Pest Megyi Hírlap, 1971. május (15. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-15 / 113. szám

1971. MÁJUS 15., SZOMBAT UtGXU Kjiírlap \T„ 1/ _ A Kistarcsai Fésűs­V endegszerelok fonóban olasz szere­ti lók dolgoznak a ha­marosan munkába álló új fonalszárító berendezésen. Foto: Gárdos A vásárló haszna Bolt bolt hátán - Hol az árverseny? Kereskedelmi vezetők a kőnk urréneidről A közelmúltban Albertirsán, az Újtelepen újonnan épült élelmiszerbolt nyílt. Mintegy háromezer ember lakik a tele­pen, igazán itt volt az ideje, hogy az élelmiszercikkeket la­kásuk közelében szerezhessék be. Múlt hó elején a község egy másik részén, a Szabadság­telepen — itt mintegy kétezer ember lakott eddig élelmiszer- bolt nélkül — szintén újonnan épült üzlet nyílt Bármennyi­re , is örvendetes, hogy egy nagyközség boítellátottsága ilyen rohamosan javul, ez még önmagában néhány soros hírt érdemelne az újságban, csak­hogy itt egyébről is sző van. Arról, hogy amióta megszűnt a vállalati és szövetkezeti mű­ködési terület szigorú elhatá- roltsága, éppen ezen a környé­ken — pontosabban a Ceglédi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat egykori területén, vagyis a monori és ceglédi já­rásban — alakult ki a legéle­sebb versengés a kereskedelem szocialista szektorai között. Vállalat és szövetkezet Albertirsa két új boltja kö­zül az újtelepi a kiskereske­delmi vállalaté, a szabadság­telepi pedig a helyi ÁFÉSZ-é. A szövetkezet öt éve teliket szerzett ugyan Újtelepen, de azóta sem kezdte meg a bolt Elkapta a köszörű Vázlat egy üzemi balesetről' A gép a műhely ajtó felőli fala mellett áll — 1965-ben ké­szült, az ÉVIG ceglédi gyárá­ban, köszörűgép, eléggé ko­pott, két hatalmas, gyárilag öntött szemcsés korongja csap­ként mered az emberre, for­dulatszáma 980 percenként A köszörűgép a műhely harma­dik gépe, társai, az oszlop mel­lett betonba ágyazott fúrógép és a szemközti falnál, az esz­terga. Az épület három műhely­részből áll, ez a lakatosmű­hely. Hárman dolgoznak itt: az 58 éves Böjté János, a 49 éves Halasi János és a 43 éves Papp Zsigmondi. A műhelyben a legnagyobb napsütésben is sötét van, villanyvilágítás mel­lett dolgoznak a munkások, vagy kint az udvaron. A kö­szörűgép most hallgat, felette lóg a védőszemüveg és a feke­te, olajos kötény. A Felsőbabádi Állami Gaz­daság vecsési kerületének gép­műhelyében, ezen a köszörű­gépen történt a baleset. Kiszliák Péter jegyzőkönyvi vallomása. ',,A köszörű ment, amikor beléptem. Papp Zsigmond már köszörült a gép jobb oldali kö­vén. Én patkót köszörültem a bal oldalon. Háttal álltam Papp Zsigimondnak. Kiszliák Péter bejött kerékpárral a i műhelybe és odaállt Papp Zsigmond jobb oldalához, be­szélgettek. Egyszer csak azt hallottam, hogy Papp Zsig­mond elkáromkodja magát: „oda a kezem!” Utána lekap­csolta a követ. Én csak ezután fordultam meg és láttam — Véres a keze. A csövet eldob­ta, ami a kezében volt. Kijött a műhelyből és Gigor Nándor bekötötte a kezét. Mást elmon­dani nem tudok.” Polonkai János jegyzőkönyvi vallomása. „Biciklivel mentem be a műhelybe. Papp Zsigmond víz­vezetékcsövet köszörült a kö­vön. Beszélgettünk. Nekem szólt a Zsiga bácsi, hogy ne jöjjek biciklivel be a műhely­be, mert belemegy a vas. Mondtam, hogy jó és jöttem az ajtóhoz. Utánam szólt, meg­fordultam. Láttam, a keze oda­szorult a kőhöz. Láttam, hogy Polonkai bácsi a másik olda­lon köszörül. Segíteni akartam Zsiga bácsinak, de ö egyedül kihúzta a csövet. Gazdasági teherautó vitte orvoshoz Papp Zsigmondot” A lakatosműhelyben hárman dolgoznak együtt: Böjté János, ő egészségügyi sétán volt, Ha­lasi János kint az udvaron egy DT 75-ös traktort javított. Papp Zsigmondot mindketten jó szakos, iparkodó embernek ismerik, mindig időre elvégzi a javításokat. A kórházban Halasi János látogatta meg, hűsítőt vitt néki. Böjté János: — Mi csak a munkaidőre vagyunk összezárva, akkor meg annyit dolgozunk, hogy lélegzetű is alig van időnk. Zsigával együtt is megyünk haza, nem szoktunk beszélget­ni. Két hónapja voltam nála, vett egy villanymotort, azt néztem meg. Családját csak látásból ismerem. Fél egytől egyig van itt ebédidő, akkor sem beszélünk, az ebédlőbe megyünk, bekapunk valamit, s jövünk vissza. Én általában itt dolgozom az esztergagépnél, nem mozdoluk el, csak ha se­gíteni hívnak, itt kérem nem lehet sóhajtozni, csak mor­mogjuk a vezényszavakat, s ha a másik valami nehezebb dolgot forgat, kivétel nélkül segítünk neki, „fogd meg ezt, ide visszük, oda visszük.. ennyi a mi társalgásunk. Saj­náltam az öreget, nekem is volt már ritkítás, régebben, úgy négy-öt éve, mikor a szi­vattyútengelyt engedtük le, el­kapta a két ujjamat. Nem, a kórháziban nem látogattam meg Papp Zsigmondot. Halasi János: — Egymás nélkül mit sem érnénk... Javítunk mi min­dent: teherautót, fűkaszát, erőgépeket, munkagépeket, tízmillió fajta munka van itt kérem, nem érünk mi rá egymással foglalkozni. Egy­más magánéletébe mi-* nem folyunk bele, ugye — munka végeztével külön útjaink van­nak, a Papp Zsigával jól le­het dolgozni, jó szakos, ipar­kodó ember, időre elvégez minden munkát — általá­ban a munkagépeken dolgo­zik. Ilyenkor, mikor sok a javí­tanivaló, a munkaidő tízórás. A műhelyfőnök elment vala­hova, egy olajos arcú ember, kezét a patkóra szorítja, az­tán oda a kőhöz, köszörül, a szikrák csapkodnak, körül­fogják az ember derekát. A védőszemüveg a falba bevert szögön lóg. A Besztercei utca 33-as szá­mú házban lakik Papp Zsig­mond. Tizenkét éve lakatos, 1966. február 24-e óta dolgo­zik ezen a munkahelyén, első balesete 1971. április 22-én reggel kilenc óra után tör­tént, két ujját elcsapta a kö­szörűgép, egyet amputálni kellett, egyet összetoldoztak. Felesége van, két fia és egy kislánya. Előző este öt óra után jött haza, a kerékpárját a falnoz támasztotta, s ment segíteni az asszonynál? etetni az álla­tokat — a 22 kismalacot, az 5 anyakocát és a 34 barom­fit Árpával, búzával, kuko­ricával, moslékkal etetik őket. Aztán megvacsorázott — sült oldalas volt, meg fejes­saláta. A .televíziót csak a híradóig nézi, most is így volt, eltörődve, fáradtan zuhant az ágyba és ilyenkor akár ki is vihetnék a sezlonját, csak hajnalban venné észre. Heg­gel öt órakor kelt fel, meg­nézte az állatokat, hogy-mint vannak, teát ivott, sült sza­lonnát kenyérrel evett, há­romnegyed hétkor felült a kerékpárra, hétre ért a mű­helybe. Itt eligazították, lu­cernakaszálási idő jön, javí­tani kellett a fűkaszát. A gaz­terelő felhegesztésekor egy csodarab nem passzolt, oda­fordult a köszörűgéphez, hogy megigazítsa. Előbb még meghegesztett egy pótkocsi­oldalt, megjavított egy kuko­ricavetőt, s segített eltolni az egyik pótkocsit a műhely mellől. Mikor a köszörűgép­hez fordult, Kiszliák Péter el­kérte a kerékpárját, hogy ha­zamehessen Reggelizni. Mikor Kiszliák Péter megjött, ő még a köszörűn dolgozott. A mű- helyaitó nyitva volt, bejött Kiszliák a műhelybe a ke­rékpárral, erre Papp Zsig­mond megfordult és mond­ta, ne csinálja, mert vasat szed fel a gumi. Mikor visz- szafordult. akkor kapta el a kezét a kő, a nagykerék. Most nincs kedve semmihez. 19-én m°'?n a kórházba visz- sza. levesük a gipszet és el­dől, megmarad-e a másik ujja. Tamás Ervin építését. Tavaly azután a vál­lalat egy másik telken belefo­gott az üzletépítésbe, mire az ÁFÉSZ a szabadság-telepiek régi óhaját teljesítette, nekik épített új boltot. — Vállalat és szövetkezet versengése tehát a vásárlónak kétségkívül hasznos — jelenti ki Fekete Lajos, a Ceglédi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat igazgatója, hozzáte­szi azonban: — Vállalatnak és szövetkezetnek viszont nem minden új bolt hoz biztosan hasznot. — A vállalat oda épített, ahol hiányzott bolt, mi pedig erre nem azon a környéken, hanem másutt építettünk — állapítja meg Puskovits Gyu­la, az Albertirsa és Vidéke ÁFÉSZ igazgatója. — Az ilyen természetű versenyt mindenki csak helyeselheti, a községben ötmillióért azonban iparcikk- áruházat építettünk, a költsé­gekhez egymillióval járult hozzá a község, de aztán en­gedélyt adott a megyei ruhá­zati kiskereskedelmi vállalat­nak, hogy az áruház tőszom­szédságában textilboltot nyis­son. Olcsó és leértékelt, de el­ső osztályú kelméket is árusít benne ugyanúgy, ahogy a mi áruházunk is. Ez a bolt hátán bolt nem egészséges verseny. Vonatkozik ugyanez arra is, hogy Ceglédbercelen a Róna Vendéglátó a szövetkezeti presszóhoz egész közel nyitott presszót. Egymástól kissé távo­labb, mind a kettő jobban menne és az ellátottság javí­tását szolgálná. — Cegléden az ÁFÉSZ ipar­cikk áruház élelmiszer-árusí­tásra is berendezkedett, pedig tőle jobbra-balra néhány száz lépésre ott vannak a mi bolt­jaink. Mégsem kifogásoljuk, mert ez a verseny — állapít­ja meg Fekete vállalati vigaz- gató. Aztán sorolja, hogy. az utóbbi években hol mindenütt nyomult be vállalata egykori területére az ÁFÉSZ. Csak a gyümölcsidényben Monoron például az állomá­son ABC kisáruházat tervezett a vállalat, a pilisi ÁFÉSZ megelőzte, mire felhagyott a tervvel. Az üllői ÁFÉSZ ugyancsak Monoron nyitott élelmiszerüzletet és húsboltot, Vecsésen pedig kettőt-kettőt. Saját vágóhídja van az üllői szövetkezetnek, tehát képes ellátni áruval húsboltjait. Gyömrőn a Maglód és Vidéke ÁFÉSZ előbb egy kisebb bol­tot nyitott, most pedig egy nagyobbat épít. S vagy 30 tsz, MÉK, állami gazdasági áruda és sütőipari kenyérbolt verse­nyét is állnia kell a vállalat­nak, amely szintén nyitott üz­letet egykori szövetkezeti terü­leten. Üllőn is például. Gyálott pedig, ahol a népes­ség rohamos növekedésével egyáltalán nem tartott lépést az üzlethálózat fejlesztése, 400 négyzetméter alapterületű ÁBC áruházat épített és nyi­tott meg másfél éve. Még egy hasonló áruházat szeretne mi­előbb építeni ugyanebben a községben, ahol az egész da- basi járásban ez az egyetlen vállalati bolt. — Kialakult-e árverseny is? — Még nem. Legfeljebb a zöldség-gyümölcs idényben fordul elő itt-ott, hogy vala­mivel olcsóbban jut a vevő áruhoz az egyik boltban, mint a másikban. A ceglédi vállalat azonban az ÁFÉSZ-ekkel versengve — mint megírtuk —, vásárlási visszatérítést vezetett be. Tíz darab 40 forintot érő vásárlá­si utalványt hoz forgalomba 400 helyett 390 forintért, tehát 2,5 százalékos térítést nyújt, sőt még ezt is megtetézi azzal, hogy minden utalvány főszel­vénye tárgyjutalom-sorsoláson is részt vesz. Nem eloszlani — eladni! Nagykőrös szintén a megye területének ezen a részén fek­szik. A helyi ÁFÉSZ és a me­gyei kereskedelmi vállalatok közös érdekterületéhez tarto­zott mindig. Néhány hónapja azonban új versenytárs jelent­kezett, a Bács-Kiskun megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vál­lalat bútorboltot nyitott a vá­rosban. Pest megyében eddig eléggé szokatlan, hogy szom­szédos megyei vállalat áttele­püljön a határon. Erről beszél­gettünk örsi Ferenccel, a Pest megyei Iparcikk Kiskereske­delmi Vállalat igazgatójával. — Nagykőrösön az ÁFÉSZ bútorboltja mellett megítélé­sünk szerint nem lett volna ki­fizetődő még egy bútorboltot nyitnunk — ez a véleménye. — Sem választékban, sem minő­ségben, sem árban nem tud­nánk versenyezni az ÁFÉSZ- szel, tehát lemondtunk a bolt­nyitásról. Ugyanazok a beszer­zési források állnak rendelke­zésünkre, így hát igazi verseny ki sem alakulhatna. Ha majd a nagykereskedelem nem el­osztja az árut, hanem el akar­ja adni, akkor szó lehet való­di kereskedelmi versenyről is. Előbb-utóbb talán már rövide­sen erre is sor kerül. Ezt vár­ja már a kiskereskedelem és ebből a versenyből a fogyasz­tónak még több lesz a haszna. Szokoly Endre Pest megye lemaradt Csongrádi a továbbjutó A Szóljatok, szép szavak „rádiósvetélkedő” ötödik és egyben utolsó területi közép­döntőjét pénteken délután tar­tották a szentesi Tóth Jó­zsef színházteremben, öt me­gye — Pest, Bács-Kiskun, Bé­kés, Szolnok és Csongrád — képviseletében a vecsési Jókai, a kiskőrösi Periszkóp, a békés­csabai Juhász Gyula, a szol­noki-Híd nevű együttesek, iro­dalmi színpadok, valamint a szentesi Horváth Mihály gim­názium diákszínpada mutatta be műsorát A zsűri úgy dön­tött, hogy a színvonalas mű­sort adó csoportok közül a szentesi Horváth Mihály gim­názium diákszínpada vehet majd részt a fővárosban sorra kerülő döntőn. Biszku Béla a Május 1 Ruhagyárban Biszku Béla, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken a Május 1 Ruha­gyárba látogatott Nagy R i- chárdnak, a Budapesti Párt- bizottság titkárának kíséreté­ben. Tájékoztatták a vendége­ket a gyár életéről, gondjairól, ezután Biszku Béla felkeresett három gyárrészleget. Beszél­getett az ott dolgozó munká­sokkal, majd részt vett és fel­szólalt az üzemi pártbizottság ülésén. Pulim Árpád a Húsipari Trösztnél Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra pénteken az Allatforgahni és Húsipari Trösztbe látoga­tott. Elkísérte Somogyi Sán­dor, a Budapesti Pártbizott­ság titkára és Lénárt Lajos mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszterhelyettes is. A vendégeket tájékoztatták a tröszt és vállalatainak tevé­kenységéről, a húsellátásról és az ágazat exporttevékenysé­géről. Pullai Árpád ezután a Budapesti Húsipari Vállalatot kereste fel, ahol nagygyűlésen időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről tartott előadást. Elutazott az FKP küldöttsége Pénteken elutazott a Fran­cia Kommunista Párt kül­döttsége, amely Gustave An- sart-nak, a párt politikai bi­zottsága tagjának vezetésével tíz napot töltött hazánkban. A gazdaságpolitikai kérdé­seket tanulmányozó küldöttsé­get fogadta Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára. A küldöttség megbeszélése­ket folytatott az Országos Tervhivatalban, a Pénzügymi­nisztériumban, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztéri­umban, a Munkaügyi Minisz­tériumiján, az Országos Anyag- és Árhivatalban, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsánál és a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsánál. A francia pártküldöttséget s Ferihegyi repülőtéren Bálint József, az MSZMP KB tagja, a KB osztályvezetője búcsúz­tatta. 178000 megújított lakáskérelem Az igénylőknek csaknem fele kaphat tanácsi bérlakást A megyei és a fővárosi ada­tok alapján az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium elkészítette az országos össze­sítést a régi lakáskérelmek megújításáról. Ebből kitűnik, hogy az április 30-i határidőig összesen 178 000 lakáskérelmet ismételtek meg az igénylők. A korábban nyilvántartott Z4J 000-ből tehát 62 000 la- kásigénylcs újraérvényesí- tése maradt el. (A régi nyilvántartások ugyan­is alig követték a változáso­kat, hiszen az igénylők nem jelentették be, ha máshová költöztek, vagy időközben csa­ládiházat, lakást építettek, il­letve sokan több helyen igé­nyeltek lakást.) * A lakáskérehnek megítélé­sében már érvénybe léptek azók a helyi tanácsi rendelke­zések, amelyek a tanácsi bér­lakásra benyújtott kérelem el­fogadását az igénylők rászo­rultságától, anyagi és szociális helyzetétől teszik függővé. így vidéken általában 1200—1500, Budapesten pedig 1500 forint egy családtagra ju­tó jövedelemhatár alatt indo­kolt a tanácsi bérlakás kiuta­lása, ha az igénylő yagyoni helyzete — nyaraló-, gépko­csi-, telek- stb. tulajdonos — sem mond ellent a rászorult-? ság megítélésének. A megújított lakáskérelmek előzetes összesítése szerint a 178 000 igénylő közül mintegy 84 000 — 47 százalék — kap­hat majd tanácsi bérlakást. A kérelmezők fele tanácsi érté- kesítésű szövetkezeti lakás­hoz juthat, s az igénylőknek 1,2—2 százaléka a kedvezmé­nyes telepszerű és több szintes tarsasházépítésben vehet részt Országszerte megkezdődött a lakáskérelmek feldolgozása, Miskolc, Szeged, Tatabánya és más nagyvárosok tanácsa, akárcsak Budapesten a Fővá­rosi Tanács, elektronikus szá­mítógépen dolgozhatja fel a kérelmek adatait. A komputerbe betáplált adathalmaz alapján a gép osztályozza a kérelme­ket. E durva sorrend megállapítá­sa után a társadalmi bizottsá­gok veszik át a géptől kapott adatokat és a kérelmeket, hogy a helyi körülmények további részletes mérlegelése és meg­vizsgálása után. kialakítsák az igazságos sorrendet, és össze­állítsák az 1975-ig szóló la­káselosztási tervet JSgyúttaJ az^ igénylőket is értesítik, hogy előreláthatóan mikor kerülhet sor kérelmük teljesítésére. A rendelkezések szerint 1971. jú­lius 1-én hatályát veszti az idei lakáskiutalási névjegy­zék, de az új jegyzékben is elsősorban azokat veszik szá­mításba, akik már a régiben is szerepeltek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom