Pest Megyi Hírlap, 1973. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-21 / 17. szám

I 1 I atect 11 tup 1973. JANUÁR 21., VASÁRNAP VACI TANULSÁGOK Felnőttek — iskolapadban (A cikk elsfi részét szombati számunkban közöltük.) („... Az Egyesült Izzóba kihelyezett tagozatunk egyik hallgatójának mérnökfia van.’’) A váci Árpád utcai általá­nos iskola már ezelőtt is indí­tott több üzemben — a DCM- ben, a Fortéban, a Híradás- technikai Anyagok Gyárában, a MAV-dolgozók körében — kihelyezett osztályokat. 1971 óta azonban jóval több ked­vezményt élveznek az üzemi tanulócsoportok. A Hajógyár­ban például .— ahol, amint Zászlós Pál szb-elnöik ismertet­te, a 880 dolgozó közül még 237-nek hiányzik a VIII. álta­lános iskolai végzettsége — maguk keresték, győzték meg a mintegy 10, most VII. osz­tályt végző levelező hallgatót. Az üzem a fizetést nem érintő munkakedvezményt ad, a szak- szervezet megvásárolta a köny­veket és taneszközöket. A gyár­ban tanulmányi felelős kíséri figyelemmel az előrehaladást. Még tanulmányi értekezletre is sor került a tanárokkal. De ugyanezt a támogatást adják az üzemi tagozatoknak az Egyesült Izzóban, a Fortéban, a Híradástechnikai Anyagok Gyárában, vagy a sejcei kőbá­nyában. Ezenfelül például a DCM minden levizsgázott nyolcadikosát 300 forinttal megjutalma-za; évek óta gép­kocsin szállítják a pedagógu­sokat. S noha a szemléltetés, a több műszak nem kevés gon­dot jelent az üzemi tanulócso­portokban — az eredmények vitathatatlanok. A 60-as évek végéhez viszonyítva, felnőtt-ta­nulóik száma majdhogynem megduplázódott, a tanulmányi átlag pedig 3,2—3,8-ról az 1971 —72-es tanévben 4-re emelke­dett. Ez utóbbi a tanulócsopor­tok kis létszámának is köszön­hető: több törődés jut egy hall­gatóra. .. Fáradt tanárok ok­tatnak fáradt embereket. Ök már nem tudnak olyan felszabadultan tanulni, mint a gyerekek.”) Hazánkban 1945 előtt nem •volt szervezett formájú, iskola­rendszerű felnőttoktatás —így tehát a pedagógiai hagyomá­nyokat is nélkülözzük. A dol­gozók általános iskoláiban leg­inkább az élet diktálta a vál­toztatást, az új formáiknak — levelezés, üzemi tagozat, vagy jelenleg az alsóbb évfolyamok példájára a VII. és VIII. osv- tály összevonása — bevezeté­sét. De a gyakorlat felvetette kérdések mindinkább sürgetik az elmélet fejlesztését. Így ke­rült sor az idén márciusiban a SZOT, a Népművelési Intézet és az Országos Pedagógiai In­tézet közös pályázatának meg­hirdetésére a felnőttoktatás té­makörében. A váci dolgozók általános is­kolája pedagógusai közül töb­ben is pályáztak, köptük Var­ga Erzsébet magyar szakos tanárnő, aki ugyancsak, szinte a kezdetek óta, 12 éve tanít a levelező tagozaton. Pályamunkájában főként módszertani kérdésekkel fog­lalkozott. Javasolta, hogy a rádió, televízió közvetítsen a dolgozók általános iskolája tantervére szabott kísérlete­ket, előadásokat. Hogy osztá­lyozás helyett lehetőleg mi­nősítő leírást alkalmazzanak. Hogy az iskolai tanulócsopor­tokat ezután a 40-es látszám alatt is megbonthassák. Hogy az osztályfőnöki munkát itt ugyanúgy külön díjazzák, mint a normál nappali okta­tásban. Hogy vegyék figye­lembe, építsék be a tantervbe a felnőttek ismereteit: ne ugyanazt tanítsák nekik, amit a kisiskolásoknak. A tantár­gyakat ne elkülönítve, hanem egységesen közvetítsék. Ez utóbbi viszont művelt, széles látókörű pedagógusokat kíván. Hogy fordítsanak figyelmet a szókincsgyarapításra, a he­lyes mondatalkotásra, az ér­telmi megragadásra, az érthe­tőségre. S a feínőttpedagógiá- fa: hiszen egyenrangú, érett embereket oktatnak. (A sejcei kőbányában például robbantó­mestereket, bányamestereket.) Hogy az előadást mindinkább váltsa fel a beszélgetés; a tan­termet a könyvtárak, klub­szobák. „Valószínű, hogy így a min­dennapi iskolától elszakad a felnőttoktatás. Nekünk, idő­sebbeknek már nem lenne könnyű az átállás. De mire ezekből az elgondolásokból valóság lesz, helyünket lendü­letes fiatalok foglalják el” — így zárja pályaművét, amely- lyel a felnőttoktatás témakö­rében meghirdetett országos pályázaton, a II- kategóriában megosztott második díjat nyert: az első díjat ugyanis nem adták ki e kategóriában. („... Tavaly vizsgázott az ezredik nyolcadikosunk: az Ezer színű Magyarország cí­mű könyvet kapta, hogy érezze, a mi hazánk tény­leg ezerszínű.”) Korunkban, a gyors fejlő­désben a dolgozó embernek, legyen segédmunkás, orvos, szakmunkás, technikus, tiszt­viselő, folyton képeznie kell magát, hogy lépést tartson a változással, hogy eleget tud­jon tenni munkájában a nö­vekvő igényeknek, hogy újból s újból megfeleljen' az újabb s újabb követelményeknek. De ezen túl, a szocialista tár­sadalom azért sem tűrheti az iskolázatlanságot, mert tagjai­nak a társadalmi tájékozott­sághoz, a világ dolgaiban, vál­tozásaiban való eligazodáshoz birtokolniuk kell legalább az alapfokú műveltséget, iskolá­zottságot. Ezért sem nyugod­hatunk bele az, általános is­kolai lemorzsolódásba — azért is kell mindenhol fejleszteni a dolgozók általános iskoláit: ahogy Vácott tették. S mint minden iskolának, a dolgozók általános iskolájá­nak is legnemesebb törekvése, célja: „...hogy a megismert fogalmak, tartalmak beépülje­nek a tanulók egyéniségébe, tehát a végzettség megszerzé­se, a tudás elérése mellett a teljesebb emberségért is ta­nuljanak.” Padányi Anna TAPIOSZECSO Tartalmas téli esték Gazdag programmal várják a hosszú téli estéken a tápió- szecsőieket a Damjanich mű­velődési házban. Ma, vasár­nap a Röpülj páva kör tart­ja összejövetelét. Hétfőn az ifiúsági akadémia keretéiben Végh Kálmán tart előadást A munka és a művelődés sze­repe a tudományos és tech­nikai forradalomban címmel. Még ebben a hónapban meg­rendezik a mar hagyományos Páros bátyus bált a házaspá­rok részére. Az ifjúsági (klub­ban játékos vetélkedőt ren­deznek Farkas Árpád bűvész közreműködésével. Az Állami Déryné Színház pedig Szigli­geti: Szökött katona című ze­nés színművével szerepel Tá- piószecsőn. Változatos program Változatos programot ígér a jövő hétre a szentendrei József Attila Művelődési Köz­pont. Hétfőn és kedden a háztartási kisgépek helyes ke­zeléséről rendeznek bemuta­tót és szaktanácsadást. Ked­den az ifjúsági klubban Che Guevararól hallanak elő­adást az érdeklődők. Pénte­ken két zenei előadást is rendeznek. A klasszikus zene kedvelői Haydn magyaror­szági éveivel ismerkedhet­nek Kovács Lajos előadásá­ban. Nagy István emlékkiállítás A Magyar Nemzeti Galéria, a Dabasi Járási Hivatal, vala­mint a Nagy István képző- művészeti csoport tagjai, szü­letésének 100. évfordulója al­kalmából Nagy István alko­tásaiból rendeznek emlékki­állítást. A tárlat megnyitására ja­nuár 26-án, délután 14 órakor kerül sor, a Dabasi Járási Hivatal dísztermében. Meg­nyitó beszédet mond dr. Solymár István, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató­helyettese. Új formában a Művészet Szombaton a Magyar Sajtó Házában számoltak be az új­ságíróknak az újjáalakult Művészet című folyóirat cél­kitűzéseiről. Rideg Gábor fe­lelős szerkesztő elmondotta: januártól a folyóirat új for­mában jelenik meg. Az eddigi fekete-fehér rep­rodukciók mellett az eredeti alkotás hatását megközelítő, több színű illusztrációk gaz­dagítják a lapot. A színeskép­anyag ellenére a lap a jövő­ben is változatlan áron vásá­rolható meg, fizethető elő. Felavatták Madách Imre szobrát Madách Imre születésének 150. évfordulója alkalmából szombaton a Margitszigeten ünnepélyes külsőségek között avatták fel a drámaköltő szob­rát. A bensőséges aktuson Ső­tér István akadémikus, az MTA Irodalomtudományi Intézeté­nek igazgatója méltatta Ma­dách munkásságát, életművé­nek, s Az ember tragédiájánál? mondanivalóját. Viít Tibor szobrászművész alkotását — amely Madách ülő alakját ábrázolja — a szigeten lévő kolostorromok közelében helyezték eL UJ DIÁKOTTHONOK Egyetemisták segítik az építést Legutóbb a megyei diákpar­lamenten esett szó Pest me­gye kollégiumi ellátottságáról: a diákok és a KISZ-vezetők egyaránt elmondták: további kollégiumi helyek­re lenne szükség, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását hathatósan segítsék. Azóta a Pest megyei Tanács elkészí­tette kollégiumfejlesztési ter­vét. Középiskolai kollégium eb­ben az ötévés tervben, tehát 1975-dg csak két helyen, Ceg­léden és Vácott épül. A ceglé­di középiskolai kollégium épí­tését a közelmúltban már meg­kezdték, a váci építésének anyagi feltételeit biztosították, és hamarosan megkötik a ki­vitelezővel a szerződést A vá­ci építkezés szükségessé teszi, hogy már idén nyáron megyei építőtábort szervezzenek Vá­cott. Régi gond Pest megyében az általános iskolai diákottho­nok építése is. A tanács 1985- ig elkészítette a tanyasi isko­lák körzetesítésének tervét, és ezzel kapcsolatos kollégiumok létesítését is tervbe vette. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem KISZ-szervezete már korábban felajánlotta, hogy egy kollégiumot a tanyai kis­diákok részére társadalmi munkában felépít. Újabb aján­lat is érkezett a megyei ta­nácshoz: a Budapesti Orvosi Egye­tem és a Műszaki Egye­tem hallgatói Jászkaraje­nőn építenek fel egy 50 személyes, általános isko­lai diákotthont, előreláthatólag 1974-ig. A nemrég átadott vasadi diák­otthont és iskolát pedig 1975- ig korszerűsítik: tornatermet kapnak 1975-dg a vasadi kis­diákok. , A. É. Hangverseny Da bason Ma, Vasárnap délelőtt fél tizenegykor A menüettől a valcerig címmel az Országos Filharmónia ifjúsági bérlet- sorozatának keretében hang­versenyt rendeznek a járási tanács dísztermében. Közre­működik a Musica Humana kamarazenekar. Műsorvezető: Lukin László. Emlékpark Szeri-pusztán Dr. Trogmayer Ottó régész rányításával negyedik éve foly­tatnak ásatásokat a sövényházi Árpád ligetben, az egykori szeri monostor romjainak fel­tárására. Anonymus feljegy­zései szerint a honfoglalás idő­szakában itt a Szeri-pusztán osztották fel az új hazát a törzsek között és később e te­rületen Ond vezér leszárma­zottai, a Bor-Kólán nemzet­ség tagjai építettek templomot. A mai Árpád liget negyven- holdas környéke már védett terület. A tervek szerint nem­zeti emlékparknak rendezik be a környéket, amelynek része lesz a feltárt szeri monostor maradványa. Honthy Hanna nyolcvanéves H ügel Hajnalka 1893. február 21-én nyomdász csa­ládban született. És 1973. február 21-én lesz nyolcvanéves — Honthy Hanna. Kislány korá­ban került az Operaház tánckarába és még ak­kor is kislány volt, amikor első szerződését kapta a Népoperába. Hajnal Hajnalka volt az első művész­neve. Onnan Debrecenbe, majd Pozsonyba került s már akkor vetélkedtek érte a színigazgatók. A fővá­ros vonzásának azonban 6 se tudott ellenállni. Az ak- kor már Honthy Hanna néven szereplő fiatal színész­nő végigjátszotta, énekelte, táncolta a budapesti szín­házak javát. Nagy szerepeinek, fényes sikereinek fel­sorolásához könyv kellene. Neve kitörölhetetlenül ösz- szefonódott a magyar könnyűzenei műfaj történetével. Honthy Hanna ma Budán lakik, a Deres utca 9. alatti villában, amelyet 1957-ben ő építtetett. Szeré­nyen, csendesen él, mint ahogyan világéletében. Ked­venc szórakozása a romi. Remek háziasszony. Lakása tele a gazdag múltú színész emlékeivel. Könyvtár, színlapok, festmények. Kitüntetések. Érdemes, majd kiváló művész lett, Kossuth-díjat, Munka Érdemrend arany fokozatot kapott. A legnagyobb jutalmat az élet­től kapta, hiszen van-e nagyobb diadala egy színész­nőnek, mint hogy nyolcvanéves korában is fellép? , Reméljük, még sokáig fogjuk látni, hallani civil­ben és színpadon az örök Csárdáskirálynőt, a magyar operettek örökös primadonnáját. Sz. D. Az olvasó bizonyára is­meri Tímár Mihályt, az aranyembert. Az Al-Du­nán megbúvó egykori Sen­ki-szigetének urát, aki gyermekkorunk kedvenc Jókai-hőseként segített el­űzni a hosszú téli esték unalmát. Én most egy mai arany- embert szeretnék bemu­tatni írásomban. A neve: dr. Petrik Béla, foglalkozá­sa férfiszabó — és sziget­tulajdonos. Az ö Senki-szi­getét Szürkőnek hívják és nem az Al-Dunán, ha­nem a Dunakanyarban fekszik. Dunakeszi és Szi­getmonostor között. Jogszabálysértések Ha el akarunk igazodni a ntegy két kilóra hízott ak­tatömegben, javaslom, kezd­jük a legelején: 1886-nál, amikor is a császári és kirá­lyi hatóságok feltérképezték a magyar Dunát. A Szentendrei­sziget déli partjánál, Horány- tól egy kődobásnyira apró szigetet találtak. Területe mindössze 322 négyszögöl volt, néhány évtizede rakódhatott le a vén folyam hordalékából. A csekély aranykorona-érté­kű, legelőnek regisztrált szi­getecske felfedezésekor már magántulajdonban volt. Ötvenöt évvel később, 1941- ben ismét felmérték a Szürkő- szigetet és kiderült, hogy te­rülete időközben 1 kát. hold 1250 négyszögölre növekedett. Ismét elszaladt 15 esztendő, s 1956. augusztus 15-én a Szürkő sziget gazdát cserélt: új tulajdonosa dr. Petrik Béla budapesti lakos lett. És ezzel megkezdődött a jogszabály- sértések sorozata... Dr. Petrik Béla a Szigetmo­nostori Községi Tanácstól kérte a sziget megvásárlá­sát. Ott azonban természete­sen elutasították, mivel a sziget területe jóval nagyobb az előzetes kérelemben fel­tüntetett 1 kh 1250 négyszög­ölnél, amelyet fűzfavessző ki­termelésére maga kívánt hasz­nosítani. Az akkori Szent­endrei Járási Tanács vb me­zőgazdasági osztályának ille­tékese viszont ezt nem tudva, a beadványában magát okle­veles közgazdásznak nevező, valójában belvárosi szabókis­iparosnak minden további nélkül megadta a kért jóvá­hagyást Ennek birtokában 1956. augusztus 15-i dátum­mal megkötötte az adás-vételi szerződést F. Miklós buda­pesti lakossal, mint eladóval. A szerződésben gondosan mellőzték a terület nagysá­gának feltüntetését. Néhány hónap múlva, 1957. január 11-én Petrik benyúj­totta az adás-vételi szerző­dést a Szentendrei Járási Ta­nács vb mezőgazdasági osz­tályának jóváhagyásra, ami a 614—Sz—15/1957. sz. hatá­rozattal- megtörtént. Az irat január 19-én átkerült a te­lekkönyvi hatósághoz, ahol még aznap végrehajtották a telekkönyvi bejegyzést Csodálatos földszaporulat — önnek látnia kellett, hogy a sziget a valóságban sokkal nagyobb a telekkönyvben feltüntetett 1 kh 1250 négy­szögölnél. Miért nem méret­ték fel az adás-vétel előtt? Dr. Petrik Béla nem is pró­bál tiltakozni: — Mindannyian tudtuk — az eladók is —, hogy a szi­get nagyobb. Csakhát — a fel­mérés sokba kerül. Nem akar­tunk erre is költeni. — Érdekes. Alig néhány hó­nappal a telekkönyvi átírás után már nem voltak ilyen aggályai. Háromezer forintot fizetett a felmérésért, ame­lyet H. István, az Állami Földmérésügyi és Térképé­szeti Hivatal főmérnöke vég­zett el. — Kérem, én a pénztárba fizettem be a pénzt. H. Ist­vánt nem is ismertem. Nem emlékszem ilyen névre... — Segítek: H. István volt az, aki 1958. január 7-i meg­keresésében arra kérte a Szentendrei Járásbíróság — mint telekkönyvi hatóság — illetékesét, hogy „az 1219 helyrajzi számú sziget terüle­tét: 1 kh 1250 négyszögölről szíveskedjék a jelenleg he­lyes 8 kh 976 négyszögölre ()!) helyesbíteni, ennek megtör­téntéről az érdekelteknek végzési értesítést kiküldeni.” A helyesbítés január 11-én megtörtént, s erről dr. Petrik Bélát és H. Istvánt értesítet­ték. — így válhatott ön — most már papíron is — egyedüli tu­lajdonosává egy több mint 8 és fél holdas szigetnek! Csak­nem tíz évvel azután, hogy a 13 100/1948. Korm. sz. rendelet, majd az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 33 100/1948. FM. sz. rendelet 8. §. (1) bekez­dése a magántulajdonba meg­szerezhető földterület nagysá­gát maximálisan 2 katasztrális holdra korlátozta! Továbbá ki. lene évvel az alkotmányunk­ról szóló, 1949. évi XX. törvény hatályba lépése után, amely­nek 6. §-a a folyóvizeket, a csatornákat és természetes ta­vakat, ezeknek medrét, vala­mint a folyóvizek elhagyott medrét és a folyóvízben újon­nan keletkezett szigeteket az állam szocialista tulajdonává tette. — Nem tudtam, kérem, hogy az állami tulajdonjog a Szürkő szigetre is vonatkozik. — Úgy gondolta, hogy a törvények az egész Magyar Népköztársaságban érvénye­sek — kivéve a Szürkő szige­tet? — Azt gondoltam, hogy az állam tulajdonjoga csak az ezután — újonnan — keletke­ző szigetekre vonatkozik. — Figyelemre méltó elgon­dolás ; nekem is van egy. Ami­kor ön 1956 augusztusában a szigetet megvette, majd 1957- ben a nevére íratta, a sziget területe 1 katasztrális hold és 1250 négyszögöl volt a telek­könyv szerint. Másfél év alatt, 1958 januárjáig — amikor is a térmértéket a telekkönyvben helyesbítették — a sziget terü­lete 8 kát. holdra és 976 négy­szögölre növekedett. Mivel mindez több évvel az alkot-1 1 ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom