Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-16 / 192. szám

2 ríj) me eret 1972. AUGUSZTUS 16., SZERDA FÓKUSZ Hét végi évfordulók SZOMBATON volt két esz­tendeje, hogy 1970. augusztus 12-én délelőtt aláírta Koszigin szovjet miniszterelnök és Brandt nyugatnémet kancellár Moszkvában a szovjet—nyu­gatnémet szerződést, amely új alapokra helyezte a két or­szág kapcsolatait és utat mu­tatott a kelet—nyugati kap­csolatok fejlesztéséhez egész Európában. A szovjet—nyugatnémet szerződés aláírása után váltak rendszeressé a nyugat-berlini négyoldalú megbeszélések, Lengyelország és az NSZK, valamint az NDK és az NSZK tárgyalásai. A szerződésnek közvetett gazdasági vonatkozásai is vol­tak. A nyugatra menő gáz- és olajvezetékek, a szovjet ipar gyártmányai, a kohászat­ban, az atom- és vízienergeti­kában és sok más ágazatban összegyűjtött szovjet műszaki tapasztalatok „felhasználha­tóak, és már fel is használják azokat a Szovjetunió és a nyu­gat-európai országok, köztük az NSZK gazdasági kapcsola­taiban”. A július 6-án Düsseldorfban aláírt új földgáz—acélcső egyezmény tovább bővíti az e téren korábban megkezdett együttműködést, s ennek ér­telmében Nyugat-Németország néhány éven belül már évi 7 milliárd köbméter földgázt kap a Szovjetunióból, miköz­ben á nyugatnémet csőszállí­tások 1980-ig folyamatos munkaalkalmat biztosítanak a Rúhr-vidéki üzemek munká­sainak. A nyugatnémet lakosság és különösen az ipari munkás­ság, „kész minden eszközzel támogatni a realista politi­kát”, lefegyverezni a szerző­dés ellenfeleit. Ilyen ellenfe­lek pedig még akadnak. A Springer-sajtó hasábjairól az elmúlt két évben sem kerül­tek le rágalmak és koholmá­nyok. A revansiszta és újfa­siszta szervezetek pedig a nyílt provokációktól sem riad­nak vissza. VASÁRNAP volt a béke fa­lának, a berlini falnak 11. szü­letésnapja. A provokátorok nem felejtkeztek el róla. Ám Nyugat-Berlin haladó gondol­kodású fiataljai megakadá­lyozták, hogy az újfasiszták provokációs gyűlést rendez­zenek a városban. Az „Au­gusztus 13. munkásközösség” elnevezésű reakciós szervezet tagjai, a nyugat-berlini „bar- naingesek” és az NSZK-ból érkezett tucatnyi hasonszőrű társa zászlókkal és kommu­nistaellenes feliratú táblákkal vonult fel. Azonban több ezer antifasiszta, zömmel fiatalok, meghiúsították a provokációt. „Le a fasisztákkal!” „Ki Nyu- gat-Berlinből a barna pestis­sel!” jelszavakat hangoztatva meghátrálásra kényszerítet­ték az újfasiszták csoportját, akik a rendőrség védelméhez kényszerültek folyamodni, de gyűlés helyett így csak ki­sebb felvonulást tudtak tarta­ni. A szokásos „hivatalos” el­lenünnepségre azonban sor került vasárnap Nyugat-Ber- linben. Ám mindössze százan vettek részt rajta. Olyan csendben zajlott le, hogy Klaus Lendowski, a CDU if­júsági szervezetének vezetője nyilatkozatban vádolta meg a város szocialista párti veze­tőit, mondván: „Nem hajlan­dók nyíltan elítélni a fal lét­rehozásával kialakult abnor­mális helyzetet”. A gyűlésen felszólaló Klaus Schütz . nyugat-berlini kor­mányzó polgármester való­ban kijelentette: „Együtt kell élnünk a fallal. Á szocialista és szabad demokrata koalíció új keleti politikáját tovább folytatjuk, és reméljük, hogy újabb sikereket érünk el”. A REALIZMUS, a szombati évforduló szellemében szólt vasárnap Schütz, a vasárnapi évforduló alkalmával. S mind­ez bizonyítja, hogy az idő ke­rekét — el’"°''°k bárhogy is szeretnék — Nyugat-Európá­ban sem lehet már visszafelé forgatni. A. B. T. A königswusterhauseni légi katasztrófa Foek Jenő részvéttáviratot küldött Willi Stoph-nak TŰZSZÜNET LAOSZBAN? Mentőalakulatok és tűzol­tók, rendőrök, orvosok és, egészségügyi dolgozók egész, éjszaka dolgoztak az In­terflug, NDK légiforgalmi tár­saság IL—62 típusú repülő­gépe lezuhanásának színbe-, lyén. A gép hétfőn 17 óra. után zuhant le Königswus- terhjaus ennél, Berlintől dél­keletre. A mentési munká­latok résztvevői igyekeztek felkutatni a katasztrófa ál­dozatait és elejét venni eset­leges újabb tüzeknek a sze­rencsétlenség színhelyén. A szerencsétlenség áldozatai az NDK állampolgárai. Kedden ülést tartott az NDK minisztertanácsának el-i nöksége. Az ülés elején az el­nökség tagjai megemlékeztek a hétfői repülős,zerencsétlen- ség áldozatairól. A minisz­tertanács őszinte részvétét fe­jezte ki az elhunytak család- tagjaji iránt, s intézkedéseket hoztak mindennemű segítség és támogatás megadását ille­tően. A minisztertanács elnök­sége megbízta a szerencsét­lenség okainak kivizsgálá­sával megbízott kormánybi­zottságot és szakértőcsopor­tot, hogy következetesen foly­tassa munkáját. A repülőszerencsétlenség az eddigi legsúlyosabb az euró­pai repülés történetében. Ezt ’megelőzően a legtöbb halá­los áldozatot követelő ka­tasztrófa 1962. június 3-án történt, amikor az Air •France gépe az orly-i repülő­tér betonjára zuhant és 130 •személy vesztette életét. A •hétfői szerencsétlenség során •összesen 156-an haltak meg; Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke Willi Stoph-hoz, a Német Demokratikus Köz­társaság minisztertanácsa el­nökéhez intézett táv-; iratában a magyar kor-i •mány és a magyar nép rész­vétét fejezte ki az Interflug •repülőgépét ért augusztus 14-i szerencsétlenséggel kapcso- 5 atban. CSAK RÖVIDEN... KURT WALDHEIM, az ENSZ főtitkára a Kínai Nép- köztársaságban tett látogatása befejeztével kedden hazauta­zott Pekin gből. TANAKA KAKUEI japán miniszterelnök hivatalosan el­fogadta Csou En-laj kínai kormányfő Pekingbe szóló meghívását. HÉTFŐN Rómában elhunyt a vatikáni kúria legidősebb tagja, a 92 éves Paolo Giobbe bíboros. Giobbet szoros barát­ság fűzte VI. Pál elődjéhez, az elhunyt XXIII. János pápá­hoz. A Bangkok Post angol nyel- ] vű napilap kedden, forrás említése nélkül arról adott hírt, hogy Souvanna Phouma, a laoszi királyi1 kormány mi­niszterelnöke és Szufanu- vong herceg, a Laoszi Haza­fias Front Pártja Központi Bizottságának elnöke megál­lapodott az általános tűzszü­netben. t A lap szerint a felek meg­állapodtak: tárgyalásokat kezdenek, hogy külföldi be­avatkozás nélkül helyreállít­sák a békét, egyesítsék Laosz népét, s visszaállítsák az ország szuverenitását, füg­getlenségét és semlegességét. Állítólag abban is megegyez­tek, hogy az 1962. évi genfi' egyezményekre támaszkod­nak. Megállapodásuk alapja a lap szerint Szufanuvong öt­pontos javaslata, amelynek lényege: ★ Souvanna Phouma, a laoszi ki­rályi kormány feje valótlannak, teljesen légbőlkapottnak nevezte a Bangkok Post értesülését, amely szerint az általános tűzszünet kér­désében megegyezett Szufanuvong herceggel, a Laoszi Hazafias Pront Központi Bizottságának elnökével. Saigonban is a legnagyobb meg­lepetéssel és kétkedéssel fogadták a thaiföldi kormányhoz közelálló Hétfőn fejeződött be Moszk­vában a biofizikus kongresz- szus. Andrej Rubin, szovjet tu­dós, a moszkvai egyetem pro­fesszora, a kongresszuson ki­jelentette: az elkövetkező évek — minden más országi tisz­teletben tartsa Laosz szu­verenitását, függetlenségét, semlegességét és területi sérthetetlenségét; — Laosz elítéli a katonai tömböket, s nem engedi, hogy területén külföldi támasz­pontokat létesítsenek; — tiszteletben tartják a monarchiát, s szabad és de­mokratikus választásokat tar­tanak a nemzetgyűlés és egy valóban reprezentatív kor­mány megalakítására; — az összes irányzatok csatlakoznak a „nemzeti kompromisszumhoz”, hogy le­hetővé tegyék a béke haté­kony helyreállítását, valamint •az egyenjogúságon és egymás tiszteletben tartásán alapuló •politikai tárgyalások megnyi­tását; — az egy és oszthatatlan Laosz megvalósítását célzó tárgyalások időtartamára be­szüntetik , a harcokat. ; ★ ★ napilap híréi. Egyes diplomáciai körök azonban elismerik, hogy az összes indokinai országok közül leghamarabb Laoszban lehetne megvalósítani a tűzszünetet. Em­lékeztetnek viszont arra, hogy aligha képzelhető el, hogy Laosz­ban kihirdetik a tűzszünetet, még mielőtt a háború befejezésének kérdésében megállapodás jönne létre r>za.k-Vietnam, az Egyesült Államok és Dél-Vietnam között. I meghozzák a választ arra a kérdésre: vajon van-e élet a Marson. A szovjet tudós a kongresszuson tartott előadá­sában rámutatott: ha van élet a Marson, úgy az a földi élet­hez hasonlít, a szénvegyüle­teken kell alapulnia. Ezt a véleményt vallja több szovjet és külföldi tudós is. A kongresszuson beszámoltak a Földön élő mikroorganizmu­sokkal folytatott kísérletek eredményeiről is, amelyek ér­dekessége, hogy ezek a mik­roorganizmusok nem pusztul­tak el a mesterségesen előidé­zett, a Marson uralkodó vi­szonyokhoz hasonló körülmé­nyek között sem. Rubin professzor közölte hallgatóságával, hogy a fiziku­sok színképmérő műszerekkel a csillagporban megtalálták, a jelenleg legegyszerűbbnek szá­mító szerves vegyületeket, ami ugyancsak alátámasztja azt a tételt, hogy szénvegyületek alapján más bolygókon is lé­tezhet szerves élet. Clark igazsága... A vietnami ténymegálla- pító körútjáról hazaérke­zett volt amerikai igazság­ügyminiszter, \ Ramsey Clark, San Franciscóban sajtóértekezleten számolt be a VDK-beli tapasztala­tairól: az amerikaiak há­borús gaztetteiről. Banánmilliók A 43 000 kikötőmunkás sztrájkja továbbra is súlyos zavarokat okoz az Egyesült Királyság gazdaságában. Lan­cashire textilüzemeiben mint­egy 1200 munkás maradt hét­i-in munka nélkül, mivel Man­chester kikötőjében 30 gyapot- terhet szállító hajó vesztegel. Banánok millióit dobták hétfőn az Atlanti-óceánba arról a hajóról, amely immár három hete horgonyoz Southampton előtt. Hétfőn délután Keadby (Lin­colnshire) kikötőjének bejára­tánál heves összetűzésre került sor mintegy 200 dokkmunkás sztrájkőr és a rendőrség kö­zött. A dokkmunkások meg akarták akadályozni, hogy egy camion elhagyja rakományá­val a kikötőt. Az első jelenté­sek szerint több rendőr meg­sebesült, köztük egy súlyosan és számos kikötőmunkást le­tartóztattak. Az anyagi károk is jelentősek. A dokkmunkás szakszerve­zetek küldöttközgyűlése ma összeül, amely egyedül hiva­tott a harmadik hete tartó sztrájk lefújásáról, vagy foly­tatásáról való döntésre. Londoni körökben óva Inte­nek a túlzott derűlátástól. •. EGYRE BIZONYTALA­NABB kimenetelűnek látszik William Whitelawnak, az északír ügyek brit miniszteré­nek az „érdekelt felek részvé­telével”, tartandó kerekasztal- konferenciára tett javaslata. Sem a katolikus, sem pedig a protestáns szervezetek nem értenek egyet Whitelaw for­mulájával. Széljárásszeszély A széljárás sze­szélyei az utóbbi két napban meg­kímélték a szov­jet főváros lakóit a Moszkva-kör- nyéki tőzegégések­nél keletkezett füsttől, s a leg­utóbbi jelentések szerint az oltási munkálatok most már egyre ered­ményesebbek. A tőzegtelepe­ken, a Pravda be­számolója szerint, az utóbbi napok­ban 70 tűzfészket sikerült eloltani, pontosabban elte­metni. A helyszí­ni riportokból ugyanis az tűnik ki, hogy az izzó tőzegréteg oltásá­nak egyetlen iga­zán hatékony módja az „égő föld’’ teljes elszi­getelése, majd be­temetése igazi földdel. Az oltás­ban elért sikerek részben annak is köszönhetők, hogy a föld alatti tüzek megfékezé­sében nagy ta­pasztalattal ren­delkező bánya­mentőosztagok érkeztek a hely­színre. A tőzeg nyári öngyulladása — mondják a. szak­értők — egyálta­lában nem számít ritkaságnak, s ki­sebb tüzesetek minden évben elő­fordulnak. Ha­sonló méretű tő­zegtűzvész azon­ban a Szovjetunió­ban legutóbb 1935- ben pusztított. Mars és a szénvegyületek Utazás Kőzép-Csehországban (2.) A fájdalom kőasszonyával... Ezzel a megrendítő szoans*: alakkal a kladnói völgy­ben találkoztam először. Az összeroppanásában is büszke tartású nő az Iszonyat fáj­Stefan Bedrich: Lidicei anya dalmával kapja szeme elé mindkét kezét, miközben ap­ró gyermeke meghőkölve veti előtte hátát szoknyájának. A csaknem földig érő ruházat redőiben hátrafelé tapogatva keresnek menedéket a ki­csiny karok, mert a gyermek tekintete riadva mered előre a félelem dermedtségében, a szeme láttára lezajló szörnyű­ségektől. Csak őket látjuk, de min­dent látunk mégis. Mindazt a rombolást, pusztítást, tömeg­gyilkosságot, amely harminc esztendeje, 1942. június 10-én zajlott le Lidice faluban. Ez örök memento falu helyén áll Stefan Bedrich kőbe faragott művészi hitvallása, a Lidicei anya. Bedrich fájdalmas kőasz- szonya nemcsak emlékeztető, de állásfoglalás is. Másodszor a művel — illetve a végső ki­vitelezés előtti kisebb válto­zatával — hasonló művészi állásfoglalások társaságában találkoztam. Egy tárlaton, ahol éppoly megdöbbentő ha­tást váltott ki, mint a lidicei mezőn, de sajátos módon még nagyobb jelentőséget ka­pott az életről, a halálon va­ló felülemelkedésről, csupa olyan műalkotás között, amelynek alapeszméjét e mondat fogalmazza meg a legvilágosabban: „Soha töb­bé Lidicét!”... E községnév­be tömörítve mindazt, amit a fasiszta rombolás, barbárság, háború jelent. Prága egyik legjelentősebb kiállítócsarnokában, a Manes galériában, rendezték meg a Lidice-kiállítást. A zsűri igen szigorú művészi, politikai igényességgel válogatott. Ezt mutatja az is, hogy a százon felüli pályázó alkotásaiból csak huszonhatét fogadták el. Éppen a téma, a gondolatkör iránti tiszteletből nem akar­tak semmilyen engedményt tenni a művészi színvonalból. Végül is mintegy 120 alko­tást láthatunk. A ma élő mű­vészeké mellett korábbi ki­emelkedő csehszlovák szob­rászokét, festőkét is, akik­nek ideillő műveivel kívánta a rendezőség teljesebbé tenni a homogén összeállítást. Vladimir Brehovszky, a Kö- zép-Cseh Kerületi Galéria igazgatója, mint a kiállítás politikai rendezője, világos elvek szerint és igen hatáso­san csoportosította az anya­got. A tematikai hármas ta­goláson belül — a lidicei tra­gédia, az antifasiszta harc, a győzelem — változatosan és egymást szinte kiegészítve, gazdagítva sorakoznak a fest­mények, szobrok, grafikák. Mintha egy kórust hallanánk, amelyben mindenki a maga hangszíne, sajátossága sze­rint énekli, együtt a közös dal­lamot. de .aztán ki-ki felkap­va, önállóan előadva a maga 1. Wielgus: Hármas 1Mária-siralom énekét. Így olvadnak harmo­nikus egységbe ezen a tárla­ton a különféle képzőművé­szeti stílusok, irányzatok kép-- viselői a közös gondolat, a közös téma hevületében. Rendkívül expresszív az átgondoltan elrendezett ki­állítás egésze, amelynek rész­letes Ismertetésére e helyen természetesen nem vállalkoz- hatom. Ám, talán az is meg­éreztet valamit, ha arra uta­lok, hogy a humanista, anti* fasiszta gondolat szolgálaté’ nak éppoly hatásosan tettek eleget, akik a művészi szín- és ecsetkezelés bravúrosságá­val fejezték ki érzéseiket,

Next

/
Oldalképek
Tartalom