Pest Megyi Hírlap, 1972. július (16. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BlfcOTTSÁfcA ES A MEGYEI..TANACS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ARA 80 FILLER 1»72. JÜLIUS 1., SZOMBAT VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A SZÁZÖTVENEDIK Még két hét és a francia fővárosban, a konferenciák terme előtt újra megjelen­nek a fotóriporterek, hogy lencsevégre kapják a Viet- nam-konferencia érkező de­legátusait. Richard Nixon 44 perces televíziós sajtó- konferencián (melyről rész­letesen lapunk 2. oldalán számolunk be) jelentette be, hogy az Egyesült Álla­mok július 13-án ismét el­foglalja helyét a párizsi tárgyalóasztalnál. önmagában ez a bejelen­tés jó hímek tűnnék — de kizárólag akkor, ha az em­ber nem ismeri az elnöki állásfoglalás teljes szövegét. Mindazokkal együtt, amit az amerikai elnök elmon­dott, a zöldasztalhoz való visszatérés sajnos nem ke­csegtet igazán komoly ered­ményekkel. Nemcsak az emberség, hanem a politikai szokásjog is azt kívánta volna, hogy az Egyesült Államok a bombázások, az eszkaláció helyett térjen vissza a pá­rizsi tanácsterembe. Nixon azonban gondosan óvott at­tól mindenkit, hogy ilyes­mit feltételezzen Washing­tonról. Semmi kétséget nem hagyott aziránt, hogy a Fehér Ház a bombázások, az elaknásítás. az általános eszkaláció körülményei kö­zött. azzal párhuzamosan óhajt tárgyalni. Ennek megfelelően rö­vid és velős a VDK és a DIFK párizsi küldöttségé­nek ezzel kapcsolatos nyi­latkozata is. „A Nixon-kor- mányzat — jelentette ki a VDK képviselője — rá­kényszerült arra, hogy el­fogadja a 150. Vietnam-ér- tekezlet megtartását július 13-án. Ahhoz azonban, hogy a konferencián haladást ér­hessünk el, arra van szük­ség, hogy a Nixon-kor- mányzat feladja agresszív, neokolonialista állás pont­ját". Ez a teljes igazság, nem több és nem kevesebb. Más dolog visszatérni a tárgyalóasztalhoz és me­gint más úgy visszatérni, hogy annak valóságos, gya­korlati értelme is legyen. Bombázni — méghozzá minden tagadás ellenére gátakat és polgári épülete­ket bombázni — Vietnam­ban és ugyanakkor tárgyal­ni Párizsban? Technikailag ez is lehetséges, annál is inkább, mert a vietnami nép képviselői minden al­kalmat megragadnak a kiút keresésére. De igazán eredménnyel bíztató tanácskozáshoz mégiscsak a jelenleginél sokkal nagyobb csend kel­lene. Félő, hogy a vietna­mi robbanások zaja így na­gyon is groteszkké tesz min­den amerikai békeszólamot. Andrej Gromiko a Benelux államokba látogat Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Hollandia, Luxemburg és Belgium kor­mányának meghívására július 5 és 12 között hivatalos láto­gatást tesz a három országban — jelen iették be pénteken Moszkvában. Waldheim—Winzer- találkozó Géniben Kurt Waldheim ENSZ-főtit- Ikár szombaton Genfben talál­kozik az ideérkező Otto Win- zerrel, az NDK külügyminisz­terével — jelenti az ENSZ-fő- titkár szóvivőjére hivatkozva az AFP-hírügynökség. Ez lesz az első alkalom, hogy ENSZ- főtitkár hivatalos minőségben találkozik a Német Demok­ratikus Köztársaság egy veze­tő személyiségével. Tavaly U Thant betegsége következté­ben hiúsult meg egy hasonló jellegű találkozás az akkori fő­titkár és Otto Winzer között. A szóvivő közlése szerint Win­zer a két német állam közötti megbeszélések eredményeiről kívánja tájékoztatni Kurt Waldheimet. Kozmosz—497 Pénteken a Szovjetunióban felbocsátották a Kozmosz—497 mesterséges holdat. A szput- nyikon a kozmikus térség to­vábbi kutatását szolgáló tudo­mányos berendezést helyeztek el. A mesterséges holdon levő berendezés kielégítően műkö­dik. Fock Jenő Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első tit­kárának, a Mongol Népköztár­saság Minisztertanácsa elnöké­nek meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Minisztertanács elnöke és felesége pénteken hivatalos, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba uta­zott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Marjai József külügyminiszter-helyet­tes és Kádas István nagykö­vet, a Külügyminisztérium fő­osztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja és Vályi Péter, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és posta­ügyi miniszter, dr. Faluvégi • Lajos pénzügyminiszter, Párdi I Imre, az Országos Tervhivatal Az árpát már aratják Határszemle Péter-Pálkor Biztató terméskilátások Mivel szánt ősszel a Tápió-menti Tsz? Nem silány a talaj Tápió- szele határában, de a Tápió- menti Tsz tagjai a zárszáma­dáskor megtudták, hogy négy és fél millió forint a tsz mér­leghiánya. A régi elnök helyett újat választottak, az új veze­tőség most próbál megküzde­ni a bajokkal. Szegedi János, az új elnök Veres Éva főkönyvelővel, meg Vida Bálinttal, az ellenőrző bizottság elnökével Péter-Pál napján határszemlére indult, nem kis izgalommal. Hiszen most már megmutatkozik, mi­lyen termés várható. Ha jó lesz, csak akkor ke­rülhet ki a tsz szekere a kátyúból. Persze, a növények fejlődését eddig is figyelte az elnök, többször is bejárta a földe­ket. Hol reménykedve, hol el­bizonytalanodva tért vissza. A mostani határszemle után már bizakodni mer. Az ősszel a régi vezetőség 800 holdon búzát vetett. Ta­vaszra kiderült, hogy ebből öt­százat ki kell szántani, — ki sem kelt a vetés. Penészes mag nem csírázik! A kiszántott te­rület egy részébe tavaszi árpa került, gyönyörködve nézték a határszemlélők. Ám ahol a pe­nészes búzamag helyére kuko­ricát vetettek, ott a múlt bű­nei megmutatkoznak. A kuko­rica jó darabon ki sem látszik a dudvából. Előző esztendőben babot ültettek erre a helyre, de leszedni sem volt érde­mes, a sok gyom elnyomta. Ide bizony hiába került az idén kukorica, úgy ellepte a gyom, hogy sem vegyszerrel, sem kapával nem bírtak vele. Az őszi árpa megvigasztal­ta a szemletartókat. Már arat­ják, a 400 holdból százat le is vágtak. Holdanként 16 má­zsás átlagot várnak. Hát, a bú­zából, már ami megmaradt? Néhány nap múlva indul­nak tábláin a kombájnok és úgy látszik, itt is meg­lesz holdanként a 16 má­zsa szem. A legnagyobb bizakodás azonban a 60 holdas dohány­ültetvény láttán ült ki ar­cunkra. Nagyon szépen fejlő­dik, de a paradicsom verse­nyez vele. Már olyan szép, hogy két hét múlva kezdődhet a szedése. Tavaly csak au­gusztus közepén ért be. A je­lenlegi állapot szerint a 143 holdon 28—30 ezer mázsa termés remélhető. Paprikát 55 holdon termesztenek, szedik már és remélhető, hogy 50— 60 ezer forint értékű termés kerül le holdanként. — Mast már úgy érzem, bízhatunk, a terméseredmény segít minket — mondja a ha­társzemle végeztével az el­nök. Aztán arról beszél, hogy a télen, amikor megválasz­tották, milyen siralmas álla­potban találta a szarvasmar­ha-állományt. Jóformán etetni sem tud­ták a jószágot, nem egy a szó szoros értelmében éhenpusztult. — De a gépekkel vagyunk igazán nagy bajban — sóhajt az elnök. — Elöregedtek, újak kellenének. Az őszi mun­kát a meglevők már nem bír­ják. De kap-e gépvásárlásra hitelt a mérleghiányos Tápió- menti? Aligha. Más tsz-ek se­gítségéhez kell folyamodnunk; kérdés, nélkülözhetnek-e a nagy őszi munkák idején olyan gépet, amit bérbe ve­hetnénk. Sz. E. Fock Jenő Vályi Pétertől búcsúzik a Ferihegyi repülőtéren. elnöke, dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, Púja Frigyes, a külügy­miniszter első helyettese. Jelen volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lhamszurengin Tudev, a Mongol Népköztár­saság budapesti nagykövetsé­gének ideiglenes ügyvivője. Fock Jenő és kísérete, úton a Mongol Népköztársaság felé, pénteken megszakította útját Moszkvában. Fogadásukra a vnukovól re­pülőtéren megjelent Dmitrij Poljanszkij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, Nyikolaj Ro- gyionov külügyminiszter-he­lyettes és több más hivatalos személyiség. Fock Jenő rövid pihenő után folytatta útját. Derűlátás Simlában Simlában, az indiai—pa­kisztáni csúcsértekezlet napi­rendjét kidolgozó küldöttsé­gek elhalasztották péntek dél­előttre tervezett tanácskozá­sukat, mivel váratlanul kór­házba kellett szállítani D. P. Dhar-t, az indiai külügymi­nisztérium politikai tervezési csoportjának elnökét, az in­diai küldöttség egyik vezető­jét. A politikust szívpana­szokkal vitték kórházba. Egy és egy negyedórát ta­nácskozott pénteken az in­diai és pakisztáni küldöttség, amely Indira Gandhi indiai miniszterelnök és Ali Bhutto pakisztáni elnök soron követ­kező megbeszélését készíti elő. Az indiai küldöttség ve­zetését Dhar helyett T. N. Kául külügyi államtitkár vet­te át. A pénteki tanácskozás után Kául úgy nyilatkozott, hogy a két küldöttség eszme­cserét folytatott a napirend­ről. Iftikhar Ali pakisztáni kül­ügyminiszter újságírók előtt kijelentette, hogy a tárgyaló feleknek sikerült néhány kér­désben egyetértésre jutniuk. A kérdéseket nem ismertette. A tárgyalások várható kime­neteléről derűlátóan nyilatko­zott. Angela Davis a Madison Square Gardenban Tömeggyűlést tartottak csü­törtök este a New York-i Ma­dison Square Gardenban, hogy gyűjtést rendezzenek Angela Davis bírósági tárgyalása költ­ségeinek megfizetésére. Becs­lések szerint 100 000 dollárt gyűjtöttek össze a gyűlésen. Angela Davist múlt hónap vé­gén mentették fel a gyilkos­ság, emberrablás és összees­küvés vádja alól. 18 000 támo­gatója előtt most kijelentette: „Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük vitathatatlan győzelmünket az ország veze­tői fölött. Ki kell irtanunk a fajgyűlöletet az Egyesült Ál­lamokban éppúgy, mint Viet­namban és Dél-Afrikában. Minden politikai foglyot sza­badlábra kell helyezni”. Időszerű munkaügyi kérdések a tanácselnökök értekezletének napirendjén Az Országház gobelintermé­ben tegnap tanácselnöki érte­kezletet tartottak, amelynek Új műhelycsarnokban Országos siker a monori libakeltető Már nem a régi barakksze­rű, apró műhelyekben dolgoz­nak a munkások a MEZŐGÉP monori központi telepén. GABONASILO Az alsónémedi Zöldmező Szakszövetkezetben 250 holdról takarítják be a sílót. Az öntözés és a kedvező időjárás hatására a gabona minősége kitűnő. Urbán Tamás felvétele Június közepén ugyanis beköltözhettek a csupa- üveg, 760 négyzetméter alapterületű korszerű mű­helycsarnokukba, ahol két párhuzamosan futó kéttonnás daru is segíti mun­kájukat A csarnokhoz termé­szetesen öltöző, fürdő is tarto­zik — ötvenen tisztálkodhat­nak, öltözködhetnek kultúrál­tan, munka végeztével az új épületben, A régi barakkok­ból anyagraktárak, tanműhe­lyek lesznek. A második félévtől már az új csarnokban készülnek a gépek és a mezőgazdasági gépalkatrészek — sorozatban, A Budapesti Nemzetközi Vásáron nagy sikerrel sze­repelt bálaielszedő és bá­larakodó gépből ötvenet, illetve húszat készítenek, míg gyepmaró berendezésük kísérleti példánya is várja a vizsgálati eredményeket. Ugyancsak nemrégiben pró­bálták ki kombinált aprómag­vető gépüket. Országos síkéra Monoron gyártott libakeltető berendezés — nagyobb meg­rendelésre számítanak belő­le. Most százötvenen dolgoz­nak a monori telepen, ter­vükben azonban szerepel a létszámnövekedés, a közeljövőben már 350 férfit és nőt foglalkoztatnak. napirendjén időszerű munka­ügyi kérdések szerepeltek. Dr. Papp Lajosnak, a Miniszterta­nács tanácsi hivatala elnöké­nek bevezetője után Lázár György munkaügyi miniszter tájékoztatóját hallgatták meg az értekezlet részvevői. Második napirendi pontként dr. Papp Lajos, a tanácsok ká­derhelyzetéről adott tájékozta­tást. KÖZÉLET Losonczi Pál az Elnöki Ta­nács elnöke, tegnap az Ország­házban fogadta Marcel Na- ville-t, a Vöröskereszt Nem­zetközi Bizottságának hazánk­ban tartózkodó elnökét és Melchior Borsingert, a Nem­zetközi Bizottság európai fő­delegátusát. Dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese, ugyancsak pénteken fogadta hivatalában a Vöröskereszt vendégeit. Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára pénteken fogadta — a küldöttség élén Budapes­ten tartózkodó — Amilcar Cabral-t, a Guinea Bissau és Zöldfok-szigetek Afrikai Füg­getlenségi Pártjának főtitká­rát. Vályi Péter, a Miniszterta­nács elnökhelyettese dr. Szita János miniszterhelyettesnek, a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Titkársága vezetőjé­nek társaságában tegnap a Chinoin Gyárba látogatott. A Gyógyszeripari Kutató Inté­zetben megismerkedett az idő­szerű, legfontosabb kutatási munkákkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom