Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-16 / 192. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Jól fizet a fóti paradicsom Valósággal „berobbant” a zöldség a meleg hatására, vagyis lehetne szedni, csak győzzék munkaerővel a terme­lőszövetkezetek. Foton például hagyományos a paradicsomter­mesztés, — ezzel az örökség­gel ma már jól sáfárkodik a Vörösmarty Tsz. — Naponta három-négy ya- gonnyit szedünk paradicsom­ból — tájékoztat Gránitz Fe­renc, a fiatal főmezőgazdász.— De öt vagonra is telne a meg­érett termésből, ám nincs elegendő munkaerő, így is a környező falvakból hozzuk a népet. Ez a szövetkezet 1967-ben hatmillió 600 ezer forintos mérleghiánnyal zárta az esz­tendőt, s még 1970-ben is há­rommillió forintos állami tá­mogatásban részesült. Tavaly azonban már e dotáció nélkül gazdálkodott a tagság, s egy­millió négyszázezer forintos nyereségre tett szert. Az idei első félév ugyan kevesebb nye­reséget mutat, miként 1971 el­ső hat hónapjáé, mégis, a ter­mékek zömét most, s ezután takarítják le a földekről, s je­lentősebb pénzgondok nem ne­hezítik a tsz működését. Ebben nyilván szerepe van a paradicsomnak is, amely­ből az idén száz, jövőre kétszáz holdat ültetnek. Tavaly 192 mázsa volt az át­laghozam, az úgynevezett hely- revetéses módszerrel ennek a duplája is meglesz. — Hol értékesítik a paradi­csomot? — Százvagonos szerződé­sünk van a Dunakeszi Kon­zervgyárral, száz vagonra valót exportálunk, a többinek fő­ként a pesti piacokon van ke­letje. — S milyen áron? — A kétforintos átlagárat várhatóan elérjük, ami szép­nek mondható. Részes művelés nincs ebben a termelőszövetkezetben, ám a zártkertekben is ott vörösük a paradicsom. A korszerűsödés persze jobbára a közösre hagyat­kozik. így vetőgépet kaptak kölcsön a paradicsomtermesztés gépe­sítésében elöljáró Csányi Álla­mi Gazdaságtól, gépesítették a növényápolást — lényegében csak a szedés a kézi munka. Ha zöldségről beszélünk, rendszerint szó esik a gyü­mölcsről is, — legalábbis a ke­reskedelemben. Főt a gyer­mekvárosnak ad otthont, a tsz kapcsolata jó az ottani ifjú­sággal, amely segít a föltorlódó munkák levezetésében. így ar­ra számítanak, hogy a 38 hold új meggyeskert fáinak majda­ni megkopasztásában közre­működnek a fiatalok. Most tízholdnyi epret is ültetnek, tehát gyarapod­nak az élőmunka-igényű növények. („Az epret mindenki kidobta” — fogalmazza meg tapasztala­tait Kovács Zoltán, az Észak- Pest megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetségének titkára, tehát arra céloz, hogy ettől a gyümölcstől igyekeztek megszabadulni a gazdaságok. „Azért csináljuk mi, s fölme­gyünk majd á 40 holdig az eperrel” — ez a főmezőgazdász válasza.) Gyümölcsből azonban jelen­tős a kiesés az idén: a jég tel­jesen elverte a 140 holdnyi sárgabarackost. 60 vagon ter­mést vártak, ez a terv meg­semmisült. Kárpótlásként azonban egymillió négyszáz- ezer forintot kapnak az Álla­mi Biztosítótól. Visszatérve a zöldségre, a fő­mezőgazdász hangsúlyozza: — Néhány éven belül meg­oldódik a zöldségügy, csak a gépek ne lennének olyan drá­gák. A lényeg a technológia megtartásán van, vagyis oda kell figyelni a munkafolyama­tokra, s lesz elegendő zöldség. K. N. Az afrikai körúton levő Geoffrey Rippon brit minisztei találkozott Rashidi Kawama tanzániai miniszterelnökkel is. Épül a szentendrei kéregvasút Szeptemberben újabb premier a metró észak-déli vonalán Az észak—déli metróvonal, alagútját fúró pajzs — a Kun Béla és a Kálvin tér közötti szakaszon — a munkálatok egynegyedével végzett. A gép­óriás ugyanis a két kilométernyi hosszú alagútból csaknem 500 méternyit már kivájt. Mint Lakatos Ervin főépí­tésvezető elmondta, a fúró- pajzs — annak ellenére, hogy meglehetősen rossz összeté­telű talajjal, homokos, kavi­csos földdel kell megbirkóz­nia — tartja az ütemet: na­ponta két métert halad előre. Ezzel a tempóval a monstre vasszerkezet szeptemberben éri el az Üllői út és a Bókay János utca kereszteződését. Ekkor e metróépítés jelentős állomásához érkeznek a Köz­lekedési Építő Vállalat mun­kásai: az alagútban dolgozó fúrópajzs közvetlenül a Bó­kay János utcában kialakí­tott szellőző aknába tor­kollik majd, azaz az itteni felszíni és föld alatti kapcso­lat révén megkezdődhet a klinika állomás formálása. A pajzs váltás a Kálvin tér­nél lesz. Mint a geológusok megállapították: a forgalmas csomóponttól a Deák tér irá­nyába vezető metró leendő nyomvonalán lényegesen ked­vezőbbek a talajviszonyok, azaz a mostaninál gyorsabb, nagyobb teljesítményű fúró­pajzsot lehet majd munkába állítani. A fürgébb, . szovjet gyártmányú mechanikus paj­zsok a Kálvin tér déli ol­dalától folytatják az alagút- építést. Jó ütemben épül a szent­endrei HÉV föld alatti szakasza is (a képen). Buda új forgalmi rendjének kialakítása során a szentend­rei HÉV vonalát kéregvas- útként meghosszabbítják a Batthyányi térig. A Margit- híd északi részénél már elké­szült a föld alatti beton- szekrény nagyobb része. Fehér La jos, az MSZMP Po­ütikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyette­se tegnap Szekér Gyula ne­hézipari miniszter és Gór Nagy Sándor nehézipari miniszter- helyettes kíséretében megláto­gatta a Péti Nitrogén Műve­ket. A vendégek megtekintet­ték a nagy kapacitású műtrá­gyagyár építésének munkála­tait és eszmecserét folytattak a beruházás irányítóival. Kissinger útban Saigon felé Le Dúc Tho ma hazautazik Ronadl Ziegler, a Fehér Ház szóvivője kedden közölte, hogy dr. Kissinger, Nixon elnök nemzetbiztonsági főtanácsadó­ja, útban van Saigon felé, ahol találkozik Thieu elnök­kel, Bunker amerikai nagykö­vettel és katonai vezetőkkel, hogy megvitassa velük „a viet­nami helyzet minden vonatko­zását”. Kissinger saigoni missziójá­val kapcsolatban Washington­ban élénk spekulációk indul­tak el arról, hogy a bizalmas párizsi megbeszélések talán „kimozdultak a holtpontról”. A Fehér Ház a maga részéről bátorítja ezeket a találgatáso­kat, sőt, nyitva hagyja azt a le­hetőséget is, hogy Kissinger esetleg nemcsak Saigonba, hanem „máshová” is ellátogat. Le Dúc Tho szerdán haza­utazik Hanoiba — jelenti az AFP francia hírügynökség meg nem nevezett megbízható kö­röket idézve. A hírügynökség a Párizsban tárgyaló VDK- küldöttség főtanácsadójának hazautazását összefüggésbe hozza Kissinger ugyancsak kedden bejelentett saigoni lá­togatásával, és megfigyelőket idézve olyan feltételezésnek enged teret, hogy Le Dúc Tho és Kissinger hétfői bizalmas eszmecseréje „fontos és új elemeket” hozott a tárgyalási folyamatban. Pham Van Dong, a VDK mi­niszterelnöke hétfőn megbeszé- 1 lést tartott Pierre Susini fran­cia főmegbízottal, aki hamaro­san Párizsba utazik. „Megoldódik a zöldségiigy” Barbár támadás Tanh Hoa ellen Rippon ismét Kampalában Amin elnök hajthatatlan Új telephely Monori-erdőn Félév: 25 millió forint A Minőségi Vegyi Ktsz új telephelyet létesített • Monori- erdőn. A több mint húszéves szövetkezet különböző ipari és háztartási vegyszereket, nö­vényvédő szereket gyárt, nevé­hez méltóan — jó minőség­ben. Telephelyük több mint 15 millió forintért épült, s az új csarnokban szeretnék mihama­rabb megindítani a gépeket. A terv — még ebben az évben folyamatosan termel a mono­ri-erdei részleg. Egyelőre még csak húszán dolgoznak itt, de az első félév termelési értéke nem lebecsülendő: 25 millió forint. Ha elkészül minden, s megkezdődhet a folyamatos termelés, ötvenen dolgoznak a szövetkezet telephelyén. A vegyi anyagokkal foglal­kozó részleg természetesen vigyáz a légszennyeződésre, s a közegészségügyi és munka- védelmi előírások szigorú be- ! tartásával ügyel a jó levegőre I és a dolgozók egészségére. I Elutazott Budapestről a Né­met Szocialista Egységpárt Berlini Bizottságának küldött­sége — amely Konrad Neu- mann-nak, a berlini pártbi­zottság első titkárának vezeté­sével néhány napot hazánkban töltött. A vendégek búcsúzta­tására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP Poütikai Bizottságá­nak tagja, valamint a buda­pesti pártbizottság és a fővá­rosi tanács vezető személyisé­gei. Meghatalmazott nagykövettd nevezte ki az Elnöki Tanács Bartha Jánost, és megbízta a Magyar Népköztársaság otta­wai nagykövetségéinek vezeté- 1 sével. KVL ÉVFOLYAM, 192. SZÄM XlIA 80 FILLER 1972. AUGUSZTUS 16., SZERDA Tüzérségi állás Kambodzsában, az ősi Phnom Bakheng templomnál. Az indokínai háború Kambodzsában is változat­lan hevességgel folyik. Geoffrey Rippon brit mi­niszter új reményekkel telve érkezett vissza hétfőn éjszaka Kampalába, miután az Ugan­dái elnök — váratlan fordu­lattal — mégis hajlandónak mutatkozott, hogy fogadja őt. Geoffrey Rippon brit „Eu- rópa-miniszter” és Idi Amin ugandai elnök megbeszélése áz Ugandában élő brit állampol­gárságú „ázsiaiakról” kedden délután véget ért. Mint ismeretes, Amin elnök úgy döntött, hogy a munká­sok és alkalmazottak kivéte­lével kiutasítja Ugandából az ott élő, brit útlevéllel rendel­kező indiaiakat, pakisztánia­kat és bengáliakat, mert sza­botálják Uganda gazdasági életét. Rippon azt npméli, hogy vagy arra bírhatja rá az ugan­dai elnököt, hogy vonja vissza döntését, vagy legalább a ki­településre megjelölt 90 na­pos határidőt hosszabbítsa meg. Amin elnök a megbeszélés folyamán semmiféle enged­ményt nem tett. Ennek elle­nére a két államférfi megbe­szélése után rendezett sajtó- értekezleten Rippon kijelen­tette, úgy érzi, haladást értek el. Megállapodtak ugyanis ab­ban, hogy állandó munkakap­csolatban maradnak a gyakor­lati lebonyolítás kérdésében. Hétfőn több mint száz ame­rikai repülőgép .intézett barbár támadást Tanih Hoa tartomá­nyi székhely ellen. A tartomá­nyi központ több lakónegyedét teljesen elpusztították. Nem végleges adatok szerint a tá­madás halálos és sebesült ál­dozatainak száma száz körül van. A dél-vietnami népi felsza­badító erők hétfőn újabb tá­madássorozatot i indítottak a Quang Tri tartományi székhely visszafoglalásával már hat hét óta kísérletező saigoni tenge­részgyalogosok ellen. Az ellen­ség állásaiba 680 tüzérségi lö­vedékük csapódott be. A kedd reggeli hadijelenté­sek szerint az elmúlt 24 órá­ban a leghevesebb harcok Dél- Vietnamban Quang Tri, Hűé és Saigon térségében folytak. A kambodzsai hadszíntérről szintén a harcok felélénkülésé­ről érkeztek jelentések. A khmer-hazafiak hétfőn soroza­tos támadásokat indítottak a vietnami határ közvetlen kö­zelében, Kompong Raunál az országba behatolt saigoni in­tervenciós katonák ellen. Time-terv A párizsi Vietnam-kon- ferencián résztvevő négy delegáció rendkívül óvato­san és tartózkodóan reagált az új amerikai „béketerv”- re, amelyet a Time ameri­kai hetilap hétfői közlése szerint Henry Kissinger, Nixon elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója terjesz­tett észak-vietnami tár­gyaló partnerei, Le Dúc Tho és Xuan Thuy elé. A lap értesülését azonban hivatalosan egyik küldött­ség sem cáfolta. A párizsi négyoldalú konferenciát figyelemmel kísérő megfigyelők szerint, ez azt mutatja, hogy Kis­singer tényleg előterjesztett ilyen tervet, amelynek sar­kalatos pontja Dél-Viet- nam ideiglenes kettéosztá­sa lenne. A terv szerint ezt követnék a terület külön­böző részeit ellenőrző két kormány tárgyalásai. A párizsi megfigyelők lehetségesnek tartják, hogy hamarosan sor kerül Kis- singernek és észak-vietna­mi tárgyaló partnereinek újabb találkozójára. Július 19-e óta ez lenne a negye­dik titkos találkozó. Emlé­keztetnek arra, hogy az el­ső találkozóról mindkét fél hirt adott, az augusztus 2- án tartott második talál­kozóról s a héjtfői harma­dikról csak az amerikaiak tettek említést. Ami a Time-ban szellőz­tetett amerikai „béketer­vet” illeti, párizsi körök­ben felhívták a figyelmet arra, hogy Hanoi és a DIFK sohasem kívánta Dél-Vietnam kettéosztását, ezért úgy vélik, hogy a terv a Time által közölt formában elfogadhatatlan, ami azonban nem jelenti azt, hogy a tervet nem ter­jesztették volna elő. A DIFK szóvivője a terv­vel kapcsolatos reagálásá­ban ragaszkodott a Nguyen Thi Binh asszony, külügy­miniszter által .előterjesz­tett hétpontos békejavas­lathoz. Nyomatékosan alá­húzta, hogy a vietnami problémát átfogóan és vég­legesen kell rendezni, ami eleve kizárja Dél-Vietnam ideiglenes kettéosztását. KÖZÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalom