Pest Megyi Hírlap, 1972. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-27 / 254. szám

8 TA\ £ &Yl » hírlap icöl XVI. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM 1972, N KI A P ASg OKTÓBER 27., PÉNTEK Üzemanyaghiány miatt álltak a gépek Jól termett a burgonya és a dinnye — Kihasználják a kedvező időn az Arany János Tsz-ben A megenyhült, napsütéses időben kilátogattunk az Arany János Termelőszövetkezetbe. Már az úton tapasztaltuk, hogy a közös gazdaságban igyekez­nek kihasználni a kedvező változást. Vontatók hordták a tépett kukoricaszárat, hogy a cukorgyártól kapott répa­csíkkal keverve, silótakar­mányt készítsenek belőle, és szórták a műtrágyát is az őszi mélyszántások alá. A központi iroda előszobá­jában, cserepekben kizöl- dült gabonaféleségeket vet­tünk észre: ezekkel a kísér­letekkel a vetésre kerülő magvak csíraképességét álla­pították meg. Kiss Ferenc elnök Labancz Árpád főmezőgazdásszal a fo­lyamatban levő őszi munkák­ról tárgyalt. A tervezett 600 hold őszi kalászosból már csak 150 hold búza és 20 hold tri- tikálé elvetése maradt hátra. A kukoricát részben kézzel, részben géppel törik. Géppel 90, kézzel 20 holdról kell még a csöveket betakarítani. Tizenöt hold cukorrépájuk átlagosan 250 mázsát ad hol­danként: a termést már ja­vában szedik. Sertéstenyésztésükben 44 anyadisznót neveltek, és az idén eddig 200 hízott sertést adtak le. Nyolcvan még hí­zik. A paradicsom és az uborka termése jelöl is érdeklődtünk. — ötven hold paradicso­munkból 24 hold korai volt — mondotta a főmezőgazdász. — Holdanként 180 mázsa termett, kissé kevesebb, mint tavaly, de pénzben többet hozott, összesen 1 millió 587 ezer forintot, melyből egy holdra 31 ezer 500 forint esik. — Az uborkaterméssel is elégedettek vagyunk. Holdan- j ként 40 ezer forint értékűt j szedtünk le. De a burgonyára | sem panaszkodhatunk — tette hozzá az elnök. — Tizenhat hold burgonyavetésünk volt, j mely, öntözéssel, ^ holdanként 115 mázsát hozott. A bur­gonyát a tagok részes alapon művelték, 26 százalék részért. — A dinnye? — Dinnyésünk 20 holdon termelt, 300 ezer forint ár­bevételt ért el, melynek 40 százalékát kapta. Az Arany János Termelő- szövetkezet tehát megdöntötte azt a többi közös gazdaság által hangoztatott állítást, hogy nem érdemes burgonyát és dinnyét termeszteni. Az őszi szántás-vetés ide­jén szükség van minden moz­góképes traktor munkájára. Külön bosszúság, ha a trak­torok jók, mégsem állhatnak munkába, mert nincs üzem­anyaguk. Csaknem másfél hétig vesz­tegeltek tétlenül a Dózsa Termelőszövetkezet erő­gépei is, üzemanyaghiány miatt: Kecskeméten nem volt gázolaj. A többi közös gazdaság is ha­sonló gonddal küszködött két- három hete. Szilágyi László, az ÁFOR- benzinkút kezelője, kérdé­sünkre elmondotta, hogy ná­luk van gázolaj, s nagyobb fennakadás korábban sem volt az ellátásban. Kopa László Őszi munkák a Hunyadi Tsz-ben Földbe került a jövő évi kenyérgabona Száguldó buszok, kivilágításán kerékpárok Bajok a közlekedés körül A Z/L-vezető bravúrja Október 26-án elégedetten jelenthették ki a Hunyadi Ter­melőszövetkezetben: sikerült befejezniük a jövő évi kenyér- gabona elvetését. Igaz, a város közös gazdasá­gai közül a legkisebb területen kellett a tagoknak gabonát vetniük, de, hogy optimális időben sikerült tervüket meg­valósítani, számukra kétszeres öröm, lévén igen szeszélyes az időjárás. A kukoricatöréssel is sze­retnének mielőbb végezni. Ügy tervezik, ha az időjárás enge­di, november 3-ára minden csövet betakarítanak­A szüretre már nincs gond­juk: 160 holdjukról még októ­ber 18-án sikerült teljesen le­szüretelniük a szőlőt. Ha figyelembe vesszük, hogy az utóbbi napokban 28 milliméter eső esett Nagykő­rös határában, még inkább megértjük, hogy miért éreznek kétszeres örömöt a termelőszö­vetkezeti tagok. T. P. Nagykőrös útjain az őszi csúcsforgalom nem jelentke­zik. Nyilván azért nem, mert a Kossuth Lajos utca rekonst­rukciója következtében, már július óta különösen nagy a forgalom a szabadon maradt utcákban. A legtöbb jármű a Patay, Csokonai, Petőfi, Ör­kényi, József Attila utcán közlekedik. Munkakezdéskor és befejezéskor szinte lehe­tetlenség kerékpárral elindul­ni az említettek közül bár­melyiken. ★ Nemrégiben egy sofőr is­merősömmel beszélgettem, s egyebek között szó esett a buszokról is. — Hatalmas járművek ezek — mondta ismerősöm —, elég őket vezetni is! Az, bizony, meglehet. A panaszok, különösen a kerék­párosok részéről, mégis egyre gyűlnek ellenük. Véleményük szerint a farmotoros Ikarusok a legveszélyesebbek. A múltkor tanúja voltam, amint egy farmotoros busz az Örkényi úton legalább nyolc­vannal előzött meg egy sze­mélykocsit, és előzés közben teljesen leszorította, majd­nem az árokba kényszerítette azt. Utána pedig fékezett, mert meg kellett állnia. Jó lenne, ha nemcsak a meghatározott menetidőt tar­taná szem előtt a buszvezető, hanem a közlekedés biztonsá­gát is. ★ Amilyen nehéz dolguk van a kerékpárosoknak délután kettő óra körül, olyan veszé­lyesek ők maguk öt óra után. A legtöbbnek a gépén nincs lámpa, illetve, ha van, akkor sem világít. Hiányzik róluk a stoplámpa is, ami jóval fon­tosabb, mint az első — leg­alábbis szürkületben. A há­tulról jövő jármű vezetője vá­rosban torrjpított fényszóróval köteles közlekedni, és azzal nagyon nehéz az előtte mozgó, sötét árnyat felismernie. Vidám műsor, énekszó Nagyon örültek a meghívásnak Felköszöntötték a város idős embereit Van a KRESZ-nek egy olyan rendelkezése is, mely szerint a hátsó sárhányót fe­hérre kell festeni, 20 centis darabon, és ott fényvisszaverő prizmát is el kell helyezni. A semminél az is jobb. ★ Amióta rendőrlámpa áll az útépítők rendelkezésére, igen­csak nehéz a dolguk. Szinte alig akad olyan jármű, amely megállna a lámpa jelzésére. Tökéletes nyugodtsággal haj­tanak a pirosba, nem zavarja őket, hogy a biztonsági esz­köz éppen a torlódást hivatott kiküszöbölni, s hogy a torló­dást éppen az ő szabálytalan­ságuk okozza. ★ Ha már az útépítőkről esik szó, ne feledkezzünk meg a szállító ZIL-ek nehéz munkát végző vezetőiről sem. A re- kontsrukció elkezdése óta dol­goznak Kőrösön, valamivel kevesebbet keresnek, mint máskor, és eddig még egyet­len balesetet sem okoztak, holott elég egy hibás mozdu­lat, félrenézés, és a hatalmas járművekkel máris kész a baj. Az egyik gépkocsivezető, Papp Mihály, múltkor olyan bravúrt vitt végbe, hogy akik látták, minden bizonnyal so­káig emlegetik. A Lyukashíd egyik oldalát bontotta a markológép, s köz­ben elakadt egy targonca. Nagy nehezen sikerült rendet teremteni, csak a fuvarosok nem tudtak felfelé indulni. Papp Mihály a negyvencen­tis árokból kiállt a ZIL-lel, és a kocsi mögé tolatott. Mind­ezt olyan gyorsan, és olyan pontosan végezte, hogy csak ámultunk. Az eset után megkérdeztem mi indította őt a beavatko­zásra? — Így könnyebb nekünk is dolgoznunk — mondta halkan — Nem nagy ügy ez —, s már ült is vissza, a volán mögé. Ha minden teherkocsi-veze tő ilyen lelkiismeretes volna, nem lennének bajok a közle­kedéssel Kőrösön. Talán még az útépítők is nyugodtan dolgozhatnának. Ballai József KEZZEL PUMPÁLJA Az olajkutas Még egy tartály kellene A Dózsa György és a Farkas utca sarkán hatalmas tartály áll. Oldalán hatalmas betűk lirdetik: HÁZTARTÁSI TÜ­ZELŐOLAJ. A nap minden szakában látni ott embereket, akik kerékpáron, kiskocsin hisznek vagy kézben cipelnek jda messziről kannákat, hogy teletölthessék azokat. Az olajkutas Bán János. — Három éve, amióta meg- íyílt, én vagyok a kezelője. Tavaly és előtte még nem rolrt nagy forgalmunk, az idén izonban ugyancsak megnőtt. lóit olyan nap, amikor 7 •zer 800 liter olajat szolgál- am ki. Egyébként a napi át- ag 5—6 ezer liter. A tartály- :ocsi vagy Ceglédről vagy izajairól jön, és körülbelül násfélnaponként tölti meg íjra a tartályt. Ha kell vala- ni, telefonálok, és hozzák. — Nagyon nehéz munka ez. Mire kimérem a napi ada­got, már alig érzem a lábam, kezem, hát én is gondolko­zom, hogy nem sokáig csiná- olm. Az ÁFÉSZ havonta 850 forintot ad• Ezért a munkáért, azt hiszem, az összeg na­gyon kevés. — Jó lenne, ha még egy tar­tályt állítanának fed. Amikor ezt megnyitották, már kijelöl­ték a másik helyét is, a Sas utcában. így tarthatatlan a helyzet, hiszen a város minden részéből ide járnak az embe­rek, a Tormásból is, az Al- szegröl is. Természetesen az sem lenne rossz, ha nem kéz­zel kellene pumpálnom az ola­jat, hanem motort szerelnének fel. Nem csak én örülnék neki, hanem a vásárlók is, mert sok­kal hamarabb megtelnének a kannáik. B. J. A városi tanács az idén is megrendezte az öregek napját. Az ünnepségre, október 25- én, szerdán délután, százhú- szan gyűltek össze, a KIOSZ helyiségében. Az idős embere­ket Horváth Lehel, a Hazafias Népfront elnöke köszöntötte, majd a Petőfi általános iskola kis növendékei vidám műsor­ral köszöntötték őket. Hangulatos vacsora köze­pette, a művelődési központ férfikara dalokkal szórakoz­tatta az ünnepeiteket, majd a központi étteremből átjött Feka István prímás játszott a fülükbe, régi, kedves nótá­kat. A vendégek sorában talál­koztam Bú zás Antallal, a Sza­badság Termelőszövetkezet 78 éves nyugdíjasával. Ott volt özv. Nagy Józsefné, aki nem­sokára betölti a 90. évét, és kellemesen érezte magát Ko­vács Mátyás 86 éves egykori ácsmester is. Valamennyien nagyon örültek a meghívás­nak. Az öregek napja sikeres megrendezéséért többek kö­zött Inkei Istvánnét, a városi tanács szociális főelőadóját il­leti dicséret. A vacsora elké­szítésében az egészségügyi osz­tály és a szociális otthon dol­gozói segítkeztek. A felszol­gálás teendőit a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakiskola ta­nulói kedvesen látták el. K. L. Áramszünetekkel Átépítik a Kossuth utcai villamoshálózatot A DÉMÁSZ szerelői, a Kos­suth Lajos utcai úttest-re­konstrukcióval párhuzamo­san, átépítik a kisfeszültségű villamos hálózatot. Az átépí­tést már megkezdték, s no­vember 31-ig, hétköznapokon, reggel 7 órától délután 4 óráig, a munka előrehaladásától füg­gően, szünetel az áramszol­gáltatás. Az áramszünet idején a Kos­suth utca eleje, a 35-ös szá­mig, valamint az Aulich, Schweidel, Knézich, Pöltem- berg, Nagy S., Kiss Ernő, Lá­zár Vilmos, Leiningen, Lach- ner, Dembinszky, Bulcsú és Magos utcai lakások nem kap­nak áramot. Október 30-tól november 2- ig, ugyancsak munkavégzés miatt, az Ifjúság és Németh Irén utcában, reggel 7 órától délután 6 óráig lesz áramszü­net. Eltemették id. Harsányi Ferencet Mély részvéttel temették el a 77 éves korában elhunyt idős Harsányi Ferencet, aki fiata­lon kapcsolódott be a munkás- mozgalomba, a Magyar Ta­nácsköztársaság kikiáltása után, annak védelmében, vö­rösőr lett, majd elszenvedte a fehérterror megtorlását. A felszabadulás után a föld­művesszövetkezet alapítótag­ja volt, és a földosztó bizott­ságban is tevékenykedett. Utolsó útjára, családtagjain kívül, számos tisztelője, idős társa kísérte el. Mit látunk ma a moziban? Tombol a hold. Színes, szink­ronizált angol film. Kísérőműsor: A színek tit­ka. Előadások kezdete: 5 és 7 órakor. Megyei kosárlabdacsapa- ( taink idegenben, az NB III- . ások, kettős mérkőzésen itthon, * a gimnáziumi labdajátékte­remben léptek pályára a baj­noki pontokért. Figyelemre méltó, hogy mindkét NB III-as gárdánk dobóteljesítménye 100 pont felett volt. NB ni férfi Nk. Ped.—Monori SE 108:51 (58:24). Nk.: Danóczi (2), Pap dr. (6), Ábrahám T. (8), Zsákai Nem értünk magyarul MEGDÖBBENTŐ TÜNETET észleltem magamon tegnap, amikor egyik ismerősöm vala­mi hivatalos szöveget tolt elém: nem értek magyarul. Végigolvastam a sorokat, ám mintha, perzsa, vagy japán szöveg lett volna, bambán, nyúlt ábrázattal meredtem rá. Biztosan túlságosan fáradt va­gyok, vigasztaltam magam. Is­merősömmel újra meg újra, szépen összeraktuk a betűket. Az így létrejött szavak ma­gyarnak látszottak. Sőt, az alá­írás is arról tanúskodott, hogy korántsem egy idegen anya­nyelvű hölgy, hanem egy hon­fitársnőnk közölt valamit is­merősömmel. De mit? Hátha tudok segíteni. De nem tud­tam. Bizonyos határozatot hozott a papíron megnevezett hiva­tal, csak éppen arra nem gon­dolt, hogy fogalmunk sincs, mi rejlik e mögött: „a terme­lőszövetkezet munkarészeibe történő bevitele tárgyában”, továbbá teljes homályban ma­radt az is, mi az „1/3-ad arány­ban történő táblarész-illetőség biztosítása”. Csak homályosan voltunk képesek megérteni ezt a mondatcsodát, amely pedig, sejtésem szerint, a mondani­való velejét tartalmazza: „A termelőszövetkezet használa­tában álló, termelőszövetke­zeti tag bevitele folytán, a számbavételből kimaradt in­gatlanra a táblarész-illetőség utólagos biztosítását, az 1967. évi III. TV. 37. paragrafusa alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint el kell ren­delni.” DE RÉGÓTA sürgetjük már, hogy a beszélt nyelvtől elide­genedett, színtelen, nyakate- kert hivatali stílust száműzni kell a pokolba, meg, hogy a törvényekkel bánó tisztvi­selők is tanuljanak meg szé­pen és színvonalasan magya­rul! Hiába. Némely hivatal ma is úgy levelez a lakossággal, mint negyven évvel ezelőtt. Pedig akik homályosan fejezik ki magukat, nem jól szolgálják a társadalmat, akarva-akaratlan packáznak vele. A bürok­rata zsargont használó irodis­ta mintha szándékosan arra törekedne, hogy a „felek” ne egészen értsék, mit akar mon­dani, és annak, aki meg akarja érteni, ügyvédhez kelljen sza­ladnia. AZ A GYANÚM, hogy ezt a bürokrata nyelvet néha azok sem értik, akik használják. Valamikor régebben, emészt­hetetlensége miatt, szemétbe hajítottam egy cédulát, amely­ből két tanár s egy vasutas megfejtette, hogy valamilyen postai szabálytalanság miatt, néhány forint bírságot akar­nak bevasalni rajtam. Nem volt időm vele foglalkozni, aztán valahogy el is felejtet­tem. A hivatal meg azóta se szólt se á-t, se bé-t, pedig ke­rek négy esztendeje küldte a felszólítást. Mire gondoljak? Talán arra, hogy bizonyos idő elmúltával, a feladó saját „művéből” ma­ga sem tudta kideríteni, mit akart tulajdonképpen, s „ad acta” tette az egész ügyet? Miklay Jenő 1 (22), Sz. Nagy (14); csere; Mes- . tér (21), Spindelbauer (8), Bo- I ros (7), Ruttner Gy. (20). Az el­ső félidőben a körösiek sokkal jobbak voltak, és jól kihasz­nálták az ellenfél eladott lab­dáit. Szünet után a vendégek némileg feljöttek, de a nagy iramot a hazaiak bírták job­ban, és mindig akadt valaki, akinek a keze biztosan dobott. Időnként szép, változatos és testcseles akciók futottak mindkét oldalon. NB III női Nk. Ped.—Salgótarjáni Bá­nyász 11 136:27 (66:12). Nk.: Máté (31), Bielik K. (10), Zsol­dos (4), Kollár É. (41), Faragó (28); csere: Molnár, Nagy E. (6), Falusi (6), Tóth (10). Egész­pályás támadással kezdtek a mieink az NB Il-es tarjániak ifigárdája ellen. Igen gyorsan, pontos összjátékkal, jó erőnlét­ben, egy pillanatig sem volt kétséges a rekordkülönbség és a győzelem. A helyi cseresor is jobb volt az ellenfélnél. Megyei férfi ifjúsági Ceglédi gimn.—Nk. gimn. 58:10 (23:6). Kosárdobók: Du­dás (4), Józan (2), Kenderes (2), Ruttner Z. (2). Megyei fiú serdülő Ceglédi gimn.—Nk. gimn. 20:8 (10:4). Kd.: Józan (4), Ruttner Z. (4). Megyei női ifjúsági Ceglédi gimn.—Nk. gimn. 32:21 (25:8). Kd.: Cseri (12), Biró (3), Illés (2), Mohácsi (2), Cserepkei (2). Megyei leány serdülő Ceglédi gimn.—Nk. gimn. 28:6 (22:0). Kd.: Mohácsi (2), Cseri (2), Susán (2).- S. Z. SPORT Kosárözön a labdajátékteremben

Next

/
Oldalképek
Tartalom