Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-15 / 191. szám

GÖD Gyerekgondok 25 férőhelyes óvoda nyílik Nem pontos számítások sze­rint Gödön 1300—1400 általá­nos iskolás korú és 1500 böl­csődéé, valamint óvodás gye­rek él. Nagy gond az iskolai, óvodai és bölcsődei férőhelyek biztosítása. Sándor István vb-elnök örömmel újságolta, hogy Göd- felsőn 25 férőhelyes óvoda nyílik szeptemberben. A ta­nács kibérelt egy magánházat, a 80 ezer forintot kitevő át­alakítási munkát társadalmi munkában végezték el. Ezzel a „két Gödön” 290 gyereket VÁC I UAPW A PEST ME6YEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA ——i——«I ....................................i—ii ■ XV I. ÉVFOLYAM, 191. SZÁM 1972. AUGUSZTUS 15., KEDD Godon, Csomódon és Foton befejezték az aratást Búcsú helyett kmhújnon — Augusztus 20 ra mindenütt végeznek A MUNKÁSOK ÉS MŰSZAKIAK ÖSSZEFOGÁSÁVAL Kibővítették a járműjavító óvodáját A gyermekgondozási sza-1 badság letelte sok gondot1 okozott a MÁV Dunakeszi Járműjavító üzeme gazdasági és társadalmi vezetőinek. Sok kismama megoldhatatlan ne­hézségekkel küzdött, mert nem tudta gyermekét meg­nyugtatóan elhelyezni. A járműjavítósok úgy gon­dolták, hogy üzemi óvodájuk bővítésével enyhíteni tudná­nak a nehézségeken. A MÁV félmillió forintos — soronkí­vüli — támogatása segítette a terv megvalósulását. A gyár műszaki szakemberei meg­tervezték a két új helyiséget. Az építkezés felett a műsza­ki klub vállalt védnökséget. A gyár dolgozói 5 ezer óra társadalmi munkát fektettek az óvoda bővítésébe. Az . ünnepélyes átadás augusztus 21-én lesz, a „tulaj­donosok” ekkor veszik birtok­ba a megnagyobbított óvodát. b. h. Egy mondatban... VB-ÜLÉS - TÁVLATI TERVEK - BÉRGAZDÁLKODÁS tudnak elhelyezni (holott 350—400 helyre lenne szük­ség). A göd-alsói iskola építése, anyagi fedezet hiányában ne­hezen halad. Az alapok ké­szen vannak, az építőanyagöt szállítják, a kivitelező vállalat azonban csak 1974 augusztu­sára vállalta a befejezést. Eb­ben az évben a 8 tantermes iskola tornatermi része és a sportudvar készül el. szövetkezet portáján tavaly október óta egy új üzem mű­ködik, nem is kis sikerrel és eredménnyel. A sikert most ne egészen a szokványos mó­don értelmezzük, hiszen a ke­nyeret országszerte állami tá­mogatással, dotációval sütik a sütőüzemek. A siker itt azt jelenti, hogy a püspökhatvani kenyérre nincs panasz. Nincs a minőségre, mert a két pék kiváló kenyeret süt. De a mennyiségi igényeknek is ele­get tesznek, hiszen községen Cs. Sándor váci lakost bű­nösnek mondta ki a minap a Váci Járásbíróság büntetőta­nácsa közlekedési vétségben és 1500 forint pénzbírság megfizetésére kötelezte. Nem fizetés esetén a pénzbüntetés 30 nap szabadságvesztésre változtatható. A vádirat szerint.Cs. Sán­dor július 28-án este 20 óra­kor három fröccsöt ivott Göd- Eeísőn, a bis?tróban. Utána kiment az utcára és a keze­lésére bízott Zetorra ült. A közelben tartózkodó rendőr­járőrnek feltűnt, hogy a kocs­mából egyenesen a jármű feíé Még 2200 hektár aratatlan búza áll lábon a szobi járás­ban. Ezt az információt a váci járási hivatal aratási ügyeleté­től'kaptuk. Szinte órára kész adatokkal rendelkeznek, hiszen szombaton és vasárnap is jár­ták a községeket, ellenőrizték, hogy folya- matos-e a munka? Azt ta­pasztalták, hogy minden­hol komolyan veszik a fel­adatokat. Csak Püspökhatvanban nem ízlett a kombajnosoknak a hét­végi áratás, mert búcsú volt. A sok rábeszélés azért hasz­belül igazán jól fel tudják mérni az igényeket. A másfél milliós beruházás­sal épült sütöde egyelőre egy műszakban dolgozik, Püspök- hatvant és Galgagyörköt lát­ja el kenyérrel. Napi 10—12 mázsa kenyeret szállít a bol-' tokba. Idáig csak kenyeret sütöttek. Most azonban elha­tározták, hogy a kemence jobb kihasználása érdekében és a lakosság óhajának meg­felelően elkezdik a péksüte­mények készítését is. tart a vezető. Alig ment né­hány métert, amikor igazol­tatták. A vérvétel és a laborató­riumi vizsgálat kimutatta, hogy a Zetor vezetője köze­pes alkoholos befolyásoltság állapotában akart részt ven­ni a közúti forgalomban. Ez­zel t veszélyeztette a saját — és a mások — életét, testi ép­ségét. A bíróság nem alkal­mazott szigorúbb büntetést, mert úgy vélte, hogy ez is arra készteti Cs. Sándort, hogy a jövőben tartózkodjék a hasonló cselekmények elköve­tésétől. (P.) nált, szombaton és vasárnap is elindultak a gépek. A kombájnosok szerint emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy valaki dolgozott volna Püspökhat­vanban búcsúkor. Persze, máshol is előfordul, hogy összekeverik a munkát és a szórakozást. A perőcsényi termelőszövetkezet traktorosa például olyannyira összekever­te, hogy amikor vasárnap a rendőrjárőr leállította a trak­tort, a vezető a földrehuppant az ittasságtól. Más gondok is akadályoz­zák az aratást. A kemen­céi termelőszövetkezet egyik kombájnjához pél­dául nem találnak önindí­tót. Ennek ellenére — mint a járás más községeiben is — augusztus 20-ra befeje­zik az aratást. Levelet kapott szerkesztő­ségünk, melyben „Megpatkolt árak” című cikkünkre hivat­kozva a levél írója azt írja: ... „a cikkben jelzett határ­idő lejárt és Szűcs .Gábor vál­tozatlanul gyakorolja iparát, sőt újabb szabálytalan épít­kezéseket hajt végre, olajtar­tályokat épít be, ahol már az ő hanyagságából három eset­ben is volt tűz ... Igen el­gondolkoztatnak az alábbi dolgok: 1. Hiába fordultunk a helyi tanácshoz levélben, nem in­tézkedett. 2. Majd a járási, majd a megyei tanácshoz for­dultunk, de intézkedés csak akkor történt, miután a „Nép- szabadság” című napilaphoz fordultunk. 3. A kivizsgálás megtörtént, de érdekes mó­don, a határozatból kimaradt, hogy Szűcs Gábor, miután szabálytalanul építkezett, mi­lyen büntetést kapott... 4. Szűcs Gábort nem jogerősen 1 évi szabadságvesztésre ítél­ték', közel 30 ezer forint ösz- szegű árdrágítás miatt. Vajon mekkora árdrágítást kell el­követni ahhoz, hogy meg­szüntessék az ipar gyakorlá­sát ... Remélem, ezen levelem nem marad válaszolatlanul. Millin János Budapest, VI. Népköztársaság u. 21.” ★ Amikor 1972. március 22-i számunkban a sződligeti épí­tőanyag-telepről írtunk, senki sem gondolta volna, hogy egy tengeri kígyó születésénél bábáskodott... Ma már szám­talan hivatalban, számtalan iratanyag bizonyítja, hogy eb­ben az ügyben minden tény ellenére csak egy vád és egy vádlott van, de van a tényál­lást megállapító alsó és felső, első- és másodfokú hatáság, és még sincs egy sem, aki ér­vényt szerezzen a magyar ál­lam nevében határozatokat hozó hatóságok rendelkezései­nek. Furcsa költözködés Nézzük csak sorra, 1970 áp­rilisában megnyílik Szűcs Gá­bor göd-alsói lakos neve alatt, aki hirtelen átnyergel festő kisiparosból anyagkeres­kedővé (minden képzettség nélkül!), és a sződligeti tanács segítségével engedélyhez jut anélkül, hogy az illetékesek megvizsgálták volna, mi is Nincs viszont ilyen gondja a csomádi, a fóti és a gödi ter­melőszövetkezetnek, mert ezekben a gazdaságokban pén­tekre, illetve szombatra levág­ták az összes gabonát. cs. a OKTÓBERBEN Az lUFRO-ülés résztvevői Vácott Októberben Magyarorszá­gon ülésezik az ENSZ me­zőgazdasági és élelmezésügyi bizottságának, a FAO-nak levegőszennyeződési szekció­ja, az IUFRO. Egy napot Vá­cott töltenek el a tanácsko­zás résztvevői, Vác levegő­szennyeződési problémáival ismerkednek meg. késztette Szűcs Gábort arra, hogy Sződiigetre egy raktárba jelentse be magát állandó la­kosként. A bejelentkezést, il­letve az alsógödi kijelentke­zést követően, Göd nagyköz­ség adóügyi hivatala átter­helt a sződligeti tanácsra 35 ezer forint adótartozást, mint Szűcs Gábor festő-mázoló kisiparos behajthatatlan ál­lamtartozását (?). A bérelt és Millin János tulajdonát képező telken fel­épített, majdnem emeletes farostlemez borítású raktár­ban és a vele szemben levő üres magán- és állami telken egyre jobban terjeszkedik. Rendőrségi nyomozás alapján j bíróság elé kerül Szűcs Gá­bor, ahol dr. Tollár Ilona bün­tetőbíró tanácsa 30 ezer fo­rintos jogtalan haszonszerzés, magyarul árdrágítás miatt 1 évi szabadságvesztésre ítéli. Az ^ítélet nem jogerős, felleb- bezesi tárgyalásra most ke­rül sor. A telep mindezek el­lenére terjeszkedik és nagy­arányú olajeladási akció kez­dődik. 1971. október 4-én a községi tanács szakigazgatási szerve, mely az engedélyt előbb említettek ellenére gyorsan kiadta, levelet ír, melyben leszögezi, hogy nem tehet semmit a telep meg­szüntetésére, mert arra .. a lakosság ellátása érdekében szükség van, akinek igen ko­moly anyagi befektetés kel­lett ahhoz, hogy a telepet lét­rehozza, tehát ezt nem szün­tetheti meg...” Határozatok és fellebbezések 1972. február 7-én, miután a szabálytalanságok sora már mindenki előtt tudott, a Pest megyei Tanács VB ÉKV osz­tályának nyomására a Váci Járási Hivatal műszaki osztá­lya 7787—4/1971. szám alatt határozatot hozott, melyben kötelezi Szűcs Gábort, hogy 1972. június , 30-ig köteles le­bontani a Jókai u. 18. szám alatti ingatlanon engedély nél­kül felépített lóistállót, vala­mint a Jókai u. 21. szám alat­ti ingatlanon felépített anyag- . tárolót. Szűcs Gábor a határozat ellen, nagyot akarva lépni ügyében, egyenesen az építé­si és városfejlesztési minisz­terhez fellebbezett, aki azt illetékességből leküldte a Pest A városi tanács végrehajtó bizottsága jóváhagyta az új váci Területi Munkaügyi Dön­tőbizottsága névsorát, mely­nek elnöke: Oláh Lászióné, a városi tanács előadója, tagjai: Bagi Andrásné, a városi ta- nács " előadój a, Kristóf József, a Dunamenti Regionális Víz­mű Vállalat és Rothbauer An­tal, a váci Városgazdálkodási Vállalat dolgozója. ★ Családi házas lakóövezetté nyilvánították Vác távlati rendezési tervében a Szent Mihály dűlőt, melyet eddig lakott szőlőként tartottak szá­mon (ez a terület további fejlesztését korlátozná), az ar­ra lakók jelentős társadalmi munkával — az ÉDÁSZ és a Vízművek segítségével — megyei Tanács vb. építési, közlekedési és vízügyi osz­tályának, ahol a fellebbe­zést felülvizsgálták és Be- niczky K. I. 75.036—4/1972. szám alatt elutasították az­zal a záradékolással, hogy a határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. Szűcs Gábor, aki árdrágítás! bűnügyének tárgyalásán is két ügyvéddel védte magát, panasszal élt a határozatok ellen ési azokat törvénysér­tőnek és alaptalanoknak je­lentette be. A Pest megyei Tanács tit­kárságához beadott panaszt, 1972. VII. hó 17-én 463—2/ 1972. szám alatt az alábbi szöveggel utasították el: ...„Az építésügyi hatóság határozata tehát törvényes és megalapo­zott! Aláírás: Arany István, a Pest megyei Tanács vb- titkára”. Minden hiába? Ám hiába születtek újabb és újabb határozatok, Szűcs Gábor nemhogy bontott vol­na, de újabb olajtárolót épí­tett, mosit már pirosra fes­tett ÁFOR üzemanyagszi- vattyú-házzal. Az utcán meg­jelentek a vasbetongeren­dák is, mint új árufélék, a fedett raktárban pedig az olajfestéktől a cirokseprűig és a korongmeszelőtői a ki tudja felsorolni, mi minden jelent meg. Az utcafronton új vöröstéglós kerítést emelt, higanygőzlámpás világító osz­lopot állított fel, és téglából új kiadót húzatott Jpl, a közben Horváth József kocs- márostól megvett telek utca­frontján. Egy hónappal a bontási ha­táridő után végül is a sződli­geti tanács szakigazgatási szerve pénzbírsággal „súj­totta” Szűcs Gábort. Amiért fittyet hányva az állam tör­vényes rendekezéseinek, át­lépve minden kötelező sza­bályon, amiért semmibe ve­szi a hatóságok döntéseit, kétszáz forint pénzbírságot róttak ki büntetésül... Joggal fel lehet tenni a kér­dést: mire kell még várni a Szücs-ügyben ahhoz, hogy az iparengedélyt azonnali ha­tállyal visszavonják, melv- hez a 35 ezer forintos adó­tartozás egyedül is megszün­tető ok volt... Vagy Millin János levél­írónknak van igaza? Harmos Jenő közművesítettek a környéket, ez is indokolja az átsorolást. ★ Szeptember elsejétől önálló bgrgazdálkodási jogkört kap­tak a váci középiskolák és szociális otthonok vezetői. ZENÉS HÉTVÉG ZEBEGÉNYBEN Gazdag program várja ezen a héten Zebegénybe a zene­barátokat. A Szőnyi István Emlékmúzeum parkjában, 17-én, csütörtökön este a thüringiai állami népi zene­kar ad „bécsi estet”. •Szombaton és vasárnap is­mét megrendezik a zenés hétvéget, melynek keretében j Rákos Sándor költővel és j Szentpál Mónika előadómű­vésszel, valamint Szenthelyi Judit és Szenthelyi Miklós muzsikusokkal találkozik a közönség. Az est házigazdája: Czigány György, a rádió fő­munkatársa. Csütörtökön: Sakkverseny a FEK-ben A váci fegyveres erők klubja parancsnoksága nagy­szabású sakkversenyt rendez ezen a héten alkotmányunk ünnepének a tiszteletére. Az elme sportjának űzői csütör­tökön délután 16 órától küzdhetnek a klubház eme­leti termében. A legjobb he­lyezést elérteket díjazzák. Kézilabda A vártnál könnyebb győzelem Váci Spartacus—Gödöllői Vasas 29:13 (12:6) Váci Sp.: Soós — Arany (2) — Székely (3) — Sasvári (8) — Tóth (1) — Berczelly (4) — Rácz (5). Cserejátékosok: Seres — Együd (2) — Pálinkás (2) — Adamcselc (2). Az. őszi idény első forduló­jában a Váci Spartacus ha­zai pályán a vártnál köny- nyeboen nyert a megfiatalí­tott Gödöllői Vasas ellen. A gyors indításokkal és szelle­mes kombinációkkal szemben az ellenfél tehetetlen volt. Különösen' a második félidő­ben játszott szemre tetsze­tősebben a hazai csapat, Sasvári vezetésével a csa­társor tetszés szerinp érte el góljait. Kiemelkedett még a mezőnyből két váci kapus: Soós és Seres, de a többiek is mindent megtettek a győ­zelemért. Az ifjúsági csapat 28:10 arányban győzött. Süveg Sán­dor egymaga 12 gólt lőtt, magasan kiemelkedett a me­zőnyből, kívüle Kékesi és Petre érdemel említést. Felhívjuk a sportszerető közönség figyelmét, hogy va­sárnap a Váci Spartacus ha­zai rangadó mérkőzést ját­szik, a nagy hírű Váci Hír­adás otthonába látogat. A szombatra tervezett Nagykőrös elleni találkozót a torlódás miatt későbbi idő­pontra halasztották. A mér­kőzés új időpontjáról a kö­zönséget tájékoztatni fogják. Jön a péksütemény Napi 12 mázsa püspökhatvani kenyér A püspökhatvani termelő­A Heuréka Gumigyárban Gábor felvétele A tárgyalóteremből Ivott, majd Zetorra ült Mire kell még várni?

Next

/
Oldalképek
Tartalom