Pest Megyi Hírlap, 1973. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-21 / 17. szám

1973 JANUÁR ZU VASÁRNAP ál táti KjLuiap J ' \ Szakítás a „középkorra!” CSODÁK NINCSENEK a gazdasági életben. Még ha sokan reménykednek is benne. Tettek vannak, ke­mény törvények, amelyeket áthágni büntetlenül nem le­het Napjainkban gazdálkod­ni annyi, mint — elsősorban — szervezni. Naponta átla­gosan 6300 menetrendszerű jferatot indít a Volán 20. sz. Vállalata. Az érdi, a sziget­halmi, a monori, a gödöllői, a váci, a zsámbéki főnök­ség, a ceglédi önálló fő­nökség, a szentendrei kiren­deltség tevékenységének összehangolása, a műszaki karbantartás és javítás nö­vekvő követelményeinek teljesítése feltételezi a ma­gasabb fokú szervezettséget E feltételezés több tekintet­ben azonban még csupán óhaj, mégis, a vállalat veze­tői nem csodákat akartak, hanem reálisan szabták meg az üzem- és munkaszerve­zési teendőket A többi kö­zött megkezdték a hármas tagoltságé járatbontás — azaz az elővárosi, a környé­ki és a távolsági — rend­szerbe foglalását, a vezény­lési sémák felülvizsgálatát, az anyaggazdálkodási tevé­kenység elemzését Céljuk az volt, hogy ne egy-egy idegszálat helyezzenek bonc­kés alá, hanem magát az ideggócot; ha annak műkö­dése tökéletesedik, az ideg­szálak reagálása is jobb lesz. ' Az üzem- és munkaszerve­zés a párt Központi Bizott­sága 1971 decemberi ülése óta „napirenden van”, de ténylegesen még nem sok történt. Vagy azt csinálták — szemben az említett pél­dával —, hogy mindent ösz- szemarkoltak, s végül is megrettentek a teendők sú­lyától, vagy azt, hogy apró- cseprő, egyébként is meg­oldásra váró feladatokra fogták rá: ez az üzem- és munkaszervezés. Mintegy bizonyítva, már a teendők értelmezésében szembetű- nőek a különbségek, hát még a nekigyűrkőzésben! a való Állapotokat fogalmazta meg a párt Köz­ponti Bizottsága 1972 no­vemberi ülésén elhangzott zárszavában Kádár János, amikor a többi között hang­súlyozta: „Az irányítási rendszer nélkülözhetetlen része a közvetlen üzemi irá­nyítás és munkaszervezés. És e tekintetben a ,közép­korban élünk’. Mutassuk meg, hogy az üzemszerve­zést meg tudjuk becsülete­sen oldani, mert enélkül sántítani fogunk.” Nincs szó arról, hogy semmi nem történt, hiszen például a Váci Kötöttárugyárban a re­konstrukció programja szo­rosan az üzem- és munka- szervezés szolgálatában áll, s ahhaz jól illeszkedik a pártszervezet intézkedési terve. A Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár egyike a Köny- nyűipari Minisztérium által mintaszervezésre kijelölt üzemeknek, s a teljes nagy- vállalatot átfogó elemzés­hez — főként most, a Gyap-. júmosó- és Szövőgyár beol­vadása után — több idő kell. Nem ülnek ölbe tett kézzel azonban addig sem a kistar- csai gyáregységben, ahol összegezték a rövid távon hasznosítható szervezési tar­talékokat — például éssze­rűbb munkaerő-átcsoporto­sítás —, s- neki is láttak fel­tárásuknak. MEGISMÉTELJÜK: nincs szó arról, hogy semmi nem történt, ám jóval kevesebb, mint lehetett, kellett volna. Különösen igaz ez a nagy- vállalatok és gyáregységeik esetében, ahol az irányítá­si módszerek valóban a „kö­zépkort” idézik, hiszen a vállalati központok féltéke­nyen őrzik hatáskörüket, a távolból dirigálják a dekád- terveket, a termékváltáso­kat, függetlenül attól, hogy a gyáregységben az adott időszakban mi a tényleges helyzet. Ezek a cégek is ké­szítettek ugyan üzem- és munkaszervezési intézkedési tervet, de legjobb esetben is úgy, hogy a már végle­ges formába öntött elkép­zeléseket küldték ki a gyár­egységekhez ,.. megvitatás­ra. Régi sóhaj, hogy elindul valami központi akaratból, de mire eljut a címzettek­hez, a szülőanyja sem is­mer rá. Mintha eddig ez történt volna az üzem- és munkaszervezési feladatok­kal is, túlságosan bízva abban, majdcsak mindenütt megértik, mi a teendő. Ezért érzik most az irányító szer­vek sűrűn Sziszüphosznak magukat, mert annyiféle, s egymással ellenkező válla­lati elképzelést kellene tisz­tázniuk, rendbe tenniük. Vé­gül is beigazolódni látszik, hogy a vállalati irányítás, a belső szervezet — bár már több mint öt esztendő telt el — még mindig úgy műkö­dik, mintha a gazdasági re­formot be sem vezették vol­na! Ez a merevség, a válto­zásokkal szembeni ellenállás a legfőbb oka annak, hogy gazdasági életünkben átme­netileg felemás alkatré­szekből tevődik össze az irányítás szerkezete. Mo­dem, korszerű részegységek, megbízhatóan működő fő­darabok, tengelyek, fogas­kerekek mellett ott lelni a fabunkót, a faekét is, egyéb, múzeumba illő dolgokról nem beszélve. BARHONNÉT nézzük IS, AZT LATJUK, hogy a vállalatok többsége — sze­rencsére vannak kivételek, s érdekes, de érthető módon ezek másban is jó példát szolgáltatnak — azért nem emeli első helyre az üzem- és munkaszervezési teendő­ket, mert elboldogul a régi módon is, termékei úgy- ahogy elkelnek, nyeresége meglehetős, a fejlesztési alapból futja a legszüksé­gesebbre. Még nem ismerik fel, nem látják be, hogy lá­buk alatt mozdulóban a ta­laj, s ami most elég, az hol­napra nagyon kevés lesz. Hosszú távra tervezni, ma már csak úgy lehet, ha a korszerű irányítás és szer­vezés szolgáltatja a hátteret. A vállalatok napjainkban megkezdték újabb középtávú tervük készítését. Ha azt akarják, hogy az több le­gyen, mint papír, akkor a tervkészítéssel egy időben a „középkorral” is szakítaniuk kell. Mészáros Ottó Önként vállalt szolgálat MUNKÁK ÉS MINDENNAPOK Persze a fűrészgép zaja mellett nem nagyon lehet ész­lelni a külvilág zaját. A fényt vette észre. Ejnye, mi vilá­gíthat annyira, meg kellene nézni! Talán gondolt arra is, hogy ilyen vibra parázs­színeket csak a tűz tud a le­vegőbe festeni. Leállította a gépet, és átgyalogolt a har­madik ház udvarára, ahol középen megpillantotta az égő olajkályhát. Még a szo­bában gyulladt ki — mondták neki —, de a házigazdának volt annyi lélekjelenléte, hogy hamarjában kihúzkod­ta az udvarra, nehogy na­gyobb baj essen. De már az udvaron is folyt belőle az olaj, a szomszéd ház fala felé kígyózott. Fele se tréfa, ro­hant vissza a TÜZÉP-telepre, eszébe sem jutott a fűrész­gép, leakasztotta a poroltót, s szaladt vissza oltani, ne­hogy felrobbanjon a kályha. Másnap aztán azt hitte rosszat tett. Odaállt a TÜZÉP veze­tőjéhez, elmesélte az esetet, meg azt is, hogy elhasználta a poroltókészüléket. A főnök csak mosolygott. — Jól tette, Béla bácsi! Így aztán megnyugodott. A történet jelkép is. Egy olyan ember tetteinek jelké­pe, aki mindenáron segíteni akar, s ezt önként is vállalta. Igaz, annak már lassan húsz esztendeje. Ennyi idő alatt történt egy és más. A Budapest környéki TÜ­ZÉP Vállalat abonyi telepén dolgozik Bugyi Béla áruki­adó. Húsz esztendeje már an­nak is, hogy először belépett a telepre. Azóta a szabad ég alatt dolgozik, ajtók, ablakke­retek, farakások között. Át­veszi a számla egyik példá­nyát, aztán kiadja az árut. Kesztyűt még télen sem visel, ami a városi ember számára kisebb fajta csodának számít. — Nem könnyű munka ez, főként pedig sokrétű, ahogy mondani szokták. Ha mészért, vagy cementért jönnek, segí­teni kell felrakni a kerékpár­ra, ha áru érkezik a telepre, ott kell lenni a lerakodásnál. Fizikailag nagyon kimerítő, aztán meg sokszor türelmet­lenek a vevők; az egyetlen, amit tehetek, hogy visszafoj­tom az indulataimat. A mun­kát mindennap fél ötkor fe­(Ékes János felvétele) jezem be, de nem megyek mindjárt haza, hanem itt ma­radok a telepen fűrészelni. Ha szolgálatba kell mennem, hát azután jövök vissza fát vágni. Muszáj a fizetésemhez kicsit hozzákeresni! Abonyban született, öten voltak testvérek. Bugyi Béla gazdasági cseléd, majd nap­számos volt a háború előtt, öt esztendeig meg az abonyi Bán Sándor fakereskedőnél szol­gált mint árukiadó, később mint kocsis. Volt egy olyan el­képzelése — úgy mondja — gyerekfejjel, hogy ipart ta­nul, kovács-, vagy pékinas szeretett volna lenni. De ne­héz körülmények között éltek, nem telt a taníttatásra. — Karácsony másnapján jöt­tem ki ide a telepre. Ahogy elhaladok a Kossuth vendéglő mellett — mindjárt itt kint, a sarkon —, kiszól nekem az üz­letvezető: Béla gyere, intéz­kedjél, mert betörtek a rak­tárba. Már előzőleg beszólt az érsre is, de onnan még nem érkeztek meg. Amíg a körzeti megbízott be nem futott, biz­tosítottam a helyszínt. Aztán kijöttek Ceglédről is, a kapi­tányságról, azokhoz odalép­tem, és elmondtam nekik, ki­ket lehetne megnézni ebben az ügyben. 1952-ben toborozták a segéd­rendőröket. Bugyi Bélát nem hívták, de ő kiokoskodta ma­gában, hogy csakugyan szük­ség van emberekre, akik segí­tenek a hivatásos rendőrök­mány kibocsátása után tör­tént, az újonnan keletkezett szigetrész tehát mindenképpen az államot illeti meg. Ehhez a változathoz mit szól? Petrik úr rövid tűnődés után úgy dönt, hogy nem hallotta a kérdést. Nos, akkor beszéljünk más­ról. Például az adózásról. Ez sem érdektelen. Add: 82 forint Ismeretes, hogy 1971-ig me­zőgazdasági jövedelemadót nem a föld fekvése, hanem a tulajdonos lakóhelye szerint illetékes tanácsnál kellett fi­zetni. Petrik úr esetében ez a Budapest, V. kerületi Tanács vb-adóhivatalát jelentette. Itt élvezett a Szürkő szigeti aranyember 9 évig — 1959-től 1968-ig — adómentességet! Mezőgazdasági jövedelemadót ez idő alatt egyáltalán nem, földadót is csupán 32—34 ki­logramm búzát, illetve — 1967- ben — 82 forintot fizetett. Miért is vetettek volna ki rá többet, amikor adóbevallásá­ban a szigetet rét és legelő művelési ágba tartozó, ala­csony aranykorona értékű te­rületnek tüntette fel?! — Honnan vette a 0,10 aranykorona értéket? — Felfelé kerekítettem a Szigetmonostori Községi Ta­nácstól 1957-ben kapott felvi­lágosítást, mely 0,06 aranyko­ronáról szólt. — Ügy tudom, az 1961. évi földrendezés végrehajtásakor a Földrendező Bizottság a való­ságnak megfelelő művelési ágakba — erdő. szántó, rét ka­tegóriába — sorolta a szigetet, és összesen 69,71 aranykoroná­ra értékelte. Miért nem ezt írta az adóbeval’ásába? — Mert ezt a papírt kaptam 1962 tavaszán, a földrendezést követően. Különös földrendezés Sárgult papírt mutat, a Szent­endrei Járási Tanács VB 6756/1962. B. Sz. 5. sz. határo­zatát, rajta a művelési ágak­nak a valóságtól eltérő adatai és az alábbi szöveg: „A föld- rendezési eljárás során megál­lapítást nyert, hogy a rendel­kező részben megjelölt ingat­lan tulajdonosa egyéni gaz­dálkodó, ezért az 1959. évi 24. sz. tvr. 13. §-ának (1) bekezdé­sében foglaltak szerint a Földrendező Bizottság a sző­lő, gyümölcs, málna művelési ágú ingatlanát új helyrajzi számmal helyén hagyta”. Az aranykorona-értékről egy szó sem esik. Az okmányt a Szent­endrei Járási Tanács VB akko­ri elnökhelyettesének saját­kezű aláírása hitelesíti. Mindezekből csupán alábbi apróságok nem stimmelnek: dr. Petrik Béla fővárosi férfi­szabó soha nem volt egyéni gazdálkodó; a sziget még jó­indulattal sem nevezhető „sző­lő, gyümölcs, málna művelési ágú ingatlannak”, és semmi­képpen sem lett volna szabad „helyén hagyni”. A sziget na­gyobb része — 5 kát. hold 302 négyszögöl — ugyanis 4. osz­tályú erdő, amit az 1961-ben kibocsátott, VII. sz. erdőtör­vény értelmében — mint 1 katasztrális holdat meghaladó erdőterületet — egyéni tulaj­donosa köteles lett volna a ter­melőszövetkezetnek vagy az állami erdőgazdaságnak bérbe adni. Ha előbb nem, legalább az erdőtörvény végrehajtásá­ra létrehívott külön bizottság intézkedésére. 1964-ben! Hogyan történt, hogy nem, Szürkő sziget kimaradt a bér­beadási kötelezettségből... Három évvel később pedig, amikor megjelent az 1967. évi IV. sz. földjogi tprvény, amely kimondta, hogy az egyéni tu­lajdonosoktól bérelt erdőterü­leteket az államnak meg kell váltania, Szürkő sziget megint csak kimaradt. Világos: ahol nincs bérelt erdő, ott nincs mit megváltani... Öíven víkendtelek Ezekután takaros víkendhá- zat épített, méghozzá — okul­va az 1965. évi Szentendrei­szigeti árvíz tanulságaiból — kétszinteset: alul van a beton­ba ágyazott kamra, felül a la­kószoba. Aztán kiválasztott ötven (!) — saját megfogal­mazása szerint: — „rendes embert”, és öt évtől „életfogy­tig” terjedő időre, kinek ho­gyan, használatba adta a szi­get egy-egy darabkáját. A vi­lágért sem parcellákat, hiszen a parcellázáshoz megosztási terv szükséges, ami pénzbe is kerül, meg hatósági jóváha­gyást is igényel, hanem úgy­nevezett eszmei hányadokra osztotta a szigetet. Egy-egy ilyen eszmei hányad „tulajdo­nosa” a víkendtelek használa­ta fejében köteles a szerző­désben rögzített feltételeknek megfelelően, bizonyos mennyi­ségű fát, mogyoróbokrot ültet­ni, utat készíteni, gazt irtani, egyszóval, a sziget rendben- tartásában segíteni. Hogyan, hogy nem, az ötven „rendes ember” jórészt jól kereső ön­álló kisiparosok, ügyvédek, mérnökök, minisztériumi osz­tályvezetők köréből verbúvá- lódott. • Az eszmei hányadok bir*o­kosai aztán építkezni kezdte" Röpke négy-öt év alatt 31 ví- kendház épült a szigeten, eb­ből három: építési engedély­ivel. A többi csak úgy. A 31 víkendház-tulajdonos közül hatan — köztük Petrik Béla — házadót is fizetnek. A töb­biek csak víkendeznek. Ám az építkezésekhez hely is kel­lett. Az „eszmei tulajdonosok” tehát szépen kiirtották az út­jukban levő fákat. Természe­tesen hatósági engedély nél­kül ... Hála Petrik úr szorgalmá­nak és a haszonbérleti szerző­dések kikötéseinek, a sziget időközben — szaknyelven szólva — teljesen beerdősült. A baj csak az, hogy Petrik úr ezt elfelejtette a járási föld­hivatalnál '/ bejelenteni. így esett, hogy ott a Sziget egé­szen a közelmúltig úgy szere­pelt a nyilvántartásokban, mint semmire sem hasznosí­tott külterület: Kiserdő-dűlő 087 helyrajzi szám alatt. És ez lett Perik úr veszte ... Tizennégy parcella Történt ugyanis, hogy Pet­rik Béla 14 parcellát el akart adni a szigetből. Vevőt találni nem volt nehéz, a sziget ár­nyas erdeje, lapályos partja, a a Duna fürdésre és evezésre egyaránt kitűnő itteni szaka­sza vonzotta az érdeklődőket. El is készült a 14 adás-vételi szerződés, amit aztán rendre- sorra beterjesztettek a Járási Földhivatalhoz. És itt történt a haj: az illetékes fennakadt az egyik. 50 négyszögölről szóló adás-vételi szerződésen. Ki vesz ötven négyszögölet a Kis­erdő-dűlőben, eT külterületen? És, ha megveszi, mi célból? Előbb írásban érdeklődött a Szigetmonostori Községi Ta­nácsnál a külterület távlati fejlesztési terveiről, majd sze­mélyesen is kiment, hogy kö­rülnézzen. Így derült ki, hogy a Kiserdő-dűlő 087: Szürkö- szigettel azonos, az pedig tu­lajdonképpen erdő művelési ágú terület, mégpedig akkora, amekkora — fennálló törvé­nyeink értelmében — magán- személy tulajdonában nem le­het. A látogatást hatósági intéz­kedés követte,, és olyan értel­mű határozat, hogy a sziget­monostori 087-es számú ingat­lanból 6 kh. 1326 négyszögö­let — vagyis az 1 kh. 1250 négyszögöl, és a sziget valódi területe közötti különbséget — állami tulajdonba veszik. A Szigetmonostori Községi Ta­nács vb pedig 563/1972. sz. ha­tározatában építési tilalmat rendelt el a szigeten és meg­tiltotta a jogtalan tulajdonosi és használati ügyek lebonyolí­tását. Az elsőfokú határozat ellen dr. Petrik Béla a Pest megvei Földhivatalhoz fellebbezett. Az pedig , másodfokú határo­zatában helybenhagyta az el­sőfokú döntést, elrendelte a sziget megosztását állami és magánterületre. semmisnek nyilvánította a haszonbérleti szerződéseket, és javasolta az erdőrendezési eljárás lefoly­tatását. A határozat ellen fellebezés- nek helye nincs, ám megpana­szolni, végrehajtását hosszabb- rövidebb ideig ezzel is elodáz­ni — lehet. Én nem próbálkoznék vele Petrik úr helyében ... Nyíri Éva (A címfotó dr.. Földes Lajos felvétele) nek. Jelentkezett, elbeszélget­tek vele, aztán próbaidőre fel­vették. Előírás szerint letöltöt­te a próbaidőt, megfelelt, állo­mányba vették. Az, persze, már részletkérdés, hogy közben el­törölték a segédrendőri titu­lust és az önkéntes rendőr el­nevezés lett a helyes. Mint em­lítettük. ez húsz éve történt. — Havi tizenhat óra szolgá­lat volt előírva, de hányszor előfordult, hogy jöttek értem, segíteni kell valahol. Így az­tán nem volt ritkaság, hogy havonta harminc, sőt, negyven órát voltam szolgálatban. Az már eleve elképzelhető, hogy az önkéntes rendőr szá­mára nincsenek olyan naptári megkülönböztetések. hogy szombat vagy vasárnap. Csak szolgálat van. önként vállalt szolgálat. Ebbe aztán sok min-» den beletartozik. — Sokszor veszünk részt or­szágúti ellenőrzésben, jármű­veket állítunk le, igazoltatjuk a vezetőt. Éjszakánként fontos feladat az üzlethálózat, a nyil­vános helyek, üzemek ellenőr­zése. Van úgy, hogy a körzeti megbízottal megy egy önkén­tes rendőr, de legtöbbször két önkéntes együtt indul mun­kára. Jó magam sokszor mű­ködtem közre baleseteknél. Itt kint, a cukrászda előtt, gya­kori a baleset. Mindjárt jönnek ide hozzám a telepre, hogj; siessek, nagy szükség van rám. Legutóbb éppen leltározás köz­ben voltam, aztán azonmód meszes ruhában mentem intéz­kedni. Más alkalommal pedig éppen az állomáson voltam, egy TÜZÉP-es szállítmány ér­kezését megérdeklődni. Oda­súgja nekem a málházó — mert őt is jól ismertem —, hogy nézzek be a Hári borozó­ba, van ott egy ember, aki fék­telenül költekezik reggel óta, mindenkinek fizet, aki csak be­teszi a lábát. Bementünk mind­ketten, megmutatja az embert, hohiá, ezt én ismerem, mond­tam neki. Egy héttel azelőtt igazoltattam a Kossuthban. Nincs ezzel semmi baj, csak most kapott fizetést! Azért be­szóltam az őrsre, hogy jöjjön ki egy rendőr... Vonatra tet­tük azt az embert, lelkére kö­töttük, hogy menjen haza szé­pen, de a keresetével együtt, őszintén mondhatom, hogy szinte mindenkit ismerek. Sséct Boté« csak idekívánko­zik az, ami már igen sokszor előfordult. Abonyiak is, meg vidékiek is gyakran keresnek egy utcát, vagy egy személyt Legtöbbször a kocsisoktól ér­deklődnek, de hát azok sem ismerhetnek mindenkit. Így az­tán felültetik az érdeklődőt a bakra, magúk mellé, beviszik a telepre és Bugyi Béla elé ál­lítják, aki ismer minden ut­cát, minden embert. Ennek pedig már híre van. Húsz esztendeje párttag, a még előbb, 1946-ban lépett be a szakszervezetbe. A munka­helyén ő a szakszervezeti bi­zalmi, másfelől pedig a községi pártbizottság és a pártvezető­ség tagja. Annak is lassan he­tedik éve lesz, hogy bírósági ülnök a ceglédi járásbíróságon. Minden esztendőben egy hóna­pot kell ott töltenie. 1964-ben megkapta a Közbiztonsági Ér­demrend ezüst fokozatát, az­után a tíz- és tizenöt éves szol­gálat után járó érmeket. A pénz- és tárgyjutalmak szá­mát. valamint az oklevelekét már nem is tudja fejből meg­mondani. Óhatatlanul szó esik a csa­ládról is. a családi életről, amelyre bizony túl sok idő nem marad. — Nehéz, nem mondom, de el lehet mindent úgy rendezni, hogy otthon ne érezzék meg, Az tény, hogy szórakozásra sok lehetőség nincsen, mert nagyon le vagyok kötve. Min­dig azt mondom, ha már el­vállaltam egy feladatot hát valóban legyek is gondozója, lássák az emberek, hogy ezt is csinálja valaki. Próbálok én is eleget tenni minden funkcióm­nak, meg a többiek is, a beosz­tottaim. Fehér Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom