Pest Megyi Hírlap, 1972. május (16. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

2 "'"k JCíriap 1972. MÁJUS 3., SZERDA FÖ&JKUSZ SAROKBA SZORÍTVA DÉL-VIETNAM egyik fon­tos tartományi székhelye, Quang Tri hétfőn este a sza­badságharcosok kezére ke­rült. Egy nappal korábban, vasárnap este, William Ro­gers amerikai külügyminisz­ter nyilatkozott az NBC tv- éllomásnak. AKKOR a Thieu-csapatok, amerikai segédlettel, még tar­tották Quang Trit, de látha­tó volt már, s Rogers nyilván tudta, hogy nem sokáig. Ta­lán az újabb vereség előreve­tődő árnyékában volt beszéde meglehetősen kétnyelvű. Nemcsak azt mondta ugyanis, hogy az USA „nem engedi, hogy az ellenfél jelenlegi of- fenzívája Dél-Vietnamban ve­reséggel végződjék”. Ez ter­mészetes, mi mást mondhat? Ha nem azt mondaná, akkor akár azonnal csomagolhatna a Vietnamban állomásozó egész amerikai haderő. E rutin­kijelentés mellett érdekesebb azonban, hogy Rogers azt is sejtetni engedte: Washington rugalmas lesz a korábban elő­terjesztett nyolcpontos tervet illetően, s reméli, hogy a pá­rizsi Vietnam-értekezlet ezen a héten konstruktívabb lesz. CSÜTÖRTÖKÖN majd ki­derül: van-e aranyfedezet Rogers szavai mögött, vagy taktikázásról van-e szó csu­pán megint? Erre vonatkozó­an az Avenue Kiéberen csü­törtökön sorra kerülő tárgya­lásig nem jósolhatunk. Azt azonban már most leszögez­hetjük: hogy Rogers egyálta­lán ezt a kijelentést is meg­engedte magának, az nyilván­valóan a sarokba szorítottság jele Thieu-ék és amerikai pat- rónusaik számára. Nem vár­ták, nem hitték, hogy a sza­badságharcosok tavaszi offen- zívája ilyen hosszú ideig tar­tó, ilyen félelmetes és eny- nyire sikeres lesz. A SZOVJET—KÍNAI HA­TÁRTÁRGYALÁSOKON részt vevő szovjet delegáció, amely L. F. Iljicsov külügy­miniszter-helyettes vezetésé­vel tartózkodik a KNK-ban, körutazást tett az országban, s ennek során kínai tartomá­nyokat és városokat látogatott meg. CIONISTA MERÉNYLŐK kedd reggel gyújtóbombát dobtak a TASZSZ hírügynök­ség washingtoni irodájának helyiségébe. A robbanás kö vetkeztében tűz keletkezett. Fidel Castro kilenc országba látogat Fidel Castro kubai minisz- diplomáciai eszközökkel való­terelnök kedden kezdődött körútja során kilenc országba látogat el. Guineán és Algé­rián kívül a kubai elnök hét szocialista országban tesz hi­vatalos látogatást. Ezek a kö­vetkezők: Bulgária, Románia, Magyarország, Lengyelország, Német Demokratikus Köztár­saság, Csehszlovákia és a Szovjetunió. Castro hétfőn televíziós nyi­latkozatban beszélt látogató- kőrútjáról. Kifejtette, hogy az európai szocialista országok­ban teendő látogatások kifeje­zésre juttatják a Kuba és a szocialista országok — minde­nekelőtt a Szovjetunió — kö­zött kialakult gyümölcsöző kapcsolatokat. Az elnök televíziós nyilatko­zatában bírálta az Egyesült Államoknak azt a fenyegeté­sét, hogy az amerikai haditen­gerészet • közbeavatkozhat, ha kubai hadihajók támadásokat kezdeményeznének a Kuba part menti területeit veszé­lyeztető kalózhajók ellen. Castro hangoztatta: „Az Egye­sült Államoknak több hadiha­jó és repülőgép áll rendelke­zésére, mint Kubának. Hadi­hajóik és repülőgépeik, vala­mint a guantanamói támasz­ponton levő berendezéseik azonban a kubai tüzérség ha­tósugarán belül vannak.” Az elnök a továbbiakban hangoztatta: az Egyesült Álla­mok cinikus, szégyentelen po­litikát folytat, s különböző ma­nőverekhez folyamodik, hogy sítsa meg azt, amit katonai erővel képtelen volt elérni. Egy pillanatig sem kételke­dünk abban, hogy az Egyesült Államok manőverei kudarccal végződnek — mondotta Cast­ro, majd hozzáfűzte, hogy Ku­ba teljesen bízik a Szovjetunió külpolitikájában. SALT- a Fehér Házban Richard Nixon amerikai el­nök vezetésével hétfőn a Fe­hér Házban rendkívüli mun­kaértekezleten vitatták meg a stratégiai fegyverzetek korlá­tozásának kérdéseit. Az ame­rikai elnök legfontosabb ta­nácsadóinak bevonásával tar­tott értekezleten jelen volt Gerard Smith, a SALT-tárgya- lásokon részt vevő amerikai küldöttség vezetője is. Ronald Ziegler, a Fehér Ház sajtótitkára hétfőn este nyilatkozatot olvasott fel a sajtó képviselőinek. Ebben kijelentette: a SALT-tárgya- lásokon előrehaladásokat si­került elérni és jelentős mér­tékben növekedett annak le­hetősége, hogy a stratégiai fegyverzetek korlátozásáról a két ország között megállapo­dás jöjjön létre. Lapzártakor érkezett: Ge­rard Smith visszaérkezett Helsinkibe. A munkás-intemaciona!izmus napja Moszkvától Santi ágéig Az SZKP és a kormány vezetői a Vörös téren fogadják a felvonulókat. Balról jobbra Grecskó marsall, N. Podgornij, L. Brezsnyev és A. Koszigin. Moszkvában május elsején, a szovjet főváros dolgozóinak nagy seregszemléje alkalmá­ból a Vörös téren rendezett ünnepi nagygyűlésen Nyikolaj Podgornij, az SZKP PB tagja, a Legfelsőbb Tanács elnöksé­gének elnöke mondott beszé­det. Köszöntötte mindenek­előtt a Szovjetunió munkás- osztályát, majd a szovjet dol­gozók barátait és harcostár­sait, akik szerte a világon együtt örvendenek a munka, a béke, a tavasz ünnepén. A szovjet dolgozók — hangsú­lyozta Podgornij — szívből kí­vánnak nagy sikereket a szo­cialista országok népeinek az új élet építésében, s a kapita­lista országok munkásosztá­lyának a monopóliumok ural­ma ellen, a politikai, társadal­mi és gazdasági felemelkedé­séért vívott harcukban. A NSZK Ma még nem kezdődik a ratifikációs vita el A hosszúra nyúlt hét végén az NSZK politikai köreiben folyt a lázas tevékenység, hogy a bonyolult helyzetből kiutat keressenek. Az már bizonyos, hogy ma semmikép­pen sem kezdődik el a keleti szerződések ratifikációs vitája a bonni parlamentben, amint azt eredetileg tervezték. E pillanatban a bonni me­netrend a következő: kedden a két koalíciós párt, a szocálde- mokraták és a szabad demok­raták, valamint az ellenzéki Árengedményes göngyölegárusítás április 20-tól május 30-ig a Közép-Magyarországi »#< Nyersanyag­hasznosító Vállalat telepein Régi ár: Új ár: 200 literes, csaoos olajtároló darabonként 390 Ft 330 Ft 30 literes üvegballon darabonként 40 Ft 36 Ft Nagyméretű, bontott gépládák mázsánként 226 Ft 200 Ft iMinmititiiiiiiitiiiifiiiiidi’ Importált drömök, szeméttárolók, permetező és cefretároló edények nagy választékban. Illlilllllillllllllllllllllllllllll' TELEPHI-YEK: Alsónémedi. Cegléd, Budaörs, Érd, Dunaharaszti, Gödöllő, Monor, Nagykörös, Pilisvö'ösvár, Szentendre, Vác. kereszténydemokraták elnök­ségei és parlamenti frakciói külön-külön tanácskoztak. Ma délelőtt újabb Brandt—Barzel- találkozóra kerül sor, amelyen megvizsgálják, van-e lehető­ség valamiféle kompromisz- szumra, vagyis kölcsönösen el­fogadható értelmezésre a szov­jet—NSZK, illetve a lengyel— NSZK szerződéseknél. Szerda délután dönt azután a „szenio­rok tanácsa”, a parlamenti munka szervezeti rendjét, ügymenetét kidolgozó testület a Bundestag következő, a ra­tifikációs vitát napirendre tű­ző ülésének összehívásáról. Erre az ülésre csütörtökön is sor kerülhet, de nincs kizárva, hogy valamivel később. Sok halasztásról nem lehet szó, biztosítják Brandt, Scheel és a kormány, valamint a koalí­ciós pártok más vezetői. S arról sem lehet szó, hogy Brandték — amint éppen a kancellár megfogalmaz­ta — elvtelen kompro­misszumba menjenek be­le, és a keleti szerződéseket nem a megtárgyalt, aláírt formájá­ban terjesszék a parlament elé ratifikálásra. A vita lényege az, hogy a kereszténydemokraták, érezve az elszigetelődés veszélyét mind az országon belül, mind nemzetközi vonatkozásban, egyszerre hajlandóságot mu­tatnak bizonyos feltételek mellett a ratifikálásra, a kor­mánynak pedig olyan kicsi s a disszidens képviselők miatt bizonytalan a többsége, hogy egészen egyszerűen nem ta­gadhatja meg a nem ügyetle­nül taktikázó keresztényde­mokratáktól az ajánlkozásu- kat, hogy közös külpolitikai vonal kidolgozására hajlan­dók. A közös külpolitikai kon­cepciónak — a keresztényde­mokraták elképzelése szerint — egy, a ratifikációs vitához fűzött nyilatkozat volna a ki­fejezője. E nyilatkozatban Barzelék olyan fogalmazá­sokat szeretnének, ame­lyek kinyilvánítanák: a szerződések nem tekinthe­tők békeszerződésnek, nem I, befolyásolhatják a német egységtörekvéseket és az önrendelkezési jogot. Amennyiben egy ilyen nyi­latkozat nem gyengíti és ve­szélyezteti a szerződések lé­nyegét, hatékonyságát és fő­leg a partnereknél, a Szov­jetuniónál és Lengyelország­nál az NSZK-nak és kormá­nyának szavahihetőségét, Brandték nem zárkóznak el előle. Sőt, már ki is dolgozták — Bahr és Frank államtitká­rok közreműködésével — a maguk nyilatkozattervezetét és még május elsején este el­juttatták azt az ellenzéknek. A kérdés az, hogy Barzelék, az ellenzék milyen kifogáso­kat emelnek, milyen változ­tatásokat követelnek, s érin­tik-e ezek a szerződések lé­nyegét. Mindenesetre a május 1-i hét vége rendkívül megerősít­hette Brandtot, kormányát és a koalíciós pártokat abban a meggyőződésükben, hogy a lakosság túlnyomó többsége mögöttük, a keleti szerződé­sek ratifikálása mögött áll. Minden gyűlés és demonstrá­ció ezt bizonyította, míg az ellenzéknek és főleg a szélső- jobboldali köröknek rosszul ütött ki ez az erőpróba. A „Menet Bonnba” múltból itt­maradt lovagjainak annyira nem sikerült az akciójuk, hogy a beígért 10 000 helyett legfeljebb 2500 nem nagyon magabiztos szerződésellenfe­let tudtak felvonultatni, a fő­város utcáin. Kölnben, Dortmundban, Nyugat-Berl inben és más városokban ezzel szem­ben százezer számra tün­tettek harcosan és el­szántan a tömegek a rati­fikáció és az azt követeld kormány mellett. Ez a tényező, a tömegek véleményének határozott ki- nyilvánítása is nyilvánvalóan latba fog esni abban a nem könnyű harcban, amely a kö­vetkező órákban, napokban Bonnban a kormány és a koalíciós pártok előtt áll. Nemes János nagygyűlést követően került sor a moszkvai lakosság szín­pompás felvonulására, a fővá­ros 29 kerületét százezrek kép­viselték. Az idei tavasz ünne­pe egyébként Szovjetunió- szerte a Szovjetunió közelgő 50. évfordulójára emlékezve zajlott. Lengyelországban nemcsak Varsóban és a vajdasági szék­helyeken, hanem a kisvárosok és községek ezreiben is felvo­nulásokat tartottak. A főváros dolgozóit Edward Gierek kö­szöntötte. Bulgária lakossága is a ha­gyományokhoz híven, szín­pompás, vidám hangulatú fel­vonulásokkal ünnepelt, az or­szág harmadik legnagyobb vá­rosában, Várnában pedig vi­lágméretűvé nőtt a megemlé­kezés. A várnai felvonulók so­raiban öt világrész 97 orszá­gának több mint félezer nő­mozgalmi vezetője, a Nemzet­közi Demokratikus Nőszövet­ség várnai ülésszakának vala­mennyi résztvevője, kik több mint 200 millió lányt és asz- szonyt képviseltek. „A békéért és az európai biztonságért” — ez volt a ber­lini május elsejei felvonulás dísztribünjének fő felirata. A csehszlovák főváros, a Vencel tér az utóbbi évek leg­impozánsabb és legnagyobb május elsejei megmozdulásá­nak volt tanúja. Az ünnepi be­szédet Gustáv Husák tartotta. A szocialista Jugoszlávia dolgozói a szokásnak megfele­lően a majálisokkal köszöntöt­ték a munka nemzetközi ün­nepét. Ulánbátorban pedig a mongol dolgozók ünnepi gyű­léssel, díszfelvonulással emlé­keztek meg május 1-ről. Hanoiban nagygyűlést tar­tottak. Hoang Quoc Viet ün­nepi beszédében hangsúlyozta: a szocialista Észak, vagyis a demokratikus Vietnam dolgo­zói változatlanul elsőrendű feladatuknak tartják, hogy harcoljanak az amerikai ag- resszorok ellen a nemzet üd­véért, s egyidejűleg minden erejükkel az ország gazdasági életének fellendítésén munkál­kodjanak. A kínai fővárosban, az el­múlt évektől eltérően, nem volt ünnepi felvonulás, he­lyette a parkokban és a köz­tereken tartottak ünnepi elő­adásokat. Egyiptomban az ország má­sodik legnagyobb városában, Alexandriában a május I-et ünneplő 50 ezres tömeg előtt Anvar Szadat mondott beszé­det. Algírban a felvonulások az ország életében most folyó jelentős átalakulásokat, az 'ag­rárforradalmat és az üzemek szocialista átszervezését éltet­ték. Szíriában a dolgozók nem­zetközi szolidaritásáról emlé­keztek meg, üzembehelyeztek egy nagy vegyigyárat, a gyár udvarán Aszad elnök beszélt Pakisztánban a köztársaság fennállása óta először hivata­los ünnepként emlékeztek meg május 1-ről, Izraelben pedig öt év óta az idén ünnepelték meg első alkalommal teljes munkaszünettel a munka ün­nepét. Általában jellemző volt, hogy a kapitalista országok proletariátusa a fokozódó osz­tályharc légkörében ünnepelt A japán munkások megmoz­dulásai híven tükrözték azt az egységet, amely kialakulóban van a japán munkásmozga­lomban, s amely kellő biztosí­ték lehet arra, hogy az ország­ban a béke és a demokrácia erői megakadályozzák a mili- tarizmus újjáéledését. A Fü- löp-szigetek fővárosában, Ma­nilában a rendőrségi szuro­nyok árnyékában tüntettek a dolgozók, tiltakozva az impe­rializmus, a kolonializmus és a feudalizmus ellen. Európában, Bécsben az utóbbi évek legnagyobb sza­bású demonstrációjára került sor, a finn dolgozók a béke és a demokrácia, a Szovjetunió­val való barátság mellett tün­tettek. Olaszországban a má­jus elseje a szakszervezeti egység impozáns demonstrá­ciója volt. Angliában a kom­munisták és a munkáspártiak hosszú idő óta először közös felvonulást tartottak, Stock­holmban pedig a svéd mun­kásmozgalom történetében egyedülálló módon impozáns, közös tömeggyűlést rendeztek a szakszervezetek, a szociálde­mokraták, a kommunisták és más baloldali szervezetek. Dá­niában a közös piaci csatlako­zás elleni tiltakozáson volt a hangsúly, míg Spanyolország­ban és Portugáliában idén is tilos volt a munkásság nem­zetközi ünnepének megtartá­sa, ennek ellenére például Madridban hétfőn a város több pontján tartottak a dol­gozók tömeges felvonulást. A föld forgását követve leg­később került sor Chilében május elseje megünneplésére, Santiagóban Allende köztársa­sági elnök nagygyűlésen fon­tos bejelentést tett, közölte: a kormány javaslatot tett a kongresszusnak az észak-ame­rikai tulajdonban levő ITT konszern államosítására. Ftsi? m§ Részlet a moszkvaiak május elsejei felvonulásáról a Vörös téren. CSÁK RÖVIDEN KWAME NKRUMAH volt ghanai államfő holttestét re­pülőgépen Conakryba szállí­tották. ANVAR SZADAT egyipto­mi elnök hétfőn Alexandriá­ban két és fél órán át tárgyalt Kadhafi líbiai elnökkel, aki aznap repült át Tripoliból a kikötővárosba, hogy tájékoz­tatást kapjon elnöktársa és szövetségese moszkvai útjáról. GUNNAR JARRING, az ENSZ-főtitkár közel-keleti kü- lönmegbízottja hétfő este is­mét New Yorkba érkezett, hogy Waldheim főtitkárral a közel-keleti helyzetről ta­nácskozzék. 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom