Pest Megyi Hírlap, 1972. február (16. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

tan. FEBRUAR 1„ KUDO Jogok és köteíezettségek Készül az új . egészségügyi törvénytervezet Az orszóggyűfés előreláthatólag tavasszal tárgyalja az új jogszabályt Szocialista jogrendszerünk a közeljövőben nagy jelentőségű új jogszabállyal gyarapodik: befejezéshez közelednek az új egészségügyi törvény előkészír tő munkálatai. Mi tette szük­ségessé és időszerűvé a tör­vénytervezet kidolgozását? —* kérdezte az Egészségügyi Mi­nisztérium illetékeseitől Vágó Tibor, az MTI munkatársa. A szakemberek válaszukban emlékeztettek arra, hogy a fel- szabadulást követően fokozatosan megindult a szocialista egészségügy alapelveire épülő egész­ségügyi jogszabályok meg- ! alkotása. ' A társadalmi, gazdasági fej­lődés, a korszerű tudományos eredmények hasznosítása azon­ban szükségessé tette a koráb­ban megalkotott jogszabályok rendszeres felülvizsgálatát. A jelenlegi szabályok fenntartása viszont azzal a veszéllyel jár, hogy áttekinthetetlenné válnak a különböző jogszabályokban foglalt egészségügyi rendelke­zéseit, s nem lenne mód a jogi szabályozás egységes alapel­veinek megfogalmazására sem. Ez indokolja, hogy az ország- gyűlés megalkossa az új egész­ségügyi törvényt, amely nem­csak az egészségügy terén el­ért eddigi eredményeket fog­lalja majd össze, hanem Nyugaton tél — keleten enyheség A Tatai Állami Gazdaság biai 307 holdas tórendszere mel­lett novembertől teleltetőmedencékben .Jaknak” a pontyok, csukák, amurok. S most már — 17 centis jég alól-halászták ki őket. Ami az időjárást illeti, va­sárnap „kettészakadt” az or­szág: a Dunántúl nyugati ré­szén és a keleti országrészek­ben egymástól feltűnően elkü­lönült az időjárás. A déli órák­ban a nyugati országrészeken mínusz 5—7 fok volt a hő­mérséklet és fehérbe öltözött a táj. A vastag hótakaró jó le­hetőséget kínált a síelőknek. A keleti országrészeken vál­tozatlanul kora tavaszias volt az idő, a hőmérséklet sehol sem érte el a fagypontot, a legtöbb helyen délben plusz 5—7 fokot mértek. Sokfelé esett az eső, ugyanúgy, mint az ország középső réstón és Budapesten is. Nyugaton erősen felhős, pá­rás, többfelé ködös idő, köd- szitálással. ónos szitálással, néhány helyen kisebb hava­zással. Keleten növekvő fel­hőzet, legfeljebb egy-két he­lyen kisebb eső. Mérsékelt, délkeleti szél. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet a hóval borított helyeken 0— mínusz 5, máshol 0—plusz 4 fok között. Támadás az autóbuszon Nőkkel erőszakoskodó fér­fiak ellen indított bűnvádi el­járást a rendőrség. Lauter János 37 éves újhar- tyáni gépkocsivezető autóbusz­nál utasokat szállított Dabas- ra. Az utasok között volt egy 23 éves lány is, akinek fel­ajánlotta: a busszal egészen lakásáig viszi. Amikor már a lány kivételével mindenki le­szállt a megállóban, a sofőr tovább hajtott, s egy elhagya­tott helyre vezette az autó­buszt Itt erőszakoskodni kez­dett becsapott áldozatával, akit durván bántalmazott. A lányt, az elszenvedett ütések következtében, két hétig ápol­ták a kórházban. Brutális tá­madóját a rendőrség letartóz­tatta. Kövri István 26 éves, bün­tetett előéletű .segédmunkás egy üllői vendéglő udvarán tá­madott meg egy 22 éves lányt, aki a bántalmazástól megsé­rült. Kövrit letartóztatták. tartalmazza az egészség­ügyre vonatkozó alapvető rendelkezéseket is. A felvetődött észrevételek szem előtt tartásával készítette azután el az Egészségügyi és az Igazságügyi Minisztérium képviselőiből alakult munka- bizottság a törvénytervezetet. Az így formába öntött jogsza­bálytervezet összefoglalja azo­kat az elvi és általános jellegű rendelkezéseket, 'amelyek az állami szerveknek, a szövetke­zeteknek, a társadalmi szerve­zeteknek, más jogi személyek­nek és az állampolgároknak a lakosság egészségének védelmével kapcsolatos jo­gait és kötelezettségeit sza­bályozzák. A törvénytervezetet előrelát­hatólag az országgyűlés tava­szi ülésszakán tűzik napirend­re. Tízezer magyar fiatal az NDK-ban A napokban Magyarország és a Német Demokratikus Köztársaság közötti munka- erőegyüittműködés fejlesztésé­ről tárgyait Nagy Imre mun­kaügyi miniszterhelyettes és Heinz Ramuta, az NDK mi­nisztertanácsa állami munka-- és bérügyi hivatalának he­lyettes vezetője. Nagy Imre a tárgyalásokról elmondta, hogy áttekintették az NDK-ban szakmai gyakorlaton levő ma­gyar fiatalok helyzetét. Jelen­leg mintegy tízezren dolgoz­nak az NDK-ban, s az a közös törekvés, hogy ezt a létszámot az 1975-ig érvényes egyezmény lejártáig tartani tudják. A mostani tárgyalásokon elhatá­rozták, hogy közvetlen kapcso­lat megteremtésére nyújta­nak lehetőséget a magyar üze­mek és megyei tanácsok, illet­ve az NDK-beli üzemek kö­zött. A magyar fiatalok álta­lában jól megállják a helyü­ket, a munka- és életfeltéte­lek kedvezőek, s a hazatértek jó, hasznát veszik az NDK-ban szerzett tapasztalatoknak. Hogyan szanálhatok a szövetkezetek ? A Mágyar Közlöny 7. szá­rmában megjelent a pénzügy- min dísztér rendeleté, amely a szövetkezetek felszámolásával kapcsolatos részletes szabályo­kat tartalmazza. . A rendeletre azért volt szük­ség, mert a szövetkezetek megalakulásának részletes jo­gi feltételeit a szövetkezetek­ről szóló 19Í1. évi törvény és az annak alapján kidolgozott ágazati jogszabályok, vala­mint az ide vonatkozó kor­mányrendelet már előírta, a szövetkezetek felszámo­lását azonban — a mező- gazdasági szövetkezetek kivételével — eddig rész­letesen nem szabályozták. Ezt a hiányt pótolta most a rendelet, amely az Ipari, fo­gyasztási, a lakás- és a taka­rékszövetkezetekre vonatko­zik. A rendelet egyebek között kimondja, hogy a szövetkeze­tek megszűnéséről szóló hatá­rozatban meg kell jelölni a felszámolás hatályának kez­detét, valamint a befejezés várható időpontját. A szövet­kezet megszűnésekor felszá­moló bizottságot hoznak létre, amely egyebek közcltt számba veszi a szövetkezet vagyoni helyzetét A rendelet intézke­dik airról, hogy miképpen kell kielégíteni a szövetkezet hi­telezőit, és hogyan kell befe­jezni a felszámolási eljárást. A jogszabály kétféle fel­iszámolási eljárást ismer el; az egyik az úgynevezett aktív szövetkezetekre szól, a másik pedig azoknak a szövetkeze­teiknek a megszűnését szabá­lyozza, amelyeknek tartozásai nagyobbak, mint vagyonuk. Ilyen esetekben kényszer- elszámolásra kerül sor. A ren­delkezések vegyes és hatály­ba lépő előírásai többek kö­zött azokat a szabályokat tar­talmazzák, amelyeket a taka­rék- és a lakásszövetkezetek felszámolásakor kell alkal­mazni. HÍREK+HÍRE K + HÍREK +; HÍREK -f HÍREK . , , ▼.Tfi'nir■■ 1. TTÍnrv'V uiorv kHl' HÍREK -f HÍREK + HÍREK -HHÍREK VHÍREK K + HÍREK +'HíREfr+HÍBEK 4-HÍREK. f-HÍ M , 1972. február 1., kedd, * Ignác napja. A nap kél: 7.12, nyugszik: 16.44 árakor. A hold kél: 19.13, nyug­szik: 7.55 óraikor. — Ezer Pest megyei CSÉB- tag üdült 1971-ben az ország különböző tájain. A legtöb­ben Debrecenbe, Harkányba és Hévízre jutattak el, de huszonheten a csehszlováikiai Pöstyéniben üdültek. A va­dászati világkiállítást és a szegedi ünnepi játékokat 770-en látták a CSÉB szer­vezésében. — Egyiptomból Ismét na­gyobb tétel narancs érkezett abból a fajtából, amelyet 25 helyett 21 forintért árusíta­nak. A gyümölcs mag nél­küli, íze kellemesen édes. Az idén április végéig tart a narancsszezon, addig folya­matosam érkezniak a szállít­mányok, az ellátás továbbra is bőséges lesz. Citromból is jelentős tételeket rendeltek, a készletek akkor sem fogy­nak ki, ha a kereslet meg­többszöröződik. Equ adómból február közepétől 5000 ton­nányi banán érkezik. 1 — Az őszi vetéseik álla­potát vizsgálta a szegedi Ga­bonatermesztési Kutatóinté­zet, A megállapítások sze­rint mind a szovjet, mind a hazai búzafajták jól tűrték a mínusz 10—13 fokos, hótaka­ró nélküli hideget A száraz­ság, a két hónapos téli aszály azonban helyenként — ki­sebb mértékben — megvisel­te a vetéseket. Ez azonban kizárólag a magasabb fek­vésű, nedvességben szegé­nyebb földeken tapasztalha­tó, így a károsodás nem na­gyobb arányú a sokévi át­lagnál. — Világítótestek. A cseh­' szlovák nagykövetség keres­kedelmi osztálya és az Om­nia Bratislava külkereske- deilmd vállalat első ízben mu­tatott be Budapesten vilá­gítótesteket. A. kiállításon főleg fénycsöves lámpákat, orvosi, színpadi fényforráso­kat mutatnak be. Március­ban háztartási világítótestek­ből rendez kiállítást a leg­fiatalabb csehszlovák külke­reskedelmi vállalat. A rádió és televízió műsora KOSSUTH RADIO 4.25—7.5S: A Kossuth rádió reg­geli műsora. 7.45? Orvosi jegyze­tek. 7.59: Pontos időjelzés. 8.00: Hí­rek. Időjárás jelentés. 8.05: Műsoris­mertetés. 8.13: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.16: Har­sán a kürtszó! 8.51: Donizetti: Lin­da di Chamounix, Háromfelvoná- sos opera. 10.00: Hírek. Időjárásje- lentés. 10.04: Az operaközvetítés folytatása. 11.40: Kemélyfa és pasz­tell. Kende Sándor elbeszélése. 12.00: Harangszó. Utána: Déli kró­nika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Melódiakoktél. 13.48: Törvénykönyv. 14.08: Radnai György énekel. 14.19: Az arany­róka. Jerzy Andrzejewski elbeszé­lése. 14.49: Éneklő Ifjúság. 14.59: Pontos időjelzés. 15.00: Elisabeth Schwarzkopf énekel. 15.24: Rádió­iskola. 15.59: Hallgatóink figyelmé­be! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Mendelssohn: E-moll hege­dűverseny. 16.30: Végvári Rezső népdalfeldolgozásaiból. 16.49: Bo­gár István fuvósműveiből. 16.59: Pontos időjelzés. 17.00: Hírek. Idő­járásjelentés. 17.05: Bemutatjuk új felvételeinket. 17.30: Készülnek-e a nyugdíjasok fogadására? 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: A Sza­bó család. 18.59: Pontos időjelzés. 19.00: Esti krónika. 19.25: Stan Kenton és zenekarának hangver­senye az Erkel Színházban. 20.55: Hírek. 20.58: Kozmosz. 21.23: Nóta- csokor. 22.00: Hírek. Időjárás jelen­tés. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A tit­kos házasság. Részletek Cimarosa operájából. . 23.15: Könnyűzene Gyöngy Pál szerzeményeiből. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Cou­perin: Laudate Pueri Dominum. 0.25: Himnusz. 0.30: Vízjelzőszolgá- lat. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: Á Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 7.59: Pontos időjel­zés. 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. 8.05: Bach müveiből. 9.00: Hírek. 9.03: Sztevanovity Zorán táncdalai­ból. 9.30: Népi muzsika. 10.00—11.45: A zene hullámhosszán. 11.00—11.05: Hírek. Idöjárásjelentés. 11.45: A zöld forradalom. Dr. Enyedi György előadása. 12.00: Szimfo­nikus zene. Közben: 13.00: Hírek. Időjárás jelentés. 13.03: A szimfo­nikus zene folytatása. 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.00: Randevú kettőtől hatig... 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 18.10: Anyanyelv — zenei anyanyelv. 18.25: Juanita csókja. 18.45: Az ön­tödékben beszélik: A bérrendezés­ről. Riportműsor. 19.00: A Finn Rá­dió Szimfonikus Zenekarának hangversenye az 1971. évi helsinki ünnepi heteken. Közben: 19.52: Üj könyvek (ism.). 19.55: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti krónika n. kiadás. 20.25: A hangversenyközve­títés folytatása. 21.01: Michel éne­kel, Cherry Wainer orgonái. 21.25: Vita előtt a demokratikus iskolá­ról. 21.40: Rádiószínház. 22.20: Ver­bunkosok, népdalok. 23.00: Hírek. Idő járásjelentés. 23.15: Beethoven: A-moll vonósnégyes. 24.00: Hírek. Időjárás jelentés. 0.10: Műsorzárás. Utána: Idegen nyelvű vízjelzőszol- gálat. URH 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 18.10: Idegen nyelv — anyanyelv. Az Iskolarádió műsora. 18.25: Szer- vánszky Endre: Concerto József Attila emlékére. 19.07: A dzsessz kedvelőinek. 19.27: Rudolf Kerer zongorázik, a Beethoven vonósné­gyes játszik. 20.02: Simone Rocca- negra. Részi. Verdi operájából. 20.40: Hírek. 20.43: Tánczene. 21.19: Hangfelvételek — felsőfokon. 23.00: Hírek. Időjárás jelentés. Kb. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.00: Iskola-tv. Környezetismeret (ált. isk. 4. oszt.). A szén bányásza­ta és felhasználása. 9.55: Történe­lem (ált. isk. 5. oszt.). A görögök vallása. 11.55: Számtan-mértan (ált. isk. 7. oszt.). A tört, mint hánya­dos. 14.00: Környezetismeret (ism.). 14.55: Történelem (ism.). 15.53: Jég­korong-torna, a Képes Sport Ku­páért. FTC—V. Sz. Kosice mérkő­zés n—III. harmadának közvetítése a Kisstadionból. 17.20: Hírek. 17.25: Kodály: Galántai táncok. NSZK kisfilm. 17.40: Könnyűzene az In- tervízió műsorából. 17.55: Zsebté­vé. 18.25: Számrendszerek. Magyar kisfilm. 18.40: Találkozás Indiával. III. Tengerparti emberek. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Különleges ügyosztály. Magyarul beszélő angol bűnügyi filmsorozat. „A sosem volt műszak”. 20.50: Hu­moristák klubja. 21.35: Európa böl­csője : Róma. Művelődéstörténeti filmsorozat 3. rész. 22.30: Tv-hír- adó — 2. kiadás. BERDA JÓZSEF HETVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1902. február 1-én született Berda József költő. Fiatal korában volt lakatos, ki­futó, könyvtigynök. Első versei­hez (Könyvek útja és egyéb írá­sok) Krúdy Gyula írt előszót. Később a Nyugat, a Széphalom, az Est-lapok munkatársa lett. 1944-ben Baumgarten-díjjal jutal­mazták irodalmi tevékenységét. Legfőbb költői mondanivalója az érzéki javak dicsérete volt. Szinte ódái hangon énekelte meg az evés, ivás, a természet gyö­nyöreit. Epikureizmusának azon­ban — sajátos költői alkatán, erős vitalitásán kívül — társadalmi gyökerei is voltak: verseivel az ellenforradalmi kor hazug esz­méi ellen lázadozott. Epigram­mái tömörséggel fogalmazta meg mondanivalóját: stílusát egysze­rűség, világosság jellemzi, s eh­hez legjobban illeszkedő vers­formáját, a szabad verset is. Bár közvetlenül nem kapcsoló­dott be a társadalmi küzdelmek­be, a haladó, baloldali költőknek, például József Attilának mind­végig barátja, hű fegyvertársa maradt. A felszabadulás után írott versei gondolatilag igénye­sebben, elmélyültebben folytatják sajátos költői hangját; verseiben a korábbi hedonista vidámság filozofikus derűvé nemesedett. — NDK-beli termelőszö­vetkezetekkel egyre több magyar tsz alakít baráti kap­csolatokat. A baji Vörös Brigád a kleineschwecbtená, a vértessaőlösii Jószerencsét tsz a leubsd’orfi szövetkiaaet- tel működik együtt. — Autóbusz-pótkocsi az árokban. Hétfőn reggel egy, Vésztőről Békéscsabára épí- tőmunlkásakat szállító autó­busz pótkocsija egy három­méteres , töltésről lecsúszott és felborult. A 75 munkás közül 19 megsérült — kö­zülük négynek az állapota súlyos. Az ügyben vizsgálat indult. • — Fejszével fejbesújtotta apját, Büela János 44 éves segédmunkást ifjabb Buela János, 18 éves segédmunkás, hemádpetri lakos, otthon, szóváltás közben. Az apa meghalt, a fiút letartóztatta a rendőrség. Halál az aluljáróban Dunakeszin a vasúti aluljá­róban László Mihály 53 éves tsz-tag, helyi lakos az alsógödi Dunamenti Egyesült Tsz lovas kocsiját hajtva, fejét a híd­szerkezetbe ütötte, és olyan súlyosan megsérült, hogy or­voshoz szállítás közben meg­halt Karambol alán ítélet Szendéi József 18 éves, bün­tetett előéletű segédmunkás minap a szentendrei MÁVA- TJT-végállomáson beült egy autóbuszba, és sétakocsikázás­ra indult. Az autótolvaj kirán­dulása Budakalászig tartott ahol a buszt egy villanyosz­lopnak vezette. A fiatalember egyébként ittas volt, az autó­zás előtt hat korsó sört ivott meg bátorításul... Szendéi Józsefet a rendőrség elfogta, és gyorsított eljárással bíróság elé állította. A Szent­endrei Járásbíróság az autó­tolvajt — a Büntető Törvény- könyv módosításának megfe­lelően — nem jogtalan hasz­nálatban, hanem lopásban mondta ki bűnösnek, s ezért 1 év 2 hónapi szabadságvesz­tésre ítélték. MUNKAERŐ­FELVÉTEL I? A KÖZGÉP ff 2. sz. gyára Cegléd XIV., Külső Kátai u. 35/a. lakatosokat, hegesztőket keres felvételre FIZETÉS ÉS KEDVEZMÉNYEK A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERINT

Next

/
Oldalképek
Tartalom