Pest Megyi Hírlap, 1971. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

PEST MEGYEI VMS PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 51., SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1971. MÁRCIUS 2., KEDD Ismét kritikus a közel-keleti helyzet Kairóban megkezdődött a Palesztina! Nemzeti Tanács 8. ülésszaka. Képünkön az ülésszakon megjelent Anvar Szadat (jobboldalt), az EAK elnöke és Jasszer Arafat, az El Fatah arab gerillaszervezet vezetője. A négy nagyhatalom, vala­mint Jarring, az ENSZ-főtit- fcárának közel-keleti megbí­zottja Kairó tudomására hozta, hogy a Jarring-javas- tatokra — pontosabban az azokkal kapcsolatos egyip­tomi jegyzékre — adott izraeli választ negatívnak. tekintik — írja a MENA közel-keleti hírügynökség. Ez az értékelés egybevág Kairó álláspontjával, amely szerint most már a négy nagy­hatalmon a sor, hogy Izraelt a Biztonsági Tanács határo­zatainak elfogadására késztes­sék. Erről tárgyalt Riad kül­ügyminiszter a négy nagy­hatalom kairói képviselőivel hétfőn délelőtt. Az egyiptomi külügyminisz­térium ugyanakkor utasította Zajjat ENSZ-fődelegátust, hogy kérjen találkozót U Thant főtitkártól és Jarring- tól, s tájékoztassa őket arról, hogy Egyiptom értékelése szerint a negatív izraeli vá­lasz „kritikus helyzetet te­remtett” a Közel-Keleten. Végül az AFP úgy értesült, a „négy nagy” ENSZ-nagykö- vetei még hétfőn este, vagy legkésőbb kedden összeülnek New Yorkban. Schlitz titkára Bérünkén A nyugat-berlini szenátus szóvivőjének bejelentése sze­rint Günter Struve, Klaus Schütz kormányzópolgármes­ter személyi titkárságának ve­zetője, hétfőn egyórás beszél­getést folytatott Berlinben az NDK képviselőivel. A meg­beszélés során Willi Stoph mi­niszterelnök és Klaus Schütz kormányzópolgármester múlt heti levélváltásával kapcso­latban felvetődött kérdésekről tárgyaltak. Útépítés Kenyában A világbank, az USA, Norvégia, Olaszország és az NSZK finanszínrozásában, 30 millió angol font költséggel nagyszabású útépítési program kezdődik az idén Kenyában. A munkálatok keretében 41 út­vonalat építenek — számos híddal —; közülük Öt nemzet­közi útvonal lesz, amely az or­szágot Etiópiával, Ugandával és Tanzániával köti össze. A cím többször elnyerhető Tízéves mozgalom — reformokkal A Szakma ifjú mestere cí­mért folyó verseny a KISZ több mint tízesztendős mozgal­ma. Ez idő alatt a fiatalok kö­rében népszerűvé vált, ered­ményesen segítette az iparban, a közlekedésben és a kereske­delemben dolgozó ifjúmunká­sok szakmai továbbképzését. A múlt év végéig 170 ez­TSZ - IBUSZ - MALÉV Már nyereséggel Még a legfiatalabbak is em­lékeznek rá, hiszen nem telt el sok idő azóta, hogy meg­nyílt Tök községben az Egyet­értés Termelőszövetkezet IBUSZ-pincéje. Akkoriban, az első időkben, még csak terv volt, ami ma már valóság: a pincében a szövetkezet csak saját terméket árusít: saját feldolgozásé a hús is, a há­romféle bor is, és helyben ké­szült a berendezés is, amely egyébként az utolsó darabig eladó. Ugyanis ha valakinek megtetszik egyik-másik tá­nyér, vagy bármi más — ha kifizeti —, nyugodtan haza­viheti emlékbe. — Eddig még lehetett okunk Izgalomra, de a tavalyi szám­vetés óta nyugodtak vagyunk: az IBUSZ-pincébe fektetett költség megtérült, bizonyítván • pince létjogosultságát, így ma már nyereséggel dolgo­zunk. Tavaly négyezer külföldi vendég érkezett Tökre, idén pedig 16 ezer svájci és nyu­gatnémet látogat el a budai járási községbe. Eddig csak az IBUSZ-szal volt kapcsolatuk, ám most a MALÉV is „be­száll”. Persze nemcsak a külföldi­ek járnak ide: sokan rendezik itt az esküvőjüket, de vannak bálok és más rendezvények. A konyha sem csak az idegenek­nek főz: ételüket fogyasztja a szövetkezet tagsága, általában naponta kétszázan, de előfor­dult már olyan eset is, hogy négyszázan ettek. — Miből áll a külföldiek programja? — Télen az evés-ivás mel­lett szánkózni mennek a ven­(Folytatás a 2. oldalon.) Nem fertőzik a pockokat Bár segít a fagy — készülnek a rágcsálóhadjáratra Pocokinvázió készül, az «többi évek legnagyobb kárté­telére számíthatunk — adták hírül a lapok. Közben változott az idő, a hideg és a fagy a pockok ellen dolgozik. A ve­szély mégis fennáll. A Pest megyei Növényvédő Állomáson megtudtuk: a fel­mérések szerint a megye nem tartozik az erősen fertőzött te­rületek közé. Néhol azonban száz négyzetméterenként 7—8 pocokkal kell számolnunk. El­sősorban a megye déli részein — a ceglédi, nagykőrösi és da- basi járásban — szaporodtak el a rágcsálók. Készülni kell a védekezésre. — Hogyan védekeznek? — kérdeztük Nemes Bálinttól, a MÉM Növényvédelmi Szolgá­(Folytatás a 2. oldalon.) ren vettek részt ebben a mozgalomban, és csaknem 65 ezren nyerték el a Szakma ifjú mestere címet. Az üzemek és vállalatok ja­vaslatai alapján időszerűvé, szükségessé vált, hogy a ver­senyformát — eddigi eredmé­nyeinek figyelembevételével — napjaink és a jövő követelmé­nyeihez igazítsák, célkitűzéseit és tömegbázisát szélesítsék. A SZOT elnöksége és a KISZ KB intézőbizottsága most javasolja, hogy az ifjú­munkások a korábbihoz ha­sonló versenymozgalma a jö­(Folytatás a 2. oldalon.) Például Puteaux A társadalmi mozgások kö­vetkeztében éleződnek a po­litikai és gazdasági harcok Európa nyugati felében. Sok esetben a gazdasági harcok is mindinkább politikai színeze­tet öltenek. Vegyük például a polgári demokrácia klasszi­kusnak mondott hazáját, Nagy-Britanniát. S most nem is az immár permanens vál­ságról, a javulás helyett egyre csak romló észak-írországi helyzetről beszélünk (amely egyébként vasárnap éjszaka is újabb heves harcokban bonta­kozott M), hanem azokról a nagyszabású politikai meg­mozdulásokról, amelyeknek vasárnap és hétfőn volt szín­tere a szigetország. Vasárnap Angéla Davis, a bebörtönzött amerikai néger polgárjogi harcos védelmében rendeztek hatalmas tömeggyű­lést és felvonulást Londonban, hétfőn pedig mintegy 2 millió ember szüntette be a munkát a készülő sztrájkellenas tör­vénnyel szembeni tiltakozás­képpen. Anglia azonban még hagy- ján: Ulstert (Fszak-lr or szagot) leszámítva, a harcok itt még (Folytatás a 2. oldalon.) Jakubovszkij marsall Budapesten Budapestre érkezett I. I. Ja­kubovszkij, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyve­res erői főparancsnoka és Sz. M. Stemenko hadseregtábor­nok, az egyesített fegyveres erők törzsének főnöke. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter és a minisztérium más vezetői fogadták. A repülőtéri fogadásnál jelen volt 1. V. Tu- tarinov vezérezredes, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnokának ma­gyarországi képviselője és B. P. Ivanov vezérezredes, az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet hadsereg csapatainak parancsnoka. A népfront napirendjén: ülést tartott hétfőn a Haza­fias Népfrorít Országos Elnök­sége. Kállai Gyula elnök ve­zette a tanácskozást, amelyen Bencsik István főtitkár beszá­molt az országgyűlési képvi­selők és a tanácstagok április 25-i általános választásának előkészületeiről és a népfront­mozgalom tevékenységéről. Kijelölték az Országos Válasz­tási Elnökség tagjait, akiknek funkcióját az Elnöki Tanács erősíti meg. ★ A választási feladatokról S. Hegedűs oldalon.) beszélt tegnap (Folytatás a 2. Egészségügyiek küldöttértekezlete Kedvezményes lakásépítés? AUTÖGONDOK _ A RECEPT GYÓGYSZERT KERES Tegnap tartották az Orvos­Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezete Pest megyei bizott­ságának küldöttértekezletét a szakszervezet Weil-termében. Az írásos jelentés és a szó­beli beszámoló képet adott a megye egészségügyi fejlődésé­ről és jelezte azokat a problé­mákat, amelyeken a jövőben változtatni kell. Elmondották, hogy az egész­ségügyiek erkölcsi megbecsü­lése elmarad más szakmák mögött. Az Egészségügy kiváló dolgozója kitüntetést, sajnála­tosan, többeknek csak nyugdí­jazáskor ítélik oda. Foglalkoz­tak a középkáderek gondjaival is. Ezek között legsúlyosabb a lakáshelyzet. A körzeti orvosok letele­pedését biztosítják a köz­ségek, de arra, hogy a vé­dőnőt, a körzeti ápolónőt (Folytatás a 2. oldalon.) Jövő héten kezdődik a per ANGÉLÁÉRT Magyarországon is javában tart a tiltakozó gyűlések soro­zata. Erről kérdeztük Molnár Józsefet, a KISZ Pest megyei Bizottsága titkárát: — Most összesítjük a me­gyei adatokat, így még nem tudok teljes pontossággal be­számolni az Angela Davis kiszabadítása érdekében tett megmozdulásokról. Ami biz­tos: több ezer tiltakozólapot küldtek el a megyei fiatalok az amerikai nagykövetségre, és több helyen tartottak tilta­kozó gyűlést is. Így gyűlés volt a péceli gimnáziumban, a Budakalászi Lenfonóban, a DCM-ben, és ezerhatszáz alá­írást gyűjtöttek össze a da- basi járásban. A néger kommunista vezető bírósági pere a jövő héten kezdődik Kaliforniában. Az MNK mérkőzésein Tea minden mennyiségben Zord, télies időben, metsző hideg szélben zajlottak vasár­nap a labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupa mérkőzései. 64 csapat lépett porondra, s az íratlan sportszabály értelmé­ben a találkozók szünetében mindenütt forró teával mele­gítették magukat a játékosok. Képünkön az ikladiak — akik a Dunakeszi Vasutast fogad­ták — négy órai teája. Az eredményekről a 8. olda­lon számolunk be. Foto: Urbán As árbóckapcsolón leégett egy kötés HÓVIHARRAL JÖTT A TAVASZ Tízencentis hólepedők borít­ják a megyét, az országot: a ta­vasz „ajándéka”. Most való­ban viharosan jött a ta­vasz: vasárnap reggeli hó­orkán országszerte, 5—15 fo­kos hideg, közlekedési nehéz­ségek. Így virradtunk hétfőn a meteorológiai tavasz kezde­tére. És fenn, északon új, idei rekord született: mínusz 44 fokot mértek Finnországban. Érdeklődtünk a Meteoroló­giai Intézetben, s dr. Tardos Béla elmondta: meg kell vár­nunk, mire fordul? Nem jön gyorsan az enyhülés. Ismét ízelítőt kaptunk a „tél örömeiből”. Vasárnap a fővá­ros sok kerületében megsza­kadt az áramszolgáltatás, s transzformátor-állomások fel­mondták a szolgálatot, mert a szellőző nyílásokon becsa­pódó hó zárlatot okozott. Az Elektromos Művek bu­dafoki és szentendrei ki- rendeltségén érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy „nem volt semmi különösebb”. Az erzsébeti kirendeltség jelen­tése szerint Délegyháza kör­nyékén volt kisebb hiba. A 20 kilovoltos hálózat egyik „árbockapcsolóján egy kötés leégett”. A KPM Budapesti Közúti Igazgatóságának hóügyeletén elmondták: Pest megyében minden út járható. Homok­kal, sóval, salakkal szórják az utakat, mint eddig is. A mellékutakat még latyakos, kásás hó borítja, De dolgoz­nak a hóekék is, mára minden utat megtisztítanak. Ha reg­gelre megfagy a latyak, újra felszórják. Járnak a buszok és a HÉV- szerelvények, kisebb késések­kel azonban számolnunk kell. Itt hívjuk fel a figyelmet ar­ra, hogy 3—4-én a Margit-híd és Békásmegyer között köz­lekedő HÉV-szerel vények — vágányépítés miatt — késni fognak. Ajánlatos lesz tehát előbb elindulni. (—dl)

Next

/
Oldalképek
Tartalom