Pest Megyi Hírlap, 1971. május (15. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-15 / 113. szám

2 ”'TJŰriap 1971. MÄJUS 15., SZOMBAT FELEVSZAZADOS JUBILEUMOK GRÚZIÁBAN A nemzetközi kommunista mozgalom ereje az egységben rejlik Leonyid Brezsnyev beszéde Tbilisziben A Grúz Szovjet Köztársaság ; és a Grúz Kommunista Párt j fennállásának 50. évfordulója ‘ alkalmából pénteken Tbiliszi- j ben tartott ünnepi ülésen Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára beszédet mondott. Kijelentette, hogy Grúzia, az egykori orosz birodalom el­maradott tartománya törté­nelmileg rövid idő alatt szo­cialista állammá vált, korsze­rű iparral és erősen fejlett mezőgazdasággal, tudomány­nyal és kultúrával, olyan or­szággá, amelyben nincs anal­fabéta. A XXIV. pártkongresszus nemzetközi jelentőségéről szólva megállapította, hogy a kongresszus határozatait min­den világrészben a dolgozók tömegei, a haladó közvéle­mény megértéssel fogadta és támogatja. „Az Internaciona­lizmusnak a kongresszuson megnyilvánult lenyűgöző de­monstrációja ismét igazolta, hogy a nemzetközi kommu­nista mozgalom él, izmosodik és bővül, s ereje az egységben rejlik. Továbbra is következe­tesen harcolunk ezért az egy­ségért” — mondotta. — Síkraszállva a nemzetkö­zi biztonságért és a békéért, a népek függetlensége és tör­vényes jogai ellen irányuló ag­resszív merényletekkel szem­ben, hajlandók vagyunk együttműködni minden olyan szervezettel és párttal, ame­lyek ugyanezekre a célokra törekednek. Így a XXIV. kongresszuson újból leszögez­tük, hogy pozitív lehetőséget látunk a szociáldemokrata pártokkal való együttes ak­cióra a nemzetközi küzdőié- j ren —- jelentette ki Brezs- j nyev. — Sajt ójelen tésekböl ítél­ve, a szociáldemokrata vezé­rek, akiit között nem kis szám­ban szerepelnek kormányon levő pártok képviselői, e hó­nap végén, a Szocialista Inter­national Tanácsának Helsin­kiben megtartandó üléssza­kán megvitatják az európai biztonság, a Közel-Kelet és Indokína kérdéseit. Olyan kér­dések ezek, amelyeknek igaz­ságos megoldásától sokban függ az egész nemzetközi hely­zet további alakulása. Abból, milyen felfogást tanúsítanak majd az ülésszak résztvevői e kérdések iránt, meg lehet majd ítélni, valóban a nem­zetközi enyhülésre és a béke megszilárdítására töreked­nek-e. A XXIV. kongresszus hatá­rozatait megvalósítva, min­dent megteszünk, hogy erő­sítsük a szocialista országok barátságát és összefogását, tovább fokozzuk azt a szere­pet, amelyet a szocialista or­szágok a világ küzdőterén mint a béke és a társadalmi haladás nagy koalíciója töl­tenek be. Tovább erősítjük a szövetséget a nemzeti felsza­badító és az összes forradal­mi mozgalmakkal. Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk az államok bé­kés egymás mellett élésének biztosítására, tekintet nélkül társadalmi rendszerünkre — mondotta Brezsnyev. Beszéde végén közölte, hogy a jubileum alkalmából Grú­ziát újabb érdemrenddel, az Októberi Forradalom Érdem­rendjével tüntették ki. CSAK RÖVIDEN PÉNTEKEN befejeződött a csehszlovák—nyugatnémet po­litikai eszmecsere második for­dulója. A kölcsönös kapcsola­tokról folytatott megbeszélé­sek, amelyeket nyütan és tár­gyilagosan folytattak, az állás­pontok további tisztázását szolgálták. A két fél megálla­podott, hogy a megbeszélése­ket Prágában folytatják. Az időpontot a szokásos diplomá­ciai úton állapítják meg. A CSÜTÖRTÖKÖN LEZAJ­LOTT angliai és walesi helyi választásokon — 1970 júniusa óta az első országos erőpróbán — a munkáspárti ellenzék fö­lényes győzelmet aratott a kozervatív párt felett. NYIKOLAJ PATOLICSEV szovjet külkereskedelmi mi­niszter pénteken Moszkvában fogadta dr. Bíró József ma' gyár, és Jondojgijn Ocsir mon­gol külkereskedelmi minisz­tert. EGY RENDŐRT megölt, egy másikat pedig súlyosan meg­sebesített pénteken hajnalban a Truman volt amerikai elnök athéni szobrának talapzatán felrobbant házi készítésű bom­ba. Korszerű eszközök, megbízható készülékek a mezőgazdaságban MEZŐGÉP Kereskedelmi Osztály Monor, telefon: 77. Pf. 13. Az FLB típusú fejkúmisás légtisztitó berendezés tökéletesen védi a permetezéssel, por­tással foglalkozó dolgozókat. Használata a korszerű, sok vegyszert használó mezőgazda­ságban nélkülözhetetlen. A légzőútakon, az arc-, illetve a fejbőrön keresztül történő mér­gezéseket biztonsággal meggátolja. Használata nagyon egyszerű, könnyen kezel­hető, használóját a munka végzésében nem akadályozza, nyújtott műszakban sem okoz kényelmetlen érzést. Az FLB fejkámzsós lég­tisztitó egyszerűen csatlakoztatható minden olyan erőgéphez, amelynek légsűrítője van. Az LMB-4 tipusú légtisztító-melegitó be­rendezés szennyezett levegőjű munkahelyek dolgozóinak védelmére szolgál. Különösen al­kalmas a festékszóró munkások egészségének óvására. Az LMB-4 a dolgozót mindig megbizhatóan tiszta, a kívánt hőfokú levegővel látja el, s a festékszóráshoz is tiszta, kellően előmelegített levegőt szolgáltat. Ez a festés minőségét ja­vítja. FLB fejkámzsós légtisztitó Használatakor nincs légzési ellenállás, a félálarc vagy teljes álarc viselése sem ké­nyelmetlen. Tökéletesen szigetel a környezet levegőjétől, nagyon egyszerűen kezelhető. A levegő mennyiségét és hőmérsékletét a dol­gozó saját maga szabályozza. Egy berende­zés egyidejűleg alkalmas 4-6 munkahely friss levegővel való ellátására. KAIRÓI VÁLTOZÁSOK Anvar Szadat, az EAK elnöke üdvözli Egyiptom új bel­ügyminiszterét, Mahmud Szalemet (jobboldalt). Szadat mellett Mahmud Favzi miniszterelnök áll. Az Egyesült Arab Köztársa­ság új hadügyminisztere, Mo­hamed Szadek tábornok. (Folytatás az 1. oldalról.) hogy ebben az országban nincs helye hatalmi csoportoknak, hogy minden hatalom a néptől ered, hogy egyetlen csoport sem jog gyámkodni a nép /ö- lött:• Nimeri vezérőrnagy, a Szu- dáni Forradalmi Parancsnoki Tanács elnöke pénteken reg­gel váratlanul Kairóba érké­zéit. Megfigyelők szerint Sza­dat tájékoztatja Nimerit a legutóbbi egyiptomi fejlemé­nyekről. Pénteken benyújtotta le­mondását Ahmed Kamel tá­bornok, az egyiptomi hírszer­zőszolgálat vezetője. Helyére Ahmed Izmail tábornok ke­rült. Ugyancsak lemondott Hosszan Tálát, a belügymi­nisztérium nyomozati részle­gének vezetője, valamint az egyiptomi nemzetgyűlés két elnökhelyettese. Hírügynökségi jelentések szerint Kairóban Szadat el­nököt támogató tüntetéseket tartottak. Anvar Szadat egyiptomi el­nök pénteken délután, magyar idő szerint 5 órakor a kairói Kübbeh-palotából megkezdte a rádi j és a televízió által közvetített, a nemzetihez inté­zett beszédét. Az elnök a néhai Nasszer halála óta eltelt időszak bel­politikai fejleményeit tekintet­te át. Egyebek között rámuta­tott, hogy Ali Szabri volt al- elnök ellenezte a Líbia, Szíria és az EAK közötti hármas ál­lamszövetség gondolatát. Szadat Ali Szabri követői, az államszövetség ellenzői között Abdel Mohszen Abu El-Nurt, az Arab Szocialista Unió fő­titkárát, Saravi Goma minisz­terelnök-helyettest és belügy­minisztert, Labib Sukeirt, az Egyiptomi Nemzetgyűlés elnö­két, az Aszú Legfelsőbb Vég­rehajtó Bizottságának tagját, valamint Diaeddin Daudot, a végrehajtó bizottság tagját ne­vezte meg. Az egyiptomi elnök közölte, hogy megalakult az ország új kormánya. Bejelentette továb­bit, hogy házi őrizetbe helyez­ték Favzi volt hadügyminisz­tert és ellenzéki tevékenysé­gük miatt börtönbe vetették az Arab Szocialista Unió Kö£- ponti Bizottságának néhány tagját. AZ FKP POLITIKAI BI­ZOTTSÁGÁNAK csütörtöki ülése után közölték, hogy az ülésen orvosi jelentést ismer­tettek Waldek Rochet-nelc, a párt főtitkárának állapotáról. A jelentések szerint a súlyo­san beteg Waldeck Rochet egészségi állapotában nincs változás. SZEGEDI ANIKÓ fiatal ma­gyar zongoraművésznő nagy sikerrel szerepelt Londonban. Csütörtök este a Wigmore-hall koncertteremben Bach-, Bee­thoven-, Bartók- és Schu- mann-műveket adott elő. A KÖZÖS PIACHOZ tarto­zó országok külügyminiszterei pénteken reggel Párizsban új­ra megkezdték tanácskozásai­kat a politikai együttműködés­ről. A megbeszéléseken a kelet —nyugati gazdasági kapcsola­tok kérdése került sorra. Sárga jelzőlámpa A pénteki angol lapok csak­nem egybehangzóan úgy vélik, hogy a legutóbbi brüsszeli tárgyalások valóban megnyi­tották az utat Anglia közös piaci felvétele előtt. A Guar­dian szerint a jelzőlámpa vég­re sárgát mutat, de még nem zöldet, mert hátravan még a font sterling szerepe, a halá­szat és az üj-zélandi export kérdésé. A Financial Times arra figyelmeztet, hogy a ha­ladás ára több fontos angol engedmény volt, például a cu­korkérdésben, s ez az enged­mény esetleg elfogadhatatlan lesz a nemzetközösség cukor­termelő tagállamai számára. Ha a május 20-r a kitűzött Pom­pidou—Heath találkozó ered­ményes lesz, akkor valószínű, hogy a belépés útját álló ösz- szes akadályok elháríthatok — írja a lap. A Daily Telegraph szerint Rippon miniszterre heves vi­har vár az alsóházban, amikor hétfőn ismertetnie kell a Brüsszelben kialkudott felté­teleket. A közös piaci belépést ellenző képviselők máris ki­árusítást és kapitulációt emle­getnek. A Morning Star vezércikk­ben állapítja meg, hogy Rip- pont nem szabad tapssal fo­gadni, amikor hazajön „ha nem is meztelenre vetköztet- ve, de mindenesetre ing nél­kül”. Rippon áttörés helyett előre megrendezett árulásban vett részt „a legpiszkosabb európai színjátékban”. A kon­zervatívok bármilyen áron be akarnak jutni a Közös Piacba, a brit kormány már régen be­lenyugodott az összes feltéte­lekbe. „Ez megdrágítja az élelmiszereket, tovább csorbít­ja Britannia szuverenitását, megfosztja az angol népet sa­ját sorsának intézésétől, s hozzásegíti a hidegháború lo­vagjait ahhoz, hogy megfosz- tottságban tartsák Európát” — írja a kommunista lap. A Daily Mirrorban Wood- row Wyatt úgy vélekedik, hogy a Heath—Pompidou találkozó előre meg van rendezve mint afféle nagy történelmi kézfo­gás, s a siker biztos. Káldor Miklós professzor, a volt munkáspárti kormány egyik gazdasági tanácsadója, aki eddig hevesen ellenezte az EGK-tagságot, a New States­man legújabb számában mó­dosítja állásfoglalását. Mi­után a nyugatnémet márkát és a holland forintot mozgó ská­lára helyezték, „az egész kö­zösség jellege radikálisan megváltozhat, mégpedig olyan irányban, amely Anglia szá­mára jóval vonzóbbá teszi a tagságot” — írja, s úgy véli, hogy az EGK-n belül Angliá­nak igen hasznos lehet egy „úszó” fontárfolyam. SÍNJÁRDA 34 órás sztrájkot rendeztek Tokióban a vasúttársaságok és az autóbuszvállalalok: a tokióiak zöme gyalog sie­tett munkahelyére, a sínek közt is haladtak. Ez most veszélytelen volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom