Pest Megyi Hírlap, 1972. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-17 / 220. szám

Quang Tri Saigons á!győzelem Szombaton az egész dél-vietna­mi hadszíntéren változatlan heves­séggel folytak a harcok, s minde­nütt a népi felsza­badító , erők tart­ják kezükben a kezdeményezést. Saigoni jelentés szerint az elmúlt 24 órában a sza­badságharcosok 73 ponton támadták a bábcsapatok ál­lásait. Közülük ötven helyen tü­zérséggel lőtték az ellenséget. A saigoni pa­rancsnokság reg­gel ismét győzel­mi jelentést adott ki Quang Tri vá­ros visszafoglalá­sáról, a népi erők felszabadulás rá­dióadója viszont találóan mutatott rá, hogy a telje­sen alaptalan je­lentések csupán a lélektani háború célját szol­gálják. Nyugati hírügynökségek helyszíni jelentései is arról szólnak, hogy a fellegvár kö­rül folytatódik a harc, miköz­ben a népi erők a közeli ma­gaslatokról 130 milliméteres ágyúkkal és aknavetőkkel lö­vik az ostromlókat. Az éjszaka folyamán raké­tatámadás érte a Hűétől húsz kilométerre levő Phu Bai nagy légitámaszpontját is. A saigoni amerikai katonai parancsnbkság szombaton ki­adott jelentése szerint a négy indokínai ország területeit az utóbbi 24 órában B—52-es lé­gierődök 33 hullámban és amerikai vadászgépek 500—600 Ha Tinh tartományban az önkéntes Ifjúsági építőbrigádok az állandó bombázások ellenére sem szüneteltetik a lerombolt utak újjáépítését. bevetésben bombázták. B—52- es nehézbombázók 5 hullám­ban támadták az észak-viet­nami Dong Hói térségét. Ame­rikai repülőgép-anyahajókról felszálló vadászbombázók több mint 340 támadást hajtottak végre' Hanoi, Haiphong, Thanh Hoa és Vinh térségében. Amerikai vadászbombázók 180 légitámadást intéztek a felszabadított dél-vietnami te­rületek ellen. A Thieu-rezsim katonai pa­rancsnokságának szóvivője szombaton jelentette, hogy egész délelőtt heves harcok folytak Quang Ngai tarto­mányban, amely 539 kilomé­ternyire van észak-keletre Saigontól. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVI. ÉVFOLYAM, 220. SZÁM ARA 1 FORINT 1972. SZEPT 17., VASÁRNAP PAJZS—72 Díszszemle A Varsói Szerződés egyesí­tett fegyveres erői Pajzs—72 fedőnevű hadgyakorlatának záróakkordjaként szombaton Prágában díszszemlét tartottak a gyakorlaton részt vett test­vérhadseregek alakulatai. Gustáv Husák, a CSKP főtit­kára és Jakubovszkij marsall mondott beszédet, majd a másfél órás seregszemlét Grecsko marsall rövid beszé­de zárta, aki üdvözölte a se­regszemlét megtekintő sok ezer prágai lakost. Szombaton délután hazaér­kezett a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaságból a magyar katonai küldöttség, amely Czi- nege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter vezetésével jelen volt a Pajzs—72 fedőne­vű hadgyakorlaton. Kozmosz 519 A Szovjetunióban szomba­ton felbocsátották a Kozmosz­sorozat 519. műholdját. Újabb izraeli agresszió Libanon ellen Jubiláltak a táborok — A megyében: ötezer fiatal Idén nyáron a KISZ Köz­ponti Bizottsága hat önkéntes ifjúsági épitőtaDort szervezett Pest megyében. A lányok Bu dakeszin, Halásztelken, Tö­rökbálinton. két táborban és Nagykörösön dolgoztak. A fiúk a nagymarosi táborban idén befejezték a vác—szobi vasút­vonal építési munkálatait. A Pest megyei ifjúsági építő táborokban csak­nem ötezer középiskolás dolgozott a nyári szünet­ben. Ezenkívül a megyehatáron túl, Egerfarmoson 400 Pest megyei fiú az Eger-patak szabályozá­sán dolgozott, 80 ifjú szak­munkástanulónk a halásztel­ki általános iskola építkezé­sén segédkezett. A Pest megyei lányok szép eredményeket értek el az épí­tőtáborok 15 éves jubileumára meghirdetett tnunkaverseny- ben. Az első két turnusban a monori József Attila Gimná­zium KISZ-esei, a harmadik turnusban a nagykőrösi Arany János Gimnázium és a negye­dikben a váci Géza király té­ri Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulói értek el első helyezést és ezzel elnyerték a KISZ KB épí­tőtáborozási emlékzászla­ját. Az értékelésnél nemcsak a végzett munkát vették figye­lembe, hanem a brigádok önálló kulturális programjait is. A táborozóknak színes, vál­tozatos programot állított ösz- sze a KISZ KB és a KISZ Pest megyei Bizottsága. Szín­vonalas műsort adott a KISZ Központi Művészegyüttese va­lamennyi turnusnak, ifjúság- politikai előadásokat és kon­zultációkat, valamint honvé­delmi délutánokat szerveztek. Hetente volt filmvetítés a tá­borokban és kéthetenként a megyei rendőrkapitányság szervezésében KRESZ-vetél- kedő. Kiemelkedően magas szín­vonalúak voltak az önálló kulturális programok, melyeknek elsődleges célja az volt, hogy a fiatalok megis­merjék egymás iskoláját és KISZ-életét. A. E. Őszi szántás, árpavetés •a megyében Jó a búza, gyenge a rozs és a tátikáié vetőmag Az őszi szántásra kedvező az időjárás, javában folyik is mindefelé, így a ceglédi já­rásban is. Sőt, megkezdték az őszi árpa vetését is, még­pedig olyan mértékben, hogy a vetésterület több mint felén már a földbe ke­rült a mag. Az árpamag minősége megfe­lelő, viszont a többi gabona­féle vetőmagjának minősé­gét még most vizsgálja a ve­tőmagfelügyelőség. Annak ellenőrzése, hogy a járás tizennyolc termelő- szövetkezetében a fémzárolt, vagy saját termesztésű vető­mag megfelel-e a szabványok­nak, a járási hivatal mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályának a feladata. Az osztály megállapította, hogy a tsz-ek vetőmagszükséglete mennyiségileg biztosított. A vetőmagfelügyelőség a gabonavetőmagok 40 szá­zalékának vizsgálati ered­ményét már megküldte. Eszerint a búzamag jófor­mán mind alkalmas vetésre, ellenben a rozs és a triti- kálé annál kevésbé. Ez utób­biak egy része csak újabb tisztítás után vethető el, de súlyát ki kell egészíteni, hogy elég sűrűn keljen a yetés. A két gabonafajta vetőmagjának nagyobb hányada azonban alkalmatlan, jóval kell pótolni. Van elegendő készlet mind a , kettőből és az érdekelt gaz­daságok a részükre szüksé­ges mennyiséget már megren­delték, hogy októberben za­vartalanul vethessék a ro­zsot meg a tritikálét. Szombaton kora reggel Izra­el újabb súlyos agressziót hajtott végre Libanon ellen. Mint a bejrúti rádió, adását megszakítva jelentette, egy páncélosokkal támogatott gé­pesített gyalogsági alakulat helyi idő szerint 5.45 órakora tűzszüneti vonal középső sza­kaszán több kilométer mélyen behatolt Libanon területére. A hadsereg felvette velük a harcot. Nyolc órával a harcok ki­robbanása után egy Tel Aviv-i katonai szóvivő nyilatkozott a szombati agresszióról. Kö­zölte, hogy a Libanonba be­hatolt szárazföldi erők 13 fa­lut és települést támadtak, több tucat — izraeli állítás szerint gerillák lakta — há­zat felrobbantottak, s több helyen házkutatást tartottak. A szóvivő azt mondotta, hogy több gerillát foglyul ejtettek, mintegy 20 kilométerre ha­toltak be libanoni területre, s hogy a harcokban 1 izraeli és 6 libanoni katona életét vesz­tette, a polgári áldozatok szá­ma pedig 8. A libanoni egészségügy­minisztérium és Vöröskereszt sürgős felhívást intézett a lakossághoz, kérve, hogy vér­adók siessenek a sebesültek megsegítésére A libanoni kormány a szom­bat reggel rendkívüli minisz­tertanácson úgy döntött, hogy szükségállapotot hirdet ki Li­banon egész területére. A libanoni fegyveres erők főparancsnokságának közle­ménye szerint a hadsereg egységeinek a földközi-tenge­ri kikötő, Tyr térségében si­került visszaszorítaniuk az előrenyomuló izraeli páncélo­sokat. Három másik pontnál kemény harcok folynak. Az izraeliek északnyugati irány­ban próbálnak előretörni. A libanoni hadsereg egysé­gei és a palesztin gerillák együttesen próbálják vissza­szorítani az agressziót Jász- szer Arafat, a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezet vezetője egy előretolt állásból figyeli a küzdelem alakulását. A bejrúti nemzetközi repü­lőteret egy rövid időre lezár­ták, később azonban ismét megnyitották a forgalom előtt. Asszad Szíriái elnök a dél­előtt folyamán telefonbeszél­getést folytatott Frangié liba­Futómű az Ikarusnak nőni elnökkel és a sziriai kormány, valamint a szíriai nép szolidaritásáról biztosí­totta Libanont. Abba Eban izraeli külügy­miniszter rádióbeszédében ki- jelentetté, hogy véleménye szerint Izraelnak joga van a palesztin felszabadítása szer­vezet és az El Fataih gerilla- szervezet „megleckéztetésére”, mert azok „hadat üzentek Iz­raelnek”. Nyilatkozatában is­mét visszatért a Biztonsági Tanácsiban elhangzott ameri­kai vétóra, amelyet „mérföld­kőnek” nevezett a közel-ke­leti válság történetében. Haisszam Kelani, Szíria ál­landó ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács elnökéhez írt levelében hangsúlyozta, hogy a Sziria és Libanon el­len elkövetett izraeli támadás elítélését megvétózó amerikai lépés szabad kezet adott Iz­raelnek további bűntettek, vérontás és gyilkosság elköve­téséhez. MA: Münchentől New Yorkig (2. cldal) Politikai vitakörök (3. oldal) Petőfiről beszélő akták (4. cldal) • Gyem iek ve ír ősi születésnap (4.-5. oldal) 9 Kosdi asszonyok (5. oldal) Vendégek és beszédek (6. oldal) Az Ipari Szerelvény- és Gépgyár tevékenyen részt vesz a közúti járműprogramban. Ebben az évben 160 millió forintért szállít mellső futóművet az Ikarus korszerű autóbuszaiba. Gábor Viktor felvétele Megkezdődtek az ünnepségek Hétszáz éves Kiskunlacháza A mai nagygyűlésen dr. Korom Mihály mond beszédet Szombaton reggelre már ünnepi díszbe öltözött Kis­kunlacháza központja. Zász­lók, feliratok köszöntötték a 700 éves fennállását ünneplő nagyközség lakóit-vendégeit. Az ünnepségsorozat délelőtt tíz órakor kezdődött. A har­madízben rendezett kiskun kereskedelmi és kulturális na­pokat dr. Magyar Lajos, a Kis-Dunamenti ÁFÉSZ elnöke nyitotta meg. Ezután Kómát László, a nagyközségi tanács elnöke részletesen szólt Kiskunlachá­za múltjáról. Egy 1272-es, „ősz havában? kelt okiratban sze­repel először a név: Latzháza. Mindössze 37 lakóépület állt akkor. Ettől fogva nyomon követhetik a település sorsát, amely egyike volt a kilenc kiskun kapitányságnak. Hogy a török hadak Pest megye alföldi részét csak 1594-ben özönlötték el, abban nagy részük volt a hősiesen harcoló kunok­nak. A török kiűzése után a ma­gyar urak elnyomása követke­zett. A mezőváros ekkor je­lentős összeggel váltotta meg a szabadságát. Büszkén szólt a tanácselnök azokról a szálak­ról, amelyek Kiskunlacházát Petőfi Sándorhoz fűzik, majd a szabadságharc után kezdődő iparosodást ismertette. Kiskunlacháza 1944. novem­ber 4-én szabadult fel, s utá­na nagy lendületet vett a köz­élet, a politikai, gazdasági fej­lődés. Beszámolója második felében felsorolta, hogy az el­telt időben hányféle intéz­ménnyel gazdagodott közsé­gük. Utakat, járdákat építet­tek, általános iskolát, óvo­dákat, öregek napközijét, éttermet, postahivatalt és gabonafelvásárló-telepet. Az új házak sorában villany világít, törpe vízmű szolgálja a kényelmet. A délelőtt másik eseménye a képzőművészeti kiállítás megnyitója volt. A jubileum alkalmából pályázatot hirdet­tek, s a beérkezett művek leg­jobbjait láthatta a közönség a Petőfi Művelődési Házban. Az alkotásokat dr. Losonci Mik­lós művészettörténész vezeté­sével zsűrizték. Az első díjat nem ítélték meg. Hárman kap­tak második, négyen harmadik díjat, ketten pedig különdíjat. Szombaton délután öt óra­kor az ÁFÉSZ tanácstermében Sánta Ferenc Kossuth-díjas író találkozott olvasóival. Az ünnepségsorozat első napja a Petőfi Művelődési Házban tartott ünnepi nyil­vános pártbizottsági és tanács­üléssel ért véget. A hétszázéves település mai, vasárnapi programjá­nak kiemelkedő eseménye a délelőtt 10 órakor kez­dődő ünnepi nagygyűlés. Ezt a Munkácsy iskola udva­rán tartják, rossz idő esetén pedig a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. Ünnepi beszé­det dr. Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, igazságügy-minisz­ter mond. A gyűlés keretében a Munkácsy általános iskola tanulói előadják Buda Fe­rencnek Kiskunlacháza 700 éves fennállására írt oratóriu­mát. K. M. KÖZÉLET Karéi Hoffmann-nak, a csehszlovák szakszervezetek központi tanácsa elnökének, a CSKP KB elnöksége tagjának vezetésével szakszervezeti kül­döttség érkezett hazánkba. A küldöttséget a Ferihegyi repü­lőtéren Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja fogadta. Dr. Augusto Zimmermann, a perui Országos Tájékoztatási Hivatal elnöke, aki dr. Várko- nyi Péter államtitkárnak, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökének meghívá­sára látogatást tett hazánkban, szombaton elutazott Magyar- országról. Mérlegen a nyár A fiúk a vasútépítésnél a lányok a mezőgazdaságban

Next

/
Oldalképek
Tartalom