Pest Megyi Hírlap, 1972. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-13 / 216. szám

PEST HEGYEI HÍRLAP KÜ LÖM KIADÁS A A CEGLÉDI XVI. ÉVFOLYAM, 216. SZÁM 1972. SZEPTEMBER 13., SZERDA Erőfeszítések a vásútállomáson Megkétszereződött a teherforgalom Előkészület a cukorrépa szezonra A kedvezőtlen időjárás megkétszerezett erőfeszítést kíván a mezőgazdaságban dolgozóktól. Alighogy véget ért az aratás, szerte a föl­deken megkezdődött az őszi termények betakarítása. De nemcsak a mezőgazdasági dol­gozók erőfeszítésére van szükség ezekben a napokban, a ceglédi vasútállomás te­herforgalma is kétszeresé­re emelkedett. A szállítással foglalkozók szinte éjjel-nappal munká­ban vannak. A vasútállomás főnöke el­mondotta, hogy eddig rend­ben mennek a dolgok, a szál­lítópartnerek igyekeznek ki­használni a jelzett időre kért vagonokat. Kötbértúllépés még nem volt, de azt kérik a szállítóktól, a visszaadott vagonokat gondosabban ta­karítsák ki, hogy minél mi­nimálisabbra csökkenhessen a kocsik tartózkodási ideje. Minden perc drága most, és még nehezebb feladat há­rul a vasútra, ha a gyü­mölcs- és zöldségfélék után, pár nap múlva, megkezdő­dik a cukorrépa betakarítása. A vagonok tartózkodási ide­jét befolyásolja — és ez főleg a külterületi rakodóállomá­sokra vonatkozik —, hogy Ünnepnapokon nem tud­ják értesíteni az igénylő­ket az érkezésről, mert nincs telefonszolgálat. Jó lenne, ha legalább az őszi betakarítások idejére meg­szerveznék a telefonszolgála­tot, ne álljanak a vagonok ki­használatlanul és a szállító­kat se terhelje kötbér. A vasútállomás kocsiszol­gálata vasárnap és munka­szüneti napokon is kielégi­Száztizenkét feljelentés Hogyan lesz a lisztből paprika ? Toldalék helyett családi ház A járási hivatal szabály­sértési csoportjához az idén eddig 112 feljelentés érkezett, negyvenöttel több, mint az el­múlt év azonos időszakában, túlnyomórészt engedély nél­küli építkezések miatt. E je­lenség okáról és a leggyakrab­ban előforduló szabálysérté­sekről dr. Sztriha István fő­előadó a következőket mon­dotta: Építkezők mesterkedései — Az engedély nélküli épít­kezők sokszor nem szándéko­san követnek el szabálysér­tést, jobbára azért, mert nem ismerik a szabályokat. A tá­jékozatlanságot azonban mi nem vehetjük figyelembe. Mi­előtt építkezéshez fog valaki, kérjen felvilágosítást az ille­tékes építésügyi szervektől, még akkor is, ha csak mel­lék-, illetve toldaléképületet akar felhúzni portáján. A megbírságolt építtetők leg­többje szeretné megkerülni az utánjárással és költséggel járó engedélykérést. Előfordul, hogy az illető toldaléképület építé­sére kér és kap engedélyt, s „titokban” új épületet, sokszor valóságos kis családi házat emel. Ilyen esetben ötezer fo­rintig terjedő büntetés vár a szabály megszegőjére. — A már jogerőre emelke­dett bírságok közül huszon­egyet élelmiszer-hamisítókra vetettünk ki: feljelentést a KÖ­JÁL, az Állategészségügyi Ál­lomás ellenőrző csoportja és a mezőgazdasági osztály tett ellenük. Más elbírálás alá es- ne.c azok, akik az élelmiszer minőségét szándékosan ront­ják, például vizezik a tejet, liszttel keverik a tejfölt. Szénán szűrt tej — A piaci ellenőrzések so- fán szinte minden alkalommal ialálkoznak az ellenőrök nem megfelelő minőségű, szaksze­rűtlenül kezelt tejtermékkel. Legutóbb egy tejet árusító cse- mői asszonytól vettek ételmin­tát. A vizsgálat során kiderült, hogy a tejben a megengedett­nél jóval több baktérium volt, ami a szabálytalan kezelés folytán kerülhetett bele. Az asszony a tárgyaláson beval­lotta, hogy szénán keresztül szűrte le a tejet, mondván, így tanulta édesanyjától. Jelentő­sebb pénzbírság megfizetésére köteleztük. — Egy másik súlyos eset. Pár héttel ezelőtt egy jászka- rajenői asszony és egy törteli férfi jelent meg a piacon, több kilónyi őrölt piros paprikával, amelyet csak 10 kilós csoma­golásban voltak hajlandók el­adni. A vásárlók otthon döb­bentek rá, hogy a zacskó te­tején piroslott csupán paprika, alatta festett liszt volt. A két élelmiszer-hamisító most vár­ja a bírósági döntést. Ezeröt­száz forintra büntették azt az abonyi lakost, aki festékkel sárgította el a vágott baromfi húsát, amit a fővárosi piacon akart értékesíteni. Szerencsé­re időben érkezett a bejelen­tés, a vegyvizsgálat ugyanis megállapította, hogy a hús el­fogyasztása súlyos betegségek előidézője lehetett volna. Az utóbbi időben, főleg a járás községeiben, gyarapodott a tésztakészítő asszonyok tábo­ra. Ezek a nők, azonkívül, hogy engedély nélkül készítik és árusítják terméküket, sú­lyosan vétenek a tisztaság el­len. Legutóbb tizenötöt jelen­tettek fel közülük. Segítsen a lakosság — Ahhoz, hogy az ellenőrző és vizsgáló csoportok munká­ját segítsük, szükség lenne a lakosság támogatására is. Ta­pasztalatunk szerint kevés az olyan vásárló, aki a kifogásolt élelmiszert nekünk vagy más illetékes szervnek bejelentené. Igaz, a bejelentés időt rabol el, fáradtságot igényel, de gon­doljunk arra, hogy betegsége­ket előzhetünk meg, anyagi károsodástól menthetünk meg másokat. Csat i Ilona tené az igényeket. Sajnos, lehetőséggel kevesen élnek: csúcsforgalom inkább közepére torlódik. a a a hét Cs. I. Összefogás, közös cselekvés Kilencvennégy forint értékű társadalmi munkát végzett a járás minden lakója Mikebuda és Dánszentmiklós az élen RÉGI MEGÁLLAPÍT AS, hogy a népfrontmozgalom ka­pocs, mely összeköti a taná­csokat a lakossággal. A nép­front sok-sok aktivistája, szé­les hálózata ismerteti az em­berekkel a tanácsok elérendő céljait, és körvonalazza azo­kat a feladatokat, amelyek a lakosságra várnak a célok megvalósításában. összefo­gásra, közös cselekvésre ser­kent a mozgalom, a ceglédi járásban évtől évre szebb eredménnyel. A napokban a Hazafias Népfront járási bizottságának ülésén Sziráki Péter, a járási hivatal titkárságának vezetője, a járási népfrontbizottság el­nökhelyettese ismertette, hogy ENYHÜL A SZÜLÖK GONDJA Huszonöt napközis csoport ÚJ ÓVODA A RÁKÓCZI ÚTON Mivel Cegléden is egyre több a munkalehetőség, azokhak a családoknak a szá­ma is megnövekedett, ame­lyekből mind a két szülő munkába jár. így a szülők gondja is megszaporodott, hi­szen a gyerekek étkeztetésé­ről, az Iskolán vagy óvodán kívüli neveléséről nem tud­nak kellően gondoskodni. Egyre többen keresik tehát a napközi otthonokat, hogy gyermekeiket gondos felügye­lettel biztonságban tudhassák. A városi tanács művelődési osztálya sokat foglalkozik a napközi otthonok helyes mű­ködtetésével. Évek óta kiala­kult rendszer szerint folyik a munka. A pedagógusok és a napközis otthonok között jó a kapcsolat. Az idei tanévben városunkban 25 általános is­kolai napközis csoport indult. Bővül a napközis óvodák szá­ma is: október 1-én egy 50 gyermeket befogadó napközis óvoda nyitja meg kapuit a Rákóczi úton. Az ablakon át menekültek Látogatóban, kishutával Bíróságon felelt tetteiért az éjszakai rendbontó Éjnek idején, erőszakkal el­követett magánlaksértés miatt került, bíróság elé a már többszörösen büntetett elő­életű Kocsi Béla, 28 éves abö- nyi alkalmi munkás. A tavasszal,-egy este túlsá­gosan felöntött a garatra, majd elment egyik haragosá­hoz, rúgással nyitott magának ajtót, és a lakásban öldöklés­sel fenyegetőzött. A riadt há­ziak az ablakon át menekül­tek, s a rendőrségtől kértek segítséget. Kocsi Béla közben hazament, fejszét ragadott, az­zal ment vissza haragosa há­zába. Az egyik szomszédnak sikerült végül a fejszét elven­nie a garázda részegtől. Kocsi Béla elismerte, amit tett. A bíróság mindent mér­legeit. Mivel a vádlott több­szörösen büntetett előéletű, é3 a garázda tettek száma az utóbbi időben sajnos elszapo­rodott, nem jogerősen másfél év börtönre ítélték az éjszakai rendbontót. Vitaminos sampon Bőrtápláló és -frissítő vita­minokkal dúsított fürdősam­pon gyártását kezdte meg az Egyesült Vegyiművek. A mo­sószereiről híres vegyigyárnak ez az első testápoló szere. Az új cikk vetélytársa lesz majd az üzletekben kapható import samponoknak. ebben az évben milyen ered­ményeket ért el eddig a köz­ségek szépítésében, fejleszté­sében a lakosság. Bevezetőjében elmondotta, hogy a Pest megyei Tanács és a Hazafias Népfront Pest me­gyei Bizottsága évenként köz­ségfejlesztési és -szápítési ver­senyt hirdet, amelybe a já­rás községei is bekapcsolód­nak. A társadalmi munka fo­rintokban kifejezhető értéke egyre magasabb. Amíg 1966- ban a járásban a társadalmi munka tervezett mennyisége alig kilencszázezer forint volt (végül egymillió háromszáz­harmincötezer forintot teljesí­tettek), addig az 1972-es évre négymillió-hétszázezer forin­tot terveztek, s óbból az ősz- szegből már a félév végéig négymilüó-százküencven há­rom ezer forint értéket el­könyvelhettek. Ez azt is jelen­ti, hogy hat éve 24 forint húsz fillér jutott átlag a járás egy lakójára társadalmi munkában, az idén pedig már kilencvennégy forintnál tar­tunk. Különösen dicsérendő a szorgalom a cseppnyi Mike- budán, ahol egy-egy lakos át­lag 179 forinttal rukkolt ki az idén, Dánszentmiklóson 160 forinttal, Kocséron 157 forint a fejenkénti átlag, Nyársapá­ton 156, Abonyban, ahol a vállalt kétmillió forintot máris túlteljesítették, 138 fo­rint. A sor végén halad Jász- karajenő 40, és Albertirsa 45 forintjával. Sziráki Péter a községek ez évi fejlődéséről számot adva, egyébek közt elmondotta, hogy Abonyban ebben a hónapban adnak át hat, úgynevezett „CS”-lakást, hétszázezer forin­tot fordítottak a víztársulat támogatására, és a nagyköz­ség belvízrendezési terve százezer forintba kerül. A ta­valy •'átadott" hetvenöt'szemé­lyes óvoda'munkáiból is de­rekasan kivették a részüket az abonyiak. Albertirsán folyamatban van a negyven gyermeket be­fogadó bölcsőde előkészítése. Napirenden tartják az óvoda és a napközi kérdését is. A napközis konyha terve készül, a bölcsőde építését jövőre kezdik meg. A teljes komple­xum körülbelül négymillió fo­rintba kerül, s ehhez a me­gyei tanács is ad támogatást. CEGLÉDBERCELEN a köz­ségfejlesztési hozzájárulás nagy részét a vízműtársulás támogatására fordítják. A házhelyek eladásából jelentős összeg folyt be, terven felül. Örvendetes jelenség, hogy amíg más településeken csök­kent a lakosság száma, itt emelkedett, sok új házat épí­tenek. Csemőben jövőre pedagó­guslakás épül, s 1974-ben kéz­Paradicsomsz üret denek nozzá a négy tantermes, új iskola kivitelezéséhez. A te­lek már megvan, gyűjtik az építőanyagot, és megkötötték a kivitelezési szerződést a gyömröi TöVÁL-lal. Épült egy korszerű, szép autóbusz- váró a felsőjárási iskolánál. Megoldódott a fogorvosi ren­delés: a fővárosból- naponta jár szakorvos a csemői ren­delőbe. Jó lenne lakást vásá­rolni az orvosnak. Csemő belterületének kiépí­tését szolgálná, ha újabb tel­keket parcelláznának. A pos­tahivatal és a tangazdaság szolgálati lakásai között elte­rülő negyvenöt holdas terület házhelyekké alakításáról tár­gyalnak. Ha sikerrel, néhány évre megoldódik az építkezők gondja. Dánszentmiklóson ezekben a napokban várható a pedagó­guslakás átadása. Az autó­buszforduló és -váró társadal­mi munkában való felépítésé­ről már hírt adtunk lapunk­ban. Jászkarajenön és Körös- tetétlenen szintén régi gond a pedagógusok lakáshelyzete. Most Jászkarajenön kettő, Kő- röstetétlenen egy lakás épült fel. Befejeződött az orvosi rendelő és a lakás építése. Az idén beszerelték a központi fűtést a jászkarajenői kultúr- házba. Kocséron hatszázötvenezer forintot tartalékol a tanács fogorvosi rendelőre és lakásra. Nagy szükség van mindkettő­re. Befejezés előtt áll a ta­nácsháza bővítése. Ezentúl jobb körülmények között fo­gadhatják az ügyfeleket. Mi- kebudán az idén csekélyebb mértékű a fejlődés. A játszó­tér berendezéseit kiegészítet­ték, több fontos, kisebb fel­adatot oldottak meg, s a meg­levő pénzt egy nagyobb beru­házásra tartalékolják. Nyársapáton házasságkötő terem létrehozására fordítják a pénz jelentős részét. Ideje, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a családi esemé­nyek társadalmi megünneplé­sére. Pedagóguslakást alakítot­tak át, és az óvoda további bővítése is szerepel a tervben. TÖRTELEN BEFEJEZŐ­DÖTT a Kossuth utcában az útépítés. A belvízrendezési terv elkészítéséhez kétszáz­ezer forintra lenne szükség. A fásítás, a játszótér létesítése, a telekparcellázás, a sportöltöző felépítése megoldásra váró feladat. Nem született még döntés a jövendő könyvtár sorsával kapcsolatban, de a könyvtárra is tartalékolnak pénzt. Sziráki Péter befejezésül el­mondotta, hogy szinte minden településen folyt kisebb-na- gyobb út- és járdaépítés, bő­vült a villanyhálózat. A köz­ségek hozzájárultak a gyenes- diási járási úttörőtábor építé­si költségeihez. Az eddigi ered­mények a lakosság áldozatkész munkáját tükrözik. Ilyen segí­tőkészségre van szükség a to­vábbiakban is. T. T. Paradicsomot szednek a ceglédi Hámá n Kató iskola hetedik és nyolcadik osztályos leánytanulói a Kertészeti Kutató Intézet telepének földjein. Naponta 50—60 mázsát szü­retelnek le. Apáti-Tóth Sándor felvétele Terül2ti labdarúgás MEDOSZ-vereség Ikladon A MEDOSZ labdarúgói a negyedik fordulóban idegen­ben mérkőztek és vereséget szenvedtek. Iklad—Ceglédi MEDOSZ 3:1 (1:0). Cegléd: Boda — Kovács, Kozma, Kalmár P., Cseh II, Nagy — Sárik, Karsai, Kis, Feuer, Kalmár S. Az Iklad lesből szerzett gól­lal vezetett, melyet Kalmár S. a második félidő első percé­ben szabadrúgásból kiegyen­lített. Ezután többs ceglédi helyzet maradt kihasználatla­nul, a hazaiak viszont, védel­mi hibák után, újabb két gólt lőttek és győztek. A ceglédiek, a legutóbbi találkozókhoz képest jobban játszottak, de igyekezetük a pontszerzéshez kevésnek bi­zonyult. U. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom