Pest Megyi Hírlap, 1973. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-13 / 162. szám

6 s^MMap 1973. JÜLIUS 13., PÉNTEK A budai járási labdarúgó-baj­nokság a közelmúltban fejeződött be. Hivatalosan csak 15 csapat eredményét értékelték, a Zsám- béki EAC ugyanis versenyen kí­vül indult. Azért, mert az egyete­mistáknak nehéz bekapcsolódni a bajnoki küzdelmekbe, hiszen ósz- szel már a hatodik fordulónál tar­tanak az együttesek, amikor ná­luk megkezdődik a tanév. Az Érdi Építők—Piliscsaba mérkőzés a megyei spartakiáddöntő miatt el­maradt, a találkozót viszont a táb­lázaton lejátszottnak tekintik, méghozzá úgy, hogy egyik csa­pat sem kapott pontot. A járási szövetség számára gon­dot jelent, hogy két budai együt­tes kiesett a területi bajnokságból, emiatt 17-re növekedett a járási első osztály mezőnye, s a küzdel­meket szokatlanul korán, már augusztus 5-én elkezdik. Így lehe­tőség nyílik az első félév befeje­zése után az MNK-mérkőzések le­játszására is. 1972/73. évi végeredmény Felnőttek I. Sóskút 28 22 3 3 74:31 47 2. Tárnok 28 20 3 5 88:24 43 3. Páty 28 18 4 6 50:28 40 4. Diósd 28 17 3 8 40:37 37 5. Üröm 28 13 8 7 56:48 34 6. Dunai Kőolaj 28 14 5 9 58:45 33 7. Érdi Ép. 28 10 4 14 53:44 24 8. Budakeszi 28 10 3 15 57:60 23 9. Zsámb. KSK 28 7 8 13 57:71 22 10. Buda jene* 28 9 3 16 43:67 21 11. Piliscsaba 28 8 5 15 39:49 21 12. Tinnye 28 7 6 15 27:66 20 13. Solymár 28 8 3 17 38:69 19 14. P.-szentiván 28 7 5 16 38:81 19 15. Herceghalom 28 4 7 17 42:70 15 Versenyen kívül: Zsámb. EAC 30 8 5 17 54:61 21 Ifjúságiak I. D. Kőolaj 26 23 1 2 139:17 47 Ö. Páty 26 : 18 3 5 53:16 39 3. Tárnok 26 14 5 7 52:40 33 4. Piliscsaba 26 15 2 9 62:41 32 5. Solymár 26 12 5 9 57:45 29 6. Sóskút 26 13' 2 11 53:54 28 7. Diósd 26 : 11 5 10 48:58 27 8. P.-iván 26 9 7 10 47:44 25 9. Herceghalom 26 10 2 14 41:56 22 10. Tinnye 26 10 1 15 30:63 21 11. Budakeszi 26 9 2 15 41:80 20 12. Zsámbék 26 5 7 14 40:64 17 13. Üröm 26 4 5 17 22:66 13 14. Budajenő 26 3 2 21 14:55 8 Holnaptól: NB ll-es sorsolások Holnapi számunkban közöljük a labdarúgó NB □. Északi csoport­jának műsorát — Itt szerepel a Váci Híradás és az újonc Duna­keszi Vasutas —, vasárnap pedig a Keleti csoport őszi programját. Indulj és friss maradsz (4.) „Minősített” rangsor TÖMEGSPORT A? NDK-BAN Bár az NDK-ban az iskolák­ban az atlétika, úszás, torna és a labdajátékok kötelező tan­tárgyak, érdekesség, hogy a minősített, azaz az aktív spor­tolók 2 millió 366 ezres létszá­mát tekintve, a labdarúgás ve­zet 476 6ó9 játékossal. Az él­mezőny további sorrendje: torna (337 800), horgászat (327 919), atlétika (141 981), te­ke (134 875), kézilabda (127 665). Az NDK-ban sokfelé talál­kozunk kis tavakkal, melye­ket a jó idő beálltával már megszálltak a vízisportok hódolói, akárcsak az uszodákat. A 300 ezer lakosú Halle városában például hat uszoda van, egy részük fedett, s egy újabb épül. Berlinben még nem készült el teljesen az új fedett uszoda, de azért már délelőtt az isko­lások, délután és este a fel­nőttek használják. Bár az Szigethalmi négy évtized Aranyat érő ezüst Labdarúgóberkekben nagy meglepetést keltett, hogy a te­rületi bajnokság két második helyezettjének első osztályozó mérkőzésén, a Szigethalmi KSK 8:0-ra lelépte a sülysápi együttest, s ezzel a visszavá­gótól függetlenül már a me­gyebajnokságban érezhették magukat. — Nem titok, már az osztá­lyozó előtt többször megfigyel­tük a sülysápi csapatot, s a látottakhoz igazítottuk takti­kánkat — mondotta Szerem- lei István, aki 1965 óta tölti be az egyesület elnöki tisztét. — Az ominózus mérkőzésen mór a 40. másodpercben veze­tést szereztünk, s nem sokkal ezután újabb gólt lőttünk a megzavarodott sülysápiaknak. S bár a területi bajnokságban csak ezüstérmet szereztünk, ez az ezüst nekünk aranyat ér, hiszen az osztályozó segít­ségével feljutottunk a megye­bajnokságba. A szigethalmi egyesület 1933-ban alakult, s 40 éves jubileumát ennél szebb ered­ménnyel nem is köszöntheti. Ilyen magas osztályban még soha nem szerepeltek, a leg­jobb eredményt a területi bronzérem jelentette. Az el­múlt négy évtized alatt két­szer Szigethalmi Vasas néven szerepeltek. Először 1950-től 52-ig, amikor a Csepel Autó­val egyesültek, majd 1955-től 65-ig, amikor a Pestvidéki Gépgyárral közösen dolgoz­tak. 1965 óta KSK néven mű­ködik a 7500 lakosú község egyesülete. Gulácsi Sándor edző irányí­tása mellett tizennégy játékos szerepelt az 1972/73. évi baj­nokságban, s a törzsgárdát a következők alkották: Ambrózi István kapus, akinek dicsére­tére legyen mondva, egy mérkőzésen sem cserélték le. Kiss Gyula, Takács István, Hári Győző, Godány Lajos, Mikó Géza, Pacsi László, Il­lés János, Kovács Tibor, Agics József és Illés Lajos. A játékosokat mezszám sze­rint soroltuk fel, Takács még tavaly az EVTK-ból jött Szi­gethalomra. A két Illés közül János a fiatalabb, aki a gólki­rályi címmel büszkélkedhet, 36-szor vette be a hálót. Ko­sporttelepekre is érvényes — szükség van a rendszeres test­mozgás érdekében. A fiatalabb korosztállyal nincs probléma, de például a 30 éven felüliek rendszeresebb foglalkoztatása a jó eredmények ellenére még nem teljesen megoldott, sok még a tennivaló. Kicsit ezt tükrözi az aktív sportolók lét­száma is, a 2 millió 400 ezer­nek csaknem a felét a 18 éven aluliak jelentik. A nők az ak­tív sportolók egynegyedét ad­ják. Egyik ismerősünk kérdézte: Magyarországon is oly kevés volt a hó? Ez gond, de a téli sportok hívei mégsem panasz­kodhatnak. Johanngeorgen- stadtban, az Érchegységben levő 11 ezer lakosú városkában például 3 egyesület foglal­kozik téli sportokkal, így a gyorskorcsolyával, ródli- val, síeléssel. Egy jégstadion, 5 ugrósánc, s egyéb létesítmé­nyek várják a helyieket, illet­ve az ideérkező üdülőket a 996 méter magasan fekvő téli sportparadicsomban, amelyet képünk is ábrázol. Az NDK műkorcsolyázóival a képernyőn gyakran találkoz­tunk. így az ifjúsági sparta- kiádon feltűnt idei Európá­ba j nők Christine Errathtal. Hat fedett műjégpálya van az országban, s nem egyedüli eset, hogy a szülők már há­roméves korban leviszik cse­metéjüket a jégre, edzésekre. A tehetségekre aztán az egye­sületek felfigyelnek, s szakava­tott edzők vezetik őket, az európai és világversenyek do­bogójára. A sportkörökben a tagdíj minimális. A diákok, a fiatalok havi 20— 80 pfenniget fizetnek, a felnőt­tek, a dolgozók 1,30 márkát (5,20 forintot). Az a terv, hogy 1980-ig az ND'K lakosságának egyharmada sportköri tag, igazolt versenyző legyen. En­nek valóra váltásához jó alapot ad a széles állami és társa­dalmi összefogás. Az NDK kü­lönböző dekrétumai leszöge­zik: a tesnevelés és a sport a szocialista kultúra szerves ré­sze. A tettek is ezt a tézist bi­zonyítják ... Reitter László (Vége) Katonaolimpia Csehszlovákiában Augusztus 31—szeptember 11 között Csehszlovákiában kerül sor a baráti hadseregek III. nyári spartakiádjára. Or­szágonként 133 versenyző in­dítására van lehetőség, össze­sen körülbelül 1500-an küz­denek majd az érmekért, he­lyezésekért, díjakért. Tizenkét sportágban lesznek versenyek: atlétika, sportlövészet, ejtő­ernyős sport, motorsport, tor­na, úszás, ökölvívás, súlyeme­lés, kerékpár, kézilabda, ko­sárlabda, röplabda. A magyar katonasportolók felkészítése megkezdődött. A magyar néphadsereg testne­velési és sportközpontjának irányításával folyik a ver­senyzők kiválasztása, az uta­zás előkészítése. Tizenegy sportágban 125 Versenyző kép­viseli színeinket, s a magyar küldöttség döntő többségét a Bp. Honvéd SE adja. Stones a felett Augusztus elején kezdenek PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista vlunsáspárl Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács «apja. Főszerkesztő t DR. LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő ■ Helyettes SÁGI AGNES Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztősig: Vin.i Somogyi Béla a. i. IL em. Levélcím: 1951 Budapest Kiadóhivatal: Vm., Blaha Lujza tér S. Levélcím: 1959 Budaoest A szerkesztőség és a Kiadóhivatal központi te‘e(cnja: 343—100. 143—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. INDEX: 35 1)64 Terjeszti a Magyar Posta. Elő- fizethető bármely ooslabivataínál. a kézbesítőknél, a losta hírlap­üzleteiben és a Posta Kőzo suti Hírlap Irodánál 11051 so V . to­rsét nádor tér l. sz.). Előfizetési díj 1 hónapra 20 forint. vács Tibor középcsatár 190 centis magasságával nemcsak jelképesen emelkedett ki az ötösfogat tagjai közül. Átlag 4—500 néző figyelte a mérkő­zéseket. S bár már eddig is találkoz­hattak a korszerű öltözőépü­lettel, ezt hivatalosan a me­gyei bajnokság őszi rajtján, augusztus 19-én avatják fel. — Korábban dohos pincé­ben öltöztünk, most a járás legsporfcszerűbb öltözőjével büszkélkedhetünk — mondót- ta a sportköri elnök A helyi tanács 130 ezer, a megyei TSH pedig 40 ezer forinttal segített, nem beszélve a nagy értékű társadalmi munkáról. így mintegy 400 ezer forintot ér a létesítmény, amely töb­bek között négy öltözőt, zuha­nyozót, s egy 5x8,30 méteres klubhelyiséget foglal magá­ban. * R. L. A magasugrás új világcsúcsa: 230 cm. Az új rekordot az amerikai Dwight Stones állította fel Münchenben, az USA—NSZK—Svájc atléti­kai viadalon. Az egyik slágermeccs: Vosus-Sunderlind A labdarúgó BEK, KEK és UEFA Kupa sorsolásának elkészí­tése óta a nagy hírügynökségek részletesen foglalkoznak a lehető­ségekkel. Általános vélemény, hogy a szeptember 19-i nyitányon az esedékes 63 mérkőzésből (15 BEK, 16 KEK, 32 UEFA Kupa) több összecsapás kiemelkedik. Mindenütt az elsők között emlí­tik a Vasas és a Sunderland küz­delmét, amelyen a hírügynökségek szerint ,,a nemzetközi porondon már sok diadalt aratott Vasas és a szigetország hős klubja, a Sunder­land csap össze”. — Szeretnénk az angolok elleni i első mérkőzésünket a Ferencvá­ros—Gwardia Varsó UEFA Kupa- találkozóval egy műsorban, szep­tember 19-én a Népstadionban • megrendezni — mondotta Vadása Károly, a Vasas szakosztályveze­tője. Ugyanezen a napon, idegenben lesz a BEK-ben a Waterford (ír)—^ Újpesti Dózsa, és az UEFA Kupá­ban a VSS Koslce (csehszlovák)— Bp. Honvéd találkozó. Varsóban elkészítették az 1973* évi tenisz Király Kupa sorsolását. A magyar együttes Finnország el­len kezd. A mérkőzés győztese a második fordulóban a Norvégia— Olaszország találkozó győztesével kerül szembe. Az NSZK labdarúgó-válogatottja 1974—75-re több mérkőzésből álló japán vendégszereplésre kapott meghívást. Budapesttől 10 km-re lévő csömöri Haladás Mg. Tsz. traktorosokat vesz fel. Munkásszál­lást biztosítunk. Ér­deklődni: a tsz irodá­ban Csömör, Hunyadi u. 23. _________________ A szobi ÁFÉSZ pályá­zatot hirdet Bemece- baráti községben lévő 1. sz. szabadkasszás bisztró vezetésére. Részletes pályázati fel­tételek megtekinthetők Szob, Köztársaság tér 2. sz.__________________ Bu dapest környéki és budapesti munkára, ács és építőipari féri segédmunkásokat fel­veszünk. Jelentkezés: Budapest V., Váci utca 18. Főépítésvezetőség. A Gyógynövény Kuta­tó Intézet keres mező- gazdasági technikuso­kat kutatók mellett végzendő szakmai munkára. Jelentkezés Budakalász, József Attila u. 68. sz. alatt a munkaügyi előadó­nál levélben vagy sze­mélyesen. Telefon: 689—433. Azonnali belépéssel felveszünk gyors-gép­írónőket (lehet kezdő is), valamint érettségi­zett fiatalokat ügyvi­teli munkakörbe. Je­lentkezés: Pest-Komá- rom-Nógrád megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi V. Budapest V. , Rosen­berg hp. u. 6. Aszódi konfekció­üzemünkbe részlegvezetőt felveszünk. Általános Ruházati Szövetkezet I., Szilágyi D. tér 3. Tel.: 358— 340 (Kovácsné). A dánszentmiklósi Mi­csurin Mg. Termelő- szövetkezet tízezer hektóliteres pincéié­hez nagy gyakorlatú pincevezetőt keres azonnali belépésre. Csak kifogástalan in­formációkkal rendel- kezók jelentkezzenek. Pest-közeiben fejlődő ipari vállalat pályázatot hirdet: Jogtanácsosi, gépészmérnöki, technikusi. sz e rkesztő-tech nikusi, technológus! és normás beosztásokra. Budapestiek utazását autóbuszunkkal oldjuk meg. Jelentkezés „NAGY GYAKORLAT 1521” Jeligére a Felszabadulás téri hirdetőben. Azonnali belépéssel keresünk állandó váci munkahelyre kőmű­ves szakmunkásokat. Minden héten szabad szombat. Jelentkezni lehet: Vác (Deákvár). Népek barátsága útján lévő építésvezetősé­gen. Dunamenti Épí­tőipari Szövetkezet. A MÁV (képjavító Üzem felvételre keres azonnali belépéssel: lakatos, marós, vésős, festő-mázoló, tmk-gép- lakatos, tmk-víllany- szerelő, betanított gép­munkás, betanított munkás, anyagmozga­tó és segédmunkáso­kat. MÁV utazási ked­vezmény és üzemi ét­kezés van. Cím: Bu­dapest XIV. kér., Tahy u. 97 — 101. Bejárat: Tatai út és Fáy út sa­rokról. % Felvételre keresünk gyógyszergyártó munkára vegyész­technikusokat, gyógyszergyártó szakmunkásokat, segédmunkásokat, továbbá villanyszerelő, lakatos, csőszerelő, bádogos, víz­és gázszerelő szakmunkásokat, valamint tiszta munkára nőket. Jelentkezés: Kőbányai Győgyszerárugyár munkaügyi osztály, Budapest X., Gyömrői út 19. Telefon: 149—027. A Kőbányai Sörgyár Kirendeltsége Vác. Felvesz: női segéd­munkásokat fejtőüze­mi dolgozóknak és férfi segédmunkáso­kat. Fizetés „kollektív szerződés” szerint. Cím: Kőbányai Sör­gyár Kirendeltsége Vác, Balassagyarmati út 26. Irányítószám: 2601. __________________ Gy ors- és gépírónőt felveszünk. Nagykő­rös, Hunyadi Mg Tsz. Szurdok dűlő 11.___ A Vác Városi Tanács VB. Titkársága pályá­zatot hirdet jogi és szervezési előadói ál­lás betöltésére. Az ál­lás betöltésére azok Is jelentkezhetnek, akik jelenleg végzik jogi tanulmányaikat. A Vác Városi Tanács Családi- és Társadal­mi Eseményeket Ren­dező Intézet pályáza­tot hirdet az intézet vezetői állásának be­töltésére. Az állás be­töltéséhez középiskolai végzettség szükséges. Jelentkezni lehet az állások betöltésére személyesen vagy írás­ban a Vác Városi Ta­nács VB. Személyzeti csoportjánál minden­nap 8—16 óráig (I. em. 106-os szobában) ADÁS­VÉTEL Budapesten, Rákospa­lotán 2 szobás, kom­fortos, önálló családi ház, 218 négyszögöl kerttel beköltözhetően eladó, autóbusz mel­lett. Érdeklődés: And- rásiné, 1121 Budapest, Rácz A. u. 58. Tel.: 660 — 039. _____________ ID-s S K)0-as személy- gépkocsi ötvennyolc­ezerért eladó. Érdek­lődni: Vác, Harkány utca 2. I. em. Két 350 — 350 négy­szögöl telek (Dunára néző, illetve magyar­kúti) megosztva is el­adó. Érdeklődni: Ve­rőce, Lugosi u. 23. Ház lebontásra eladó (tégla épület). Sejcé, Vaskapu alja 2. Fehér, garazsírozott Skoda Octávia eladó. Rád, Rákosi út 64. Nagyméretű, közmű­vesített házhely eladó Szobon. Érdeklődni: Bánfalvi, Szob, Köz­társaság út 19. sz. 600 négyszögöl telek, megosztva is olcsón eladó. Felső-Göd, Széchenyi utca 36. Boráros tértől 154-es busszal, 45 percre Gyál központjában, Körösi úton ház, 400 négy­szögöl telekkel, gyü­mölcsfákkal, 4*60 tő szőlővel beköltözhető­en eladó. Buszmegálló 2 perc. Érdeklődni délután 6 órától XX. kér. Pesterzsébet, Báthory u. 23. (Perei), CZ Torinói Fiat, 40 ezer kilóméter, meg­kímélt állapotban el­adó. Háromszázötven- kilenc t- kettőszázhat— vannégy. Fajtiszta magyar vizs- lakölykök eladók. Ugyanitt import szü­lőktől származó Autó­szex Texán Pionír hústípusú galambok, fiatalok és költőpárok kaphatók. Ar: 200 — 300 Ft-ig. Cím: Tóth István, 2344 Dömsöd, Szabadság u. 123, Eladó kisebb-nagyobb mennyiségben őszi fe­jes- és kelkáposzta megegyezés szerinti áron. Buzder Mihály. Hetényegyháza, Petőfi u. 11. Eladó jókarban lévő 3 kerekű Velorex rok­kantkocsi, melyben 350 köbcentis Jáwa- motor van. Érdeklődni lehet Tóth István, Tá- piószöllős 951. sz. Beköltözhető ház, nagy portával eladó. Somo­gyi Béla u. 14. Abony központjában 3 szoba, komfortos csa­ládi ház, 350 négy­szögöl telekkel azon­nal beköltözhetően el­adó, esetleg a telek külön is. Érdeklődni Lenin út 11. sz. (Finna) vagy Kinizsi Pál u. 5, (Perics). ___________ Me gvételre telajánlunk 1 db. 1500-as TOS esztergagépet. Ceglédi Cipőipari Vállalat Ceg­léd, m„ Fűtőház u. 11. ÜL: Káré. Tel.: 455-_____________________ CU-s rendszámú Sko­da Oktávia kiváló álla­potban eladó. Kecske­mét Borbási faiskola. Eladó Érden V. kerü­letben kettőszáz négy­szögöl telek. Érdeklőd­ni: Cegléd XIV. kér. Cifrakerti Állami Gaz­daság. Kolár._________ Be költözhető két szo­bás ház eladó. Nagy- kőrös, Tanárky u. 5. Eladó beköltözhető kertes ház, Nagykőrö­sön, V., Szabadszállási út 28. A ház áll: 2 szoba, konyha, terasz, kamra 284 négyszög­ölön. VEGYES Elcserélném budapesti 3 szobás, főbérleti la­kásomat váci kertes házra vagy nagyobb váci lakásra. Válaszo­kat Berty, szokolya, Fő út címre. Ipari tanulókat szer­ződtetünk az 1973/74. tanévre kőműves, ács, asztalos, festő, burko­ló, villany- és víz-gáz­szerelő szakmákba. Kőműves ipart tanu­lónak iparitanuló­otthon] elhelyezést biztosítunk. Előzetes írásbeli Jelentkezés-: Április 4. Építőipari Szövetkezet. Budapest VITT.. Auróra u. 23. Csillám őrölve vako­latba kapható, őrlést vállalok. Nagy István Monor, Mártírok u. 4. NDK-ban 107 uszocsamok van, nem beszélve a több mint fél­ezer úszóstadionról, s egyéb létesítményről — keveslik. Űjabbak építésével akarják segíteni a minőségi és tömeg­sportot. A tömegek testedzése szempontjából a kispályák lé­tesítése a kulcskérdés. Az új lakótelepeken is el­engedhetetlenek az új sportpályák, Halle Böllberg kerületében, ahol 2000 új lakás van, „köte­lező” egy sporttelep és egy kis­pálya építése. Az iskolai tor­natermeket nem csupán a gye­rekek használhatják. A Buda­pest utcai teremben hetente két este a felnőttek is „zöld utat” kapnak. Gimnasztikái gyakorlatokkal, labdajátékok­kal járulhatnak hozzá felüdü­lésükhöz. Erre a zöld útra — amely a

Next

/
Oldalképek
Tartalom