Pest Megyi Hírlap, 1971. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

2 7"%/Círlap 1971. MARCirS r. KTT>r> LENGYELORSZÁG Például Puteaux MT / fl i / • m/ *ä H (| rE3 Ja «ä (Folytatás az l. oldalról.) László, a Hazafias Népfront Pest megyei titkára a népfront székházában rendezett bizott­sági ülésen. Az ülésen megje­lent Barinkat Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizottsá­gának titkára is. S. Hegedűs László elmon­dotta, hogy az országgyűlési képviselők és a tanácstagok megválasztása, illetőleg a vá­lasztások előtt ország- és me- gyeszerte megtartandó jelölő gyűlések megteremtik a lehe­tőségét annak, hogy felszínre kerüljenek mindazok a gon­dok, amelyek a választópolgá­rokat érdeklik. Majd arról be­szélt: a választópolgárok ugyan személyekre adják vok- sukat, de szavazatuk leadásá­val együtt megbízást is ad­nak, amellyel a megválasztot­tak elszámolni tartoznak. Az előadó elmondotta, hogy az elmúlt jelölő gyűléseken 11000 hasznos javaslat hang­zott el, s ezek nagy része megvalósult, vagy meg fog valósulni, úgy, hogy bekerült a IV. ötéves terv célkitűzései közé. Tehát valóban érdemes felvetni a problémákat a je­lölő gyűléseken. Hasznos volna — folytatta az előadó —, ha a jelölő gyű­léseken a X. kongresszus és a IV. ötéves terv által kitú­] zött feladatokról minél több I szó esne, hiszen ezek a doku­mentumok meghatározzák a következő évek céljait. Az új választások lehetőséget adnak a szocialista demokratizmus kiszélesítésére, ám ezzel a le­hetőséggel élni is tudni kell. vagyis a lakosság hallassa hangját mindazon kérdések­ben, amelyek akár országosan, akár helyben jelentősek. Az előadó külön kiemelte, hogy ezentúl a helyi tanács és a lakosság is érdekelt lesz ab­ban, hogy a helyi vállalatok, intézmények, tsz-ek hogyan dolgoznak, mert az általuk fi­zetett hat százalék községiéi- lesztési adót a vállalati mű­ködés eredményessége befo­lyásolja. A vállalatok munká­jával kapcsolatos észrevétele­ket a népfront összegyűjti és eljuttatja a felettes hatósá­gokhoz. — Azt szeretnénk — fejezte be beszédét S. Hegedűs Lász­ló —, ha a választások széles­körű társadalmi aktivitást bontakoztatnának ki. ezért a népfront azt is feladatának tekinti, hogy a jelölő gyűlé­seken kívül még sok kisebb találkozót is szervezzen a la­kosság és az országgyűlési képviselőjelöltek, valamint a tanácstagjelöltek között. K. I. Egészségügyiek küldöttértekezlete gyógyszerek „hiánycikkek”, és (Folytatás az 1. oldalról.) is megtartsák, kevesebb gondot fordítanak. Kérték: a szakszervezet har­colja ki, hogy a pedagógusok lakásépítési kedvezményét ki­terjesszék az egészségügy dol­gozóira is. Az egészségre ártalmas mun­kakörökben bevezették a rövi­dített munkahetét. Ez azonban — mint a küldöttértekezleten is elmondották — feszültséget teremt, hiszen gyakran a mun­kakörök azonosak, mégis, az egyik dolgozóra vonatkozik, a másikra nem a kedvezmény. Régi sérelmük az orvosok­nak, hogy nehezen, sokszor több éves várakozási idő után jutnak gépkocsihoz. Nem kell különösebben indokolni, hogy az orvosnak munkaeszköz az autó, hiszen életet menthet, ha minél gyorsabban nyújt segít­séget. Azt is hangsúlyozták, hogy a közhittel ellentétben nem keres minden körzeti or­vos annyit, hogy ki tudjon fi­zetni egy autót, éppen ezért jó lenne, ha más szakmákhoz ha­sonlóan, ők is vásárolhatnának OTP-hitelre gépkocsit Első­sorban a fiatal körzeti orvo­sok munkáját segítené a ked­vezmény. Felvetették azt is, hogy az orvos és gyógyszerész kapcso­lata sokszor nem kielégítő. A gyógyszerészek minden héten kapnak egy értesítőt, amely­ben köziik velük, hogy milyen melyeket lehet helyette felír­ni. Ezt ők továbbítják a kör­zeti orvosoknak, kiegészítve saját készletük hiánylistájával. Az orvosok legtöbbször ezt meg sem nézik, csak felírják a gyógyszert. így fordulhat elő. hogy a beteg tíz gyógyszertárat is felkeres, mire kiválthatja a receptet. " , ­Ezért terjed el, hogy rossz a gyógyszerellátás. Pedig közis­mert, hogy egy betegséget többféle orvossággal is lehet gyógyítani. A jelenlevőik nem értettek egyet azzal, hogy az új megyei kórház felépítése után a Ró­kusi átalakítják más Intéz­ménnyé. Elmondották, hogy akkor segítenének igazán Pest megye kórházi ellá­tottságán, ha a Rókus a budai járás kórháza le­hetne. Szóba került, hogy az új Kö- JÁL-székházra nincs pénz, pe­dig felépítése Pest megye köz­egészségügyét fejlesztené. A küldöttek harminckilenc tagú megyebizotteáigot válasz­tottak, amelynek elnöke ismét dr. Stark Janka főorvos, or­szággyűlési képviselő és titká­ra Varga Erzsébet lett. Az SZMT küldöttértekezletére tíz, a szakszervezet VI. kongresz- szusára tizenhárom küldöttei delegáltak. s. i. A cím többször elnyerhető (Folytatás az 1. oldalról.) j vőben a Kiváló ifjú munkás, a Kiváló ifjú szakmunkás és a Szakma ifjú mestere cím el­nyeréséért folyjon. Ez egyéni versenyforma lesz, jellegénél fogva a szocialista munkaver­seny szerves része. Lehetővé teszi az indulókkal szemben támasztott követelmények dif­ferenciált meghatározását az életkor, a szakmai tapasztalat és a képzettségi szánt figye­lembevételével. A címek elnyerésében részt vehet minden 28 éven aluli ifjúmunkás, KISZ-tagságra való tekin­tet nélkül. A versenybe nevezni a vál­lalati KISZ-szervezetekben je­lentkezési lapon lehet. A moz­galom mindhárom versenyfor­májában a cím többször is el­nyerhető. A követelményeket, a verseny tartalmát az üzemek és a vállalatok sajátosságaik figyelembevételével, önállóan alakítják ki. Már nyereséggel... (Folytatás az 1. oldalról.) dégek, nyáron pedig hintóra ülnek. Az étel...? Nyáron magyaros gulyás, télen pedig — mi is lehetne más — disz­nótoros. A külföldi idegenfor­galmi hivatalok külön kérése volt, hogy szerezzünk lova­kat, ugyanis a „magyaros” programhoz ez is hozzátarto­zik, s ezt elvárják itt Is. Ter­mészetesen ezt az igényt is kielégítjük: Hortobágyról már hozattunk lovakat. Tavaly 1 millió 160 ezer fo­rint volt az IBUSZ-pince for­galma. Négyezer külföldi jött. idén 16 ezret várnak... M. S. Arvisszaállítás A LEMP Politi­kai Bizottsága és a kormányelnök­ség február 15-i határozatának megfelelően hét­főn reggeltől is­mét a múlt év de­cember 13-a előtti élelmiszerárak érvényesek Len­gyelországban. Egyidejűleg visz- szaállították a ré­gebbi éttermi, ét­kezdéi és büfé­árakat is. Ez a rendelkezés az idén 11 milliárd zlotyval növeli a lakosság vásárlóerejét. A fo­gyasztási iparcikkek csökken­tett árának meghagyása pedig éves viszonylatban további 13 milliárd zloty többletet jelent a családi költségvetésekben. Ezen túlmenően az idény végi kiárusításokon a vásárlók kb. 2,5 millárdot takarítanak meg. E nagy jelentőségű életszín­vonal-emelést biztosító lépése­ket döntően a Szovjetunió se­gítsége tette lehetővé. A szov­jet kormány, mint ismeretes, 1 millió tonna kenyérgabonát adott el Lengyelországnak és igen komoly hosszú lejáratú hitelt is biztosított. A tavaly decemberi élelmi­szer-áremelés különösen érzé­kenyen érintette a lakosság legalacsonyabb jövedelmű ré­tegeit, több mint 5,2 millió dolgozót, nyugdíjast és járulé­kost. Ezek helyzetének javítá­sára a kormány január 1-én A Varne újabb áldozata: Niki Szombaton este a La Manche csatornán szerencsétlenül járt egy hajó. Valószínűleg görög teherhajó. Szombaton Folkestone-tól 16 kilométer­nyire egy norvég tankhajón lettek figyelmesek egy süly- lyedő hajóra, s a fedélzetről kétségbeesett segélykiáltóso­kat is hallottak. A tartályhajó nem tudott segítséget nyúj­tani, de riasztotta a mentő- szolgálatot. A csatornának ezen a részén később roncso­kat találtak. Hajnalra fedezték fel 7 férfi és 1 nő holttestét. Az angol kikötői hatóságok szerint lehetséges, hogy a Ni­ki nevű görög hajó járt sze­rencsétlenül, a holttestek kö­zelében ugyanis ilyen feliratú mentőöveket találtak. öt hajó és két életmentő motoros tartott vasárnap haj­nalban a helyszínre és repü­lőgépek is figyelik a. tengert. A hajózási szakértők riadtan állapítják meg, hogy a hajó ugyanabban a térségben, a Varne homokzátony közeiében I járt szerencsétlenül, ahol ja­nuár 11-én felrobbant a 14 000 tonnás Texaco Caribbean pa­namai olajszállító hajó, 28 órával ezután a Brandenburg nyugatnémet gőzös futott zá­tonyra. , Doverben a parti Őrség szó­vivője kíjeléritétté, hogy a kö­zelmúltban 16 hajó haladt el ezen a veszélyes szakaszon, s a szerencsétlenségre tulajdon­képpen számítottak is. Liechtensteini nem A Liechtensteini Hercegség férfi szavazópolgárai vasárnap 1897 szavazattal 1817 ellené­ben elutasították azt a javas­latot, hogy nőknek is megad­ják a választójogot. A SVÁJCI HEGYEK ölén, a Szent Jánosról elnevezett zárdában 100. születésnapját ünnepelte vasárnap Anna Cra- meri nővér, katolikus apáca. Életének 100 esztendejéből 85- öt ebben a kolostorban töl­tött. Nem fertőzik a pockokat (Folytatás az 1. oldalról.) Laténak igazgatóhelyettesétől. Néhány országban ilyenkor beoltott, mesterségesen fertő­zött pockokat bocsátanak szét, melyek gyorsan elpusztítják a többit, az egészségeseket is. Terveznek-e hasonló eljárást? — A Szovjetunióban és Franciaországban kísérleteztek ezzel. Repülőgépről szórták le a csalétket, s egy tífusztörzzsel megfertőzték a rágcsálókat. Sajnos, ez a tífusztörzs nagyon hasonlít a baromfitífuszhoz, s nincs is megfelelő módszer ar­ra, hogy kellően elkülönítsék. Így más állatokra is veszélyes lehet. A Szovjetunióban ezért félig lakatlan területen kísérle­teztek ezzel a módszerrel. — Nálunk az állategészség­ügyi hatóságok úgy döntöttek — s mi egyetértettünk ezzel —, hogy a mesterséges fertőzés módszerét nem alkalmazzuk. Nemcsak a húsexportot és a hazai húsellátást veszélyeztet­né: az sem tisztázott még, hogy milyen hatással lenne az emberre? — Viszont Vas megyében létrehoztunk egy speciális la­boratóriumot, amely a rágcsá­lók biológiájával foglalkozik. Tanulmányozzák a pocok kül­ső és belső parazitáit, s a megalapozott vizsgálati ered­mények lehetővé teszik, a külső és belső élősködők el- szaporításával — feltehetően — irtani lehet majd a rágcsáló­kat. — Egyelőre vegyszerekkel védekezünk: Arvalinnal, szén- kéneggel, Thiodánnal stb. Jó eredményt hozott a korábbi hajdúsági védekezésnél a poly- tanol, s nagy reményeket fű­zünk hozzá. Gőze nehezebb a levegőnél, „lefolyik” az üregek­be, s így más állatokat nem veszélyeztet. Egyébként: a töb­bi vegyszer sem lehet a föld felszínén, ha helyesen alkal­mazzák; tehát a vadra és a háziállatra egyaránt ártalmat­lanok. Attól sem kell tartani, hogy a pockot pusztító mada­rakban kár esne, a mérgezés miatt, hiszen a lyukba, vagy más rejtett helyre húzódik él a döglődő pocok — nem talál­hatják meg a madarak. — A pocok elleni hadjárat így meglehetősen költséges, de jóval kevesebbe kerül, mint amennyi kárt okoznának. Az 1965-ös nagy pocokkártétel nem ismétlődhet meg. (paládi) (Folytatás az 1. oldalról.) nem követeltek emberéletei. Olaszországban azonban ismét aratott a halál. Egy Catanzaro melletti kisvárosban, Capistra- nóban, egy — nyilvánvalóan neofasiszta — merénylő pisz­tolyával három embert meg­ölt, kettőt megsebesített. Ezen­kívül — Reggio Calabria után és mellett — most L’Aquilá- ban is a közigazgatási refor­mot használja fel a szélső­jobboldal a zavarkeltésre, ám a baloldal Itália-szerte vissza­üt. Livornótól Torinóig min­denfelé antifasiszta tüntetése­ket rendeznek, s követelik a neofasiszta párt betiltását. E pillanatban a puteaux-i események (ez Párizs egyik elővárosa) a legmeglepőbbek, mert Franciaországban az utóbbi időiben ilyesmire nem került sor. A Szocialista Párt választási plakátjait ragasztó pártmunkásokra szélsőjobbol­dali elemek gépkocsiból lövé­seket adtak le: több súlyos .«e- besülés és egy haláleset tör­térit. A neofasizmus tehát im­már Franciaországban is ti - mad: meglehet, az algériai olajállamositás, amely határt - zott válasz volt a francia olaj - nagyiparosok időt húzó játé­kaira, adta a szélsőjobb akciói­hoz az újabb lendületet. Csakhogy a szélsőjobboldali terror hívei, miként Itáliában, úgy Franciaországban is méltó választ kapnak. A harminc­ezer lakosúnál nagyobb 193 francia város közül eddig már 123-ban nyújtották be a De­mokratikus Unió, a baloldali egységlistáit a március 14-én és 21-én tartandó községtanácsi választásokra. Igen: fokozódó, szilárduló népi, baloldali egység szerte Nyugat-Európában — ez tud­ja igazán eltorlaszolná a neo­fasiszta és más szélsőjobbéi - dali erőle előrenyomulásának útját. WASHINGTON Bomba robbant a Capitoliumban Hatalmas erejű robbanás rázkodtatta meg hétfőn haj­naltól a washingtoni Capi- toliúrn épületét, ahol a szövet­ségi kormány két törvényhozó testület« székel — köziik gyorshírben a nyugati hírügy­nökségek. A robbanás oka egyelőre I nem ismeretes, de az első je­lentések szerint a szenátus épületének fala „erősen meg­rongálódott’’. ★ „Igen tetemes anyagi káro­kat" okozott az amerikai kongresszus két házának szék­helye, a washingtoni Capito­lium ellen hétfőn reggel elkö­vetett bombamerénylet, sérülés azonban nem tör­tént — közölte a Capá tollúm őrsé­gének egyik szóvivője. Elmon­dotta, hogy hétfőn hajnalban titkos telefonáló hívta fel a Capitolium őrségének figyel­mét a „küszöbön álló” bomba- merényletre, de nem jelölte meg, hogy az impozáns épület­nek pontosan melyik szárnyá­ban helyezték el a robbanó­szerkezetet. Harminckét perccel a be­jelentés titán hatalmas erejű detonáció rázkódtat- ta meg a Capitolium épü­letét. A robbanás a Capitolium épületének azt a szárnyát ron­gálta meg, ahol a szenátus székel. A Szövetségi Nyomozó Hi­vatal (FBI) helyszínre érkezett különítményei megindították a nyomozást. Üjságírók és fotóriporterek nem közelíthetik meg a Capitolium hatalmas épü­lettömbjét, amely 1800 óta nyújt otthont az amerikai kongresszus két házának, a szenátusnak cs a képviselőháznak. Az ÉVIG Kisgépgyár (Cegléd) FELVÉTELRE KERES gépészteeh nikusokat, esztergályos, lakatos, szerszámkészítő és szerszámmarós szakmunkásokat, valamint férfi és női munkavállalókat betanított munkára, éjjeliőröket 55 éves életkorig. Bérezés o kollektiv szerint. Jelentkezni lehet: CEGLÉD, Külső Törteit út 12. Munkaügyi osztály. Kicserélték az árcédulákat 8,6 milliárd zlotyt bocsátott | rendelkezésre. Egyidejűleg két | évre befagyasztották a mostani I élelmiszerárakat. Az elmúlt hetek tapasztalata azt mutatta, hogy a dolgozók megértik a pártvezetés és a kormány életszinvonal-emelést célzó intézkedéseinek jelentő­ségét. Jellemző, pl. hogy a bá­nyászok januárban 90 ezer, februárban pedig 123 ezer ton­na kőszenet termeltek a havi előirányzaton felül. A hétfői lengyel lapok veze­tő témája természetesen az élelmiszerek régebbi árának visszaállítása. A Trybuna Lu~ du vezércikkében a többi kö­zött hangoztatta; hogy „ez a lépés egyfelől a Szovjetunió segitőkészségének, másfelől pedig a LEMP KB decemberi és februári ülése határozatai következetes megvalósításának eredménye".

Next

/
Oldalképek
Tartalom