Pest Megyi Hírlap, 1973. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-03 / 78. szám

1973. ÁPRILIS 3., KEDD “‘‘K^űrlap 5 érdemes művész kitüntető címeket és a művészeti díjakat Nagy Istvánt, a hajdúböszörmé­nyi Vörös Csillag Termelőszövet­kezet elnökét, Gál Sándort, a haj­dúböszörményi Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet főagronómusát, a tanyai lakosság művelődése érdekében kifejtett sokoldalú te­vékenységéért és pedagógiai mun­kásságukért Itézman Imrét, a ttezakécske-új- bögi általános iskola tanárát, Réz­man Imrénét, a tiszakécske-új- bögi általános iskola tanítóját, építési munkájukban elért ered­ményeikért Schmiedmayer Edét, a Komá­rom megyei Állami Építőipari Vállalat szocialista brigádvezétő- jét, és a brigád tagjait, Rozmann Lászlót, Szám Antalt, Spiczner Ágostont, Varga Józsefnét, Scheib Ferencet, Járóka Kálmánt és Marton Rudolfot, termelői munkájukban elért eredményeikért Virág Ferencet, az Eger-Gyön- gyösvidéki Pincegazdaság „Kos­suth” szocialista brigád vezetőjét, és a brigád tagjait: László Mi­hályt, Árvái Jánost, Kollár Györ­gyöt, Lázár Istvánt és Ludvig Ferencet. Kossuth-díkmk ) A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Magyaror­szág felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából a szocia­lista társadalmi rend építéséért folyó tevékenység során elért kiemelkedő kulturális, művészeti eredményeik, valamint a művészetekkel összefüggő tudományos és oktatói tevékenység elismeréséül A KOSSUTH-DIJ I. FOKOZATÁVAL TÜNTETTE KI Juhász Ferenc Kossuth-dí.ias költőt, a mai magyar lírát gazda­gító munkásságáért, A KOSSUTH-DIJ II. FOKOZATÁVAL TÜNTETTE KI Bortnyik Sándor Munkácsy-di- jas festőművészt,' a Magyar Nép- köztársaság kiváló és érdemes művészét életművéért, több évti­zedes művészetpedagógiai mun­kásságáért, Horváth Terit, a Tháüa Színház Jászai-díjas színművészét, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes mű­vészét színházművészeti munkás­ságáért és a dolgozó ember alak­jainak művészi megformálásáért, ülés György Kossuth-dijas ope­ratőrt, a Színház- és Filmművé­szeti Főiskola tanszékvezető taná­rát, a Magyar Népköztársaság ki­váló és érdemes művészét több évtizedes filmopeíatőri, művé­szetpedagógiai munkásságáért, Jancsó Miklós Balázs Béla-dijas filmrendezőt, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészét film­rendezői munkásságáért, különö­sen az „így jöttem1’ és a „Sze­génylegények” -című filmjeiért, Kállai Ferencet, a Nemzeti Színház Jászai-díjas színművé­szét, a Magyar Népköztársaság ki­váló és érdemes művészét az utóbbi években nyújtott kimagas­ló alakításaiért, művészi teljesít­ményeiért, Komlóssy Erzsébetet, a Magyar Állami Operaház Liszt-dí­jas magánénekesét a klasszikus és mai operairodalom szerepeinek kiváló megszólaltatásáért, Kurtág György Erkel-dfjas ze­neszerzőt, a Liszt Ferenc Zene- művészeti Főiskola tanárát zene­szerzői munkásságáért, zongora- darabjaiért és kamaraműveiért, Lehel Györgyöt, a Magyar Rá­dió és Televízió szimfonikus ze­nekara Liszt-díjas vezető karna­gyát, a Magyar Népköztársaság érdemes művészét kiemelkedő ha­zai és külföldi karmesteri tevé­kenységéért, Lukács Miklós karnagyot, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis­kola tanszékvezető tanárát, a Ma­gyar Állami Operaház igazgató­ját, a Magyar .Népköztársaság ér­demes művészét több évtizedes művészeti irányító munkájáért, karmesteri és zenepedagógiai te­vékenységéért. Makk Károly Balázs Béla-dijas filmrendezőt, a Magyar Népköz-, társaság érdemes művészét film­rendezői tevékenységéért, külö­nösen a „Szerelem” című filmért, Martyn Ferenc Munkácsy-dijas festő- és grafikusművészt, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészét grafikai és festészeti munkásságáért, életművéért, Örkény István József Attila-di- jas írót sajátos hangvételű prózai műveiért, a magyar és külföldi színpadokon sikert elért drámái­ért, Sánta Ferenc József Attila-dljas írót emberi és társadalmi problé­mákat elemző műveiért, különö­sen a „Húsz óra” című regényé­ért, Töröcsik Marit, a Nemzeti Szín­ház Jászai-dijas és Balázs Béla- dijas színművészét,. a Magyar Nép- köztársaság érdemes művészét klasszikus és mai drámákban nyújtott kiemelkedő művészi ala­kításaiért. Varga Imre Munkácsy-dijas szobrászművészt korszerű realista műveiért, különösen Radnóti Mik- lós-emlékműiiéért, A KOSSUTH-DIJ Hl. FOKOZATÁVAL TÜNTETTE KI Olsavszky Éva Jászai-díjas szín­művészt, a kaposvári Csíky Ger­gely Színház tagját jelentős szinr házmüvészeti teljesítményeiért, Zsurzs Évát, a Magyar Rádió és Televízió Jászai-díjas rendezőjét, a Magyar Népköztársaság érdemes művészét a televíziós műfaj terén elért eredményeiért. itat követve. S persze nevéhez iuabeiv. azaz szervezetten. Ami nem mond ellent an­nak, hogy olykor rögtönzésre, nagyon gyors munkára, terven felüli feladatok végrehajtására kényszerülnek. Szebben, iga­zabban szólva: vállalkoznak. Idén például ilyen a mezőgaz­dasági üzemek gázolajellátá­sát megjavítandó kúthálózat kiépítése. Az egész országot átfogó — az élelmiszer-gazda­ság legmodernebb eszközeire is kiterjedő — szervízrendszer fölállítása. Kereshetnének ki­búvókat, lelnének indokokat a huzavonára, találnának objek­tív nehézségeket. Nem teszik. S nem azért, mert szentek a vétkesek között, hanem mert ilyen a szellem, a légkör, a fel­fogás. Pesti László szavaival: valamit jól csak őszintén le­het csinálni, nyögve, kényszer­rel soha. Magára, a maga feladataira is ezt tartja. Ami nem zárja ki, sőt, sok esetben megköve­teli, hogy hatalmi szóval zár­ja le a vitát, s közölje a dön­tést. Ezt tette például a pótal­katrészgyártó kapacitás meg­teremtésekor, abból a józan megfontolásból kiindulva, hogy a mezőgazdaságnak nem érvekre és indokokra, nem né­zőpontokra és véleményekre, hanem alkatrészekre van szüksége. Döntött, vállalva minden felelősséget, s igaza lett. Van, amikor nincs igaza? Természetesen. Nemcsak be­látja. Megmondja. Azok előtt, akiket a dolog érintett. Nem félti a tekintélyét, vezetői sú­lyát? Egész beszélgetésünk alatt egyszer mosolyodott el. E kérdést hallva. Legyintett. Aki úgy vezet, hogy mindun­talan a székét félti, nem jut semmire, nemhogy jól dolgoz­ni, de még dolgozni sem ma­rad ideje — mondta. Napi tizenkét-tizennégy órát dolgozik, rengeteget jár az or­szágban, de külföldre nem sze­ret utazni. Csak ha elkerülhe­tetlen. Énnyit mond magáról, s látszik, nem a szerénykedés átlátszó fátyla ez, hanem ter­mészetes, már-már megcson­tosodott magatartásbeli vonás. A racionalitás átplántálása személyes dolgaira. Mert ahogy mondatai, cselekedetei Térkép a gyomokról Csodálatos lehet élni és dol­gozni egy negyvenkét holdas parkban, amelyben tizenöt­ezernél több növényfaj, -úqta es -változat díszük. Talán ezért is tűnik szokatlannak es különösnek, hogy e kápráza­tosán költöd szín- és illatvixag egyik legértőbb tudója s gaz­dája olyan szürke és prózai do.gok kutatására adta a fejét, mint amilyen a gyomnövé­nyek megismerése és feltérké­pezése. Dr. Újvárosi Miklós, a Ma­gyar 1 udományos Akadémia vácrátóti botanikus kertjének vezetője, a mezőgazdasági tu­dományok doktora ezekért a kutatásokért kapta most meg a legmagasabb kitüntetéseit egyiket, az Állami díjat. — A szükség néha sok min­denre ráveszi az embert — mondja tűnődve dolgozószobá­jában. — Negyedikes gimna­zista koromban tökéltem el, „ hogy biológus leszek. 1935-ben kaptam diplomát a debreceni Tudományegyetemen, s utána fizetés nélküli címzetes ta­nársegédi állást, ugyanott. Vállaltam, mert közben hozzá­kezdhettem az egyetem bota­nikus kertjének a megépítésé­hez is Ezért vállaltam el in­gyen a tanítást. Hogy közben tovább tanulhassak s egyszer majd azt csinálhassam, amit szeretek. Három év után kine­veztek botanikus kerti gyakor­noknak, havi százötven pen­gőért. Néhány esztendővel később már a híres kolozsvári bota­nikus kert főintézője, majd Sepsiszentgyörgyre utazik; s ott mezőgazdasági tanári ál­lást vállal, hogy a gyakorlattal kapcsolatos botanikát művel­hesse. — Ekkor döbbentem rá iga­zán, hogy a biológusnak fel- tétlenül kapcsolatot kell talál­nia a mezőgazdaság gyakorlati problémáival... A háborúban elpusztult ezer­kötetes szakkönyvtára s tizen­ötezres herbáriuma is. Mindent újra kellett kezdeni. Zalában telepedett le, s kezdett a gyomnövényekkel foglalkozni. — A minisztériumban meg­értették. hogy ű.i kutatásokra van szükség, s ezért 1947-ben lehetőséget biztosítottak, hogy az ország tizennégy különböző helyén kutatásokat végezhes­sek. A feleségem varrta a háti­legfőbb jellemzője ugyancsak e nem száraz, nem technokra- tikus, sőt nagyonis az ember­re, a tényleges emberi érde­kekre és értékekre figyelő ra­cionalitás. Ennek szerzett ér­vényt, amikor — fölmérve a tényleges lehetőségeket — a három menetes cukorrépa-be­takarítás gépeire összpontosí­totta az erőket, s majd csak most kerül napirendre a két és az egy menetben végre­hajtott szedés. Ezt valósította meg, amikor kiválasztotta a tröszt vezető munkatársait, ennek tiszteletben tartását kö­vetelte meg tavaly, a kombáj­nok nagy, országos átcsoporto­sításakor, a pénzügyi alapok felosztásánál... Szűkszavúan tényeket sorol. Természetesen a tröszt egészé­re vonatkozó tényeket, a meg­szervezett hétköznapokat. Leghűebben így véli jelle­mezni az ötvenezer embert összefogó szervezetet. Akaratlanul így mutatja meg saját arcát, hiszen az a' típus, akinél a tett maga az ember. Mészáros Ottó zsákot, amivel útnak indul­tam ... Négy esztendővel később Fontosabb szántóföldi gyomnö­vények címmel könyvet jelen­tetett meg kutatásainak ta­pasztalatairól. 1952-ig már az ország nyolcvan körzetének gyomtérképét készítette el, amikor... — Hivatalosan lebeszéltek kutatásaim folytatásáról. Hogy miért? Akkor kezdődött ha­zánkban a nagyobb méretű vegyszeres gyomirtás. Sokan akkor azt hitték: feltalálták a csodaszert. Egy dologról fe­ledkeztek meg: a különböző gyomnövények különböző mó­don reagálnak a vegyszerekre. Hogy eredményesen védekez­hessünk ellenük, meg kell is­mernünk biológiai és ökológiai tulajdonságaikat. Ezért, ha hi­vatalos támogatás nélkül is, de tovább folytattam kutatá­saimat ... Újabb kutatásairól 1957-ben Gyomnövények — gyomirtás című kötetében számolt be, amelyben már hétszáz — ha­zánkban honos — gyom termé­szetrajzával ismerteti meg a szakembereket. Akkor már új­ra elismerik kutatásainak szükségességét. Kiváló és érdemes művészek A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Magyarország ! felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából, a szocialista kultúra terén elért eredményeik elismeréséül A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE CÍMMEL TÜNTETTE KI Randa Ede Kossuth-dijas cselló­művészt, a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola tanárát, a Ma­gyar Népköztársaság' érdemes mű­vészét előadóművészi és zenepeda- dógiai munkásságáért. Delly Rózsit, a Magyar Állami Operaház magánénekesét, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes mű­vészét több évtizedes kiemelkedő művészi pályafutásának elismeré­séül, Ék Sándor Kossuth-dijas és Mun­kácsy-dijas festőművészt, a Kép­zőművészeti Főiskola tanszékveze­tő tanárát, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét életmű­véért és pedagógiai tevékenysé- sége elismeréséül, Lakatos Vince filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság érdemes művészét több mint két évtizedes filmrendezői munkásságáért, Lázár Mária színművészt, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes mű­vészét sikerekben gazdag művészi pályafutása elismeréséül, Miháltz Pál Munkácsy-díjas fes­tőművészt, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét életmű­véért, kiemelkedő alkotói munkás­ságának elismeréséül, Rajz Jánost, a Nemzeti Színház Kossuth-dijas és Jászai-díjas szín­művészét, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét kiemelkedő alakításaiért és sokoldalú művészi tevékenységéért, dr. Szilágyi Dezsőt, az Állami Bábszínház igazgatóját, a Magyar Népköztársaság érdemes művészét a bábművészet fejlesztése érdeké­ben végzett nemzetközi rangú al­kotói munkásságáért és elméleti te­vékenységéért, 1967-tol — a mezőgazdaság gyakorlatát segítendő — mód nyílik arra is, hogy kiterjed­tebben végezze kutatásait. Eh­hez biztosított segítséget az Akadémia és a szakminiszté­rium. — Két esztendőn át itt, a vácrátóti botanikus kertben képeztük át gyomnövényes szakemberré a megyei növény­védő állomások egy-egy mun­katársát. A nagy felmérés 1969-ben kezdődött a jól kép­zett huszonöt szakember bevo­násával. Három éven át, éven­te negyvenezer kilométert utaztam az országban terepjá­rón. Vagyis annyit, mintha évente egyszer megkerültem volna a földet. Udvardy Tibort, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt-díjas magán­énekesét, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét több évtize­des kiemelkedő művészi pályafutá­sának elismeréséül, Váradi Hédit, a Nemzeti Színház Jászai-díjas színművészét, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes mű­vészét kiemelkedő színészi alakí­tásaiért és sokoldalú művészi mun­kásságáért, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE CÍMMEL TÜNTETTE KI Balogh István Munkácsy-dijas grafikusművészt a politikai plakát­művészet terén elért eredmé­nyeiért, Bálint Endre festőművészt több évtizedes alkotó munkája elisme­réséül, Bächer Mihály Liszt-díjas zongo­raművészt, az Országos Filharmó­nia szólistáját két évtizedes ki­emelkedő zongoraművészi tevé­kenységéért, Bodrogi Gyulát, a József Attila Színház Jászai-díjas színművészét művészi alakításaiért, különösen a zenés vígjátékokban játszott szere­peiért, Czabarka Györgyöt, a Magyar Televízió Balázs Béla-dijas fő­operatőrét a magyar televíziós fil­mekben nyújtott kiemelkedő ope­ratőri tevékenységéért, Galambos Erzsébetet, a Fővárosi Operettszínház Jászai-díjas szín­művészét az operettben és a mo­dern zenés műfajban nyújtott ki­emelkedő alakításaiért, Gencsy Sárit, a Magyar Állami Operaház magánénekesét sokoldalú művészi pályafutásáért, Havas Ferencet, a Magyar Állami Operaház Kossuth-dijas és Liszt­díjas magántáncosát a balettművé­szetben nyújtott kiváló teljesítmé­nyeiért, Horvai Istvánt, a Vígszínház két­szeres Kossuth-dijas rendezőjét rendezői munkásságáért, különösen a magyar drámák és az orosz klasszikusok színpadra állításáért, Kolonits Ilona Balázs Béla-dijas filmrendezőt a dokumentumfilm­rendezésben elért kimagasló ered­ményeiért, László Margitot, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt-díjas magánéne­kesét a klasszikus operákban nyúj­tott kiemelkedő alakításaiért, Maros Rudolf Erkel-díjas zene­szerzőt kiemelkedő és sokoldalú zeneszerzői munkásságárt, Marton László Munkácsy-díjas szobrászművészt több évtizedes művészi alkotómunkájáért, jelen­tős köztéri szobraiért és emlékmű­veiért. Máthé Évát, a miskolci Nemzeti Színház Jászai-díjas színművészét a prózai és a zenés műfajban nyúj­tott kiemelkedő alakításaiért, Perczel Károlyné textiltervező iparművészt a hazai textilterve­zés területen elért kimagasló mű­vészi eredményeiért. Reményi Sándort, a Magyar Ál­lami Operaház magánénekesét több évtizedes, eredményekben gazdag művészi pályafutásáért, Rév Miklós Balázs Béla-dijas fotóművészt több évtizedes íoaó- művészeti tevékenységéért, Sándor Jánost, a Győri Filhar­monikus Zenekar Liszt-díjas igaz­gató-karnagyát a Győri Filharmo­nikus Zenekar vezetőjeként elért hazai és külföldi koncertsikereiért, az új magyar zeneművek bemuta­tásáért, Segesdy György Munkácsy-díjas szobrászművészt köztéri szobraiért, különös tekintettel a Budapesten felállított ma rx—Engels emlék­műért, Simon Zsuzsa Kossuth-dijas szín­művészt, a Színház- és Filmmű­vészeti Főiskola tanárát színészi alakításaiért, több mint két évti­zedes színésznevelői munkás­ságáért, id. Szabó István Kossuth-dijas szobrászművészt több évtizedes szobrászati munkásságának elis­meréséül, különösen a bányászok életét ábrázoló alkotásaiért, Szántó Piroska Munkácsy-díjas festőművészt több évtizedes ki­emelkedő festői és grafikai mun­kásságáért, Szemes Marit, a József Attila Színház Jászai-díjas színművészét kiemelkedő színpadi alakításaiért, elsősorban a magyar és szovjet drámákban kiválóan megformált szerepeiéit, Szeszler Tibor Liszt-díjas oboa­művészt, az Állami Hangverseny- zenekar tagját művészi pályafutá­sának elismeréséül, a magyar elő­adóművészét fejlesztésében elért eredményeiért, Szőnyi Ferencet, a Magyar Ál­lami Operaház Lisfct-díjas magán­énekesét kiemelkedő művészi tel­jesítményeiért, főleg az új magyar operákban nyújtott alakításaiért, Tomanek Nándort, a Vígszínház Jászai-díjas színművészét sikeres művészeti tevékenységért. ki­emelkedő jeUemábrázoló alakí­tásaiért, Vígh Tamás Munkácsy-díjas szobrászművészt a szobrászatban I elért kimagasló alkotói tevékeny- I régéért. Művészeti díjasok Az. eredmény nem maradt el. Az asztalon fekvő korrek- turakötegre mutat. — Még ebben a félévben megjelenik Gyomnövények címmel a kutatómunka első, nyolcszáz oldalas kötete, amely már nyolcszázöt gyom­növényfaj biológiáját ismer­teti. Ezt követően majd az esz­tendő második felében a Gyomirtás című, második kö­tet. Érdemes idézni a megjele- nésre váró első kötet néhány érdekes megállapítását. „Amíg 1950-ben a búzaterü­let harmincnégy százalékát uralta a gyom, a mad, jobb ag­rotechnika és a rendszeres vegyszeres gyomirtás követ­keztében ez az arány huszon­hét százalék alá csökkent... Amíg 1950-ben a folyandár szulák volt a legelterjedtebb gyomnövény, s az összes szán­tóföldi terület nyolc százalékát borította, ez az arány két és fél százalékra csökkent. Ugyanak­kor azonban az 1950-ben nem egészen egy százalékot kitevő kakaslábfű majd három és fél százalékra nőtt!” — Mindez azt bizonyítja, hogy nem elég csak egyes, na­gyon szapora gyomfajtákra [ odafigyelni s megkeresni az I ellenük való védekezés módját, ügyelni kell arra is, nehogy az eddig jelentéktelennek tartott gyomnövények ugrásszerűen megnövekedj en ek. Vagyis, továbbra is legalább olyan szükség van a kutatások folytatására, mint volt ed­dig ... Prukner Pál A JÓZSEF ATTILA-DÍJ L FOKOZATÁT KAPTA Csanádi Imre költő, Fekete Gyula író, Fodor András költő, Mester­házi Lajos író, Moldova György író, Rab Zsuzsa műfordító és Szi- ráky Judit író. H. FOKOZATÁBAN Abody Béla kritikus, Buda Ferenc költő, Fekete Sándor irodalomtör­ténész, Jánosi István költő, mű­fordító, Miklós Pál irodalomtörté­nész és Varga Domokos író. m. FOKOZATÁBAN Kovács Sándor Iván kritikus, Or­bán Ottó költő, műfordító és Ve­ress Miklós költő részesült. JÁSZAI MARI-DÍJASOK: I. fokozat: Béres Ilona, a Vígszínház színmű­vésze, Bozó László, a Magyar Rá­dió főrendezője, Holl István, a pé­csi Nemzeti Színház színművésze, Horváth Gyula, a József Attila Színház színművésze. IL fokozat: Almási Éva, a Madách Színház színművésze, Harsányi Gábor, a Thália Színház színművésze, Hofi Géza, a Mikroszkóp Színpad szín­művésze, Kőszegi Gyula, a Déryné Színház színművésze, Löte Attila, a Madách Színház színművésze, Sík Ferenc, a pécsi Nemzeti Szín­ház rendezője, Szegedi Erika, a Vígszínház színművésze. in. fokozat: Csomós Mari, a szolnoki Szigligeti Színház színművésze, Dobált Lajos, a veszprémi Petőfi Színház szín­művésze, Jobba Gabi, a 25. Színház színművésze, Székely László, a szolnoki Szigligeti Színház díszlet- tervezője. A BALÁZS BÉLA-DlJ I. fokozatát Huszárik Zoltán filmrendezőnek, Simó Sándor filmrendezőnek és Szőnyi G. Sándornak, a Magyar Televízió rendezőjének ítélték. H. fokozatát Czeizing Lajos fotóművész, Féner Tamás fotóművész, . Koza Dezső filmrendező-asszisztens és Szalóky József dramaturg kapta. ni. fokozatában Bánki László filmrendező, Biró Miklós, a Magyar Televízió opera­tőre és zöldi István filmoperatőf részesült. AZ ERKEL FERENC-DÍJ H. fokozatában Bónis Ferenc zenetörténész, a Ma­gyar Tudományos Akadémia Zene- tudományi Intézetének munkatár­sa, Huszár Klára, a Magyar Állami Operaház rendezője és Kocsér Mik­lós zeneszerző részesült. A LISZT FERENC-DU I. fokozatát Kovács Eszter, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Melis György, a Magyar Állami Operaház magánénekese és Turpinszky Bé­la, a Magyar Állami Opéraház ma­gánénekese kapta. n. fokozatában Begányi Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Breitner Tamás, a pécsi Nemzeti Színház karmestere, Kocsis Zoltán zongo­raművész, Ránki Dezső zongora- művész, Szebenyi János, a Magyar Állami Hangversenyzenekar fuvo­laművésze és Szegedi Anikó zon­goraművész részesült. m. fokozatát Kotlári Olga, a Magyar Néphadse­reg Művészegyüttesének szólistá­ja, Pászti Miklós, az Állami Népi Együttes énekkarának vezető kar­nagya, Sajti Sándor, az Állami Né­pi Együttes magántáncosa, Ster- binszky László, a Magyar Állami Operaház magántáncosa és Tibay Kriszta, a debreceni Csokonai Szín­ház magánénekese kapta. A MUNKÁCSY MIHÁLY-DIJ L fokozatát Huszár Imre szobrászművésznek és Ruzicskay György festőművésznek ítélték. H. fokozatát Gyulai Liviusz grafikusművésznek, Kamotsay István szobrászművész­nek, Lenkey Zoltán grafikusmű­vésznek és Sváby Lajos festőmű­vésznek nyújtották át. III. fokozatában Gunda Antal grafikusművész, Kumposzt Éva keramikus ipar­művész, Muharos Lajos ötvös ipar­művész, Rózsa Gyula művészettör­ténész, kritikus, Somos Miklós fes­tőművész és Veres Lajos ipari for­matervező-művész részesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom