Pest Megyi Hírlap, 1970. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-24 / 224. szám

2-&eír!ap 1970. SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK Fontos bejelentés Narancssárga gondola... Teljes erővel folyik a ku­tatás a három kalandvágyó fiatal után, aki — miközben megkísérelte, hogy a világon először léggömbbel repülje át az Atlanti-óceánt — a tízeme­letes héliumballonnal kény­telen volt leereszkedni a há­borgó vízre. A kanadai és az amerikai parti őrség hajói, he­likopterei mindeddig nem találták meg az óriási, na­rancssárga gömböt és az élet­mentő eszközökkel is felsze­relt könnyű gondolát, amely­ben egy amerikai házaspár, Rodney Anderson és felesége, valamint az angol Malcolm Bright indult s útjára. (Folytatás az 1. Mairól.) örvényében sínylődő Jordánia székhelyére. Az első megbe­szélések után olyan jelentések láttak napvilágot, hogy Husz- szein kész a tűzszünetre, ha a gerillák elhagyják az összes nagyobb várost, települést, és „tiszteletben tartják az állam törvényeit”, ugyanakkor a ge­rillák hallani seim akarnak semmiféle kompromisszumról. Órákkal ennek a verziónak az elterjedése után érkezett meg a Jordániái király és a szudáni elnök közös bejelen­tése, amelyet fentebb a leg­drámaibb és talán a legfonto­sabb hírnek neveztünk. Talán ismételjük meg a bejelentéssel kapcsolatos kulcsszót, mert — sajnos a Jordániából keltezett események már hosszabb ide­je óvatosságra intik a króni­kásokat és kommentátorokat. Ez az óvatosság nemcsak a polgárháború kirobbanása óta, hanem már régebben indokolt. Emlékszünk: hányszor és hányfajta megegyezés szüle­tett a királyi haderő és a pa­lesztin gerillák vezetői között és hányszor követte a vérontás a szomorú kiújulása az ilyen megállapodásokat. A fejlemé­nyek kusza kavargásában ed­dig egyetlen egyszer sem le­hetett teljes bizonyossággal megállapítani, melyik oldal volt a felelős a helyzet szün­telen romlásáért. Semmi okunk annak a feltételezésé­Peitz Moszkvában vek vezérigazgatóját (jobbról az első). Patolicsev szovjet külkereskedelmi minisz­ter (baloldalt) Moszkvában fogadta Bertold Peilzet, a nyugat-németországi Krupp Mű­t Vb-napirenden f (Folytatás az 1. oldalról.) segítő speciális tanfolya­mokat. A múzeumok és a levéltár ko­rábban egyoldalú tevékeny­sége is megváltozott. Űjabb szakaszába lépett a művé­szeti mozgalom. Sikerként könyvelhető el, hogy a kép­zőművészeti kiállítások rend­szeressé váltak, és ma már nemcsak Szentendrén és Vá­cott, hanem sok más község­ben és valamennyi város­ban rendeznek képzőművé­szeti tárlatokat. A szentendrei festészet és a megyei képzőművészek be­mutatkozásai, a zebegényi Szőnyi István képzőművészeti szabadiskola tanfolyamai or­szágos hírűvé váltak. A váci Duna-műhely képzőművésze­ti csoport jelentősége is évről évre nő. A közönség művészeti ne­velése szempontjából so­kat jelent a Dél-Pest me­gyei képzőművészeti élet kibontakozása: Cegléd, Dabas, Monor, vala­mint Ráckeve környékén. Fejlődött a zeneoktatás is, ta­valy már a megye 98 hely­ségében 4777 tanuló része­sült szervezett zeneoktatás­ban. Bár a filmszínházak­ban az előadások száma az előző évhez viszonyítva emel­kedett, a látogatottság mégis csökkent. Az utóbbi években megyénk művészeti életében igen fontos szerepet töltöttek be a különböző táji jellegű kulturális művészeti hetek, sorozatok. Ezek közül is ki­emelkedett a szentendrei Teátrum rendezvénysorozata, illetve a Pest megyei művé­szeti hetek programja. Az előterjesztés a gondokat Ss feltárta: a közművelődés tárgyi, személyi és anyagi problémáit. Ezekről a kérdé­sekről, valamint a negyedik ötéves terv közművelődési irányelveiről széles körű, több órás vita bontakozott ki. Fel­szólalt az ülésen dr. Ádám Mihály, a végrehajtó bizott­ság titkára, Bíró Béla, a művelődésügyi állandó^ bizott­ság elnöke, Ikvai Nándor, és dr. Monori Balázsné vb-tag. Barinkai Oszkárné, a me­gyei pártbizottság titkára megállapította, hogy a köz- művelődés eredményei mel­lett igen sok tartalék, kihasz­nálatlan lehetőség kínál­kozik még a kulturális színvonal emeléséhez. Felhívta a figyelmet a me­gyénkben élő képzőművé­szekre és más személyiségek­re, a kulturális vérkeringés­be való bevonásukra. Kitért a közművelődés tartalmi elem­zésére, majd, mint hangoz­tatta, a most véget érő terv­időszakhoz hasonló erőfeszí­téseket kell tenniök a köz- művelődés munkásainak a ne­gyedik ötéves terv éveiben. Fodor László, a KISZ me­gyei első titkára az ifjúság műveléséről beszélt, dr. Csi- csay Iván, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese meg­állapította, hogy a közműve­lődés anyagi ellátása meg sem közelíti az oktatásét. Végezetül dr. Mondok Pál, a végrehajtó bizottság elnöke foglalta össze a vita lénye­gét, valamint a közművelődés legfontosabb feladatait. Az er­ről szóló, több pontba fog­lalt tennivalókat határozat­ként hagyta jóvá a vb. Budapest, és az úgyne­vezett agglomerációs gyű­rű általános rendezési ter­vét közösen állította ösz- sze a fővárosi és a Pest megyei tanács. Második napirendi pontként a végrehajtó bizottság ezt a tervezetet vitatta meg. Üjfa- lusi Ferenc osztályvezető ter­jesztette elő az anyagot, amelyről Bartos István, a Fő­városi Tanács vb-elnökhe- lyettese is elmondotta véle­ményét. A programot az ülés jóváhagyta, s hozzájárult, hogy a megyei tanács, valamint a Fővárosi Tanács elnöke az építésügyi és városfejlesz­tési miniszterrel együtt jó­váhagyás céljából terjessze a kormány elé. — sp — re, hogy egy ennyire elmérge­sedett szituációban nem bizo­nyul megint egyszer csalóka reménynek a polgárháború végéről kiadott közlemény. Máris vannak olyan kombiná­ciók, hogy a közlemény alap­jául szolgáló megállapodást a királyi kormány bizonyos el­fogott gerillaveze lökkel kötöt­te, de a palesztin mozgalmak többi irányítója nem hajlandó tudomásul venni a megegye­zést és „az utolsó emberig” folytatják a harcot. Annyi bizonyos, hogy a harc folytatói mindkét oldalról nagy felelősséget vállalnák magukra. Minél tovább tart az áldatlan testvérháború, annál nagyobb a kísértés a washing­toni ultrák számára... Megbeszélés az iCE székhazában (Folytatás az 1. oldalról.) tei, valamint vezető gaz­dasági újságírók. A megbeszélést Mario Za- gari külkereskedelmi minisz­ter nyitotta meg. Üdvözölte Tímár Mátyás miniszterelnök­helyettest és rámutatott: az olasz gazdasági körök érdeke is, hogy tájékozódjanak Ma­gyarországról, a magyar gaz­daságirányítás módszereiről. Elmondta, úgy véli, a magyar gazdasági reform további tá- gabb lehetőségeket nyit a két ország gazdasági kapcsolatai­nak fejlesztésében. Ezután Tímár Mátyás tar­tott bevezető előadást. Körvonalazta a magyar gazdaságirányítás jellegzetes vonásait. Rámutatott: azért is fontosnak tartja ezt, mert ta­pasztaljuk, hogy a külföldi üzletemberek nem ismerik, vagy nem eléggé ismerik a mi reformunkat. Úgy gondo­lom — tette hozzá —, hogy nyugati partnereink számára is lényeges érdek gazdaság- irányításunk ismerete. Tímár Mátyás a következők­ben azokról a nagy fejlesztési elképzelésekről szólott, ame­lyek a kormány negyedik öt­éves tervének középpontjában állnak, majd az energiaszerke­zet korszerűsítésének prog­ramját tekintette át. A következőkben engedjék meg — folytatta Tímár Má­Mozambiki mozaik tyás —, hogy külkereskedel­münk helyzetét tekintsem át. Külforgalmunknak mintegy a kétharmadát szocialista or­szágokkal, egyharmadát pedig nyugati országokkal bonyolít­juk le. ügy tudom, Olaszor­szág külkereskedelemének mindössze öt-hat százalékát bonyolítja le a szocialista or­szágokkal. Ha a jövő igényeit tekintem, az a benyomásom, hogy ez alacsony szám. Önök tudják, hogy a kelet-európai szocialista országok piaca gyorsan, talán a leggyorsabban fej­lődő piac. Ezért érthető az az érdeklődés, amely a nyugati országok ré­széről elsősorban a Szovjet­unió, de a többi szocialista or­szág irányában is érzékelhető. Ami minket illet, szeretnénk Olaszországgal nemcsak szo­kásos mértékben, de annál gyorsabban is fejleszteni kap­csolatainkat Mottó: Szeptember 25. Hat éve ezen a napon kezdődött Mozambik népének fegyveres harca a portugál gyarmatosí­tók ellen. Ez a nap a Mazam- bik népével való nemzetközi szolidaritás napja. 7. A fekete gyöngyszem legendája A nagy „portugál” labdarúgó, a londoni futball-világbajnokság, Portugália ottani előkelő helye­zésének hőse — Mozambikoól származik. A televízió nézők mil­lióinak rokonszenvét nyerte meg ez a sportszerű, nagy tehetségű csatár, akinek oroszlánrésze volt például a magyar válogatott elle­ni győzelemben. A világsajtót be­járták az életmódjáról szóló képes riportok. Láttuk szép lisszaboni lakóházát, még szebb autóját, fe­leségét, gyermekét. Ha egy mozambiki fekete bőrű ember így élhet Portugáliában, a sokat szidott gyarmatosítás nem is lehet olyan rossz, mondták so­kan. Vajon csak egy kivételes képes­ségű ember karrierjéről van csu­pán szó? Korántsem. A hazánknál nyolcszor nagyobb, 778 000 km- kiterjedésű délkelet­afrikai országban valamivel több mint 6 és fél millió lakos él, négy­zetkilométerenként 8 és fél ember. A portugál törvények a „tenge­rentúli területeken” kétféle pol­gárt ismernek: civilizáltat és civi­lizálatlant. A 6 és fél millió közül százezer­nél valamivel több a civilizált. Ezekből 60 ezer fehér bőrű, 10 ezer az indiai és kínai, 30 ezer körül van a fehér-fekete vegyes­házasságból született félvér-mesz- tlc. A többi a fekete bőrű „asszi­miláltak” boldog családjába tarto­zik. A civilizált fekete sorsa gyönyö­rű. Mindenekelőtt kap egy papírt arról, hogy ő „assimilado” ma­gyarán, beolvadt a portugálok kö­zé. Ezzel az igazolvánnyal bárhol kaphat lakást a nagy portugál világbirodalom területén. Útlevele megnyitja előtte az öt világrészt. Gyermekei iskolába, egyetemre járhatnak. Bárhol dolgozhat, még a közigazgatásban, a rendőrségen, a hadsereg tisztikarában is. De mindez eltörpül a legna­gyobb kedvezmény mellett: az asszimilált fekete bőrű mozambiki mentesül az 1899-i törvény hatá­lya alól, amely minden afrikai kötelességévé teszi, hogy „munká­val keresse meg a létfenntartásá­hoz, szociális helyzetének meg­javításához szükséges eszközöket”. Ha nem tudja igazolni, hogy leg­alább fél évet dolgozott abban az évben, és hogy kifizette adóját — elviszik szerződéses munkára, ahogy ők mondják, „contrada- dos’-nak. Ez a szép nevű intézmény még mindig az 1928. szeptember 11-i, úgynevezett transvaali egyezmény alapján működik. Ez arról intéz­kedett, hogy Portugália évenként 100 ezer embert ad Dél-Afriká­nak a nehéz testi munkák elvég­zésére. Ez a szám idővel 150 ezer­re nőtt. Körülbelül ugyanennyi „contradados”-t ad Mozambik a rhodéziai bányákba és falvakba. Sok százezer dolgozik magában Mozambikban is. Ez Portugália egyik nagy jövedelemforrása. A fekete bőrű munkások bérét a portugál kormány kapja meg. ö ..Gondoskodik” aztán a „szerző- tincsek”- röl ... A „contradados”-ok halálozási arányszáma eléri a 20 százalékot. Hogyan lehet egy fekete bőrű­ből „assimilado”? Tanuljon meg portugálul írni és olvasni. Szokjon le az „afrikai” életmódról, öltözzön, viselkedjen civilizáltan, mint a portugálok. Keresztelkedjen meg, járjon isko­lába. Csak egy felesége legyen. Bizonyítsa folyamatosan hűségét Portugáliához... Ha ezek közül valamelyik felté­telnek nem felel meg, „bennszü­lött” marad holta napjáig. A „mindhalálig” fogalom Mo­zambik „fekete” területein nem jelent sokat. Az átlagos életkor alig haladja meg a 30 évet. Tíz újszülött közül — a szépítő por­tugál adatok szerint is — négy nem éri meg az első születésnap­ját. A hat és félmillió fekete bőrű közül 5009 (ötezer) az assimilado. Ezer közül nem egészen egy. Ezek egyike a kedves, a tehet­séges csodacsatár, Portugália gyöngy-szemefénye, Eusebio, asszimiláció előtt: Ferreiro da Silva. Máté György Meggyőződésem, hogy Ma­gyarország és Olaszország sok szempontból jó példát mutat­hat a gazdasági kapcsolatok gyors fejlesztésében. Ezután Ettore Massacesi kö­szönte meg Tímár Mátyásnak a bevezető előadást, majd egész sor kérdés hangzott el a belpolitikáról, a magyar—olasz t gazdasági kapcsolatok fejlesz- I tésének konkrét lehetőségeiről. Mindig szerettem idejönni. István évében különösen so­kat jártam a városban. Kon­zervatív ember lévén, nekem még ma is a város régi, ba­rokk negyede tetszik. Kevésbé a modern lakótelepei, noha én tudom a legjobban, mekkora örömöt jelent egy-egy modern, kényelmes új lakás akkor is, ha kívülről nélkülözi a meleg esztétikumot. Dehát nem is errő akarok írni. És ha nem tűnik szentségtörésnek, nem is a millenniumról. Minek is, hi­szen arról annyit írtak, ír­tunk már. Megtekintettem a nyáron itt, Székesfehérvárott két nagyon demonstratív kiállítást, el­mentem a Videoton gyárba, megnéztem az új hűtőházat, jártam a pártbizottságon és a szerkesztőségben. Az ünnep­ség előtt pedig meghívott vol­tam a megyei tanácsházára. Sok, nagyon sok kedves fehér­vári emberrel találkoztam és ezektől az emberektől nagyon sok okos dolgot hallottam. Megtanultam a leckét egy ki­csit közelebbről, egy kicsit alaposabban is, szóval vala­mivel talán többet tudok ma Székesfehérvárról, mint an­nak előtte tudtam. Székesfehérvár nagy terüle­ten elterülő, mezőgazdasági jellegű város volt, fejletlen iparral, szétszórt parcellákon dolgozó kisparaszti mezőgaz­dasággal. A történelmi belvá­ros egy-két emeletes házból, de zömében földszintes, falusi jelleget magán hordozó lakó­épületekből állt. Iparáról mit mondhatnánk? Elenyésző volt, szétszórt és rendezetlen. Az egyéni gazdálkodást folytató parasztság pedig külterjes szántóföldi termelést folyta­tott. Tulaidonképpen, mint Magyarország minden városá­ban. így Székesfehérvárott is a 180 fokos fordulatot a fel- szabadulás, s az azt követő évek hozták. Az 1952 év jelentős határ­kő volt a Videoton életében. (Régebbi nevén Vadásztöl­ténygyár, majd VTRGY). Ek­kor kellett ugyanis dönteni a vállalat további jövőjéről és a döntés megszületett. A hír­adástechnika volt az a profil, amelyre a vállalat jövőjét ala­pozni lehetett. És ahogyan ez már ilyenkor történni szokott, tervek, pénz, beruházás, szak­emberképzés, rohamléptekben. A vállalat az első komplett rádiókészüléket három év múlva adta ki. Mondhatni, 58-ban már maximális kapa­citással dolgozott. És 59-ben elkészült, megszületett az első televízió-széria Jelenleg a gyárban több mint 200 ezer darabot gyártanak évenként Mondanunk sem kell, hogy az egykori mezőgazdasági jelle­gű Székesfehérvár ipari vá­rossá nőtt a 25 év alatt. Az Ikarus elődje a második vi­lágháború előtt és alatt repü­lőgépjavítással foglalkozott. 1950-ben újraéledt, sok min­dent gyártott, később egyesült az Ikarus karosszéria- és jár­műgyárral, s 1968-ban már kö­zel félszáz autóbuszt és több mint 700 különleges rendelte­tésű gépjárművet gyártott Székesfehérváron él és mű­ködik az ország egyik büszke­sége, a Könnyűfémmű. Ez is a magyar—szovjet barátság üze­me. Szovjet segítséggel hatal­mas arányú bővítést hajtottak végre. És akkor új termelési objektumokat helyeztek üzem­be. Megindult a szélesszalag

Next

/
Oldalképek
Tartalom