Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

rta•» MEGYEI 1972. AUGUSZTUS 1., KEDD pfojKUSZ FINN LÉPÉS HELSiNKIBEN tegnap meg­kezdődtek a tárgyául sok Finn­ország és a Nemet Demokra­tikus Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak megteremtésé­ről, nagykövetségi szinten. A tárgyalásokra annak a július lO-i finn javaslatnak megfele­lően került sor, amely szerint Finnország kész megtenni a lé­péseket annak érdekében, hogy diplomáciai viszonyra lépjen az NDK-val és az NSZK-val. EZT A JAVASLATOT az európai politikai életben jelen­leg végbemenő pozitív folya­matok és változások összessé­gében kell vizsgálni. A Szov­jetunió és a szocialista közös­séghez tartozó más országok következetes _ békepolitikája elősegítette a politikai légkör érzékelhető enyhülését az eu­rópai földrészen. Mindenütt igazi történelmi jelentőségű eseményként fogadták a szov­jet—nyugatnémet és a lengyel —nyugatnémet szerződés ha­tálybalépését. Ezek a szerző­dések — megszilárdítva az európai határok sérthetetlen­ségét — utat nyitnak a továb­bi enyhülés felé. Erősödik a mozgalom az európai kollektív biztonsági rendszer megterem­téséért, az európai biztonsági és együttműködési értekezlet mielőbbi összehívásáért. AZ EURÓPAI BÉKE és biz­tonság megköveteli, hogy min­den állam, ezen belül a két Németország egyenlőség! ala­pon részt vegyen annak sza­vatolásában. A Német Demok­ratikus Köztársaság az európai béke fontos tényezője. Az NDK békeszerető külpolitkája mind szélesebb nemzetközi elisme­résre talál. Nincs olyan kérdés Európában, nincs olyan na­gyobb jelentőségű nemzetközi probléma, amelynek megoldá­sához ne járulna hozzá az NDK. Jelenleg az NDK-t a világ több mint harminc orszá­gához fűzi diplomáciai viszony, és több mint száz országgal tart fenn kereskedelmi-gazda­sági kapcsolatokat. Ha diplo­máciai viszony létesülne az NDK és azok között az orszá­gok között, amelyekkel még nincsenek ilyen kapcsolatai, az kétségtelenül előbbre vinné az európai enyhülés ügyét. AZ ELŐZŐ ÉVEKTŐL elté­rően az NDK létezését ma minden állam elismeri. A nyu­gat-európai kormánykörökben erősödik az NDK elismerésé­nek irányába ható hangulat. Nemzetközi tekintélyének nö­vekedését szemléletesen tanú­sítja az a tény is, hogy a nem­zetközi közvélemény mind ak­tívabban foglal állást az NDK nemzetközi jogi elismerése mellett. „Eljött az ideje annak, hogy nemzetközi jogi alapon elismerjék az NDK-t azok az országok, amelyek ezt még nem tették meg, és felvegyék a két német államot az ENSZ- be” — hangsúlyozta deklará­ciójában az európai biztonsá­gért és együttműködésért küz­dő társadalmi erők júniusban megtartott brüsszeli közgyűlé­se. A parlamenti képviselők konferenciája — amelyet a Keleti-tenger hét keretében rendeztek meg, nyolc észak­európai és balti ország kilenc­ven parlamenti képviselőjé­nek részvételével — üdvözölte Finnországnak a diplomáciai kapcsolatok megteremtésére vonatkozó javaslatát és a dán parlamentnek azt a felhívását, hogy normalizálni kell a kap­csolatokat az NDK-val. A kon­ferencia részvevői jogosan hangsúlyozták, hogy az NDK nélkül nem lehet megoldani az európai biztonság alapvető kérdéseit. FINNORSZÁG javaslata tel­jes egészében megfelel a kor követelményeinek. Finnország és az NDK kapcsolatainak tel­jes normalizálása olyan lépés, amely vitathatatlanul megfelel­ne nemcsak a két országban élő népek érdekeinek, hanem az európai biztonság és a béke megszilárdítása érdekeinek is. HÉTFŐN a líbiai Tobrukban megkezdődött Szadat egyipto­mi és Kadhafi líbiai elnök több napra tervezett tárgyalássoro­zata. VIETNAM Légikalózok — vízgyűjtők és önSözó'jb miszerek ellen Csata a Quan* Trihaz vezető országút birtoklásáért A VDK-ban folytatódnak a szünet nélküli légitámadások, különösen „katonai célpontok” ellen. Képünkön: Nam Dinh város lebombázott középiskolája. Amerikai vadászbombázók vasárnap is támadták a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság fővárosa, Hanoi és Hai­phong kikötőváros különféle ipari létesítményeit, az ameri­kai 7. flotta egységei pedig az ország sűrűn lakott partvidé­két ágyüzták. Hanoi közlés szerint az újabb légáakciók súlyos kárt okoztak a VDK gát- és öntöző- rendszerében. A légikalózok Hanoitól 62 kilométerrel délkeletre távvezérlésű bombákat szórtak egy vízgyűjtőre, ahol éppen helyreállítási munkálatok folytak. Levegő-föld rakétákkal is lőt­ték az említett „objektumot”. Thai Binh tartományban a tá­madóik olyan öntözőrendszere­ket bombáztak, amelyek 48 000 hektáros területen biz­tosítják a rizstermelést. Az amerikai légierő hétfőn nagyarányú légitámadást haj­tott végre a VDK legnagyobb kikötővárosa, Haiphong ellen. A légvédelem a város fölött megsemmisített egy Phantom- típusú vadászbombázót. Szombaton és vasárnapra virradó éjszaka Hűé volt csá­szári főváros körül folyt a leg­hevesebb harc és a legélén­kebb légitevékenység a dél- vietnami hadszíntéren. A Quang Tri visszafoglalására tett kísérlet kudarca után az aimerikai légierő a bombázások súlypontját Hűé körzetébe tet­te át, ahol az elmúlt napokban a népi felszabadító erők elfog­lalták a kormánycsapatok kül­ső védelmi vonalának több állását, és egyre közelebb fér­kőznek a városhoz. Az amerikai légierő legna­gyobb teljesítményű bombázód, a B—52-esek a vasárnap haj­nallal zárult 18 órás időszak­ban 600 tonna bombát dobtak le Hűé környékére. Folytatódnak a harcok dé­lebbre is, itt elsősorban a Me­kong dedtavddékéről, valamint a Saigontól 280 kilométerrel északra fekvő partvidéki fenn­síkról érkeztek jelentések he­ves összecsapásokról. Hétfőn nagy létszámú saigoni katonai erőt vetet­tek be a Quang Trihez vezető, igen fontos ország­út birtoklásáért folyó harc­ba. Mintegy 20 000 dél-vietnami katonát vezényeltek át Hűéből Quang Tri térségébe, hogy megpróbálják elfoglalni a tar­tományi székhelyet. Dahomey Ma tizenkét éve, Da­homey nepe az idegen KizsáK- manyolöK eilen íolylátott hosz- szú es ádáz harcoKoan Kivívta fuggetlensegét. i.12 622 négyzetkilométer te­rület 2 millió aOi) ezer laKosú jUaüomey Köztársaság Togo és Nigeria Közé beéKeive leúszik: az Aiianti-óceán pariján elte­rülő lag imáktól és mocsarak­tól húzódik északra, anol Felső- Volta es Niger határolják, tél- színé délen erdoKKel, észanon szavannákkal borított domb­vidék, amely a Maiié-hegyek­ben 800 méter magasságot ér el. Az országot észaK—déli irányban az Ouciné folyó szeli át. éghajlata nedves, tropikus, két esős és két száraz évszak­kal. A szudán-néger eve nép­hez tartozó fongok és adzsuk alKoijak a lakosság 58 százalé­kát, akik többségében délen élnek. Az ország közepén és északon a gur es a féinomád fülbe, valamint keleten a jó­mba törzsek helyezkednek el. A lakosság 90 százaléka analfa­béta, 70 százaléka a törzsi kul­tuszok híve. A tankötelesek­nek csupán 25 százaléka jár iskolába. A francia elnyomás évei mély nyomot hagytak a fiatal állam életében. Az elmaradt gazdaság, a különböző politi­kai és etnikai csoportok kö­zötti viszály és néhány más kedvezőtlen tényező következ­tében az ország belpolitikai helyzete meglehetősen ingatag. Ennek tulajdoníthatók a gya­kori államcsínyek és kormány­változások, valamint a súlyos gazdasági válság. Csupán 1970 májusától, ami­kor az ország három legna­gyobb pártja közötti kompro­misszum alapján egy sajátos háromtagú elnöki tanács jött létre, mutatkozott némi poli­tikai javulás Dahomey életé­ben, és ez maga után vonta a gazdasági élet megélénkülé­sét is. A kormány most több intéz­kedést hoz a nemzeti vállala­tok megerősítésére, az állami szektor kiszélesítésére. Nagy figyelmet fordítanak a mező- gazdasági termelés sokoldalúvá tételére. Ami az ország külpolitikáját illeti, megállapítható, hogy Da­homey sok országgal, köztük a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal is kapcso­latot tart. A szovjet—dahomey kereskedelmi kapcsolatok pél­dául fokozatosan bővülnek. A. B. T. ULSTER Lerombolt barikádok Heath-show Szokatlan lát­ványosságban volt része annak a több száz turistá­nak, akik szomba­ton délután Lon­donban összese- reglettek a Dow­ning Streeten, a mindenkori angol miniszterelnök pa­tinás rezidenciá­ja előtt, hogy egy pillantást vethes­senek az érkező vagy távozó Heathre. Miköz­ben várakoztak, egyszercsak bero­bogott közéjük egy minibusz és kiugrott belőle öt ifjú hölgy anya­szült meztelen. Egyenest a 10-es számú ház, a mi­niszterelnöki rezi­dencia ajtaja felé tartott. A lányok kedvesen elma­gyarázták a döb­benten álló tö-' megnek, hogy augusztus 5-én modern popfeszti­vált rendeznek a Wembley-sta- dionban és azért jöttek, hogy a közismerten zene­kedvelő minisz­terelnököt is meg­nyerjék a részvé­telnek. A fesztivál alapeszméje a ter­mészethez való visszatérés lesz, aminek kifejezésé­re ők — mármint a lányok — mez­telenül szándé­koznak táncolni. A fesztivál másik sztárja pedig, az Üvöltő Lord Sutch néven ismert éne­kes, aki elkísérte a lányokat Heath- hez, azzal fejezte ki n természetes­séget, hogy leo­párdbőrt öltött és a londoni ízléshez igazodva cilinder­rel koronázta meg magát. Mindezt azért tudták ilyen rész­Az észak-írországi Londonderryben brit katonaság rom­bolta szét a katolikusok barikádjait. Mint a képen is látható, az akció bővelkedett szabályos utcai harcokban. letesen kifejezni a lányok, mert a miniszteri Inöki hi­vatal élt tt posz­tóid egyszem rendőr tehetetlen­nek érezi e magát a váratlc n invá­zióval szí mben és rémülten telefo­nált segé lcsapato­kért. Azc k hama­rosan mt g is ér­keztek is zsup- kocsiba lugták a modern művé­szetnek hódoló hölgyeke-, miköz­ben a la san ma­gához té ő közön­ség bűz ión kat- togtatta ényképe- zőgépeit, hogy megörök tse a bá­jos jelen '.tét. Az igglegény Heathnel: egyéb­ként v 3m volt módjába i elfogad­ni vagy elutasíta­ni a me íhívást és vélemén it nyilvá­nítani i lányok­ról, me-i t szokása szerint chequersi üdülőjél en töltöt­te a hét jégét. „Anglia Vietnamja” — mind gyakrabban szerepel a világsajtóban ez a nem éppen új, de még a közelmúltban is csak ritkán használt kifeje­zés. Ez a fogalmazás több ok­ból még mindig túlzás. De — sajnos — mind kevésbé lehet csodálkozni azon, hogy ezt a különös hasonlatot felkapták és divatossá tették a kommen­tátorok. Az ulsteri dilemma nem ke­rül annyi angol vagy északír emberéletbe, mint a vietnami háború amerikai és vietnami áldozatainak száma — eny- nyiben túlzott a hasonlat. De London számára van azért egy kísérteties hasonlóság: Ulster angol vonatkozásban éppen olyan ingoványnak bi­zonyul, mint Washington szá­mára Vietnam. Minden moz­dulatra mélyebbre merül el benne a brit politika, ahe­lyett, hogy kikerülne belőle. Ha egyáltalán lehet jósolni az ulsteri ingovánnyal kap­csolatban, körülbelül ez lehet a prognózis a legutóbbi an­gol monstre-akció, a nagysza­bású barikádbontás után. Hétfőn hajnalban ugyanis szabályos katonai hadművelet kezdődött Észak-lrország két legnagyobb városában, Bel­fastban és Londonderryben az immár világszerte ismert ka­tolikus negyedek, a Bogside, Cregad, New Lodge, Ardoyne, Ballymurphy és Andersons- town barikádjai ellen. Az angol hadsereg nagy erőkkel, páncélosok fedezete mellett vonult be ezekbe a kerületekbe, és a viszonylag szórványos ellenállást felszá­molva, lerombolta a katoliku­sok által korábban épített ba­rikádokat. William Whitelaw, London teljhatalmú ulsteri helytartója ismét hangsúlyoz-, ta, hogy a művelet „mindkét fél szélsőségesei” ellen irá­nyul és pusztán adminisztra­tív, közigazgatási szempontból érthető is ez az intézkedés, Csakhogy a korábbi brit lér pésekhez hasonlóan, sőt har sonló okból, ez sem old meg semmit. Anglia ismét tisztán katonai eszközökhöz folyamőr dott egy alapvetően politikai probléma darázsfészkében. Ráadásul a pártatlanság pór za is erősen vitatható. A bar rikádok ugyanis jórészt az UDA nevű protestáns szélsőr séges szervezet terroralakular tai ellen jelentettek védelmet a katolikus lakosságnak. Nagy kérdés, Whitelaw be tudja-e tartani azt az ígéretét, amely szerint a Brit csapatok pótol, ják majd a barikádok védel. mét. És ha be tudja tartani, akarja-e tartani... be Feltárulnak a Venus titkai Száz atmoszíérás nyomás — Másodpercenként egyméteres orkán — Széndioxid-állandó a légkörben Az új Venus-kísérlet, a Ve­nus—8 szovjet automatikus űrállomás nemrég befejező­dött útja újabb szakaszt nyi­tott a bolygó megismerésében, megkezdődött az égitest fel­színének közvetlen vizsgálata. A szovjet űrállomások méré­sei arról tanúskodnak, hogy a Venus felszínén a nyomás el­éri a száz atmoszférát is. Ilyen körülmények között a tudomá­nyos berendezésekre olyan nyomás nehezedik, mintha Miért szűnt m:g a PSIUP? A PSIUP, a Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja 1964- ben alakult, olyan történelmi időszakban, amikor Itáliában a korábban különvált szocialisták és a szociáldemokraták ismét egy pártban egyesülteit. A burzsoázia akkor valósággal ujjon­gott. Ügy látta, hogy siker koronázza nagy tervét: a szocialisták szociáldemokratizálását. A polgári erők első lépése alapjában véve sikerrel járt: hosszú évekre a maguk szolgálatába állítot­ták a szocialistákat. Ez volt annak a „középbal” néven ismert formulának a lényege, amely egészen 1972-ig fennmaradt. A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja a Szocialista Párt bal­szárnyából jött létre. Ez a csoport nem tartotta összeegyeztet- hejőnek a proletariátus érdekeivel a szocialisták jobbratolódá- sát. Azokban a nehéz időkben, amikor a kommunisták „felszá­molására” irányuló kísérletek — mint utóbb kiderült — szélső- jobboldali katonai puccs előkészítésében is testet öltöttek, az olasz és a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából jelen­tős eseményként üdvözölhettük a szocialisták legkövetkezete­sebben baloldali, munkásszámyának, a proletárszocialistáknak azt az elhatározását, hogy az olasz munkásosztály legerősebb pártjával, az Olasz Kommunista Párttal szorosan együttmű­ködő pártot alakítanak. A burzsoázia vérmes törekvései, a szocialista-szociáldemok­rata erők „integrálására” tett kísérletek azonban végül is nem jártak sikerrel. Az 1968-as választási kudarc pedig ráébresztette a szocialistákat a „jobbra tarts” politika tarthatatlanságára. A középbal koalíciós partnereknek, mindenekelőtt a keresz­ténydemokratáknak rá kellett döbbenniük arra, hogy különféle társadalmi, gazdasági kérdésekben egyre szaporodnak 'az el­lentéteik a szociali dákkal. Egy évvel később, 1969-ben ezek az ellentétek már ol; élesek, hogy a szocialisták ismét önálló pártba tömörülnek Azóta az Olasz Szocialista Párt fokozato­san balra tolódott, jelentős politikai kérdésekben azonos vagy hasonló nézeteket vall a kommunistákkal. A Szocialista Párt politikájában végfc emend pozitív változás, elsősorban az OKP- val való együltmí ködési hajlandóság elmélyülése sok vonat­kozásban megkérd (jelezte a PSIUP létét. Az OSZP 1972 telén felmondta részvét« lét a középbal kormányban, s következete­sebb társadalmi-g izdasági reformprogram mellett tett hitet. Balratolódására, a demokratikus népi erőkkel fokozódó össze­fogására elpártolt szavazói úgy válaszoltak, hogy ismét rá ad­ták szavazataikat. Az 1972. évi májusi választás az OSZP erő­södését s a PSIUI meggyengülését hozta magával. A proletár­szocialisták elves2 ítették képviselőházi mandátumaikat, és a szenátusban is me 'gyengültek. Noha a párt térvesztéséhez hoz­zájárult a szélsőbe ioldali, maoista és egyéb „ultra-forradalmár” zavart keltők me sterkedése is, nem ez, hanem az alapvető politikai változást k, a történelmi indok vezetett végül is a párt felszámolásá íoz. A PSIUP tevékenységét, állásfoglalá­sait mindig az os stályharc szempontjai szem előtt tartása, a nemzetközi komm mista és munkásmozgalom iránti hűség jel­lemezték. Nem v iletlen tehát, hogy utolsó kongresszusán a küldöttek több m nt hetvén százaléka az OKP-hoz való csat­lakozás mellett főj lalt állást. Testvérpártunk, az Olasz Kommunista Párt, amely megala­kulásának pillans tától kezdve támogatta a PSIUP politikáját, most saját sorait a várja azokat az elvtársakat, akik csupán eddigi szervezeti kereteiket adták föl, hogy. még hatékonyab­ban harcolhassan. ik az olasz dolgozók millióinak legfőbb cél­jáért: a szocializrr us megvalósításáért Itáliában. Simó Endre ezer méterre lennének a ten? ger szintjétől a víztömeg alatt. Feltételezések szerint a szél sebessége a Venuson másod­percenként körülbelül egy mé? tér. Ha azonban számításba vesszük a légkör rendkívül nagy sűrűségét, akkor ez a se­besség földi viszonyok között az orkán erejének felel meg, 100 méter lesz másodpercen? ként. Igen jelentős az a tény, hogy a Venus—8-al végzett kísér? let az első olyan kutatás volt, amelyet a Venus napos ol? dalán hajtottak végre. A tudósok számos kérdést tesznek fel a Venussal kap? csolatban. Vajon miért külön? bözik olyan nagyon a Venus a Földtől, amikor a két égitest méreteit és tömegét tekintve annyira hasonlít egymáshoz. A magyarázat az, hogyha Földnek is, „fiatalsága” idejen, a Vé? nushoz hasonló légköre volt. Majdnem teljesen széndioxid? bői állt, és nyomása a felszí? nen 100—200 atmoszférára emelkedett. A Föld légkörében jelenleg viszont 78 százalék? ban nitrogén van. Mint Vinogradov akadémi? kus mondotta, a két égitest légköre között az a különbség, hogy a Venuson az összes széndioxid megmaradt a lég­körben, míg a Földön kicsapó­dott az óceán fenekén sók, — mészkő és magnéziumoxii — formájában. A Venus—8 olyan érdekes kísérletet is végzett, amely le­hetővé teszi, hogy képet al­kossunk a Venus felszíne fel­ső rétegének jellegéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom