Pest Megyi Hírlap, 1971. május (15. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-15 / 113. szám

KAIRÓI VÁLTOZÁSOK Csütörtökön az egyiptomi kormány hat tagja és az Arab Szocialista Unió három veze­tője benyújtotta lemondását Anvar Szádat köztársasági elnök a miniszterek lemondá­sát elfogadta, egyszersmind rendeleti úton három új mi­nisztert nevezett ki. Mahduh Szalem alexandriai kormány­zó lett a belügyminiszter. Aío- hamed Szadek vezérkari főnök a hadügyminiszter és az egyip­tomi fegyveres erőik főparancs­noka, Asraf Árván pedig a köztársasági elnök S3j tó titkára. A lemondássorozat folytán neves személyiségek váltak ki az egyiptomi vezetésből. A mi­niszterek közül három kulcs­tárca betöltőjéről van szó: Saravi Goma miniszterelnök­helyettes és belügyminiszter­ről, Mohammed Favzi hadügy­miniszterről és Mohamed Fa- jek tájékoztatásügyi minisz­terről. Ugyancsak tekintélyes politikai vezetők mondtak le az Arab Szocialista Unióban, a kormányzó egyiptomi pártban viselt tisztségükről: Mohszen Abu El-Nur, a párt főtitkára, Labib Sukeir, a nemzetgyűlés elnöke, az ASZÚ legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja és Diaeddin Daud, a legfelsőbb végrehajtó bizottság sajtó­ügyekkel megbízott tagja. A kairói rádió csütörtökön este Aziz Szidki miniszterel­nök-helyettes, iparügyi minisz­ter nyilatkozatát sugározta. Szidki — az egyiptomi hír- ügynökség szerint — az aláb­biakat mondotta: „A szakadár és összeesküvő mozgalom vezetői végül is fel­fedték igazi arcukat. Közpon­tokat hoztak létre, gyámkodni akartak a nép fölött, felhasz­nálva az elnyomás, a terroriz­mus és a csalás eszközeit.” „A jelenlegi fejlődési sza­kaszban mindegyikünknek tel­jesíteni kell feladatát, védel­mezni ezt a nagy nemzetet, megőrizni a nép hatalmas szo­cialista vívmányait.” „Gamal Abdel Nasszer és őt követő fegyvertársa, Anvar Szódat elnök kijelentették, lFolytatás a 2. oldalon.) Belgrádban: a 15. Magyar áruk az újvidéki vásáron Két nemzetközi vásár nyílt pénteken Jugoszláviában, amelyben érdekelt a magyar ipar, a mezőgazdaság és kül­kereskedelem is. Újvidéken Tito jugoszláv államfő délelőtt megnyitotta a 38. nemzetközi mezőgazdasági árumintavá­sárt, amely egyike Európa há­rom legjelentősebb mezőgaz­dasági árubemutatójának. Belgrádban délután a 15. nem­zetközi műszaki kiállítás és vásár nyitotta meg ikapuit. PEST MEGYEI VtUC PftOLETJÜtJAI, KYfiSÜUETEK» Fock Jenő fogadta Nguyen Thi Binh külügyminiszterasszonyt AZ MSZMP PEST MEGYEI-BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 113. SZÁM tCII tUl S-'SIXESI 1971. MÄJUS 15., SZOMBAT Magyar javaslatok Tanácskoznak a BVT téma bizottságai Küldöttek a délutáni tanácskozáson. fajüldöző politikáról. Mélyre­hatóan elemezték a faji meg­különböztetés gazdasági és kulturális gyökereit és meg­nyilvánulásait. Az afrikai kül. döttek rámutattak: a Dél-afri­kai Köztársaság, Rhodesia és Portugália — amerikai és nyu­gatnémet támogatással — va­lóságos Szent Szövetséget hoz­tak létre fajüldöző uralmuk fenntartására. Ebédszünet után mind a hat munkabizottság folytatta munkáját. „VELED VAGYUNK, A Béke-világtanács Buda­pesten tanácskozó közgyűlése péntek délelőtt hat témabi­zottságban folytatta munká­ját. Az európai békével és biz­tonsággal foglalkozó bizottság I ülésén az elnöklő dr. Albert Norden professzor (NDK) be­vezető referátuma után, vala­mennyi felszólaló egyetértett az európai biztonsági kon­ferencia összehívásának, a biztonsági értekezlet megtar­tásának gondolatával. Mint a felszólalásokból kiderült, Európa országainak többségé­ben széles körű összefogás van kibontakozóban a bizton­sági konferencia létrehozásá­ért. Szinte valamennyi kül­dött sürgette a Szovjetunió és az NSZK, továbbá a Len­gyelország és az NSZK kö­zött létrejött megegyezés ra­tifikálását. Pethő Tibor, a ma­gyar béketanács álláspont­ját és ajánlásait ismertetve, egyebek között kifejtette, hogy a kontinens békéjének és biztonságának megteremtése csak akkor lehetséges, ha va­lamennyi érdekelt állam el­fogadja a második világhábo­rú után létrejött európai rea­litásokat. Az indokínai problémával fcglalkozó munkabizottság Andre Souquierre francia de­legátus elnöklésével tartotta délelőtti ülését. A bizottság valamennyi felszólalójának az ASZÓDI GYÁRTMÁNY Ki vesz kemencét? ELÉGEDETT AZ IKARUS Aszódon, a monori MEZŐ­GÉP 1. számú állomásán, 1969 második felétől dolgoznak az Ikarusnak. Akkor a 620-as és 630-as fenékvázát készítették. Több, mint ezer darab után az Ikarus elégedett volt az aszó­diak munkájával. 1970-től pe­dig a 180-as, s az 556-os alap­típusú fenékvázakat szerelik alvázzá, azaz beépítik a kor­mányt, sebességváltót, a futó­művet és a többit Korábban az Ikarusban és a Gödöllői Gépgyárban Is végezték ezt a munkát, ma már csak itt csinálják. — Míg régen — mondja Tóth László igazgató — napi hat alvázat szereltünk össze, ma már tíz-tizenkettő készül. A legjobb hónapunk március volt. elekor 264 szerkezetet szállított el tőlünk az Ikarus. Áprilisban, sajnos akadozott az alkatrészellátás. Szalagrend­szerben dolgozunk, ha egy-egy helyen megakad a lánc, akkor sok embernek kell állnia. Az aszódiak másik munkája a hulladékégető kemence, amellyel már a tavalyi mező- gazdasági kiállításon is talál­kozhattunk. Az első húsz ke­mence most készült el, egye­lőre nem tudni, hogyan to­vább, mert nem sikerült fel­mérni az igényeket. Éppen most szerelik fel Egerben az első kemencét, amelynek előnye, hogy a nagyobb víztartalmú hul­ladékot magas hőfokon égeti el. A szerkezet — amelyet leg­jobban a kisállattenyésztők munkahelyén lehet hasznosíta­ni — három szakaszban dolgo­zik. Az első az égetés, a má­sodik a szárítás, végül a har­madik a hamvasztás. A kemencének három típusa vari, egyelőre még csak az el­sőt mutatták be, ez óránként 30 kilogramm hulladék elége­tésére alkalmas, a kettes és a hármas számú típus nagyobb befogadóképességű. m. s. Volt az egyöntetű vélemé­nye, hogy az Amerikai Egye­sült Államok szégyene az in­dokínai térségben élő népek ellen folytatott imperialista agresszió, és az egész emberi­ség létfontosságú érdeke, hogy mielőbb véget vessenek a kalóztámadásoknak. Az ülé­sen ismertették a távollevő dr. Sik Endrének, az Orszá­gos Béketanács Lenin Béke­díjjal kitüntetett elnökének felszólalását, amely hangsú­lyozta: rá kell kényszeríteni azUSA-t, hogy csapatait ki­vonja az indokínai térségből. Róbert László az Indokínával foglalkozó újságírók nemzet­közi kerekasztal-konferenciá- jának megrendezésére tett ja­vaslatot. A közel-keleti helyzettel fog­lalkozó munkabizottság dél­előtti ülésén Anthony Chater (Nagy-Britannia) elnökölt. A hozzászólók valamennyien egyetértettek abban, hogy a közel-keleti térség ma a vi­lág egyik legveszélyesebb zó­nája. A bizottság tagjai ha­tározottan állást foglaltak amellett, hogy a békemozgal­mak bélyegezzék meg Izrael soviniszta, militarista terület- szerzésre törekvő politikáját. A leszerelés kérdéseivel foglalkozó bizottság Krisna Menőn (India), illetve Gordon Schaeffer (Nagy-Britannia) el­nökletével tanácskozott. A vi­ta résztvevői rámutattak, hogy az utóbbi időben — az impe­rialista körök agresszív poli­tikája nyomán — erősödött a fegyverkezési verseny. A hoz­zászólók követelték: mielőbb megállapodásnak kell szület­nie a nukleáris fegyverek gyártásának megszüntetéséről, a készletek megsemmisítéséről és mindenfajta ilyen kísérlet megszüntetéséről. A fejlődő országok problé­máival foglalkozó bizottság munkáját Camara Daman tang, a BVT elnökségének tagja, guineai külügyminiszter ve­zette. Több felszólaló is rámu­tatott, hogy a fejlődő orszá­goknak — amelyeknek már megvan a politikai független­ségük — az a legfőbb törek­vésük, hogy gazdasági függet­lenséget is teremtsenek ma­guknak. Ezzel kapcsolatban a bizottság elé terjesztett ma­gyar ajánlás arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlett or­szágok gazdasági szakemberei harcoljanak a fejlődő orszá­goknak nyújtott segélyek neo- kolonialista célokra történő felhasználása ellen, leplezzék le a nemzetközi nagytőke új- gyarmatosító törekvéseit és tá­mogassák a fejlődő országok társadalmi és gazdasági hala­dását szolgáló akciókat. A faji megkülönböztetés és a gyarmatosítás témakörét elemző szekció ülésén a fel­szólalók átfogó képet adtak a Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke pénteken a Parla­mentben fogadta Nguyen Thi Binh asszonyt, a Dél-Vietnami Köztársaság ideiglenes forra­dalmi kormányának külügy­miniszterét, aki Péter János külügyminiszter meghívására hivatalos baráti látogatáson tartózkodik hazánkban. A látogatáson részt vett Pú­ja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Kádas István, a Külügyminisztérium főosz­tályvezetője, továbbá Dinh Ba Thi, a Dél-Vietnami Köztársa­ság budapesti nagykövete. Eszmecserét folytattak a nemzetközi helyzet időszerű problémáiról, különös tekin­tettel az indokínai térségbe» kialakult helyzetre. ötezer fiatal sereglett össze tegnap Budapesten, a fellobo­gózott Hanoi parkban rende­zett ifjúsági békenagygyűlésen. A lelkes hangulatú gyűlésen Nguyen Thi Binh, a DIFK kül­ügyminisztere is felszólalt. Nagy tapssal fogadott beszéde után magasba emelkedtek a transzparensek; „Veled va­gyunk, Vietnam!” Befejeződött az MTA közgyűlése A Magyar Tudományos Aka­démia közgyűlése pénteken zárt üléssel folytatódott. Az ülésen megvitatták a közgyűlés első napján elhangzott elnöksé­gi, illetve főtitkári beszámolót. Részt vett az ülésen dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács el­nökhelyettese is. A napirendi pontok megtár­gyalása előtt az ülés kegyelet­tel adózott Erdei Ferenc, az BNV-ELŐZETES Az MM és a Forte Teljes a nagyüzem a vásár­városban: hat nap múlva megnyitó. Az utolsó simításo­kat végzik a felújított pavilo­nokban, hogy aztán megkez­dődhessen a kiállítandó áruk elhelyezése. Akadémia elhunyt főtitkára emlékének. Köpeczi Béla fő­titkár-helyettes méltatta Erdei Ferencnek, a magyar nép szol­gálatában eltöltött gazdag élet­útját, az Akadémia főtitkára­ként kifejtett eredményes te­vékenységét, emberi magatar­tását. A délelőtti ülésen akadémiai tagokon kívül felszólalt Bon- dor József építésügyi- és vá­rosfejlesztési miniszter, dr. Csanádi György közlekedés és postaügyi miniszter, dr. Sza­bó Zoltán egészségügyi minisz­ter, dr. Gergely István mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes, dr. Polinsz- ky Károly művelődésügyi mi­niszterhelyettes és Sebestyén János, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöké­nek általános helyettese is. A délutáni ülésen elsősor­ban az Akadémia belső prob­lémáiról és feladatairól esett szó. Számos felszólalás után a zárt ülés határozatokat hozott. Szekeres István grafikus és felesége a Mechanikai Művek pavilonját dekorálja. Igyekezniük kell, mert hétfőn megérkez­nek az olajkályhák és a gyár más termékei. Az idén is, mint a korábbi években, a hatos számú nehéz­ipari pavilonban kapott helyet a váci Forte gyár. Foto: Gárdos EGY EVE... Egy éve már... A rendkívüli áradás má­jus 14-én délután szakította át közvetlenül a magyar— román határon a Túr bal parti töltését, s május 15-én hajnalban a Szamos törte át a gátat Nábrádnál két, és Tunyogmatolcsnál egy he­lyen. A Túr és a Szamos romániai szakaszán kitörő víz is átlépett a határon, összesen 90 000 holdnyi te­rületet, 45 községet és há­rom tanyaközpontot öntött el az áradat. A szamosháti 48 településből mintegy 35 000 embert kellett gyor­san kimenteni. Később elő­vigyázatosságból a Körö­sök és a Maros mentén 17 településről és több tanyá­ról 63 000 embert szállítot­tak biztonságosabb helyre. Otthonaik azonban nem ke­rültek víz alá, mert az egy­idejűleg 2800 kilométer hossszú árvédelmi vonalon folytatott hősi erőfeszítés eredményeként, a Szamos- hát kivételével, sikerült gá­tak között tartani az árvi­zet. Azóta már az árvíz súj­totta falvak új arculatot öl­töttek, s az újjáépítésért, a helyreállításért, a népgaz­daság rendkívüli kiadásai­nak pótlásáért, a nemzeti jövedelem emeléséért ki­bontakozott társadalmi ösz- szefogás már csaknem fe­ledtette az égy évvel ez­előtti gondokat...

Next

/
Oldalképek
Tartalom