Pest Megyi Hírlap, 1972. május (16. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

MÁJUS ÜNNEPÉN Eredményes fejlődésünket Pest megyében is a tisztességes tömegek munkája határozza meg Dr. Bíró Ferenc mondott beszédet a monori nagygyűlésen Munkás-paraszt / találkozó Érden lengyel és ausztrál rádiósok köszöntése Szentendrének V erseny győztesek Doboson már fél kilenckor gyülekeztek a nagyközség dol­gozói, hogy a sportpályára vo­nuljanak, a májusi nagygyű­lés színhelyére. Kővári Györgynek, a nagyközségi pártbizottság titkárának meg­nyitó szavai után Czerócki András, a nagyközség tanács­elnöke mondott ünnepi beszé­det. Ezt követően Boros András, a megyei tanács vb- tagja, a járási hivatal elnöke nyújtotta át Dabas nagyköz­ség tanácsának az elmúlt évi községszépítési és fejlesztési verseny megyei első helyezé­sét bizonyító oklevelet, s a vele együtt járó szányolc- vanezer forintot. dalmi munkával épített új játszóteret. Érden a Vörösmarty gim­názium díszudvarán a község lakói, s a helybeli üzemek, szövetkezetek, többek között a MEZŐGÉP és a PEVDI érdi üzemegységének dolgozói, a Bentavölgye Tsz tagjai adtak egymásnak találkozót. A csak­nem kétezer résztvevő előtt Máté Dezső tanácselnök mon­dott ünnepi beszédet, majd KISZ-fiatalok tettek ünnepé­lyes fogadalmat. Százhalombattán a Dunai Kőolajipari Vállalatnál és a Dunai Hőerőmű Vállalatnál már korábban megtartották a május elsejei ünnepségeket, s hétfőn a sokféle szórako­zás töltötte ki a város la­kóinak programját. A reggeli zenés ébresztő után a dunafüredi réten sportver­senyekre invitálták a száz- halombattaiakat, akik többek között megtekinthették az erőmű csatornájában rende­zett csónakversenyt. Délután a lakótelepen aszfaltrajzolás- ból vetélkedhettek a kisisko­lások, s ezúttal került sor a rolleresek „Grand Prix”-jére. Löffler József, a Szentendrei Városi Pártbizottság osztályve­zetője üdvözölte az ünneplő tömeget. Ezután Bartha Tibor, a Hazafias Népfront városi bi­zottságának titkára méltatta beszédében a munkásosztály nemzetközi ünnepét. Az impo­záns demonstrációt az Inter- nacionálé hangjaival zárták, majd a katonazenekar indulói adtak jelt a majális kezdeté­re. Megnyíltak a játékárusító pavilonok, egy sátorban pedig a szentendrei MHSZ rádió­klubja rendezett kiállítást. Ka­A monori járási, községi felvonulás után (amelyről 1. oldalunkon tudósítunk) a résztvevők — mintegy nyolc­ezren — a község ünnepien feldíszített főterén, a pártbi­zottság székháza előtt gyűl­tek össze. A díszemelvényen foglalt helyet dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei bi­zottságának titkára, Sófalvi Zoltánná, az SZMT titkára, Guba Pál, a monori járási pártbizottság első titkára, Vámos Géza országgyűlési képviselő, a Monori Állami Gazdaság vezető agronómusa, Bencsik Mihály, a járási hi­vatal elnöke, Spenger István, a nagyközségi pártbizottság titkára, dr. Vecserek Lajos, a nagyközségi tanács elnöke, s más járási, községi vezetők, a fegyveres testületek parancs­nokai. Itt foglalták el helyü­ket a munkásmozgalom köz- tiszteletben álló veteránjai is, köztük azok, akik abban a híres, negyven év előtti mo­nori forradalmi akcióban, a vörös zászlók hősies kitűzésé­ben részt vettek. A Himnusz elhangzása után Zelk Zoltán május elsejei versét Sipos Mária I. gimna­zista adta elő, majd Guba Pál nyitotta meg a nagygyű­lést. Bevezető szavait követő­en dr. Bíró Ferenc mondott ünnepi beszédet. (A képen.) — Május elseje most is, az elmúlt hetek hideg napjai után, igazi tavasz ígéretével köszöntött ránk, s mint min­dig, úgy ezúttal is hírnöke a természet újjászületésének, a virágba, zöldbe szökő termé­szethez fűződő népszokások, hagyományok kibontakozásá­nak. E hangulatos kezdet után rámutatott a megyei pártbi­zottság titkára arra, hogy május elseje nemcsak a ta­vasz, a természet újjászületé­sének virágos ünnepe, hanem a munka, az emberibb élet megteremtéséért folytatott harc születésének emlékünne­pe is. Visszapillantott a május el­sejei küzdelmek hosszú sorá­ra, s tisztelettel emlékezett meg azokról is, akik negyven éve Monoron arany be­tűkkel írták be nevüket a munkásosztály harcainak történetébe, mint a többi között Czellao Károly, H. Kovács János, Drapál János, Sinkovics Re­zső, Vígh István, Gyömbér János. — Most, a 28. szabad má­jus elsején — mondotta — rájuk is emlékezve, őket is köszöntve, felemelő érzéssel adhatunk számot a munkás- osztály, a dolgozó nép áldo­zatkész helytállásáról, or­szágépítő munkájának nagy­szerű eredményeiről. A szocialista építőmunka következményeként vál­tozott meg, az országhoz hasonlóan Pest megye gazdasági, társadalmi ar­culata is. Fejletlen iparú és elmaradt mezőgazdaságú megyéből korszerű nagyiparral és egy­re inkább fejlődő szocialista mezőgazdasággal rendelkező megyévé vált. Számszerű adatokkal, té­nyekkel is rámutatott a be­következett nagy változásra. Elmondotta egyebek között, hogy szocialista mezőgazdasá­gunk ma negyedannyi mun­kaerővel kétszer annyit ter­mel, mint 1938-ban, az utolsó békeesztendőben, s ez a gépe­sítésnek, a jó műtrágya-, ve- tőmageliátásnak is köszönhe­tő. Az állattenyésztés hasonló fejlődést ért el (megépült vagy épülőben van Pest me­gyében 50 korszerű tehené­szeti telep), s mindent egy­bevetve, mezőgazdaságunk eredményesen ostromolja az európai színvonalat. Jól ér­zékeltetik a szembetűnő vál­tozást életszínvonalunkban a megye városain, községein vé­gigtekintve az újonnan épült lakótelepek, családi házak so­rai is. E mellett a közművesí­tés, az egészségügyi ellátás javítása, a bölcsődék, óvodák befogadóképességének növe­lése, a kereskedelmi ellátás javítása olyan gazdasági prog­ramot jelent, amelyért érde­mes dolgozni. Ennek kapcsán utalt arra dr. Bíró Ferenc, hogy Pest megyében is fejlődésünk, haladásunk irányát, ütemét a tisztes­séges emberek tömegei­nek eredményes munkája határozza meg, nem pedig a lusták, az ügyes­kedők csoportjai. — Szocialista társadalmi rendünk, az üzemek munka­helyi közösségei olyan társa­dalmi erőt jelentenek, amely eredményesen leküzdi a fej­lődésünk árnyékában fel-fel- bukkanó káros jelenségeket. Társadalmunk abban a mély meggyőződésben követi a párt útmutatását, hogy az egyetemes felemelkedésnek, a nemzeti felvirágzásnak egyet­len biztos útja a szocialista társadalom teljes felépítése — mondotta, s a továbbiakban hangoztatta az ennek érdeké­ben elengedhetetlen szocialis­ta nemzeti egység, az együttes gondolkodás és cselekvés fon­tosságát. Hivatkozott ennek kapcsán a Hazafias Népfront V. kongresszusa e napokban közzétett állásfoglalására, amely befejező mondataiban ezt fogalmazta meg: „Vgy dolgozzunk tovább, hogy szé­lesedjék a Hazafias Népfront­ban otthonosan tevékenykedő állampolgárok köre, hogy mind többen vállalják, ve­lünk együtt — a becsülettel végzett mindennapi munkán túl — a közös ügy társadalmi szolgálatát, az anyagi és a szellemi javak bőségét meg­teremtő, a virágzó, kulturált, szocialista Magyarország fel­építését”. — Olyan summázása ez a szocializmust építő népi, nem­zeti egységnek, a proletár in­ternacionalizmusnak, amely jelszóként is méltán kerülhet fel a nemzetközi munkásosz­tály vörös zászlajára — je­lentette ki végül dr. Bíró Fe­renc, majd nagy tapsokkal fo­gadott ünnepi beszédét május elsejének, az emberibb élet megteremtéséért folytatott nemzetközi harc születése ün­nepének éltetésével fejezte be. Az elhangzottakhoz stíluso­san illeszkedtek Juhász Gyu­la: A dolgozókhoz című ver­sének sorai, amelyeket Gye- nes Ilona III. osztályos gim­nazista adott elő, majd a nagygyűlést az Internacionálé hangjai fejezték be. A délutáni órákban még számos rendezvény, sportta­lálkozó színesítette Monoron az idei szép május elsejét. A Csepel Autó A ráckevei járásban Szi- getszentmiklós volt a kiemelt május elsejei ünnepség szín­helye. A tanácsháza előtt emelt dísztribünön a község vezetői' mellett foglalt helyet dr. Dobrai Lajos, az MSZMP ráckevei járási bizottságának első titkára és Szabó József, a járási hivatal elnöke. A nagygyűlés ünnepi szónoka Hrehus Sándor, az SZMT el­nökségének tagja volt. A színpompás felvonuláson a Csepel Autó dolgozói a te­herautó típusok makettjait mutatták be, munkagépekkel, fogatokkal vonultak fel a Gödöllő lakossága is zene­szóra ébredt ezen a május el­sején. S bár tíz órára hirdet­ték a nagy májusi seregszem­lét, az ünnep már egy órával korábban elkezdődött — óvo­daavatással. A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet szolgála­ti lakótelepén gyülekeztek a dolgozók és természetesen a legilletékesebbek, az ovisok. Dr. Bánházy Gyula, az intézet igazgatója, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, üd­vözölte a megjelenteket Roz- gonyi Ernőné dr., a városi ta­nács vb-titkára és dr. Kőszegi Géza, az intézet szakszerve­zeti bizottságának titkára mondott köszönetét mindazok­nak, akik segítséget nyújtot­tak az óvoda létrejöttében. Az óvodások derűs műsorukkal köszönték meg a felnőttek­nek új otthonukat. Pontosan tíz órakor fanfá­rok jelezték a több mint hét­ezer gödöllői dolgozó felvo­nulásának kezdetét. Dr. Nagy Sándor, a városi pártbizottság titkára ünnepi beszédében mél­tatta a világ dolgozóinak nagy nemzetközi ünnepét. A menetet a gödöllői isko­lák diákjainak felvonulása nyitotta meg. Ezután a Ganz Mérőműszerek Gyára gödöllői gyáregységének menete követ­gyártmányai szakszövetkezetek. A kenyér­gyár termékeit, a friss, ízletes kifliket pedig a nézők is meg­kóstolhatták ... S az ünneplők soraiban láttuk a SZIMFI, a Pestvidéki Gépgyár, a tanács költségvetési üzemének dol­gozóit, az MHSZ könnyűbú­várait, ifjúgárdistákat és spor­tolókat. Híven a majális ha­gyományaihoz, az üzemek és szövetkezetek délután vendé­gül látták dolgozóikat: a Ha­lászkertben és a Petőfi Szak- szövetkezet tanyaközpontjá­ban sok százan töltötték együtt az ünnepnapot. kezett. A gyáregység az ün­nep alkalmából ismét elnyerte az élüzem címet. Az élen a nyolcvan szocialista brigád képviselői haladtak, a Kandó Kálmán kétszeres kiváló, aranykoszorús szocialista bri­gád vezetésével, akik között ott menetelt Cservenka Fe~ rencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei Pártbizottság első tit­kára, Gödöllő város ország- gyűlési képviselője is. A tarka, színpompás má­jusi menet két órán át vo­nult a Kerepesi út mellett felállított tribün előtt, hogy azután a kastélyparkban foly­tassák tovább május elseje ünneplését. A budai járásban Solymáron feldíszített munkagépekkel vonultak fel a Pilisvölgye Termelőszövetkezet dolgozói, a Pest megyei Műanyag- ipari Vállalat pedig ek­kor adta át a gyerekeknek a Templom téren 360 ezer forint értékű társa­boldog tulajdonosai. A Papsziget ezen a délelőt- tön Szentendre több ezer la­kójának volt randevúhelye. A dísztribünön a város vezetői­nek társaságában foglaltak he­lyet a meghívott vendégek: Barinkai Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizottságának tit­kára, dr. Szabó Imre, az MSZMP Központi Bizottsá­gának alosztályvezetője, Holló János, az SZMT elnökségi tag­ja, s ott voltak a fegyveres erők és üzemi szocialista bri­gádok képviselői. Zászlókat lobogtató, éneklő fiatalok érkeztek elsőként a szigetre. A kisdobosok, úttö­rők énekkarai, tánccsoportjai már menet közben műsorral szórakoztatták a felvonulókat és a közönséget. A dísztribün elől galambok repültek a magasba, majd zi László, a rókavadász szak­osztály vezetője meglepetéssel szolgált: adó-vevőjével kap­csolatot teremtett lengyel ét ausztrál rádiósokkal, akik az éter hullámain köszöntötték a szentendrei ünneplőket... A Pest megyei május elsejei tudósításokat (1, 3. oldal) írták: dr. I.ökös Zoltán, Prukner Pál, Szitnyai Jenő. — maketteken A kakucsi Lenin Tsz kertészeti szocialista brigádja mun­kahelyén ünnepelt. Májusfát állítottak és alatta a brigád tagjai vidám majálison vettek részt. Az új gödöllői óvoda i Gödöllői fanfárok

Next

/
Oldalképek
Tartalom