Pest Megyi Hírlap, 1972. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Ál MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ära i rom.VI XVI. ÉVFOLYAM. X. SZÄM 19T2. JANUÁR 1„ SZOMBAT A kormány közzétette a népgazdaság idei tervét (Tudósítás a 2. oldalon) PEST MEGYEI A VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI aaaam KELL D e mi minden.kell. Kellene. A józan ész felté­teles módba helyezi át a felszólítást. Mert kellene sok-sok lakás, több áru, nyugodtabb munkahelyi légkör, megértőbb főnök, igyek­vőbb beosztott, bürokrácia nélküli hivatal, ke­vésbé zsúfolt járművek, jó filmek és könyvek, egész­ség, megértés... Mi minden kell az élethez, hogy elé­gedett legyen az ember! Mi minden kellene! Mert ami kellene, abból még sok dolog nincsen meg. S ha meg­lenne, vajon elégedettek lennénk? Mindannyian? Vagy kezdenénk az újabb meg a legújabb kellek hajtogatá­sát? Nincs megállás? Országot építeni annyi, mint magunkat építeni. Ha . az ország több, magunk is többek vagyunk. A mély igazságok ritkán fogalmazódnak meg a mindennapok során, mert természetesek. Gondolt-e erre az ipari munkás, aki a megye üzemeiben úgy dolgozott, hogy az . ipari • termelés ismét az országos, átlagot meghaladóan növekedhessek, s hogy a többlet a termelékenység emelkedéséből származzék? Gondolt-e érré a termelő- \ szövetkezeti paraszt, aki rekord gabonatermést takart- I tott be? A tanár, aki oktatni kezdett a nagykőrösi új szakiskolában, a mérnök, aki Százhalombattán a kö- olajfinomító 1971-ben elkészült új termelőegyégeinek valamelyikét igazgatja, az útépítő, aki az M—7-es autó­pálya bővítésén dolgozik, a tanácsi tisztviselő, aki a megnövekedett önállóság diktálta követelményeknek igyekszik napról napra megfelelni? Aligha gondolt bármelyikük is arra, hogy: az országot építem. Tették a dolgukat, s ha tisztességgel, becsülettel végezték azt, akkor okkal és joggal számítódnak az országépítők, az országgyarapítók közé. A nemes értelemben vett ke­nyérkereset s az országot gazdagító tervek, feladatok így találkoznak, így ölelkeznek. így válik az egyes em­ber a nagy egész alkotóelemévé, s ha nem is egészen tudatosan, ha olykor csak ösztönösen is, a szocialista célok igenlőjévé. Egy év 365 napból áll. Sok ez vagy kevés? Sűrűn égy érezzük: kevés ahhoz, hogy tengernyi dolgunkat elvégezhessük. Van, országos és megyei méretekben is van egészséges, türelmetlenség, gyorsabb tempóra sár-» kallás. Jó, hogy ennyire, ily’ nagyon akarunk többek, gazdagabbak lenni, könnyebben, szebben, emberibben élni. Jó, hogy az egy.főre jutó nemzeti jövedelem ma már megközelíti a 850 dollárt; hogy a megye egy la­kosa tízezer Arintért vásárol az üzletekben; hogy foly­tatódik a Csepel Autógyár rekonstrukciója, gabonasiló épül Cegléden, lakóházak sora Vácott, Visegrádon ven­dégek lakják az új szállodát... Jó, hogy gyarapodunk s hogy türelmetlenek vagyunk, de: ne legyünk türel- metlenkedők, ne arányokat, ésszerű mértékeket meg­bontva kívánjunk haladni. „ Jut e legnehezebből 1972-re is. Ezer meg egy dolog mellett magasodik felkiáltójelként a kell, ám a legfon­tosabb felkiáltójel az, hogy: mindent a 'népgazdaság te­herbíró képességével arányban, a népgazdaság egyen­súlyi helyzetét javítva. Száraz, köznapi kifejezések, s most ünnep van, illik-e előhozakodni velük? Az ünne­peket hétköznapok előzik meg s követik, ünnepelni csak akkor lehet, ha a hétköznapok megteremtették az alapot; a mit ünnepelni. Immár hosszú esztendők óta zavartalanul, egyenes úton haladva munkálkodha­tunk ezen, s ünnepeink is ezért jóízűek. A biztonság- , nak ezerféle a jelentése, de a legegyszerűbbet az. a köz­érzet sűríti, amely jellemzője az országnak az ötvenes évek végétől kezdvé, s amely alapja munkának, tervek­nek céloknak, de a vitáknak, a jobbat szolgáló, össze­csapó szenvedélyeknek is. Mondjuk és írjuk; kell. Sóhajtozunk, vitatkozunk, ér­velünk, álmodozunk, de: dolgozunk is. Idő kell ahhoz, hogy mindenki és mindenütt megértse: a kell elvá­laszthatatlan attól, amit napról napra teszünk. Ezer minden kell, s ezért ezer mindent kell megcsinálnunk, végrehajtanunk. Kis és nagy dolgokat, apró, senkinek fel nem tűnő tetteket, s olyanokat, amelyekre sokan odafigyelnek. S mindezt, ezerféle dolgunkat úgy, hogy magunk is ezerfélék vagyunk; igyekvőbbek és kényel­mesebbek, nyugodtabbak és idegesebbek, elszántak és • bátortalanok, harcosak és belenyugvók. Ezerfélék va­gyunk, de szorosan összefog, összeköt bennünket a cé­lok és eredröények közössége. Vagy szebben, .a költő, Babits Mihály szavaival szólva: „Erdő nem egy van: de egy a szél.’’ r Mészáros Ottó Tűzszünet Pénteken éjszaka, helyi idő szerint egy óraikor (közép-euró­pai idő szerint csütörtök 18 óra) életbe lépett a DNFF által hir­detett háromnapos újévi tűz­szünet. A saigoni katonai pa­rancsnokság szóvivője kijelen­tette, hogy a reggeli órákig nem érkezett jelentés akciók­ról. A saigoni és az amerikai hadsereg ugyanúgy, mint ka­rácsonykor, ezúttal is csak 24 órás tűzszünethez járult hozzá. Ez pénteken, helyi idő szerint 13 órakor (közép-európai idő szerint 11 óraikor) lép életbe. Optimista vagyok... U Thant elbúcsúzott _ A VOLT FŐTITKÁR TERVEI „Optimista vagyok, bízom az Egyesült Nemzetek Szervezete és az emberiség jövőjében” — mondotta újságíróknak U Thant, a világszervezet lekö­szönő főtitkáré, aki tíz eszten­deig állt az ENSZ élén, és most az óévvel együtt búcsú­zott hivatalától. Az elmúlt néhány év ese­ményeiről és tanulságairól Key Bistaután Nixon elnök a vietnami ter­rorakciók napjaiban európai vendéget fogadott floridai nya­ralójában, »Key Biscayne-ben: Willy Brandt nyugatnémet kancellárt. A kétnapos tárgya­lásaikról kiadott közös közle­ményben hiába keresnék a nyomát annak, hogy a Nobel- békedíjas vendég felhívta vol­na vendéglátójának figyelmét, milyen rossz hatást vált ki a kegyetlen vietnami akciója ... Inkább arról volt szó, hogy a NATO-tagállamoknak „kellő mértékben" részt kell vállal- niolc a katonai terhek viselé­séből. Brandt egyetértett Nixonnal abban, hogy az euró­pai biztonsági konferenciát le­hetőség szerint 1973-ig elodáz­zák. Nyugatnémet sajtóhangok a kancellár magatartását azzal magyarázzák, hogy a bonni kormányfő viszont csak így szerezhette meg az amerikai elnök hozzá­járulását a maga „keleti politikájához”. Márpedig — hangoztatják a Rajna partján a kormánykö­rökben — a jobboldali ellenzé­ket csak úgy lehet leszerelni a szovjet—nyugatnémet és a lengyel—nyugatnémet szerző­dések ratifikációs vitájában, ha a szociáldemokraták meg­lobogtatják előttük Washing­ton beleegyezését... Igazi véleményeltérésről még hivatalos formában is jobbára csak a külkereskedelem terén tettek említést. A Közös Piac és az VSA közi .jelentős az ér­dekellentét. Az amerikaiakat szorítja t az a tény, hogy 1893 óta először lett idén deficites a külkereskedelmi mérle­gük: kevesebb árut szállított kül­földre az Egyesült Államok, mint amennyi értékűt a világ minden tájáról vásároltak im­portőréi. A nemzetközi fizeté­si mérleg már korábban is hiányt mutatott fel, vagyis több dollár áramlott ki az or­szágból, mint amennyi vissza­került. Ez utóbbi deficitet a vietnami háború éppúgy ma­gyarázta, mint az amerikai csapatok európai jelenléte. Bolondos szilveszter AZ ÉVBŰCSÜZ- TATÖ UTCAI KARNEVÁL SZÜ­LŐHAZÁJA ITÁ­LIA. E ZAJOS, KEDÉLYES FI­NÁLÉ ELTER­JEDT VILÁG­SZERTE, HA­ZÁNKBAN IS MEGSZOKOTTÁ VÁLT. KÉPÜNK: AZ „ŐSHAZÁ­BAN” KÉSZÜLT. szólva a burmai diplomata megállapította, hogy örvende­tes mértékben érvényesült az egyetemesség elve, bár egyes fejlődő országok még sajnála­tos módon nem tagjai az ENSZ-nek. Hangoztatta azt a meggyőződését, hogy a két né­met állam a jövő évben a vi­lágszervezet tagja lesz. Re­ményt keltő az európai lég­kör javulása, ugyanakkor ag­godalomra ad okot az ázsiai helyzet — mondotta U Thant. A volt főtitkár — egy ENSZ- szóvivő szerint — egy könyv megírását tervezi és már szá­mos állásajánlatot kapott kü­lönböző egyetemektől és más intézményektől. BT-határozat — angol vétóval Az ENSZ Biztonsági Taná­csának magyar idő szerint péntekre virradó éjszakai ülé­sén Anglia képviselője meg­vétózta azt a határozati ja­vaslatot, amely elvetette a brit kormány és a rhodesiai fajüldöző rezsim megállapodá­sát az orsizág helyzetének „rendezéséről”. A szavazáson a határozati javaslat mellett szavazott kilenc ország — köztük a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság és Lengyelor­szág — képviselője. Az Egye­sült Államok, Franciaország és három más ország tartóz­kodott, Anglia ellenszavazata pedig a javaslat megvétózását jelentette. MA: Apró Antal nyilatkozik * lapunknak (3. oldal) Tél a tanyán (2-3. oldal) Ami nehéz, az szép is . (4. cldc.1) © • Tájfun 2 tőkék között (4~5. oldal) Értelmet a munka ad (5. oldal) A láncos csaló (6. oldal) Latin-amerikai évfordulók Ma tizenhárom esztendeje, hogy győzött a kubai forrada­lom. Az évforduló alkalmából Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Losonczi Pál, népköztársaságunk Elnöki Ta­nácsának elnöke és Fock Jenő miniszterelnök táviratban kö­szöntötte dr. - Fiedel Gastro Ruzt, a Kubai Kommunista Párt KB első titkárát, a for­radalmi kormány elnökét és dr. Osvaldo Dorticos Torradót, a Kubai Köztársaság elnökét. Vasárnap, január 2-án ün­nepli megalakulásának 50. év­fordulóját a Chilei Kommunis­ta Párt. Ez az ötven év bebi­zonyította, hogy harcedzett, kipróbált élcsapat. További harcához kívánunk most — fél évszázados születésnapján — sok sikert. \r.ff/VSSWSSSS//SSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSS/SSSS/SSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSffSSS//SSrjrSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSS///SSS7yS/.'SS I . . . , ■ I I BOLDOG U] EVET KÍVÁNUNK 1 I I >SSSS//S///SS//S.'S//SSSSSSSS/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSfSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSS^SSSSSSSSSSS/SS/SSSSSSSS/S/SS/S/fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.'^ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom