Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

2 Hap 1973. AUGUSZTUS 1., SZERDA FÓKUSZ Miért? JŰLIUS 27: Péntekre virra­dóra óriási robbanás rázta meg a Ciprus délnyugati ré­szén fekvő Limassol rendőr- kapitányságát. Levegőbe re­pült a kapitányság municiós raktára és a robbanás nyomán tűz ütött ki. Sok rendőr meg­sebesült. (Emlékezetes, hogy e kapitány­ságot 1970-ben fegyveres támadás érte. ötven férfi megrohanta és megszállta az épületet, majd több száz fegyvert zsákmányolva elme­nekült. Limassolban van egyéb­ként a Görögországgal való egye­sülést hirdető Grivasz tábornok főhadiszállása.) JŰLIUS 28: Szombatra vir­radóra Ciprus szigetén 30 po­kolgép robbant. A fővárosban elkövetett merényletek közül az egyik Michael Kolokasszi- desz kereskedelem- és ipar­ügyi miniszter ellen irányult. (A robbanószerkezeteket a mi­niszter házának verandáján he­lyezték el, de a támadás idejé­ben Kolokasszidesz Kyreniában lévő nyaralójában tartózkodott. Röviddel később négy időzített bomba robbant egy műszaki vál­lalat kiállítótermében, és a reg­geli órákban pokolgép röpített a levegőbe egy benzinkutat a fővá­ros felé vezető út mentén. Sze­mélyi sérülést a robbanások nem okoztak, de jelentős anyagi károk jelentkeztek.) A nap folyamán közölték hi­vatalosan Nicosiában, hogy éj­szaka otthonából katonai egyenruhát viselő álarcos fegy­veresek elrabolták Hrisztosz Vakisz igazságügyminisztert. (Az emberrablók elvágták a mi­niszter lakásának telefonvezetékét és így a hatóságok csak hét órá­val az akció után tudták megkez­deni a nyomozást. Makariosz el­nök rendkívüli ülésre hívta össze a minisztertanácsot, és úgy dön­töttek, hogy testőröket rendelnek minden miniszter mellé, személyi védelmükre.) JŰLIUS 29: 24 óra alatt is­mét több mint 30 bomba rob­bant a szigetország különböző pontjain: a fővárosban, Li- massolban, Larnacában és Fa- magusztában. (Az enoziszt, az egyesítést szor­galmazó Gctoftp? tábornok párt- jani álló lápok vasárnap .nem je­lentek még, mert szerkesztőiket letartóztatták, és a terrorakciók miatt felháborodott tömeg elfog­lalta a szerkesztőségeket. A cip­rusi rendőrség letartóztatta Gri­vasz tábornok 150 hívét. A letar­tóztatottak között újságírók és ügyvédek, és katonatisztek talál­hatók. Egyelőre hiábavalónak bi­zonyult a grivaszisták által elra­bolt igazságügy-miniszter hollété­nek megállapítására indított ak­ció. Egy ciprusi lap úgy tudja, hogy Vakisz jól van, és már ta­lálkozott Grivas szál, a tábornok titkos főhadiszállásán.) JÚLIUS 30: Vakisz üzenetet küldött feleségének. (Éjszaka egy névtelen telefonáló hívta fel és közölte vele, hogy a főváros egyik telefonfülkéjében férjétől származó írást talál. A fellelt papíron ez állt: „Helénám, meg türelemre van szükség”. Az asszony kétséget kizárólag megál­lapította, hogy a mondat Vakisz kezeírása.) Ugyanezen a napon a haj­nali órákban Grivasz tábornok emberei megtámadták Maka­riosz ciprusi elnök nyári rezi­denciáját. (A fegyveresek géppuskatüzet zúdítottak az épületre, a biztonsá­gi erők azonban visszaverték a támadást. Az elnöki rezidenciát körülvevő erdőben tűz ütött ki. Makariosz a támadás idején nem tartózkodott az épületben.) E FENTI ESEMÉNYNAP­TÁR bizonyítja, hogy a reak­ciós erők még bonyolultabb helyzetet próbálnak teremteni Cipruson: a sziget megosztásá­ra, vagyis függetlenségének felszámolására törekednek és a NATO stratégiai érdekeinek akarják alárendelni. Miért? A Biztonsági Tanácsban a közel-keleti USA-vétót köve­tően a haladó arab államok bizonyos szankciókat latolgat­nak Amerikával szemben. Az USA ezt erőfitogtatással kí­vánja elhárítani: kézenfekvő, hogy mindenekelőtt a 6. flot­tával, amely ott cirkál a Föld­közi-tengeren. (Közel-Kelet partjaihoz a legkö­zelebb eső eszményi támaszpont számukra Cinrus lenne, csakhogy amíg Nicosiában Makariosz érsek­elnök szava a döntő: NATO-tá- maszpont nem lesz a szigeten .. .) AMINT VÁLTOZIK a közel- keleti helyzet megítélése az észak-atlanti szövetség ber­keiben, úgy lobban fel, vagy hamvad el a ciprusi terror­akció fénye. Ezért csaptak most magas­ra ismét a lángok. De Ciprus népe készen áll függetlensége, szuverenitása, területi egvsége megvédelmezésére. S ezt a harcot megérti, támogatja a világ haladó közvéleménye. Ala es B. Tamás Nyolc szocialista ország pártvezetőinek baráti találkozójáról (Folytatás az 1. oldalról) leménye forró támogatását. Ez­zel együtt azonban továbbra is léteznek azok az erők, amelyek a hidegháború szellemében cselekedve, szembeszegülnek a nemzetközi enyhüléssel, állást foglalnak a háborús előkészü­letek fokozása, a katonai költ­ségvetések növelése mellett. Állandó éberségre van szük­ség az ilyen erők politikájával szemben, ellene kell szegülni az olyan kísérleteiknek, hogy megtévesszék a világ közvéle­ményét, bizalmatlanságot és ellenségeskedést szítsanak a népek között, a szocializmus állásainak aláaknázására hasz­nálják fel a feszültség eny­hülését. A szocialista államok elvi osztály-külpolitikát folytat­nak. A béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításának irányvonala, a szolidaritás minden ország és kontinens népeinek felszabadító harcá­val, a szabadságuk és függet­lenségük ellen, a sorsuk ön­álló meghatározására való jo­guk ellen intézett merényle­tek visszautasítása — ezek ennek a politikának elidege­níthetetlen alkotó részei. Figyelembe véve, hogy mi­lyen óriási jelentősége van a szocialista országok gazdasági együttműködésének a sikeres szocialista és kommunista építés, az ezekben az orszá­gokban élő népek jólétének és kultúrájának állandó növe­kedése szempontjából, megvi­tatták a szocialista gazdasági integráció komplex programja megvalósításának menetét és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tevékenységének to­vábbi tökéletesítésének fő irá­nyait. Megerősítették, hogy ezeknek a kérdéseknek to­vábbra is a KGST-tagállamok kommunista és munkáspártjai figyelmének . középpontjában ■kell maradniuk. A találkozón hangsúlyozták, hogy a kommunista és mun­káspártok, minden antiimpe- rialista erő szilárduló egysé­ge elősegíti a béke és a tár­sadalmi haladás ügyének si­kereit. Kifejezték azt a mag- gyződésüket, hogy a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom összefogásának szakadatlan fokozódása a m arx izmus-lenin izm us és a proletár internacionalizmus elvei alapján, minden ország kommunistáinak szoros testvé­ri együttműködése a jövőben is kiemelkedő szerepet tölt majd be a feszültség enyhü­lésének megszilárdulásában, a béke és a szocializmus esz­méinek diadalában. A találkozón résztvett valamennyi testvér ■ párt vezetői egyönte­tűen hangsúlyozták azt a tö­rekvésüket, hogy fejlesztik a sokoldalú együttműködést a szocialista országok között, összehangolják cselekedetei­ket a nemzetközi küzdőtéren a szocializmus ügye és a béke megszilárdítása érdekében. A találkozó szívélyes, bará­ti hangulatban ment végbe. Brezsnyev—líoneeker találkozó Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kára kedden a Krímben talál­kozott Erich Honeckerrel. a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkárával. A beszélgetés során megvitatták az SZKP és az NSZEP közötti testvéri kap­csolatok elmélyítésének, vala­mint a Szovjetunió és az NDK sokoldalú együttműködése to­vábbfejlesztésének kérdéseit. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozót a megvitatott kérdé­sekben való teljes nézetazo­nosság jellemezte. Erich Honecker, az NSZEP KB első titkára a nap folya­mán elutazott a Krímből. A DÉL-VIETNAMBAN mű­ködő nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság hétfői ülésén jelent meg utoljára a kanadai képviselet vezetője. Mint ismeretes, a kanadai kül­döttség július 31-gyel véglege­sen beszüntette tevékenységét a NEFB-ben. A nemzetközi testület 245 fős kanadai kon­tingense kedden a kanadai hadsereg két Boeing—707 tí­pusú sugárhajtású repülőgépén Saigonból elindult Vancouver - ba. Politikai delegációk <"1 A fesztivál negyedik napján fiaink, leányaink ott voltak minden olyan politikai szemináriumon, találkozón és nagygyű­lésen, amelyen a világ haladó ifjúságának Berlinben összegyűlt képviselői felemelték tiltakozó szavukat a Chilében polgárhá­borúra uszító reakciós erők tevékenysége, valamint a faji megkülönböztetést hivatalos állami politikává emelő kormá­nyok működése ellen. A weissenseebadi szabadtéri színpadon a demokráciáért és a társadalmi haladásért küzdő Bangla Desh népét, ifjúságát köszöntötték. Változatlan sikerrel folytatódott a magyar kultúra házában tartott vitafórum is, amelynek ked­di témája a magyar diákélet volt. A X. VIT programja természetesen nem csupán politikai rendezvényekből áll, a negyedik napra is bőven jutott nemzeti gálaest, koncert, színházi előadás és beathangverseny. A kul­turális események legfontosabbja számunkra a magyar nemzeti gálaest volt, amelyet az NDK állami operaházában rendeztek meg. A siker óriási volt, énekeseinknek, táncosainknak, együt­teseinknek és szólistáinknak több számot meg kellett ismétel­niük. A gálaest után a magyar VIT-küldöttség — nagykövetsé­günk Unter den Linden-i épületében — fogadáson látta ven­dégül a fesztiválra érkezett delegációk vezetőségeit. A mostani berlini VIT-re a megváltozott nemzetközi helyzetben került sor, ame­lyet alapvetően az enyhülés és a népek együttműködése jel­lemez. Részben ennek hatásá­ra vált politikailag aktívabbá az ifjúsági és diákmozgalom: erősödött a haladó erők hely­zete. A berlini X. Világifjúsá­gi és Diáktalálkozóra a föld 140 országából kommunista, szociáldemokrata, liberális, ra­dikális, centrista, keresztény- demokrata, valamint konzer­vatív ifjúsági és diáltszerveze- tek, szakszervezetek és vallá­si szervezetek küldték el kép­viselőiket, vagyis a VIT-ről kizárt fasiszta szervezeteken kívül valamennyi ideológiai irányzat és áramlat képvisel­teti magát. Az eddigi összes VIT-ek közül így a mostani a legreprezentatívabb, sokkal több a vita, mint eddig bár­mikor­A konferenciákat, szeminá­riumokat és vitákat váltakozó létszámú elnökségek vezetik. Az elnökség összetételét a nemzetközi előkészítő bizott­ság állandó bizottsága állapít­ja meg. Az elnökség a hely­színen, saját soraiból választ­ja az elnököt. A felszólalások időtartama nem haladhatja meg a tíz percet, másodszori felszólalás pedig öt percig tarthat, hogy minél többen szóhoz jussanak és kifejthessék álláspontjukat. Minden konferenciáról, sze­mináriumról és vitáról záró- dokumentumot adnak ki. A 700 tagú magyar küldött­ség politikai delegációját a KISZ-szervezetek ajánlásai és a WX.10 a 10. VIT-re vetéllte- dö alapján állították össze. A KISZ-szervezetek olyan ta­gokat ajánlottak, akik helyt­álltak a munkában és a tanu­lásban, kiemelkedő mozgalmi munkát végeztek, illette köz­életi aktivitást tanúsítottak és alkalmasak voltak arra, hogy megfelelően képviseljék Ma­gyarországot. A konferenciákon, vitákon és szemináriumokon, amelyek minden nap egy-egy időszerű fő témához, így Indokinához, a Közel-Kelethez, az európa: biztonsághoz, a nemzeti fel­szabadító mozgalomhoz stb. kapcsolódnak, a magyar poli­tikai delegáció részéről 40 ta­gú szakértői csoport játszik jelentős szerepet. Egy-egy ilyen rendet. ényen a szakér­tői csoport több idegen nyel­vet jól beszélő, valamint bél­és külpolitikai kérdésekben jártas fiatalokból áVL Angela Davis amerikai néger filozóiusnő, az Egyesült Allamo-k Kommunista Pártja KB tagja Berlinben vietnami küldöttekkel talál- között. Balról a harmadik Vo Thi Lin, a My Lay-i vórenjyzés egyetlen életben maradt tanúja az elpusztított helység lakói közül Szemináriumról szemináriumra Interjú az ENSZ főtitkárával Budapesten, a Ferihegyi repülőtéren, Prá­gába való indulása előtt Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára válaszolt Tóth Ferencnek, az MTI diplomáciai tudósítójának kérdéseire. Hogyan értékeli főtitkár úr magyarországi látogatását és itteni megbeszéléseit? Mindenekelőtt szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy melegen megköszönjem a magyar kormánynak, a magyar politikai vezetésnek az igen baráti fogadtatást, amely­ben részem volt az önök országában, mind a politikusok, mind a lakosság részéről. Bár­merre jártam, rendkívül szívélyesen fogad­tak. Ügy hiszem, hogy a látogatás rendkívül sikeres és gyümölcsöző volt. Nagyon beható eszmecserét folytattam az Elnöki Tanács el­nökével, a miniszterelnökkel és természete­sen a külügyminiszterrel- Megbeszélésein­ken foglalkoztunk a nemzetközi helyzettel, s egy sor olyan konkrét kérdéssel, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelenleg fog­lalkoztatja és előreláthatólag a következő közgyűlésen is napirendre kerül. A jelenleg tapasztalható nemzetközi enyhü- lés vajon csökkenti, vagy növeli-e az ENSZ szerepét az alapokmányban meghatározott olyan célok megvalósításában, mint a nem­zetközi béke és biztonság fenntartása, a né­pek közötti együttműködés fejlesztése? Meggyőződésem, hogy a nemzetközi politi­kában jelenleg tapasztalható enyhülés na­gyon pozitív fejleményt jelent. Mi üdvözöl­jük ezt az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Meggyőződésem, hogy ez a tendencia, neve­zetesen a nagyhatalmak jobb együttműködé­se előnyére válik a többi országnak, a kis és közepes államoknak is, és ebből az enyhü­lésiből mi feltétlenül profitálunk az ENSZ- ben. Azt hiszem: az a helyes, ha a nagyhatal­mak jó együttműködését alátámasztja és ki­egészíti a világszervezetünk tagállamainak többségét kitevő kisebb és közepes államok megfelelő részvétele az enyhülési politikában. Hogyan látja ön az európai biztonság ügyé­nek fejlődését az ENSZ működése szempont­jából? Az európai biztonsági konferenciát, ame­lyet tulajdonképpen biztonsági és együtt­működési konferenciának neveznek: nagy előrehaladásnak tekintem a nemzetközi kap­csolatokban. Az ENSZ alapokmányában szó van az egyes földrészek, földrajzi egységek regionális együttműködéséről, s mi üdvözöl­jük az ilyen regionális együttműködést, hi­szen ez kétségkívül szolgálja az ENSZ érde­keit is, segít a világszervezetnek a problé­mák megoldásában. Nagyon pozitívan íté­lem meg az európai biztonság ügyének fej­lődését. A két német állam tagsága az ENSZ-ben milyen tekintetben jelent pozitívumot? Az ENSZ-ben mindig az egyetemesség ál­láspontját képviseltük; más szavakkal: min­dig célunk volt a világszervezet tökéletes egyetemessége. A két német állam felvételé­vel újabb nagyon pozitív lépés történik. Je­lenleg ott tartunk, hogy a Biztonsági Tanács megfelelő ajánlásokat tett. Bizonyossággal várható, hogy szeptemberben a közgyűlés kezdetekor a két német államot felveszik az ENSZ-be. Ezzel a felvétellel a világszervezet csaknem eléri az egyetemességet. Nem régen történt meg a Kínai Népköztársaság felvé­tele, amely ugyancsak rendkívül pozitív lépés volt az ENSZ történetében, és remélem, hogy a még kívülálló megosztott országok szintén felvételt nyernek, és akkor majd valóban egyetemes szervezettel rendelkezünk, amely­re a világ problémáinak megoldásához szük­ségünk van. Hogyan várhatnánk el például, hogy a leszerelés nagy problémáját vagy a környezetformálás, környezetvédelem kérdé­sét a világ valamennyi államának részvétele nélkül tudjuk megoldani? Mindenekelőtt a nagy államoknak van kiemelkedő jelentősé­gük ebben a tekintetben. Ügy gondolom — jelentette ki Kurt Waldheim —, hogy az ENSZ-be újonnan felvett államoknak — és a most soron levő két német államnak — a vi­lágszervezetben való részvétele nagyon pozi­tív hozzájárulást jelent az ENSZ munká­jához. Magyarország tevékenységét az ENSZ-ben miként Ítéli meg a világszervezet főtitkára? Magyarország igen pozitívan járul hozzá az ENSZ munkájához. A magyar küldöttség a világszervezetben nagyon tevékenyen dolgo­zik, újra és újra konkrét javaslatokkal él és arra törekszik, hogy a válságos helyzetekben is segítsen a különbségek kiegyenlítésében. Ilyen módon a magyar delegáció segíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének a béke és a nemzetközi biztonság érdekében kifejtett tevékenységét — fejezte be az interjút Kurt Waldheim. Az arab népek igazságos harcával vállalt szolidaritás napján, konferenciákat és sze­mináriumokat tartottak a kö­zel-keleti helyzet különböző időszerű kérdéseiről, különös tekintettel az arab országok ifjúságának szerepére és a vi­lág ifjúságának szolidaritására. Nagy sikert aratták a nyu­gati országokban működő kommunista és más haladó if­júsági szervezetek küldöttei, akik bátran leplezték le hazá­juk reakciós szerepét a közel- keleti válság kialakulásában és állandósításában. (Az ame­rikai fiatalság képviselői pél­dául — figyelembe véve a VIT-en uralkodó imperialista- ellenes, főleg amerikaellenes hangulatot — nem is használ­ják nemzeti zászlójukat.) A küldöttek — ha nem is ér­tettek egyet a közel-keleti helyzet megoldásának minden részletkérdésében — szinte ki­vétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy a közel-keleti konfliktus rendezése szempontjából első­rendű jelentősége van a belső és a külső imperialistaellenes egységnek. Egy szíriai delegátus kije­lentette: „A szocialista orszá­gok barátaink, a belső és a külső imperialista és reakciós erők pedig ellenségeink. Az amerikai imperializmus az arab népek legfőbb ellensége. Világosan látnunk kell, hogy kik a barátaink és kik az el­lenségeink. Tévedéseinkért drágán kellett megfizetnünk’’. Az NSZK-beli Szocialista Német Munkásifjúság (SDAJ) elnevezésű szervezet egyik képviselője pedig beszédében sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Izraeli Kommunista Ifjúsági Szövetség képviselője nem vesz részt a szemináriu­mon, pedig — mint mondotta — az izraeli kommunisták a hatóságok zaklatása és üldözé­se ellenére támogatják az arab ügyet. Hangsúlyozta, hogy az imperializmus elleni harcnak túl kell lépnie a nemzeti hatá­rokon, és hogy ebben a harc­ban nincs helye a nacionaliz­musnak. ★ „A hívő ifjúság és elkötele­zettsége a béliéért és a társa­dalmi haladásért” című sze- náriumon a legkülönbözőbb vallási felekezetek képviselői vettek részt, és jelen voltak érdeklődő, nem vallásos fiata­lok is. Itt a beszédek főként két té­makörre: a vallásos alapon működő szervezeteknek az antiimperiiálista harcban ját­szott szerepére, illetve a hívő és nem hívő ifjúság kapcsola­taira összpontosultak. A felszólalók rámutattak, hogy korunk egyik központi kérdése az imperializmus el­leni harc, és ebből a hivő if­júságnak is részt kell vállal­nia. Többen hangsúlyozták az európai biztonsági értekezlet történelmi jelentőségét a világ­béke és az emberi haladás szempontjából. Számos küldött elítélte a görög, portugál és spanyol diktatórikus rendsze­reket. Egy dél-vietnami dele­gátus rámutatott, hogy az im­perializmus saját céljára igyekszik felhasználni a ke­resztény civilizációt és lénye­gét tekintve az imperializmus szemben áll a legnemesebb vallási eszményekkel. A chilei küldött pedig biztosította a résztvevőket, hogy Chile hívő ifjúsága együtt halad a balol­dallal a belső és külső reakció elleni harcban. Horváth Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom