Pest Megyi Hírlap, 1972. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

19T!. MÄRCTTS U SZERDA FÖWKUSZ VALPREDA RÓMÁBAN a múlt héten kezdődött „az évszázad peré­nek” nevezett bírósági eljárás, amelynek vádlottait, Pietro Valpredát és társait az 1969, december 12-én Milánóban és Rómában elkövetett emlékeze­tes bombarobbantásokkal vá­dolják. AZ EMUTETT NAPON a milánói Mezőgazdasági Bank csarnokában ismeretlen tette­sek merényletet követtek el, a robbantásnak 16 halálos áldo­zata volt. Ugyanabban az órá­ban bomba robbant egy római barikban, és a Piazza Venezián, az ismeretlen katona emlék­műve előtt. 18 sebesülést ■ okoz­va. A merényleteik nagy vissz­hangot keltettek, jelentősen hozzájárultak az ország poli­tikai légkörének romlásához, amely a következő évben a Rumor-kormány sorozatos vál­ságában fejeződött ki. A RENDŐRI ÉS BÍRÓI HA­TÓSÁGOK igyekezete az volt, hogy az egyértelműen fasiszta jellegű merényletekért a szél­sőbaloldali anarchista mozga­lomra hárítsák a. felelőisséget. Letartóztattak különböző anarchista csoportokhoz tarto­zó személyeket. A rendőri vizsgálat során máig tisztázat­lan körülmények között „ki­esett” a milánói rendőrség épületének egy harmadik eme­leti ablakából Giuseppe Pinelli negyvenéves anarchista vasu­tas. (A hivatalos változatot ma már senki sem hiszi, és általánosan elfogadott tény, hogy Pinellit a kihallgatás közben kidobták az 'ablakon.) A merénylet fővádlottja — egy taxisofőr vallomása alapján — az anarchista mozgalom egyik ismert alakja, Pietro Valpreda artista lett. Valpreda két éve tartó vizsgálati fogsága során végig ártatlanságát hangoztat­ta. A 16 EZER OLDALAS VÁD­IRAT több ponton meglepő hiányosságokat és következet­lenségeket mutat. A baloldali és nemcsak a baloldali sajtó pontról pontra rámutatott ezekre. A taxisofőr időközben meghalt, az utóbbi napokban fény derült arra is, hogy ha­mis okiratok szerepelnek a vádirat alátámasztását szolgá­ló okmányok között. Annak idején a vizsgálat és most a' per kifejezetten politikai jel­leget öltött, és általánosságban a baloldal ellen irányul, mint amely a robbantásokért, az erőszakosság légköréért első­sorban felelős. NEVES ÜGYVÉDEK, politi­kai személyiségek vállalták a védelmet a perben, ötszáz ta­núval igyekeznek bebizonyíta­ni, hogy a vizsgálat egyoldalú és célzatos volt, és politikai érdekek szolgálatában állt. A ■ per előreláthatólag hónapokig, esetleg egy évig is eltarthat A KÖZVÉLEMÉNYBEN ki­váltott hatalmas érdeklődés és ellentétes vélemények követ­keztében a római bíróság ki­vételes biztonsági intézkedé­sek közepette kezdte meg a tárgyalást. A bírósági épület környékét a rendőrség és csendőrség 3000 tagja ellenőr­zi URH-s riadókocsikkal. A tárgyalóterembe csak szűk­számú közönséget és néhány újságírót engednek be. Belé­pés előtt mindenkit elektroni­kus műszerekkel ellenőriznek, nincs-e nála fegyver. KÉTSÉGTELEN, hogy a per jelentősen befolyásolni fogja a választási kampányt. MÁSODSZOR IS elhalasz­tották az amerikai Pioneer—10 űrrakéta felbocsátását hétfő éjszaka. A halasztás oka a Föld-felszín felett mintegy 14 ezer méter magasságban szá­guldó szélvihar volt. Egyelőre nem tűztek ki újabb időpon­tot, mikor indíthatják útnak a Pioneer—10-et, amelynek úti célja 22 hónapos, száguldás után a Jupiter lenne. A tervek szerint az űrhajó több " mint százezer kilométerre halad el a bolygó mellett, és ezzel tel­jesítve feladatát, elhagyja naprendszerünket. AZ IZRAELI HADERŐ hét­főn elhagyta Libanon terüle­tét. A hatnapos háború óta el­telt időszak legnagyobb mére­tű agresszív hadművelete ezzel véget ért BT-hotórozot Rhodesiáról KRÓMOZOTT FÜLLENTÉS Valamennyi világlap vezető helyen közölte az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának legújabb határozatát. A döntés lényege: változatlanul érvényben van a világszervezet minden szankciója a fajüldöző rhode- siai rendszer és mindazok el­len, akik ezt a rezsimet akár gazdasági, akár politikai, akár más eszközökkel támogatják. A Biztonsági Tanács azon­ban már lassan négy eszten­deje, 1968-ban is hozott egy Rhodesiával kapcsolatos ha­tározatot, amely nemcsak szel­lemében, hanem betűjében is jórészt megegyezik a mos­tanival. Jogos a kérdés: ak­kor miért volt szükség erre a néhány órája megszületett döntésre, illetve egy már régebbi elvi-gyakorlati ál­lásfoglalás megismétlésére. Kezdjük azzal, hogy erre az ismétlésre feltétlenül szük­ség volt. A világszervezet egyik legtekintélyesebb testü­letének az a határozata, hogy fenntartja 1968-as döntését, ezúttal látványos politikai gesztusként és az egyik, ál­landó BT-tag, Nagy-BHtannia súlyos vereségeként értéke­lendő. Egy másik tag, az Egyesült Államok számára pe­dig vereségként, legfeljebb a „súlyos” jelző nélkül. A Biztonsági Tanácsnak azért kellett megismételnie 1968-as döntését, mert az­óta a helyzet megváltozott. 1968-ban London — bár ti­tokban üzleteket kötött a sa- iisburyi rezsimmel —, hiva­talosan még zendülőnek, áru­lónak tekintette lan Smith-t és telepeskormanyat. Néhány héttel ezelőtt azonban rend­kívül lényeges fordulat tör­tént, amely már a konzer­vatívok választási győzelmé­nek pillanatában előre vetette árnyékát. A London és Sa­lisbury közötti tárgyalások eredményre vezettek: Anglia — ötmillió elnyomott afrikai háta mögött és rovására — megegyezett egy kétszázezer főnyi kisebbség fasisztoid ve­zetőivel. A megállapodás ány- nyit jelentett, hogy London szemében egyenrangú part­nerré lépett elő a minapi zen- dülő. Csakhogy a világ sze­mében nem és ezt a fontos tényt rögzítette a BT-határo- zat. Ezt a határozatot a tanács 13 szavazattal fogadta el. Két tartózkodó volt, természete­sen London és Washington. Az amerikai képviselő rá­adásul megjegyezte: elke­rülhetetlen, hogy az USA Rhodesiából importálja a krómot. Erre nem a moszkvai 'Pravda, vagy valamelyik nyugati kommunista lap, hanem a New York Times mutatta ki, hogy erre az importra nincs szükség, hogy a vásárlás lé­nyege Smithék támogatása. A füllentést az sem szépíti meg, ha csillogó krómmal vonják be. GYŰLES A BOGSIDE­ON ft LUNA—20 BIZONYÍTOTT! Az automaták szerepe az űrben Elméletileg teljesen kész egy olyan automata holdobszerva­tórium terve, amely különbö­ző megfigyeléseket és kutatá­sokat végez, a Földről irá­nyítják, és rádió, illetve tele­vízió segítségével nagy meny- nyiségű információt juttat a Földre — írja a keddi moszk­vai Pravdában Alekszandr tylihajlov akadémikus. A szovjet tudós rámutat, hogy az elmondották még in­kább vonatkoznak a Venusra, a Marsra és más bolygókra. Ezeknek a bolygóknak elérése űrhajós által és az űrhajósok életfunkciójának megőrzése a több hónapig tartó űrrepülés során óriási erőfeszítéseket és anyagi ráfordításokat követel". Mihajlov véleménye szerint a sikert ezen a területen szem­látomást még igen sokáig az automaták hozhatják meg. Az akadémikus hangsúlyoz­za, hogy az automatika és a távvezérlés további fejlődése mellett, az űrhajós-expedíciók indítása a bolygókra, és a koc­kázattal, valamint óriási ki­adásokkal járó űrrepülések háttérbe szorulnák, és végső soron kiegészítő, de nem alap­vető funkciót tölthetnek be. Mindez természetesen — írja a tudós — nem vonatkozik az orbitális állomásokra, amelye­ken az ember jelenléte elen­gedhetetlen. A Luna—20 szovjet automata állomás pontos repülése még in­kább megerősíti ezt a véle­ményt — állapítja meg a to­vábbiakban Mihajlov. A Lu­na—20 újabb kőzetmintákat A Luna—20 által a Földre hozott holdkőzet egy része. szállított a Hold hegyes vidé­kéről a Földre. Ez jelentős mértékben kiszélesíti bizonyí­tékainkat a Hold ásványtaná­ról és földtanáról, mivel eddig csupán az úgynevezett hold­tengeri területekről voltak adataink — 'hangsúlyozza a szovjet akadémikus. ANGELA DAVIS PERE Az észak-íror­szági Londonder­ry immár világhí­rű katolikus ne­gyedében, a Bog- side-on gyűlésre került sor. Ké­pünkön: Berna­dette Devlin (csuklyával) a gyűlés résztvevői között. Megkezdődött a 12 esküdt kiválasztása Csikorogva fordul a villamos a Venczel tér­re: szabadot mutat a lámpa és a rendőr is. Mert a közlekedési lámpa ’ már kevés egy­magában Prága rendkívül megnövekedett for­galmának, különösen itt a Venczel téren és a környékén. Az automata mellé az ember is szükséges. Lüktető, pezsgő, eleven az élet egész Prágában, mint amilyen lüktető, s ele­ven ebben az egész országban. A gazdag vá­lasztékú kirakatok arról tanúskodnak, hogy jobban élnek a prágai emberek, mint a kö­zelmúltban, a-zsúfolt színházak, mozik, s han­gulatos óvárosi kisvendéglők és a modem szál­lodák reprezentatív bárjai tele emberekkel — hazaiakkal és külföldiekkel egyaránt. A modern és nagy forgalmú prágai repülőtér szinte percenként fogadja és indítja a szocia­lista országokból, a nyugati, sőt, az afrikai és az ázsiai városokból érkező gépeket. Február van, de turisták is szép számmal érkeznek a repülőgépeken. Az utasok zöme azonban szak­ember, kereskedelmi képviselő, kulturális de­legáció tagja, avagy éppen újságíró. A cseh­szlovák főváros ezekben a hetekben mintha új lendületet venne, hogy magával ragadja az országot 'az egész nép előtt álló nem is kis feladatok megoldására. A csehszlovák párt központi bizottsága kint- j áriamkor tartotta plénumát. Amikor a Szent Vitus-templom csodálatos gótikáját ámultam, mögöttem a vár hatalmas és a televízióból is jól ismert díszes tanácskozótermében Gustáv Husák fogalmazta meg azokat a tennivalókat, amelyek a párt, a kormány s az egész nép előtt állnak. Egyáltalán nem történelmi mér­földkő ez a plénum a csehszlovák nép mai történelmében, egyszerű kis állomásnak tűn­het, ahol lényegében csak „vizet vett fel” a mozdony. A valóság persze más és több ennél. Ez a „vízfelvétel”, még ha nem is történelmi pillanatot jelent a további munkát illetően, de feltétlenül konkrét és újszerű feladatmeg­szabást. I. A párt erősnek találtatott... A központi bizottság párt- és tömegszerve­zetekkel foglalkozó osztályvezetője, Prohász- ka elvtárs rendkívül érdekesen summázta azo­kat a tennivalókat e sorok írójának, amelye­ket a plénum is megfogalmazott, s amelyek elválaszthatatlanok Csehszlovákia jövőjétől. CYURKO GÉZA: Csehszlovákia -1072 Ma már kétségtelen, hogy az 1971-es esztendő a csehszlovák párt nagy győzelmének eszten­deje volt: a párt megerősítette vezető szere­pét, levonta a kellő konzekvenciákat 1968 ta­nulságaiból, és helyes politikája kivívta a dol­gozók legnagyobb részének egyetértését. — A párt megméretett, és erősnek, szilárd­nak találtatott — fogalmazta meg a pártköz­pont osztályvezetője az elmúlt esztendő lénye­gét. És rögtön hozzátette: — Most az a fel­adat, hogy a kapott bizalmat a pártnak, de a társadalom minden szervezetének fel kell használnia a jövő céljait illetően. Más szóval ez azt jelenti, hogy a csehszlo­vák párt az ideológiai. frontáttörés után az egész társadalom, a tömegszervezetek aktív mozgósításával fontos gazdaságpolitikai fel­adatok megoldásán kíván munkálkodni. Alexander Freiberg a neve annak az őszülő, igen fiatalos, hatvan év körüli férfinak, aki a CKD Dukla prágai gyár kereskedelmi igaz­gatója, s aid másfél esztendőt töltve Magyar- országon — gyakorlatilag se írni, se olvasni nem tud magyarul — még szlengjeiben is perfekt magyarul tájékoztat bennünket a 1^0 esztendős gyár életéről. Érdekes összevetni azokat az elvi megfogalmazásokat, amelyeket a pártközpont osztályvezetője summázott, s amelyeket a cseh párt központi bizottságának plénuma fogalmazott meg, a gyakorlat való­ságos tényei vei. A kereskedelmi igazgató kollégájával, Pavel Jelinek üzemvezetővel kísér végig az üzemen. A gyár nagy teljesítményű kazánokat szállít jelentős tételekben exportra. így Magyaror­szágra is. Korszerű technológia, elavult körül­mények, 30—40 éve az üzemben dolgozó szak­munkások és sok, igen sok fiatal. A rövid, szinte tudományos szintű tájékoztató nyomán — a korszerű kazángyártás titkairól van szó — nemcsak az derül ki. hogy "az üzem dolgo­zói szeretik munkájukat és felettébb értik is. de feltétlenül megkapó az az optimizmus amellyel a munkások a jövőt szemlélik. (Folytatjuk.) fehér lakosság nem is igen titkolja elfogultságát a több mint másfél éves vizsgálati fogsága alatt világhírűvé vált fiatal néger polgárjogi harcossal szemben. Richard Arnason bíró hét­főn kénytelen volt elutasíta­ni rögtön az első jelentkezőt, egy Marjorie Morgan nevű háziasszonyt, aki bevallotta, hogy politikai tevékenysége miatt elfogult Angela Davis- szel szemben. Kínos jelenetekre került sor egy újabb esküdtjelölt, William Hotaling vállalati igazgató kihallgatásakor. Jól­lehet, Angela Davist a bíró­ság „emberölésért, emberrab­lásban és összeesküvésben való részvételért” vonja fe­lelősségre, a hivatalos propa­ganda több mint egy év óta annyira a fiatal filozófusnő kommunista voltát állította előtérbe, hogy a bíróság előtt a vád képviselője volt kény­telen felvilágosítani az es­küdtjelöltet: a per nem a kommunista párt ellen folyik. Hotaling a védő egyik kérdé­sére nyíltan kijelentette, hogy szerinte a kommunista párt tagjai „ellene vannak az ame­rikai kormánynak" és ő a maga részéről nem tud pár­tatlan lenni Angela Davis esetében. Az ügyész kérdéseire azután visszavonta ezt az ál­láspontját. A SANGHAJT KOMMÜNIKÉ UTÁN... Az amerikai elnök ázsiai szövetségeseinek „megnyugta­tására" ázsiai körutazásra küldte a vezetésével Kínában járt amerikai delegáció két tagját, Marshall Greent, a tá­vol-keleti ügyek amerikai ál­lamtitkárát és John Hold- ridge-et, az Egyesült Államok; nemzetbiztonsági tanácsának vezető munkatársát. A legfrissebb hírügynökségi jelentések szerint Green hét­főn Fukuda japán külügymi­niszterrel tárgyalt, akinek át­adta Nixon elnök személyes üzenetét. Ebben az amerikai államfő megismételte, hogy a Kínai Népköztársaságban tett látogatása során „semmiféle titkos megállapodást sem kö­tött”, s az Egyesült Államok „továbbra is eleget tesz ázsiai szövetségesei irányában váb lalt kötelezettségeinek". Green államtitkár kedden Szato japán miniszterelnökkel tárgyalt. A 70 perces megbe­szélésről hivatalos forrásból nem szivárogtak ki részletek, de Tokióban úgy tudják, hogy az amerikai diplomata azt mondotta a japán kormányfő­nek: Nixon elnök Mao Ce- tunggal, a Kínai Kommunista Párt KB elnökével tartott pe­kingi megbeszélésén .,elsősor­ban filozófiai elméletekről’'' volt szó. A szovjet fővárosban figyel­mesen . tanulmányozzák az amerikai—kínai csúcstalálko­zóról kiadott közleményt, ame­lyet a TASZSZ hírügynökség jelentése alapján valamennyi keddi politikai napilap nagy terjedelemben ismertet. A közleménynek ahhoz a ré­széhez, amely a két félnek Taj­van ügyében kifejtett állás­pontját tartalmazza, Moszkvád­ban egyelőre csak azt a meg­jegyzést fűzik, hogy ebben a kérdésben teljesen nyilvánvaló az álláspontok közeledése. Az indokínai álláspontok látszólagos változatlansága vi­szont eleve felvéti á kérdést, hogy mi szükség volt a régi ál­láspontok részletes kifejtésére, ha azok valóban semmit sem változtak. Moszkvai megfigyelők álta­lában nyugtalanítónak tartják azt a körülményt, hogy gya­korlatilag mindkét tárgyaló fél beismerte: a közlemény az egyetlen okmány, amelyet a világközvélemény rendelkezé­sére bocsátanak, s maguknak a tárgyalásoknak a tartalmát továbbra is titokban tartják. Ez annál kevésbé elégítheti ki a közvéleményt — állapít­ják meg Moszkvában, mivel a dokumentumban foglalt fontos megállapítások egy része, pél­dául az ázsiai hatalmi törekvé­sekről való „lemondásról", il­letve az ilyen törekvések „megakadályozásáról” szóló kitételek — részletesebb ma­gyarázat nélkül — igen sokfé- leképpeh értelmezhetők. A sokféle értelmezés közül a legkézenfekvőbb minden­esetre a külső megfigyelő szá­mára az, hogy Peking és Wa­shington nem egymásnak el­lenében, hanem együttesen kí­vánja fenntartani hegemóniá­ját a térségben. A keddi Pravda a közlemény mellett a Francia Kommunista Párt lapjának, a L’Iiumanité- nak a cikkét idézi, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a sanghaji kommüniké­nek nem szabad illúziókat kel­tenie, s csak a partnerek gya­korlati cselekedetei fogják megmutatni, hogy valójában mire is jutottak a csúcstalál­kozó részvevői maratoni meg­beszéléseiken. CSAK RÖVIDEN HERBERT HUPKA nyu­gatnémet parlamenti képvi­selő kedden bejelentette, hogy kilép a szociáldemokrata pártból és kérni fogja felvé­telét az ellenzéki Keresztény- demokrata Unióba. Hupka ki­lépésivel négyre csökken a bonni koalíciós kormányt al­kotó pártok parlamenti több­sége. A SZOCIALISTA KÖZÖS­SÉG országai közötti üzleti kapcsolatok elmélyítésének problémáit vitatják meg a KGST külkereskedelmi ál­landó bizottsága 32. ülésén, amely kedden kezdte meg munkáját Moszkvában. LEGALÁBB TlZ SZEMÉLY kórházba "került és harminc- hármat letartóztattak Párizs­ban a Renault-gyámál lelőtt Pierre Overney meggyilkolá­sa ellen tüntető szélsőbalol­dali csoportok és a rendőrség hétfő éjszakai összecsapása során.

Next

/
Oldalképek
Tartalom