fél millió forinttal meghaladja az elmúlt év ha­sonló időszakának eredmé­nyét —, s 2 millió 842 ezer forint nyereséget könyvelhet­nek el. Jövedelmező szezont zártak tartósítóüzemeik — a gyóni és a csepeli feldolgozó —, amelyekből á savanyúsá­gokon, zöldségszórítmányo- kon kívül számos újdonság került piacra az idén, így a szamócából, málnából és sár­gabarackból készített gyü­mölcsvelő, vagy a káposztával töltött paradicsompaprika. Az igazgató tanács meg­tárgyalta a jövő évi szerződés- kötések föltételeit is. A MÉK az éves szerződések mellett több hosszú távra szóló meg­állapodást szándékozik kötni a gazdaságokkal. Szakosodás, társulás, egyesülés fi szemléletet kall megváltoztatni A monori járás területén tizenhat termelő- és egy szak­szövetkezet működik. Szako­sodásuk a 60-as évek végén indult, mivel legérzékenyeb­ben az új gazdasági mecha­nizmus érintette a gazdaságos termesztés kialakítását, köve­telményeit. A különböző sza­bályozó rendszerek további ösztönzést adtak a gazdaságok szakosodásának, így ma el­mondhatjuk — a mostani vi­szonyoknak megfelelően —, a monori termelőszövetkezetek zömében a szakosodások meg­történtek. Gabona és kukorica A növénytermesztésben a fő gazdasági profilok közül a legjelentősebb a gabona- és a kukoricatermesztés. Gabonát a járásban már mindenütt gaz­daságosan, kifizetődőén ter­mesztenek, ennek vetésterüle­tét egyébként egyedül csak a vecsésiek csökkentették, elő­térbe helyezve a zöldségter­mesztést a volt gabonafölde­ken. A termelőszövetkezetek­ben több akadálya van a ku­koricatermesztés gyorsabb ütemű szakosodásának. Az el­ső és legfontosabb gond abe­A pártoktatás hatékonyságáért Erősíteni a módszertani tudatosságot A társadalom, amelybe az emberek beleszületnek, amely­ben élnek, bonyolult viszony­rendszer. Mindennapi életük során számtalan spontán hatás éri az embereket. Az egyén feladata az, hogy a társadal­mi viszonyokat megismerje, elfogadja, magatartásába be­építse, mert így képes vissza­hatni környezetére, alkotóan hat ni a társadalmi közösség­re, saját helyzetének meg­változtatására. A személyiség belső erőit tehát a társadalmi viszonyok determinálják. A folyamatosan kialakuló belső erők, feltételek azonban a to­vábbiakban elsőbbséget nyer­nek a külvilág hatásaival szemben. A külső feltételek ugyanis a belső feltételeken keresztül hatnak. Benső követelmény A pártoktatásnak és -neve­lésnek éppen az a célja, hogy az egyén eme belső feltételeit a társadalmi igényeknek meg­felelően formálja. A mi társa­dalmunk számára nem közöm­bös, hogy az így kialakuló személyiség mennyiben tük­rözi a társadalom elvárásait. Propagandisták megértették e megtisztelő feladat lényegét, és lelkesedéssel, odaadóan végzik munkájukat. Ezért na­gyon is természetes az az igé­nyük, hogy jobban megismer­jék az oktató-nevelő munka folyamatának objektív törvé­nyeit, azokat az elveket és módszereket, amelyekkel ha­tékonyabbá tehetik munkáju­kat. A Központi Bizottság Agitá- ciós és Propaganda Osztálya jóvoltából ez az igény telje­sülhet, ha a propagandisták kellő figyelemmel és szorga­lommal tanulmányozzák „A párt tömegoktatásának mód­szertana” című kézikönyvet. A tömegpropaganda politi- kacentrikussága ismert, elfo­gadott. Ma már ritka az olyan vélemény, hogy a politika ok­tatása háttérbe szorítja az el­méleti oktatást. Egyre inkább érvényesül az a követelmény, hogy a pártoktatás hallgatói­nak jól meg kell ismerniük a mát, s gazdag információt kell szerezniük a múltról, hogy a jövőnek alkotó részesei lehes­senek. Tért hódít az a felis­merés, hogy folytonosan válto­zó világunkban nem lehet egy életre szóló ismereteket szerezni, azokat szüntelenül kiegészíteni, fejleszteni kell. Keresni a jő formákat Mindezekből következik az is, hogy keresni kell az okta­tásnak azokat a leghatásosabb fői-máit, eszközeit és módsze­reit, amelyekkel a legcélsze­rűbben, a legkorszerűbben és a leghatékonyabban tudjuk az embereket formálni. Egy­szóval: a módszertani tudatos­ságnak erősen politikai jelle­ge van. A propagandisták a kézi­könyv elolvasása után meg­győződhetnek arról, hogy gon­dosan és korszerűen megírt segédanyagot kaptak kezük­be. amely alkalmas arra. hogy önállóan is tanulmányozzák Akik pedig egy-egy féjezetét figyelmesebben tanulmányoz, ták, igazolhatják, hogy v nél­külözhetetlen segítőtársat kap­tak munkájukban. Minden fe­jezete arra kényszeríti olvasó­ját, hogy vizsgálja felül eddi­gi tevékenységét: hogyan si­került az elmélet, a politika és a gyakorlat dialektikus egy­ségét megértetni; a szocialista társadalmi, fejlődés perspekti­vikus kérdéseit központba ál­lítani; az antimarxista né­zetek elleni harcra, az osz­tályszemléletre, a pártos fe­lelősségre nevelni? Milyen sze­repük volt ebben az alkalma­zott eljárásoknak, módsze­reknek, a tapasztalat és mér­legelés alapján hogyan kell fejleszteni módszereinket, esz­közeinket? Propagandistáinknak tud­niuk kell, hogy feladatukkal szemben támasztott követel­mények nem azonosak a pe­dagógiáéval. A propagandista pártmunkás. Hallgatói nem­csak pedagógiai alanyok, nem­csak pszichológiai lények, hanem objektíve, ember vol­tukból adódóan politikai egye- dek. Az általános pedagógiai és didaktikai elveket tehát nem lehet mechanikusan át­vinni a politikai oktatás fo­lyamatára. A politikai okta­tásnak megvannak a maga sajátosságai. Nem egyszerűen ismeretrendszert kell taníta­ni, hanem önálló, alkotó, po­litikailag tevékeny egyéneket kell formálniuk hallgatóik­ból. A kézikönyv ezekre a sa­játosságokra is felhívta a fi­gyelmet és hasznos útmutatá­sokat ad. A folyamatos és rendszeres önképzésnek ma már kedve­ző feltételei vannak. Az okta­tás tervszerűsége, a tananyag „változatlansága”, a szerve­zett képzés és továbbképzés s a most megjelent kézikönyv — olyan lehetőségek, ame­lyek elősegítik a pedagógiai­módszertani kérdésekkel való rendszeres foglalkozást. A fel­adat nem könnyű, de nem is lehetetlen végrehajtani. 40 ezer hallgató A megyei párt-végrehajtó bizottság 1973. június 26-i ha tározata a politikai oktatás hatékonysága emelésének egyik feltételét a módszertani tudatosság erősítésében jelölte meg. Megyénkben is évről év­re nagyobb tömegeket fog át a pártoktatás. A tömegpropa­ganda különböző tanfolyamain ma már csaknem 40 ezer hallgató ismeri meg, sajátítja el a marxista—leninista el­mélet és politikai alapkérdé­seit. A tartalmi munka szín­vonala emelkedett, nőtt a propaganda hatékonysága. Mintegy 2500 aktív propagan­dista dolgozik a megyében; köztük eddig csaknem 180 ré­szesült pedagógiai-módszertani képzésben. A követelmények­hez képest ez kevés, ám le­hetőségeink a jövőben is kor­látozottak lesznek. Ezért a megyei PMO mellett a járási, a városi és a járási jogú nagy­üzemi pártbizottságainkra vár az a feladat, hogy szervezet­ten, tapasztalt pártmunkások, pedagógusok és képzett pro­pagandisták segítségével, együtteslen gyorsítsák meg a pedagógiai-módszertani kép­zést. Ennek érdekében a pro­pagandista-előkészítők mel­lett módszertani klubok, szak­csoportok szervezésével is te­gyék rendszeressé a módszer­tani képzést. Gondoskodjanak arról, hogy a javasolt elvek, módszerek alkalmazásra ke­rüljenek, segítsék a bátor kez­deményezőket, kísérletezőket, értékeljék a tapasztalatokat, és tegyék azokat közkinccsé. Biztatás és értékelés Az üzemi, nagyközségi párt­bizottságok, csúcsvezetőségek és alapszervezetek reszortfe- ilelősei is sokat tehetnek a politikai oktatás hatékonysá­gának emeléséért. Számukra is hasznos tanácsokkal szol­gál a kézikönyv. A tanulócso­portok szervezése, a propa­gandisták kiválasztása, helyi felkészítése, a propagandista és a hallgatók munkájának ér­tékelése mind-mind olyan kérdés, amellyel hozzáértően kell foglalkozni. Álljon itt csupán egy példa. Nem elég, ha a hallgatók munkáját csak a propagandista értékeli. Fog­lalkozzon vele a pártszervezet is. Ha a pártvezetőségek el­ismerése, biztatása nem ma­rad el, ha helyesen határoz­zák meg a követelményeket, és reálisan értékelik a telje­sítményszintet, nagyban előse­gíthetik a közösségi munkát, a jó légkör kialakulását, végső soron politikai céljaink meg­valósulását. Felsőbb pártszerveink a kezdő lépést megtették, ami­kor a pedagógiai-módszertani kézikönyvet megjelentették. Rajtunk múlik, hogy kis lép­tekkel vagy gyorsabban ha­ladunk-e előre propagandánk hatékonyságának növelésé­ben. CSÉCSI JÁNOS, az MSZMP Pest megyei Bizottságának PMO. munkatársa takarítás megoldatlansága, mi­vel gépeik nemigen állnak ren­delkezésre ebben a munká­ban. A járásban öt tsz ter­meszt tengerit 450 hektárnál nagyobb területen — a gom­bai, az ecser-gyömrői, az úri, a maglódi és a sülysápi. A listavezető a gombai Fáy And­rás Termelőszövetkezet, anol több mint ezer hektáron ta­karíthatják be a kukoricát. Az ebben segédkező gépek ára nőm alacsony, így szinte min­denütt a termés lefedése okoz problémát. A gombai és a maglódi szövetkezet azonban már megrendelte a gépsorokat — így minden bizonnyal ja­vít a termesztési eredményei­ken, megkönnyíti a dolgozók munkáját. Többet foglalkoznak ma már a gazdaságok a vetőmagter­mesztéssel is — ez két pilisi és a nyáregyházi tsz-eknek komoly árbevételt biztosít. Az elkövetkező évek egyik legna­gyobb szakosodási lehetősége azonban kétségkívül a burgo­nya. Jelenleg még csak a monori Üj Élet Tsz foglalko­zik komolyabban a burgonya­termesztéssel, de idén társu­lást hívtak életre a két pilisi szövetkezet és a gombaiak a vetésterület növelése érdeké­ben. Egy holland burgonya- fajta „beállításával” a három tsz mintegy ötvenmilliós be­ruházáshoz kezd, mely az összes berendezést, a tárolást s a feldolgozást is magában foglalja. Az irányító szerepét a pilisi Üj Élet Tsz vállalta magára. Hat gazdaság folytat száz hektárnál nagyobb területen zöldségtermesztést: a két ve- csési, a péteri, a monori szö­vetkezet foglalkozik közülük is legkomolyabban ezzel. A legnagyobb területen a vecsé- si Ezüstkalász ültet zöldséget, több mint hatszáz hektáron. Egyre többen foglalkoznak a feldolgozás gondolatával is, s néhány szövetkezet élen jár a primőrtermesztésben, mint a sülysápi és az üllői tsz-ek. Hét tsz társulása: Servál Sertéstenyésztéssel kimon­dottan egyik gazdaság sem foglalkozik, a hét tsz társu­lásaként a Servál azonban ne­vel malacokat. Kialakultak vi­szont a monori járásban a szarvasmarha-tenyésztő gaz­daságok. Kiemelkedő eredmé­nyeket ért el ezen a területen az üllői Kossuth Termelőszö­vetkezet. A tenyésztéstől és a szakosodástól tartanak a mezőgazdasági vezetők — fél­nek a nagy beruházási költ­ségektől, illetve annak időbe­ni megtérülésétől. Esetenként tapasztalható a nem kellő kö­rültekintés, a hozzá nem ér­tés. Emiatt az úri Béke Tsz- ben a benéoesítés és a te­nyésztésbe állítás után elma­radtak a várt eredmények, s az állomány egy részét kise­lejtezték. Mondani sem kell — ráfizetéssel. Baromfitenyésztéssel is fog­lalkoznak a monori járásban: Gombán és Maglódon. Több helyütt — Péteriben és Mono- ron — azonban fölszámolták a baromfitelepet. Az állatte­nyésztés alapja a takarmá­nyozás, ebben azonban csak a gombaiak kívánnak előrelépni — saját, takarmánykeverő lét­rehozásával. Egyesülés, szakosodás A szövetkezetek vezetői kö­zül sokan félnek a kooperá- lástól, a különböző társulások­tól. megelégszenek a termesz­tés, a tenyésztés jelenlegi szintjével, a további szakoso­dás záloga pedig mindenkép­pen a szövetkezetek megala­pozottabb, körültekintőbb és egyben szélesebb együttműkö­dése. A monori járásban összesen hét termelőszövetkezet egye­sült három gazdasággá: Gyom­ra—Ecser, Gomba—Bénye— Káva és Nyáregyháza—Csév- haraszt. Az első, a gyömrő— ecseri szövetkezet nem lábolt ki a veszteséges gazdálkodás­ból, a tavalyi esztendőt 22 milliós alap- és mérleghiány­nyal zárta. Valószínű, hogy újabb szövetkezetek egyesül­nek a közeljövőben — a mag­lódi Univerzállal. A gombaiak idén januárban fuzionáltak a bényeiekkel és a kávaiakkal — az átállás szinte zökkenő nélkül történt, s hasonló a helyzet a nyáregyháziaknál is, pedig az előző esztendőkben ezek közül nem egy gazdaság volt veszteséges. Általános ta­pasztalat, hogy az egyesült szövetkezetek életében na­gyobb szerepet játszik a sza­kosodás, hiszen lehetőségeik így sokkal nagyobbak. Gyakran az egy községben működő két szövetkezet kö­zött sem kielégítő a kapcso­lat, így történhetett meg, hogy a két pilisi vagy a vecsési gazdaságok külön-külön sava­nyítóüzemet, szarvasmarhate­lepet hoznak létre ahelyett, hogy ésszerű együttműködéssel oldanák ezt meg. Elsősorban hát a szemléletet kell megváltoztatni ahhoz, hogy a modern, nagyüzemi gazdaságoknál kialakulhasson a gazdaságos kooperáció, élet­re hívják a társulásokat, s kellően segítsék a további sza­kosodást. T. E. Negyedszázados jubileum Huszonöt esztendeje jelent meg a Honvédelmi Miniszté­rium központi politikai heti­lapja. a „Néphadsereg” első száma. A jubileumról a lap szerkesztőségének kollektívá­ja pénteken emlékezett meg a Magyar Néphadsereg Közpon­ti Klubjában. Az ünnepi ese­ményen részt vett Katona Ist­ván, az MSZMP Központi Bi­zottságának osztályvezetője, Csémi Károly altábornagy, honvédelmi minisztériumi ál­lamtitkár, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagjai, Kárpáti Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyet­tes, politikai főcsoportfőnök, Pest' megye 29. választókörze­tének országgyűlési képvise­lője, Tárcsái Tibor vezérőr­nagy, az MSZMP néphadse- regi bizottságának első tit­kára, Lakatos Ernő, a kor­mány Tájékoztatási Hivata­lának általános elnökhelyet­tese. Dr. Bán Károly ezredes, politikai főcsoportfőnök-he­lyettes üdvözölte a megjelen­teket, majd kitüntetéseket ad­tak át a lap munkatársainak Szakmunkásképző — Vietnamnak A nyíregyházi Mezőgazdasá­gi Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat gyáregységeinek fia­taljai az elsők között csatlakoz­tak a Mezőgép tröszt és a hód­mezővásárhelyi vállalat kezde­ményezéséhez, hogy ezersze­mélyes szakmunkásképző inté­zet felépítésének költségeivel járuljanak hozzá Vietnam új­jáépítéséhez. A KlSZ-pzerve- zetek közreműködésével szer­vezett kommunista műszakok­ban a vállalat csaknem vala­mennyi dolgozója részt vett. Az alkalmazottak, akik a ter­melőmunkában nem vehettek részt, a mezőgazdasági üze­mekben vállaltak munkát, .se­gítettek a betakarításnál* Mérföldkő a csendes Duna-ág életében Budapest egyik legjelen­tősebb üdülőkörzetévé ala­kítják a Duna ráckevei sza­kaszát a Minisztertanács ál­tal tegnap jóváhagyott re­gionális fejlesztési terv sze­rint. A munka természe­tesen nem ezzel a hosszú­távú fejlesztési tervvel kez­dődött, hiszen ennek az üdülőterületnek a fejlődése már a hatvanas években megkezdődött. A Balaton szállodái után a legközked­veltebb pihenőhely a Duna­kanyar, és a folyó alsó holt­ága, a R áckevei-Duna-ág. Elsősorban a kisebb pén- zűek telepednek meg vad­regényes szigetein, közsé­geinek csendes horgászta­nyáin. Az átfogó koncepció kidolgozását az tette szük­ségessé, hogy a szabad idő növekedésével, az urbani­zációs ártalmak terjedésével mindinkább fokozódik az igény az üdülés, a hétvégi pihenés iránt, s Ráckeve környéke kedvező föld­rajzi adottságaival alkalmas lehet arra, hogy üdülőpara­dicsommá fejlődjék. A Ráckevei-(Soroksári)- Duna-ági Intéző Bizottsága társadalmi aktíváinak sokat köszönhet nemcsak a hét­végeket itt töltők tábora, hanem a 'törzslakosság is, hiszen kezdeményezéseik, rendszeres és tervszerű munkájuk nyomán gyarapo­dott, szépült meg szinte lö­késszerű gyorsasággal ez a vidék. A megyei tanács vég­rehajtó bizottságának októ­ber 10-i ülésén módjában állt a testületnek megis­mernie a regionális fejlesz­tési tervet és ahhoz észre­vételeket fűzni. A pihenőkörzet fokozatos fejlesztésével a hétvégi csúcsidőkben 140—150 ezer kiránduló, üdülő részére kell a kellemes pihenés le­hetőségeit megteremteni a jelenlegi 50—55 ezerrel szemben. Az üdülőterület építési övezeteiben a mos­tani 30 ezerről 70 ezerre növekszik a szálláshelyek száma — SZOT-üdülők, kempingek, turistaszállások épülnek majd itt, hogy még többen pihenhessenek Rác­kevén és környékén. Hagyománya van erre a vízisportnak is — a rácke­vei Duna felső szakaszát az evezősportok, a horgászat, a hétközi és hétvégi üdülés céljaira alakítják ki, ennek érdekében csónakházakat, horgászstégeket állítanak majd fel a folyóparton a nyaralók. A középső szakasz kifejlesztésében elsősorban az üdülők, a horgászok, für- dőzők számára teremtenek kulturáltabb lehetőségeket. Az alsó Duna-szakaszt pe­dig főként a családok hosz- szabb üdülésére teszik al­kalmassá, itt kevesebb hét­végi víkendház épül. Az üdülőkörzet központja — ellátó, vásárlóhelyekkel — Ráckeve lesz, de jelentősen fejlesztik Dömsödöt és Kis- kunlacházát is. Fontos tennivaló az üdü­lőkörzet kialakításában az erdőtelepítés, a parképítés és a közművesítés. A soron- levő munkálatokra ötéven­ként kell ütemtervet kidol­gozni, amelyet a tanácsok hagynak jóvá — a népgaz­daság teherbíró képességé­nek figyelembevételével. Mérföldkő a szigetvilág életében, jövőjében a Mi­nisztertanács által most jó­váhagyott regionális fejlesz­tési program. Nemcsak azért, mert ilyen nagy fó­rum elé került országunk legújabb üdülőkörzetének hosszútávú terve, hanem azért is, mert világos útmu­tatást ad ez az elkövetke­zendő évek munkájához, az itt élők, nyaralók, a Duna- ág sorsáért aggódok, a szép terveket valóra váltók szá­mára. T. E. v Kétlen-küiön, vagy együtt?

Next

/
Oldalképek
Tartalom