Pest Megyi Hírlap, 1972. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

2 "áK/CirSap 1972. NOVEMBER 1., SZERDA FÓKUSZ Miért mondott le a chilei kormány? A MAGÄNFUVAROZ0K, a kiskereskedők és néhány más szakma immár harmadik hete tartó törvénytelen sztrájkja több mint hárommilliárd es­cudo kárt okozott Chilének, és egyre nehezebb feladatok elé állítja a Népi Egység kor­mányát. Silva Henriques, Santiago érseke az ország törvényesen választott kormánya támoga­tására szólította fel hívőit. SANTIAGÖBAN hétfőn is­mét zavargások voltak. Két­száz fasiszta suhanc a rend- fenntartó erőkre támadt kö­vekkel és vasdorongokkal. A szélsőjobboldaliak három ko­rábban bebörtönzött társukat próbálták kiszabadítani, A rendfenntartó erők szétverték a reakciós megmozdulást. A hadsereg és a rendőrség egy­ségei országszerte erélyes fel­lépéssel érvényesítik a rend­kívüli állapot intézkedéseit és szigorúan megtartatják az egyes tartományokban kihir­detett éjszakai kijárási tilal­mat, A NÉPI EGYSÉG KORMÁ­NYA újabb erőfeszítéseket tett a reakció által támasz­tott nehézségek leküzdésére. Carlos Matus gazdaságügyi miniszter hétfő éjjel beszédet mondott az országos rádió- •hálózatban, s Allende elnök nevében kijelentette: a kis­kereskedelem és a szállítás továbbra is a gazdaság ma­gánszektorában marad, azzal a változással, hogy a két te­rületen állami tevékenység is folyik majd. Rámutatott, hogy a kormány nem kíván meg­semmisíteni vagy szétzüllesz­teni egyetlen szakmai szövet­séget sem, hiszen programja világosan érthető: demokra­tizálni szeretné a gazdaságot és a társadalmat, véget akar vetni a nyomornak és a tör­vénytelenségeknek. Dániel Vergara belügymi­niszter-helyettes tájékoztatója szerint az utóbbi napokban a jobboldal több mint 70 szabo­tázsakciót hajtott végre a vasútvonalak ellen, súlyos ká­rokat okozott a távíró- és te­lefonvonalakban, s diverzáns akciókat szervezett fontos iparvállalatoknál. A LAN-légitársaság pilótái szerdától bizonytalan időig ter­jedő sztrájkot terveznek. A LEGFRISSEBB JELEN­TÉSEK szerint Salvador Al. lende elnök elfogadta Jaime Suarez Bastidas belügyminisz­ter lemondását. Bár a lemon­dásnak nincs közvetlen köze a jelenlegi politikai ellentétek­hez (a miniszter ugyanis in­dulni kíván a márciusi tör­vényhozási választásokon, és állami funkciója összeférhe­tetlen lenne a képviselői, il­letve szenátori mandátummal), távozásából egyes megfigye­lők a politikai feszültség vár­ható enyhülésére következtet­nek. LAPZÁRTAKOR kaptuk a hírt: a chilei Népi Egység kor­mánya közösen benyújtotta le­mondását. A chilei kormány tagjai azért mondtak le, hogy az ál­lamfő, Salvador Allende köz- társasági elnök számára teljes akciószabadságot biztosítanak egy új kormány megalakításá­hoz — közölte a hír bejelenté­sekor Orlando Millas pénz­ügyminiszter. Salvador Allende köztársa­sági elnök kedden a lemondott koalíciós kormányban részt vett pártok vezetőivel talál­kozott, hogy az új kormány megalakításával kapcsolatos kérdésekről tanácskozzék. A kormány szóvivője közölte: a Népi Akció Forradalmi Párt. ja javaslatot terjesztett elő, hogy a rend helyreállítása ér­dekében két katonatisztet ve­gyenek be az új kormányba. A javaslatot Salvador Allen- de, valamint a kommunista és a radikális párt vezetői ked­vezően fogadták, de a szocia­lista párt és a keresztény bal­oldali mozgalom vezetői el­utasították ... Kisebbségi kormány Kanadában? Közel-Kelet Trudeau kanadai miniszterelnök liberális pártja súlyos szavazat- veszteséget szenvedett a hétfői vá­lasztásokon. Kedden reggelre értékelték a kanadai parlamenti válasz­tások csaknem teljes eredmé­nyeit. Pierre Elliot Trudeau miniszterelnök liberális párt­ja 108 — más jelentések sze­rint 109 —, Robert Stanfield ellenzéki haladó konzervatív pártja pedig 107 mandátu­mot szerzett. A 264 mandá- tumos alsóházban a többi hely a kisebb pártok között oszlik meg: a Szociális Hitel­párt 15, az Üj Demokrata Párt 30 mandátumra tett szert. Az adatok azonban még nem véglegesek. Most már bizonyos, hogy Trudeau kisebbségi kormány alakítására kényszerül, s va­lószínű, hogy egy-két éven belül újabb választások ki­írására kerül majd sor. Az eddigi kormány két tagja: Jean-Luc Pepin ipar­és kereskedelemügyi, vala­mint Martin O’Connel mun­kaügyi miniszter elvesztette mandátumát. Az előző, 1968- as választás alkalmával Tru­deau pártja 147 mandátumot kapott, az ellenzék pedig mindössze 73-at — a mostani választás tehát a konzerva­tívok jelentős előretörését mu­tatja. Lapzártakor érkezett: Az AFP francia hírügynök­ség legfrissebb jelentése sze­rint a kanadai parlamenti vá­lasztásokon az ellenzéki ha­ladó konzervatív párt meg­szerezte a vezetést a liberáli­sokkal szemben. A Meadow Lake-i választókörzetből ér­kezett eredmény alapján az ellenzéki pártnak 109 man­dátuma van a kormánypárt 108 mandátumával szemben. Az utolsó — 264. — választó- körzetből még nem érkezett meg a szavazás eredménye. Miről tárgyal a négy nagy Nyugat-Berlinben ? Kedden délelőtt a négy hatalom nagykövete Nyugat- Berlinben, a volt szövetséges ellenőrző bizottság épületé­ben folytatta eszmecseréjét a négy hatalom jogairól és fe­lelősségéről azzal kapcsolat­ban, hogy hamarosan lehet­ségessé válhat az NDK és az NSZK ENSZ-beli felvétele. ★ Nyugat-Berlinben hétfőn feltűnést 'keltett a Die Welt című lap washingtoni tudó­sítójának az a jelentése, amely szerint a nyugat-berlini négyoldalú tárgyalásokat ille­tően a Nixon-adminisztráció elsősorban abban érdekelt, hogy a Német Demokratikus Köztársaság az után is bizto­sítsa a Nyugat-Berlint meg­szállva tartó három nyugati hatalom szabad átvonulási jo­gát a városba, ha ezek a ha­talmak de jure is elismer­ték az NDK szuverenitását, és az NDK az NSZK-val együtt az ENSZ tagjai sorába lép. A nyugati szövetségesek mindenekelőtt azt akarják biz­tosítani, hogy nyugat-berlini jelenlétüket a jövőben is fenn­tarthassák. A washingtoni tudósító a továbbiakban azt írja, hogy a négyoldalú nyilatkozat nem foglalkozik majd „Né­metország egységének”, prob­lémájával, hiszen ezt a négy hatalomnak a Nyugat-Berlin- nel kapcsolatos, tavaly szep­tember 3-án parafáit egyez­ménye sem említette meg. Ami pedig „a nemzet egyse­gét” illeti, Washington vé­leménye szerint nem a négy hatalom dolga, hogy ezt meg­tárgyalja. Ugyanakkor Wa­shington megértést tanúsít, hogy a nyugat-berlini eszme­csere a Bundestag-választások előtt befejeződjék. (Folytatás az 1. oldalról) csaptak bennünket, nem volt más kiút. Tudtuk, hogy meg kell halnunk, s nyilvánvalóan ugyanez a sors várt az izrae­liekre is” — mondta Badran. A sajtóértekezleten mindhá­rom gerilla kijelentette, hogy tovább folytatja a harcot. Golda Meir izraeli minisz­terelnök „lesújtó, megdöbben­tő” eseménynek mondotta a gerillák szabadon engedését. Lényegében Izrael mellé állt az Egyesült Államok is. A wa­shingtoni kormány hétfőn bí­ráló hangon szólt az NSZK ak­ciójáról: Bray külügyi szóvivő szerint országa „sajnálkozik amiatt, hogy a terroristák erő­szak és nyomás révén szabad, lábra kerülhettek”. Ugyanak­kor Washington a nyugatné­met, a jugoszláv és a líbiai kormányhoz juttatott el véle­ményt arról, „ahogyan a ter­roristák követeléseinek eleget tettek”. A Bonnhoz intézett üzenet washingtoni körök sze­rint „kemény bírálat” volt. Bush, az Egyesült Államok állandó ENSZ-ké pviselő je az ügy nyomán ismét elégedetlen­ségének adott hangot amiatt, hogy á világ kormányai „las­san reagálnak”, a terrorizmus leküzdéséről előterjesztett amerikai javaslatokra. Tekoah, izraeli ENSZ-nagy- követ október 30-i keletű, a Biztonsági Tanács elnökéhez intézett levelében a Lufthan- sa-gépeltérítés nyomán ismét „az arab kormányoknak a ter- rorhá'borúval kapcsolatos fe­lelősségét” bizonygatta. A Szíria ellen intézett újabb izraeli terrortámadókkal kap­csolatban Elazar tábornok, az Izraeli vezérkar főnöke azt mondta, hogy mivel Szíria ott­hont és segít.1#get nyújt a pa­lesztin gerilláknak, Izraelnek „bármikor és bárhol” jogában áll „lecsapni rá”. Szíria ezzel egy időben je­lezte, hogy nem szünteti be a palesztin gerilláknak nyújtott támogatását. Az izraeli légierő Damasz­kusz közelében végrehajtott hétfői támadásai véglegesnek látszó adatok szerint 55—65 halálos áldozatot követeltek, s 70 embert sebesítettek meg. Hírügynökségek helyszíni be­számolói szerint az áldozatok között egész parasztcsaládok vannak. A SZOVJETUNIÓBAN Föld körüli pályára juttatták a Kozmosz—527 jelzésű mester­séges holdat. Ülés Brioni szigetén A Komuniszt, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének heti­lapja „Prognózisok és valóság” címmel vezércikkben reagált azokra a külföldi lapokban megjelent írásokra, amelyek a ju­goszláv önigazgatáson alapuló szocializmust és az országban jelenleg végbemenő fejlődési folyamatot támadják. „Alig né­hány hónap telt el azóta — állapította meg többek között a vezércikk —, hogy a horvátországi „tömegmozgalom” túlkapá­saival kapcsolatban egyes kommentátorok Jugoszlávia széthul­lását jósolták és kétkedésüket fejezték ki, hogy lehetnek olyan erők, amelyek ezt megakadályozhatják. Amikor pedig ezek az erők — elsősorban a kommunisták szövetsége — erélyes ellen- támadásba lendültek, ideges . figyelmeztetések hangzottak el, hogy a merev centralizmust, vagy a még ennél is rosszabbat választottuk. Hasonlóan értelmezik a mostani törekvéseket is, amelyek célja, hogy a kommunisták szövetségének helyzete megszilárduljon és a társadalom összes szocialista erőinek közreműködésével kiküszöböljék az önigazgatás további fejlő­dése és a munkásosztály befolyásának növelése előtt álló aka­dályokat. A Komuniszt cikke a továbbiakban megállapította: a rosszindulatú írások és a jugoszláv fasbAta emigrációnak nyújtott támogatás, nyilvánvalóvá teszi a nyomás és zsarolás indítékait. A JKSZ hetilapjának írása végül hangoztatta: „Nem fogadhatjuk el, hogy bárki bizonyítékokat követeljen tőlünk jő viselkedésünkről és demokratikus voltunkról. Magatartásun­kat nem vagyunk hajlandók senki mércéje és követelése alap­ján meghatározni. Magatartásunkat szükségleteink határozzák meg és a kommunisták szövetsége ezért Jugoszlávia munkás- osztályának és népeinknek tartozik felelősséggel”, — szögezte le vezércikkében a Komuniszt. A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének elnöksége Brio­ni szigetén tartott ülésén be­jelentették, hogy dr. Tihomir Vlaskalics, a Szerb KSZ öt nappal ezelőtt megválasztott elnöke tisztségéből eredően tagja lett a JKSZ elnökségé­nek. A vezető testület soraiból ugyanakkor Marko Nikezics volt pártelnökkel együtt — írásban beadott lemondása alapján — távozott Latinka Perovics volt KB-titkár is. He­lyét az új KB-titkár, Nikola P.etronics foglalta el. Petronics ezt követően tájékoztatta a JKSZ elnökségét arról, hogy a Szerb KSZ Központi Bizottsá­ga október 21-én, 22-én és 26- án — tekintettel a napirenden szereplő személyi kérdésekre — zárt ülést tartott. A részle­tekről a szóban forgó kérdések teljes lezárása után tájékoz­tatják a közvéleményt. A KB titkára elmondotta még, hogy megvitatták a pártszervezetek­hez intézett levélből adódó fel­adatokat is, és azok teljesíté­sére részletes programot dol­goznak ki. Hangsúlyozta: a személyi változások „kedvező feltételeket teremtettek ahhoz, hogy a KB a legrövidebb időn belül sikeresen oldja meg az előtte álló feladatokat. A Szerb KSZ Központi Bizottsá­ga teljes egészében elfogadta Tito pártelnöknek a Szerb KSZ munkájával kapcsolatos bírálatát és fontos feladatának tekinti a feltárt fogyatékossá­gok kiküszöbölését. Szerbiá­ban, valamint a két önálló tar­tományban: a Vajdaságban és Koszovóban, továbbá Belgrád- ban a kommunisták sokrétű és eredményes tevékenységet fej­tenek ki az osztályellenség el­leni harcban.” Tito pártelnök felszólalásá­ban többek között arról szólt, hogy a tavalyi horvátországi események és az azt követő pártelnökségi ülés után, Hor­vátországot kivéve, sehol sem történt hatékonyabb fellépés a különböző ellenséges megnyil­vánulásokkal szemben. „Vol­tak ugyan szóbeli nyilatkoza­tok, de komoly akció nem jött létre” —^.mondotta Tito, majd hozzáfűzte: „Ezért kellett át­térni a nyíltabb és határozot­tabb állásfoglalásra, mint ami­lyen a szerbiai vezetőkkel folytatott beszélgetés volt. Jobb, ha önként távoznak azok, akik nem képesek, vagy nem akarják valóra váltani a párt- szervezetekhez intézett levél­ben foglaltakat.” . Tito ezután kijelentette: „Meggyőződésem, hogy Szer­biában a most történt fejle­mények pozitív eredményeket hoznak. A távozott vezetők helyébe olyanok kerültek, akik képesek arra, hogy legyőzzék az előttük álló akadályokat és teljesítsék az említett doku­mentumban rögzítetteket.” A JKSZ elnöke áttekintette az ország más területein, így Szlovéniában, Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában vég­bemenő pozitív fejleményeket is, és hangoztatta, hogy Bosz­niában már korábban megkez­dődött az ellenséges tevé­kenység elleni küzdelem. Eré­lyes intézkedéseket hoztak a nacionalizmus ellen, és az ked­vező eredményekkel járt. El­lenséges elemek minden köz­társaságunkban léteznek, és ezekkel a kommunistáiknak mindenütt szembe kell száll­A kolhozok és szovhozok Megbirkóztak a nehézségekkel A meteorológiai viszo­nyokat tekintve ez az év a legnehezebb esztendő volt a szovjet földművelés törté­netében. A természet az utolsó 100 esziendöben nem okozott olyan meglepetése­ket, mint az idén, — írja a Novosztyi szovjet hírügy­nökség. Először a kemény tél oko­zott kárt nagy területeken az őszi gabonában. Azután a szárazság ártott a veté­seknek. Mindez együtt ko­molyan károsította a sze­mes terményeket az orosz- országi föderáció déli és kö­zépső kerületeiben és Uk­rajna számos területén. A betakarítás időszaká­ban a természet ismét go­nosz játékot űzött. Az or­szág keleti részének nagy térségében — Szibériában, Kazahsztánban és az Urai­ban — a gazdag termés be­takarítását akadályozta az eső, a jég, a hó. A nehéz mezőgazdasági helyzet — mint a Novosz­tyi írja —, alkalmat szol­gáltatott egyes nyugati szemleírók számára, hogy bejelentsék: gabonahiány fenyegeti a Szovjetuniót. A szovjet faluban azon­ban bebizonyosodott a kol­lektív munka döntő fölé­nye. A rendkívül nehéz ter­mészeti viszonyok közepet­te a gazdaságilag, anyagi­lag és technikailag jól ellá­tott kolhozok és szovhozok sikeresen megbirkóztak a nehézségekkel. Ehhez járult az a lényeges .segítség, ame­lyet az állam nyújtott a me­zőgazdaság dolgozóinak a betakarítás döntő napjai­ban. A Szovjetunió egész te­rületén döntő többségében már betakarították a ter­mést. méghozzá minimális veszteséggel. A déli és a központi körzetekben az időjárás okozta aszálykárt pótolja az ország keleti ré­szében beérett és szervezet­ten betakarított óriási ter­més. Az őszi mezőgazdasá­gi munkák befejezéshez közelednek. A termésered­ményeket most írják össze. De már most ki lehet jelen­teni: az ország el van lát­va gabonával és más élel­miszerekkel, az ipar pedig nyersanyaggal, a mezőgaz­daság vetőmaggal, — közli a Novosztyi. A szemes termények hoza­ma megfelel az előző ötéves terv átlagának (1966—1970), de lehet, hogy meg is ha­ladja azt. Az előző ötéves terv időszakában, 1970-ben, rekordtermést, 186,8 millió tonnát takarítottak be sze­mes terményekből. Az öt­éves terv más esztendeiben 171,2 millió tonna, 169,5 millió tonna, a legrosszabb termés pedig 162,4 millió tonna volt. 167,6 millió ton­na volt az előző ötéves terv egy évre jutó átlagtermése. E szerint — írja a Novosz­tyi — a mezőgazdasági év eredményei lehetővé teszik a lakosság megfelelő szin­ten történő ellátását, mint ahogy azt Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára mondotta Novoszibirszkben, a párt- és a gazdasági akti­visták gyűlésén. Andreotti mérlege Andreotti olasz miniszter- elnök vasárnap érkezett haza hatnapos szovjetunióbeli lá­togatásáról. Megérkezésekor nem adott nyilatkozatot. A lá­togatás mérlegének megvo­násakor megfigyelők rámu­tatnak, hogy a Moszkvában aláírt szovjet—olasz doku­mentum beleilleszkedik abba a sorba, amelyet az 1970-ben kötött szovjet—francia és az 1971-es szovjet—kanadai meg­állapodás jelent (a kölcsönös niuk. Nem fejeket követelünk, de a nem megfelelőket le kell váltani. Helyettük fiatalabba­kat kell választani és növelni kell a vezetésben a munkások számát.” A pártelnök bevezetője vé­gén hangsúlyozta: „Erős és egységes JCSZ-t kell létrehoz­nunk, olyant, amely alkalmas arra, hogy mind a belső, mind a külső ellenség ellen sikere­sen harcoljon.” A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének elnöksége a Brioni szigetén megtartott ülésen úgy határozott, hogy soron következő tanácskozását november 13-án tartja. A két hét múlva sorra kerülő ülésen a november végére tervezett, illetve országos konferencia előkészületeiről lesz szó. A konferencia napirendjén „Az ifjúság helyzete és a kommu­nisták ezzel kapcsolatos fel­adatai” című előterjesztés sze­repel. A keddi jugoszláv lapok kö­zölték Sztane Dolancnak, a JKSZ Végrehajtó Iroda titká­rának a pártelnökség hétfői ülésén mondott beszédét. A végrehajtó iroda titkára ebben arról szólott, hogy pon­tosan meg kell határozni a párt helyét és szerepét a tár­sadalomban, viszonyát más po­litikai szervezetekhez és az állami intézményekhez. „Je­lenleg — folytatta — nincs ap­parátusunk a különböző szintű pártszervek politikai irányvo­nalának meghatározásához és annak megvalósításához.” Sztane Dolanc befejezésül hangsúlyozta, hogy a JKSZ 1974 tavaszán esedékes X. kongresszusáig „a pártszerve­zetekhez intézett levél képezi a JKSZ politikai tevékenysé­gének alapját”. A. B. T. konzultációk intézményesíté­sével), elmarad azonban a szovjet—nyugatnémet szerző­dés (erőszakról való lemon­dás) és a Nixon és Brezsnyev által aláírt „egymás mellett élési alapokmány” mögött a különböző társadalmi rendsze­rű országok viszonyának és együttműködésének nemzet­közi jogi normákba foglalása tekintetében. Olaszország te­hát nem tett egyebet most, mint hogy — kicsit késve — csatlakozott ahhoz a kelet— nyugati közeledési folyamat­hoz, amelyet szövetségesei már két éve megkezdték. Olasz politikai és gazdasági körökben egyébként pozití­van értékelik az együttműkö­désről, a két ország közötti gazdasági-műszaki kapcsola­tok hosszú távú fejlesztésé­ről kötött jelenlegi megállapo­dást, amely a kölcsönös gaz­dasági előnyökön túl a békés egymás mellett élés tartóssá­gát is szolgálja. Kiemelik annak jelentőségét, hogy Brezsnyev, az SZKP főtitká­ra, Koszigin miniszterelnök­kel együtt elfogadta Andreotti meghívását olaszországi láto­gatásra. A megtárgyalt nemzetközi kérdéseket illetően — mutat­nak rá a továbbiakban ró­mai politikai körökben — egyetértés mutatkozott a Szov­jetunió és Olaszország között az ' európai biztonsági és együttműködési értekezlet alapelveit illetően,. hasonló­képpen a közel-keleti és vietnami béke kérdésében. A DÉL-KOREAI KOR­MÁNY kedden bejelentette: ez év november 21-én népszava­zást tartanak az országban az alkotmány módosításáról. Az alkotmány módosítására a szöuli rezsim indoklása sze­rint azért, kerül sor, hogy meg­indulhasson az Észak- és Dél- Korea békés egyesítésével kapcsolatos párbeszéd a két ország között. A HARRIS közvéleményku­tató kedden, egy héttel az el­nökválasztás napja előtt köz?- I zétett felmérése szerint előzi I vizsgálódása óta Nixon elnök három ponttal növelte előnyét és 60:32 arányban, vagyis 28 ponttal vezet McGovern de- I mokratapárti elnökjelölt előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom