Pest Megyi Hírlap, 1972. február (16. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

‘“'zjCMtm 1972. FEBRUAR 1., KEDD Pakisztán hazánkkal is megszakította diplomáciai kapcsolatait BHUTTO PEKINGBEN Sorfiőz a Bogsidéban Az ír Köztársaság hétfő este hivatalosan bejelentette, hogy a vasárnapi véres események eUeni tiltakozásul visszarendelte londoni nagykövetét. Egy súlyosan sebesültet helyeznek hordágyra. f[5]kusz Fejlődő kapcsolatok, szélesedő együttműködés A MAGYAR NÉPKÖZTÁR­SASÁG és a Német Demokra­tikus Köztársaság kapcsolatai­nak fejlődésében újabb, jelen­tős állomás az NDK vezető személyiségeinek magyaror­szági látogatása. A mostani magas szintű találkozó — két esztendővel a Kádár János és Fock Jenő vezette magyar párt- és kormányküldöttség NDK-beli látogatása után — a téstvéri barátság újabb kifeje­zője, s egyben meggyőzően bi­zonyítja: a két ország viszo­nyában érvényre jutó alapel­vek egyaránt megfelelnek ha­zánk és az NDK nemzeti ér­dekeinek, határozottan hozzá­járulnak a szocialista országok egységét szolgáló törekvések­hez. Közös érdekeink jutnak kifejezésre többek között a két országnak a Varsói Szerződés szervezetében, és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­ban kifejtett konstruktív tevé­kenységében is. Együttesen munkálkodunk Európa bizton­ságának megteremtéséért. A MAGYAR—NDK kapcso­latok egyik fontos alapja az 1967-ben rpegkötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés, amelynek szellemében csak az elmúlt két esztendőben húsz­nál több jelentős megállapo­dás született, egyebek között a postai és távközlési műsza­ki-tudományos együttműkö­désről, a pedagógia fejleszté­sében végzett közös munkáról, szállítmányozási kérdésekről stb. A tudományos kapcsola­tok fejlődésében kiemelkedő fontosságú a két ország aka­démiái közötti — 1971—75-re szóló — szerződés a kutatóin­tézeteik együttműködéséről, s hasonló fontosságú az érvény­ben levő egészségügyi munka­terv is. A KÉT ORSZÁG táraadal- ■ mi és tömegszeryezetefnek • egymáshoz való viszonyát is a kölcsönös jóakarat, a barátság és szívélyesség jellemzi. A ma­gyar szakszervezetek, az ifjú­sági szövetség, a Hazafias Népfront-mozgalom gyümöl­csöző kapcsolatokat létesített az NDK-beli partnerszerveze­tekkel. öt magyar megye — Pest, Győr-Sopron, Tolna, Za­la, Hajdú-Bihar — pártbizott­sága, illetve tanácsa is készsé­ges segítőkre talált az NDK- ban; Budapest és Berlin, va­lamint Szeged és Drezda test­vérvárosokként tevékenyen se­gítik egymás erőfeszítéseit a helyi lakosság életkörülmé­nyeinek javításában. AMI AZ NDK-HOZ fűződő gazdasági kapcsolatokat illeti: az országaink közötti árucsere­forgalom és gazdasági együtt­működés különösen az elmúlt két esztendőben fejlődött di­namikusan. Jelenleg az NDK — a Szovjetunió után — a második legjelentősebb külke­reskedelmi partnerünk. A ma­gyar—NDK árucsere-forgalom 1960-tól a múlt esztendő vé­géig csaknem háromszorosára növekedett. További előrelé­pést biztosít az 1970—75-ös évekre szóló áruforgalmi egyezmény, amely a megelőző öt évhez képest hatvanszáza­lékos növekedést irányoz elő. Mindkét ország népgazdaságá­nak fejlesztése szempontjából előnyös, hogy a kölcsönös szál­lítások jelentékeny hányada gép, illetve gépi berendezés, ami a termelési szakosodás és a kooperáció körének bővülé­sét jelzi. Az NDK hazánk egyik legfontosabb vegyianyag-szál- lítója, a tőle kapott árukért cserébe főleg mezőgazdasági termékeket és különféle élel­miszereket szállítunk. Hason­lóképpen számottevő — az egyre bővülő választékú — fo­gyasztási cikkek cseréje is. A TUDOMÁNY és a közmű­velődés területén végzett mun­kában is jól tükröződik a két baráti ország együttműködé­sének fejlődése. MŰVÉSZETI VONALON is örvendetesen bővülnek a kap­csolatok. Állandó gyakorlattá vált az irodalmi és művészeti értékek, valamint a különféle szellemi termékek kölcsönös cseréje, továbbá kiállítások, filmhetek rendezése a neveze­tesebb nemzeti évfordulók al­kalmából. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumához érke­zett jelentés szerint a pakisz­táni külügyminisztérium kö­zölte, hogy Pakisztán megsza­kítja diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal, mivel ha­zánk független, szuverén ál­lamként elismerte a Bangla Desht. A Magyar Népköztársaság és Pakisztán között az elmúlt években kölcsönösen előnyös, jó kapcsolatok alakultak ki, fejlődött a két nép barátsága. A pakisztáni kormány dönté­sét ezért sajnálatosnak tartjuk és kifejezzük reményünket, hogy a pakisztáni vezetés mi­előbb felülvizsgálja álláspont­ját. Ez ideig 17 ország — India, Bhutan, NDK, Mongólia. Bul­gária, Lengyelország, Burma, Nepál, Jugoszlávia, Szovjet­unió, Csehszlovákia, Magyar- ország, Ciprus, Ausztrália, Űj- Zéland, Kambodzsa, Fidzsi — ismerte el a Bangla Desht. További hat ország — Finnor­szág, Pánia. Svédország, Nor­végia, Ausztria, Barbados — elvi döntést hozott az elisme-f résre. A Bangla Desht elismerő or­szágok közül Pakisztán kilenc­cel — India, Bhutan, Bulgária, Mongólia, Lengyelország, Jugo­szlávia, Ciprus, Csehszlovákia, Magyarország >— megszakította diplomáciai kapcsolatait. Azon országok külképviselete, ame­Kadhafi líbiai elnök hétfőn váratlanul Khartoumba érke­zett, hogy Nimeri szudáni el­nökkel tanácskozzék, iá. jelen­ti a MENA hírügynökség. Jól értesült körök szerint, a megbeszélések központi témá­ja Szudán csatlakozása az Egyiptomot, Líbiát és Szíriát tömörítő Arab Köztársaságok Szövetségéhez. Szudán koráb­ban azt jelezte, hogy a csat­lakozásra valószínűleg az 1972- es esztendő első felében kerül sor. . Kadhafi elnök Khartoumba vezető útját rövid időre Kairó­ban megszakította és Anvar Szódat egyiptomi elnökkel ta­nácskozott. Hírek szerint a megbeszélésen az egyiptomi elnök küszöbön álló szovjet- unióbeli útjáról volt szó. Musztafa Tiasz Szíriái ve­zérkari főnök hétfőn egy kato­nai akadémia végzős hallgatói előtt mondott beszédében amellett foglalt állást, hogy az Arab Köztársaságok Szövetsé­gekkel Pakisztán a diplomá­ciai kapcsolatokat megszakí­totta, egyelőre állomáshelyü­kön maradtak és folytatják diplomáciai tevékenységüket. Zulfikar Ali Bhutto pakisz­táni államfő vasárnap este Rawalpindiben tartott sajtóér­tekezletén bejelentette: jólle­het, országa kilép a Brit Nem­zetközösségből, diplomáciai kapcsolatait nem fogja ' meg­szakítani Nagy-Britanniával és a nemzetközösség más tagor­szágaival. amelyek elismerik a Bangla Desh Népi Köztársasá­got. A kínai kormány parádés fogadtatásban részesítette a hétfőn kétnapos hivatalos láto­gatásra Pekingbe érkezett Zul- fikar AU Bhutto pakisztáni ál­lamfőt — jelentette az AFP. A pekingi repülőtéren a Kí­nai Népköztársaság kormányá­nak magas rangú személyisé­gei — így Csou En-laj, az ál­lamtanács elnöke, Je Csien- jing, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága ka­tonai bizottságának alelnöke, Li Hszien-nien, az államtanács alelnöke és Csi Peng-fej kül­ügyminiszter — üdvözölték a pakisztáni köztársasági elnö­köt. A karachi rádió közlése sze­rint Bhutto pekingi tárgyalá­sain egyebek között szó lesz a hindusztáni félszigeten kiala­kult helyzetről és a két ország gazdasági kapcsolatairól. ge játsszon vezető szerepet az Izrael által elrabolt arab terü­letek felszabadításában. CSAK RÖVIDEN ÖTVENKÉT ÉVES korában szívroham következtében va­sárnap a késő esti órákban el­hunyt Mahendra Bir Bikram Sah Déva nepáli király. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA hétfőn délelőtt is­mét összeült Addisz Abebában, hogy a rhodesiai kérdésről tár­gyaljon. AZ OLASZ FŐVÁROSBAN megszakadt máltai—brit tár­gyalásokról visszatért London­ba Carrington brit külügymi­niszter, míg Mintoff hazájá­ban folytat tárgyalásokat a kormány tagjaival és a szak- szervezetek vezetőivel a brit tárgyalófél „váratlan és nega­tív lépéseiről”. Űjabb, minden eddiginél vé­resebb esemény figyelmeztette az ír, az angol és a nemzetkö­zi közvéleményt arra, hogy Ulsterben. semmi nincs rend­ben. Politikailag még sok minden történhet Észak-tror- szágban és Eszak-trország kö­rül, sőt, éppen a legutóbbi fej­lemények fényében jelenthet­jük ki: ha így megy tovább, katonailag is. De érzelmileg a Londonderryben eldördült sor­tűz volt az a csepp, amitől nemcsak betelik, hanem ki is csordul az a bizonyos pohár. A Bogside-ban, Londonderry katolikus negyedében kifeje­zetten békés tüntetésre került tsor. A Bogside-ban egy ilyen tüntetés már régen rutinese­ménynek számít, a , mostani legfeljebb annyiban különbö­zött az eddigiektől, hogy a résztvevők száma nagyobb volt. A demonstráció szerve­zői elsősorban ezért vigyáztak arra, hogy ezúttal félreérthe­tetlen legyen a békés jelleg. Még az 1RA, az fr Köztársa­ság hadserege általában rend­kívül radikális, betiltott szár­nya is utasította tagjait, hogy a tüntetésen fegyver nélkül je­lenjenek meg. Az angol kato­nák azt állítják, először kőzá­por, majd lövések nyomán dördült el az a sortűz, amely tizenhárom ember életét köve­telte,, és tizenhét ember kór­házba szállításához vezetett. Észak-lrországban valami rettenetes történt, a közvetlen vagy akár a közvetett követ­kezményeket nehéz lenne meg­jósolni, de az biztos, hogy még a régóta zaklatott Ulster sem lesz olyan többé, mint a múlt héten volt. Még senki nem mondta ki a „jóvátehetetlen” szót, de az már ott vibrál a levegőben. A helyzet eddig is súlyos volt, de Londonban több-ke­vesebb joggal hihették, hogy legalább nem tarthatatlan. Bármi is derüljön ki a vizsgá­lat során, a brit kormány so­ha többé nem lehet még olyan magabiztos sem, mint néhány nappal ezelőtt. Most meg kellett szólalniok azoknak is, akik eddig hall­gattak. Tiltakozott Heath-nél Lynch ír miniszterelnök és Conxay bíboros, Írország ér­seke. Őfelsége hazai, angol el­lenzéke nem burkolózhat ez­után a tárgyilagosság hűvös köntösébe — ezek a legkézen­fekvőbb politikai következmé­nyek. Lord Carrington, a had­ügyminiszter és Reginaid Maudling, a belügyminiszter nemcsak a kormány ülésein számíthat sok kellemetlen kér­désre: a torykormány két te­kintélyes tagjának pozíciója legalábbis megingott. A Bogside-ban eldördült sortűz tizenhárom embert megölt, ez, sajnos, már biztos. De hogy az említett tizenhét sebesültön kívül még mit és kiket sebesítettek meg a Lon- donderryben kilőtt katonago­lyók, az a jövő titka. MOSZKVA Meghalt Zaharov marsai! Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a szovjet kormány mély fájda­lommal közli, hogy hétfőn, éle­tének 74. évében, súlyos beteg­ség után elhunyt Matvej Zaha­rov, a Szovjetunió marsallja, a kiemelkedő katonai személyi­ség, a szovjet fegyveres erők egyik neves fejlesztője, a pol­gárháború és a Nagy Honvédő Háború tevékeny résztvevője, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Legfelsőbb Tanács küldötte, a Szovjetunió kétsze­res hőse. Zaharov marsallt a Vörös téren temetik el, a Kreml falánál. A temetés meg­szervezésére kormánybizottság alakult. \ Nixon delieroizálása Miközben a kapitalista sajtó Nixon indokínai nyolc pontjával kapcsolat­ban azt terjeszti, hogy elő­segíti a párizsi vietnami tárgyalásokat, sőt a csü-' törtöki ülés után íelreppen- tette a „reménytkeltő” ál­hírt, hogy a VDK kormánya nem utasította vissza kate­gorikusan az amerikai ter­vet, a kínai sajtóban bírá­lat jelent meg Nixon nyolc pontjáról. De a kínai állás­foglalás egyetlen elítélő szót sem szólt Nixonről, vagy Kissinger főtanácsadóról, csupán általánosságban ítélte el az amerikai impe­rializmust. Sőt, Csőn En-laj kínai miniszterelnök Kis­si ugort még dicsérte is, olyan embernek nevezte őt, „akivel lehet vitatkozni”. A nyugati sajtó s a kínai vélemények lassacskán a hős glorioláját igyekeznek vonni- Nixon feje köré, a béke hősének pózában tet- szelegtetik. Nixon azonban saját ma­ga eloszlatta gyorsan a két­ségeket. mármint azt, hogy ő nem hős, csupán épp olyan kapitalista üzletem­ber, mint a többi. A Fehér Ház ugyanis közölte, az USA az indokínai háború befejezése után kész öt éven át mintegy 7 és fél milliárd dollárt folyósítani Indokína-gazdasági újjáépí­tésére. Kijelentették, nem háborús kár térítéséről van szó, s az összeg egyharma- dát a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság kapná. E tervvel kapcsolatban Wa­shingtonban hangsúlyozzák, hogy a 7 és fél milliárd cél­ja a békegazdaság vágá­nyaira állítani Indokína ha­digazdaságát. Nixon, tehát nem béke- hős, hanem olyan kapitalis­ta üzletember, ki azt hiszi: dollárért mindent megve­het, az indokínai népek lel­kiismeretét, szabadságvá­gyát is. így saját magát de- heroizáita. A. B. T. HOSSZAS BETEGSÉG után Párizsban elhunyt Buu Hói vietnami herceg, a Curie-ala- pítvány rádiumkutató köz­pontjának igazgatója. Az atomfizikus herceg volt az, aki 1953-ban a francia kor­mány megbízottjaként kap­csolatot teremtett a vietnami felszabadító erőkkel. A lyoni főhóhér nyomában Limában készült ez a kép az antifasiszta Beate Klarsfeldről, aki Klaus Barbie, a Latin- Amerikába menekült egykori lyoni Gcstapo- hóhér nyomába utazott Peruba és Bolíviába. Klaus Altmann, aki a második világháború idején Klaus Barbie néven Lyon főhóhéra volt, néhány nappal ezelőtt perui otthona előtt nyilatkozik a sajtónak. Párizs hivatalo­san a Gestapo-gyilkos kiadatását kérte. ■ 20 ÉVE­ti M lakossá« lcAlatasam I isii Februártól április 30-ig kijelölt boltjainkban JUBILEUMI TUMBOLAAKCIÚ! MÉRTÉKŰ MIMIK! Ha egyszerre vásárolja meg havi élelmiszereit, 500 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN TOMBOLAJEGYET KAP A kiadott tombolajegyekből májusban, nyilvános sorsoláson, három nyereménytárgyat sorsolunk ki: I. díj: lakószobabútor (15 000 Ft értékű) II. díj: automata mosógép III. díj: 5000 Ft értékű éléskamrautalvány Ha egyszerre szerzi be a következő hónapra szükséges élelmiszereket, időt és fáradságot takarít meg, ráadásul nagy értékű nyereményhez juthat. Jó vásárlást, sok szerencsét kíván a VÁCI ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALAT Kadhafi Kbartoumbaa

Next

/
Oldalképek
Tartalom