Pest Megyi Hírlap, 1971. október (15. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-07 / 236. szám

PEST MEGYEI VHÁC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEG.YE! BIZOTTSÁGA ÉS A'MeG.YEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 236. SZÁM AIU 80 FIM Kn 1971. OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK Losonczi Pál és Fock Jenő fogadta R. M. Kawawát A tanzániai alelnök látogatása Törökbálinton í Losonczi Pál, a Népközitár- saság Elnöki Tanácsának el­nöke szerdán délelőtt az Or­szágházban fogadta R. M. Ka- icau'át, a Tanzániai Egyesült Köztársaság alelnökét. Fock Jenő, a Minisztertanács elnö­ke délelőtt folyamán szintén fogadta a tanzániai alelnököt. A tanzániai alelnök és kísé­rete ezt követően a Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat törökbálinti gyáregységébe lá­togatott el. Csáki Béla, a vál­lalat igazgatója fogadta a ven­dégeket, majd tájékoztatta őket a vállalat/ és a törökbá­linti gyáregység munkájáról. R. M. Kawawa és kísérete délben a Zrínyi Miklós Kato­nai Akadémiára látogatott el, ahol ünnepélyesen, katonai tiszteletadással fogadták. Ka­szás Ferenc vezérőrnagy, hon­védelmi miniszterhelyettes, Reményi Gyula vezérőrnagy, vezérkari főnökhelyettes és dr. Kovács Jenő ezredesi, az akadémia parancsnokának el­ső helyettese üdvözölte a tan­zániai vendégeket. Az akadémia életéről, mun­kájáról adott tájékoztató után a vendégek megtekintették az egyik szemléltető eszközök­kel berendezett szaktan-ter­met, megismerkedtek az ott folyó képzéssel, majd az aka­démia emlékmúzeumát keres­ték fel, ahol a tanzániai alel­nök emléksorokat írt az aka­démia vendégkönyvébe. R. M. Kawawa, a Tanzániai Egyesült Köztársaság alelnöke és kísérete szerdán éjszaka elutazott Budapestről. (Kommentárunk a 2. oldalon.) VDK Podgornij Haiphongban Felavatták a Thakba vízierőmű első szakaszát A Vietnami Demokratikus Köztársaságban tartózkodó szovjet párt- és állami kül­, Haj rá" a Csepel Autóban A társvállalatok segítségét kérik A Csepel Autógyárban 102 Százalékra teljesítették az el­ső félév árbevételi tervét, úgy­hogy közben átszervezések tör­téntek, s 327 dolgozó hiányzott a munkagépek mellől. A lét­számhiány ellensúlyozására a második negyedévben Szeghalmon telephelyet vásároltak, leszállították a gépeket, 180 munkást tanítottak be a járműipa­ri termékek forgácsolásá­ra — ma már 325-en termelnek az új üzemrészben. A motorok gyártásával el­maradtak, a kiskocsiknál pe­dig a félkész termékek akado­zó szállítása okozott gondot, viszont több nagykocsit készí­tettek, s tartalékalkatrész ter­melési tervüket is — 101,4 százalékra — túlteljesítették. A IV. ötéves terv első évé­ben új terméket kínált a Cse­pel Autó: a 452-es sztárfülkés, 5,5 tonnás tehergépkocsiból idén 475-öt kell készíteni, de kilenc hónap alatt legyártották a kívánt mennyiséget. Idén megkezdődött az autóbusz- padlóváz-program végrehaj­tása, ez évben 1300 padlóváz gyártását vállalta a Cse­pel Autó. A zavartalan terme­lést akadályozza, hogy az Ika­rus a közbenső szolgáltatáso­kat — pl. ácélöntvény-ellátás — nem teljesíti folyamatosan. A Csepel Autó vezetői ennek ellenére felajánlották, hogy tervüket 50 padlóvázzal túlteljesítik, de az Ika­rus nem tudta elfogadni ezt a gesztust, mert nem képes lépést tartani az autógyáriakkal. Mint Bárányos János -terme­lési főmérnöktől megtudtuk, a gyárnak idén három és fél milliárd forintos árbevételi tervet kell teljesítenie. A kol­lektívának minden törekvése az, hogy becsülettel helyt áll­jon. Az év utolsó másfél hó­napjában nagy mennyiségű járműt kell kibocsátaniuk. A nagy „hajrá” eredményessé­géért október 15-én minden ter­melőegységben műszaki | konferenciákat tartanak, tájékoztatják a középveze­tőket, hogy ők majd a ter­melési tanácskozásokon mozgósítsák a dolgozókat. Akcióba szólítják a szocialista brigádok tagjait is. Sok múlik a társvállalato­kon, például az Ikarus segít­ségére nagy mértékben számí­tanak. Több támogatást vár­nak a Magyar Vagon- és Gép­gyártól, a MOM-tól, az Orszá­gos Gumiipari Vállalattól. Hi­szen a Csepel Autógyár sincs könnyű helyzetben, mert, bár év közben átszervezéseket hajtották végre, hogy erőket szabadítsanak fel a negyedik negyedévre, de októbert mu­tat a naptár, s létszámhiányuk már 553 dolgozó! Ft P. döttség Nyikolaj Podgomij- nak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Legfel­sőbb Tanács elnöksége el­nökének vezetésével szerdán Haiphongba érkezett. A haiphongi kikötőben szer­dán nagygyűlést rendeztek a szovjet párt- és kormánykül­döttség tiszteletére, amelyen Nyikolaj Podgornij mondott beszédet. Nyikolaj Podgornij még szerdán visszaérkezett Hanoi­ba. A VDK művelődésügyi mi­nisztériuma szerdán este hangversenyt adott a szovjet párt- és kormányküldöttség tisztéletére. ★ A Vietnami Demokratikus Köztársaságban még kedden ünnepélyesen felavatták az ország legnagyobb vízierő­művének első szakaszát. A Thakba erőmű a Szovjetunió segítségével épült. Az ünnepségen részt vett Vlagyimir Novikov, az SZKP KB tagja, a minisztertanács elnökhelyettese és Szsmjcm Szkacskov, áz SZKP KB tag­ja, a külföldi gazdasági kap­csolatok állami bizottságának elnöke, a VDK-ban tartózko­dó szovjet párt- és állami kül­döttség tagjai. Megnyílt az új patika Tanévnyitó a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Sötét ruhás fiúk, fehér blú- zos lányok népesítették be teg­nap délután a Gödöllői Agrár- tudományi Egyeltem modem auláját, amely immár hagyo­mányosan szolgált az új tan­évet nyitó ünnepség színhe­lyéül. Az egyetemi tanács meg­hívására megjelenít az ünnep­ségen dr. Dimény Imre mező­gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter, Nádas Gáspár, a MÉM pártbizottságának titkára, dr. Deli Ferenc, a MEDOSZ titká­ra, s a vendégek soraiban fog­laltak helyet Gödöllő város pórt-, tanácsi és társadalmi szervezeteinek képviselői is. A mezőgazdasági szakem­berképzés, valamint a tudo­mányos kutatómunka terén is nemzetközileg elismert ered­ményeket elért egyetem mun­kájáról. időszerű feladatairól dr. Pethő György egyetemi ta­nár, rektor adott rövid átte­kintést tanévnyitó beszédében. A rektor külön köszöntötte az elsőéves hallgatókat, közöttük az új kar, az egyetem zsóm- béki üzemgazdasági és üzem­mérnöki szakának hallgatóit. Ezt követően az egyetemet kezdő diákok dr. Bálint Andor egyetemi tanár, a mezőgazda­sági 'kar dékánja és dr. Mi- kecz István egyetemi tanár, a mezőgazdasági gépészmérnöki kar dékánja előtt mondták el az ünnepélyes fogadalomtétel szavait. A „hallgatóvá foga­dott” elsőéveseket és a többi hallgatót, az egyetem oktatóit és dolgozóit ezután dr. Lőkös László, az egyetemi pártbizott­ság titkára, majd Árpási Zol­tán, az egyetemi KlSZ-bizott- ság titkára köszöntötte. A tanévnyitó ünnepélyes zá­róakkordjaként kitüntetések átadására került sor. Az egye­tem fennállásának negyedszá­zados jubileuma alkalmából alapított emlékéremmel dr. '•Schandl József akadémikust, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem és a berlini Hum­boldt Egyeltem tiszteletbeli doktorát és dr. Kiss Albert egyetemi tanárt, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhe­lyettesét tüntették ki. Az egyetem vezetősége aranydip- lomával jutalmazta Kiss Lajos nyugalmazott tudományos munkatársat. Az 1970—71-es tanévben végzett hallgatók kö­zül kiváló tanulmányi eredmé­nyeikért Páter Károly Emlék­érmet kaptak Árpási Zoltán, Bottyánszky Mihály és Molnár József okleveles agrármérnö­kök, valamint Giricz Imre és Nacsa János okleveles mező­gazdasági gépészmérnökök. A kitüntetéseket dr. Pethő György rektor nyújtotta át. Koszigin látogatása az Ei Hadzsar vas- és acélműben Az Algériában tartózkodó Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke szerdán egynapos láto­gatást tett az Annaba melletti El Hadzsar vas- és acélmű­ben. A szovjet miniszterelnö­köt útjára, az eredeti prog­ramtól eltérően, elkísérte Huari Bumedien, az Algériai Forradalmi Tanács elnöke is. Miként Algírban hangsúlyoz­zák, a program ilyen jellegű módosulásához nagy mérték­ben járult hozzá az eddigi tárgyalások rendkívüli baráti, szívélyes légköre és a kifej­tett álláspontokban megmu­tatkozó nagyfokú nézetazonos­ság. 0 Koszigin Bumediennel együtt megtekintette a léte­sítmény működő és épülő részlegeit, majd találkozott az El Hadzsar-mű építésében részt vevő szovjet szakembe­rekkel. Koszigin és Bumedien a késő délutáni órákban fe­jezte be annabai látogatását és tért vissza Algírba, A hi­vatalos megbeszélések csütör­tökön folytatódnak és a hí­rek szerint Koszigin csütörtök este nagyszabású fogadást äd vendéglátói tiszteletére. A szovjet miniszterelnök előre­láthatólag pénteken fejezi be látogatását és utazik tovább Algírból. „ Forró drót " azAKSZ-ben? Szerdán befejezte tanácsko­zását az Arab Köztársaságok Szövetségének Elnöki Tanácsa, Szadat egyiptomi, Kadhafi lí­biai és Asszad szíriai elnök az ülésen a szövetségi kabinet és más hivatalos testületek fel­állításáról tárgyalt. Értesülé­sek szerint szóba került „forró drót” létesítése a szíriai, egyip­tomi és líbiai főváros között, Nem almuska — zamatos gyümölcslé! Konzervgyár a termelőszövetkezetben uj gyógy gyei Gyógyszertári Központ 1 385 000 forintért építtetett. A jól felszerelt, korszerű patikához háromszobás szolgálati lakás is tartozik. (Foto: Gábor) A kiegészítő üzemág jelen­tőségét, a belőlük származó bevétel hasznát ma már egyet­len termelőszövetkezetnek sem kell bizonygatni. Annál inkább azt az elvet, hogy a kiegészítő tevékenység lehe­tőleg legyen összhangban a mezőgazda- sági alaptevékenységgel, arra épüljön. A dánszentmiklósi Micsu­rin Termelőszövetkezetben ez az elv vezérelte a szakveze­tést, amikor kiegészítő üze­meket létesített. így került sor például a meglevő hű­tőházak mellett egy újabb, korszerűbb, 240 vagonos hű­tőház építésére. Másik nagy létesítményük az új konzervgyár, amelyet egy esztendő alatt építettek fel a termelőszövetkezet szo­cialista építőbrigádjai! Na­gyot tévedne, aki ezek után holmi szerény műhelyt kép­zelne maga elé, ahol bokáig érő vízben, mennyezetig csa­pó gőzben, öt-hat asszony fa­kanállal kavargatja a Totyo­gó paradicsomot! A tágas, korszerű technológiára épült üzemben még aromavisszanyerő gép is van, pedig abból — ez­zel együtt — csupán három található az országban. Most éppen a paradicsom­szezon járja: naponta 3,5—4 vagon paradicsomból készül az üveges, zamatos ivóié, és a külföldön is keresett para­dicsompüré. Nem fenyeget a holt szezon veszélye a téli hónapokban sem: ekkor a szövetkezet saját termésű, úgynevezett ipari almájából készíte­nek majd ízletes gyü­mölcslevet, és hogy ez az ital álmunkban se emlékeztessen a népsze­rűtlen almuskára, arról ép­pen az aromavisszanyerő be­rendezés gondoskodik. ny. é. KOZÉL A hazánkban tartózkodó iraki katonai küldöttséget szerdán délután az Ország- házban fogadta Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a kormány el­nökhelyettese. Hazánkba érkezett a SZOT elnökségének meghívására az a román szakszervezeti dele­gáció, amelyet Virgil Trofin, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága állandó elnökségének tagja, a Román Szakszervezetek Tanácsának elnöke vezet. A vendégeket Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, i a SZOT főtitkára fogadta. Az SZKP Központi Bizott­ságának meghívására tapasz­talatcsere-látogatásra Moszk­vába érkezett Katona István, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a KB agitációs és propaganda osztályának ve­zetője, valamint Nagy Mik­lós, a KB tudományos, köz­oktatási és kulturális osztá­lyának vezetője. A csehszlovák néphadsereg napja alkalmából tegnap fo­gadást adott a Csehszlovák Szocialista Köztársaság bu­dapesti nagykövetségének ka­tonai és légügyi attaséja, Fran- tise’. Benkó ezredes. A foga­dáson megjelent Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter, , r

Next

/
Oldalképek
Tartalom