Pest Megyi Hírlap, 1970. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

^£.3 i HEcrei K-ftírlap 1970. SZEPTEMBER 1., KEDD Közel-keleti helyzetkép Elnapolt kabinetülés — Összetűzések Ammanban Nixon tv-interjuja — Arab—kun! zavargások Az izraeli kabinet vasárnapi Ölesén meghallgatta Abba Eban külügyminiszter és Te- koah ENSZ-küldött beszámo­lóját, majd két döntést hozott: — Kedden ismét összeül a kormány, hogy Tekoah rész­vételével „folytassa a helyzet megvizsgálását". — Ennek megfelelően Te­koah hétfőre tervezett, New Yorkba történő visszautazását elhalasztják. Megfigyelők szerint mind­két döntés arra utal, hogy a kormány tagjai nem tudtak megegyezni, milyen utasításo­kat adjanak Tekoahnak a Jarring-vezette közvetett bé­ketárgyalásokon. ★ Nyugodt vasárnap után a késő éjjeli órákban ismét lö­vések zaja verte fel a jordá- niai fővárost. Mintegy három órán keresz­tül kelepeltek a gépfegyverek az Ammant övező hét dom­bon; megszakadt a telefon­összeköttetés a főváros és a külvilág között; szünetelt az áramszolgáltatás. Az El Fatah és a Palesztinái Népi Felszabadítási Front sze­rint a jordániai hadsereg „ál­talános offenzívát” indított a gerillatámaszpontok ellen. Nixon amerikai elnök a CBS tv-hálózatának adott in­terjújában hétfőn visszatán­colt a szovjet—amerikai kö­zös közel-keleti békefenntartó erő gondolatától. — Az ilyen javaslatok — jelentette ki Nixon —, még ha a legjobb szándékúak is, vé­leményem szerint nem külö­nösebben hasznosak egy olyan időpontban, amikor Jarring tárgyalásokat folytat. Egyébiránt az amerikai el­nök hangoztatta, hogy sem nem optimista, sem nem pesz- szimista a közel-keleti béke esélyeit illetően. Egyszerűen úgy véli, hogy míg a tűzszü­net előtt semmi esély nem volt a békére, most, hogy a tűzszünet életbelépett, már van egy kevés. ★ Az AI Raya című libanoni lap beszámolója szerint Irak északi területein kiújultak a zavargások az arab és a kurd lakosság között. A feszült hely­zetért a lap egy kurd csopor­tot tesz felelőssé, amely az el­múlt héten — állítólag meg­támadott egy észak-iraki te­lepülést, elfoglalta és elűzte lakóit. A lap szerint a táma­dás során hét arab életét vesz­tette, a sebesültek száma meghaladja a húszat. Losonczi Pál nyilatkozata a kairói rádiónak (Folytatás az T. oldalról.) _ tűzszünet érvénybelépésével és a Jarring-misszió felújí­tásával most kimozdulhat a holtpontról a politikai rende­zés irányába. A továbbiakban az Elnöki Tanács elnöke a magyar nép imperialistaellenes harcainak tapasztalatait összegezve rá­mutatott: az igaz ügyért harcolók veszthetnek ugyan ütközetet, de a döntő csaták­ban mindig győzelmet arat­nak. Az Egyesült Arab Köz­társaság nem áll egyedül ab­ban a harcban, amelyet népe és kormánya vív az impe­rializmus ellen: maga mellett tudhatja a szocialista orszá­gokat és a világ minden an­tiimperialista erejét — hang­súlyozta Losonczi Pál. — Látogatásunk során a ma­gunk részéről ezt az össze­fogást kívántuk demonstrál­ni — mondotta. — Az európai béke és biz­tonság megteremtéséért foly-; tatott harcunkban érezzük az antiimperialista erők, így az EAK népének és kormá­nyának szolidaritását és tá­mogatását — jelentette ki, egyúttal megköszönve a tá­mogatást. Befejezésül Losonczi Pál köszönetét mondott Nasszer elnöknek és az EAK kormá­nyának, valamint népének a rövid látogatás alatt tanúsí­tott baráti vendégszeretetért. SSMT-üBés (Folytatás az 1. oldalról.) lédi, a ráckevei, a szentend­rei, a monori és a váci járá­sokban rosszabbodott a hely­zet, itt létesítették ugyanis a legtöbb melléküzemet. A tsz-ek melléküzemeinek többsége munkavédelmi és egészségi szempontból kifo­gásolható. Az épületek nem felelnek meg a célnak, nincs természetes világításuk, nem BREZSNYEV ASHABADBA ÉRKEZETT Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára Alma Atából Asha- badba, Szovjet-Türkménia fő­városába érkezett. Brezsnyev Alma Atában részt vett aKa- zah Szovjet Szocialista Köz­társaság és a Kazah Kommu­nista Párt fennállásának 50. évfordulója alkalmából ren­dezett ünnepségeken. Voronov kitüntetése Gennagyij Voronovot, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagját, az OSZSZSZK Miniszterta­nácsának elnökét, a kommu­nista párt és a szovjet állam szolgálatában • szerzett érde­meiért 60. születésnapja alkal­mából Lenin-renddel tüntették ki. Skopje U Thant díszpolgára V Thant ENSZ-főtitkár ju­goszláviai látogatásának har­madik napján, vasárnap a Ma­cedón Szocialista Köztársaság fővárosába, Skopjéba érkezett. A világszervezet főtitkárát az ENSZ-ben kifejtett tevé­kenységéért, valamint azért a kezdeményezésért, amelyet annak idején (1963.) a föld­rengés sújtotta Skopje lakos­ságáért tett, ünnepélyes kere­tek között a város díszpolgá­rává választották. Támadás Hollandiában az indonéz követség ellen Agnew Hawaii szigetén Spiro Agnew amerikai alel- nök vasárnap öt országot érin­tő ázsiai kőrútjának utolsó állomásáról, Bangkokból Ha­waii szigetére érkezett. Ag­new két napot tölt Honolulu­ban, elsősorban pihenéssel, majd kedden a kaliforniai San Clementébe utazik, ahol tájékoztatja Nixon elnököt ázsiai tárgyalásainak eredmé­nyéről. A honolului repülőté­ren újságírókkal beszélgetve kijelentette: „Az amerikai csa­patok nem vesznek részt a kambodzsai harcokban, ha­csak, Abrams tábornok és ter­mészetesen a többiek, akik ezekben a kérdésekben dönte­nek, nem jutnak olyan követ­keztetésre, hogy az amerikai csapatok biztonságát veszély fenyegeti. Hétfőn kora reggel piszto­lyokkal felfegyverkezett indo­néz fiatalok megszállták hazá­juk hollandiai nagykövetségét és eközben agyonlőtték az egyik őrt álló rendőrt. A tá­madásra közvetlenül Suharto indonéz elnök hollandiai lá­togatása előtt került sor, és a hatóságok attól tartanak, hogy további tiltakozó akciókra is lehet számítani. Hollandiában élő indonézek már jó előre azzal fenyege­tőzték, hogy tüntetni fognak Suharto látogatása ellen, akit több százezer baloldali és kommunista fizikai megsem­misítéséért és az Űj-Guineá- nak függetlenséget óhajtó szabad Pápua-mozgalom el­nyomásáért tartanak felelős­nek. A nagykövetségre betört fia­talok túszként fogvatartanak egy rendőrt, valamint a nagy­követ családját és a nagykö­vetség több munkatársát. Na- tadiningrat nagykövet a tá­madás idején nem tartózko­dott az épületben. A holland rendőrség elitalakulata két páncélkocsival sietett a hely­színre. Mint azóta kiderült, a követ­séget megszálló fiatalok egy indonéz szeparatista mozgalom képviselői. Amboin szigetéről valók, amelynek lakossága Indonézia függetlenné válása óta küzd a központi kormány uralma ellen. A sziget a Malu- ku-szigetcsoport déli részén fekszik, és vezetője a függet­len, déí-malukui köztársaságot követelő mozgalomnak. Jelen­leg mintegy harmincezren él­nek önkéntes száműzetésben Hollandiában, nem hajlandók felvenni sem a holland, sem az indonéz állampolgárságot, ve­zetőjük Manusama. Nem mindennapi körülmé­nyek között kényszerült parla­menti szerepre Piet de Jong holland miniszterelnök és Joseph Luns külügyminiszter, a kora délutáni órákban, amikor a szó szoros értelmé­ben a kertek alatt lopakodva férkőztek a megszállt indonéz nagykövetség közelébe, hogy tárgyaljanak az épületet meg­szálló, tizenéves lázadókkal. A holland kormányfő és külügy­miniszter végül bejutott egy villába, amely a nagykövetség épületével szemben helyezke­dik el. Ennek az erkélyéről szóltak tolmács és megafon segítségével a nagykövetséget megszállva tartó, fiatal fegy­veres indonéziakhoz, mialatt egy repülőgép körözött a szín­hely fölött, és a drámai ha­tást fokozta o minisztereket kí­sérő néhány rendőr is, akik lö­vésre készen tartott fegyverrel igyekeztek biztosítani a két minisztert. ★ Djakartában az elnöki pa­lota szóvivője egy órával Súharto külörigépének terve­zett indulása előtt bejelentette, hogy az elnök elhalasztotta in­dulását, mivel „felelőtlen cse­lekmények következtében” nem látja biztosítottnak sze­mélyi biztonságát Hollandiá­ban. Adam Malik, külügymi­niszter, a 46 főnyi elnöki kísé rét tagja, közölte az újság írókkal, hogy legjobb esetben kedden indul útnak az elnök, de csak akkor, ha a nagykövet családját addig sikerül biz­tonságba helyezni. A hágai nagykövet egyébként jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Megfigyelők emlékeztetnek rá, hogy a dél-malukui sze- paratisták tavaly már meg­hiúsították Suharto akkor ter­vezett hollandiai látogatását, mivel Ceram szigetén összees­küvést szőttek az elnök meg­gyilkolására. Az esti órákban De Jong holland miniszternek sikerült megegyeznie az indonéz nagy- követség épületét elfoglaló harci különítmény tagjaival: megadták magukat. megoldott a szellőzés. Álta­lában az ipartól kiselejtezett gépen dolgoznak, amelyek munkavédelmi' szempontból korszerűtlenek. A dolgozók és vezetők sokszor nem is tud­ják, hogy az egészségre ártalmas, mérgező, tűz- és robba­násveszélyes anyagokkal dolgoznak. A vizsgálat azt is megálla­pította, hogy a mezőgazda- sági dolgozóknak nagyobb műszaki képzettségre lenne szükségük. A tsz-ek üzemi balesetel­hárítását és egészségvédel­mét szabályozó rendelet elő­írja, hogy a szövetkezetek­ben éves munkavédelmi in­tézkedési tervet, illetve mun­kavédelmi szabályzatot kell készíteni. A tapasztalatok sze­rint a tervek és a szabály­zatok tartalmilag hiányosak, a tsz-szövetségek által kiadott minták másolatai. A védőru­ha- és a védőeszköz-ellátás a szövetkezetek anyagi erejétől függ, előfordul azonban, hogy megfelelő pénzügyi fede­zet esetén is takarékos- kodnak. A balesetelhárítás szerve­zése, irányítása a tsz bizton­sági megbízottainak a fel­adata, ám sokirányú elfog­laltságuk kevés időt enged erre a munkára. Gyakori az is, hogy a balesetek kivizsgá­lása felszínes, sokszor több napi késéssel történik meg. Az okot legtöbbször a vélet- lenségben, figyelmetlenség­ben határozzák meg, így nem történhet műszaki intézkedés a hasonló esetek megelőzésé­re. Az SZMT elnöksége több javaslatot tett az illetéke­seknek. A balesetek csökken­tésében érdekeltté kellene tenni a tsz-ek vezetőségét anyagilag és erkölcsileg. A gyengén gazdálkodó szövet­kezetek dotációját terjesszék ki a védőeszközök és védő­ruhák beszerzésére is. A fasizmus Szeptember elseje közismer­ten a második világháború ki­robbantásának napja. Okkal tette tehát éppen e napot a fa­sizmus elleni harc és az áldo­zataira való megemlékezés ün­nepévé a náci bűnösök üldö­zésével foglalkozó tavalyi moszkvai nemzetközi értekez­let. A második világháború, a maga 50 millió halottjával, és a lelki sérülések máig sem gyógyuló sebeinek százmilliói­val, kétségtelenül a fasizmus legszörnyűbb bűntette. A moszkvai tanácskozás nem vé­letlenül „aktualizálta” ezt a gyászos évfordulót: a háború mementója eladdig megma­radt az általánosságok szint­jén. Mostantól a világ dolgo­zói nem egyszerűen a vérziva­tarra emlékeznek, hanem an­nak kirobbantóira és az őket hatalomra juttató társadalmi körülményekre is. A fasizmus sem tűnt le má­sodik világháborús vereségé­vel. „Termékeny az öl, amely­ből kikelt” — intette óva az emberiséget Brecht, a fasiz­mus máig legsikeresebb szatí­rájában, az Arturo Hibán. Minthogy nem véletlen ennek a darabnak a magyarénál ta­lálóbb német címe: .,Arturo Ui feltartóztatható felemelkedé­se”. A felemelkedni mindig kész fasizmus feltartóztatható- ságára utal ez a mai megem­lékezés. A fasizmus a burzsoázia leg­véresebb, legkegyetlenebb dik­tatúrája — állapította meg már 1935-ben a Komintern ne­vezetes VII. kongresszusán Di­mitrov, a nácik lipcsei perének vádlóvá vált fővádlottja. De korunkban is számos példája akad annak, mint dobja sutba a burzsoázia a demokratizmus álarcát, ha valóban veszély fe­nyegeti osztályuralmát. „Ha a többség balra ment, kinek kell a parlament” — faragtak rig­must múlt századi német ér­telmiségiek a burzsoá menta­litásról. Naponta olvashatunk a kapitalista országokban élő dolgozók és elnyomóik össze­csapásairól, és kísért a fasiz­mus módszere, ha a kenti egyetemen sortűz dörren a há­ború ellen tüntető diákokra és ha e háború során az ausch- witzokkal vetekedő lágereket hoznak létre, az ukrajnai fal­vak és Lidice, meg Oradour példáját ismétlik Dél-Viet- namban. Nem múlt el a fasizmus ve­szélye, változatlanul érvényes Julius Fucsik intelme: „Embe­rek, legyetek éberek!” SZEPTEMBER 2 25 éve kapitulált Japán Szeptember 2-án lesz 25. év­fordulója annak, hogy aláírták a militarista Japán feltétel nélküli kapitulációját és ezzel teljesen véget ért a második világháború. Az évforduló alkalmából Alekszandr Vaszilevszkij mar­sall, aki abban az időben a távol-keleti szovjet csapatok főparancsnoka volt nyilatko­zatot adott a TASZSZ tudósí­tójának. Kijelentette, hogy a szovjet csapatok 24 napos tá­vol-keleti hadműveleteik so­rán szétverték a nagy erejű Kvantung-hadsereget, felsza­badították Kína északkeleti tartományait, Észak-Koreát és a Kurili-szigeteket. A had­műveletekben a Mongol Nép- köztársaság hadserege is részt vett. Vaszilevszkij marsall nyi­latkozatában cáfolta a bur­zsoá ideológusok állításait, amelyek szerint 1945 szeptem­berében a japán városok atom­bombázása következtében ért véget a háború. „Az atom­bombázás, amely körülbelül félmillió békés lakost pusztí­tott el, illetve tett nyomorék­ká. értelmetlen kegyetlenke­dés volt” — jelentette ki Va­szilevszkij marsall. Tüntetés Los Angelesben — két halott Súlyos összecsapásokkal tar­kított nagyszabású tüntetés­re került sor szombaton Los Angeles mexikói negyedé­ben. Mintegy tízezer „chicanos” — mexikói származású ame­rikai — gyűlt össze a Laguna parkban, hogy tüntessen az Egyesült Államok indokínai háborúja ellen. A rendőrség közbelépett, letartóztatott né­hány fiatalt, s ezzel a súlyos összecsapások sorozatát in­dította el, amely rövid időn belül hatalmas méreteket öltött. A tüntetők köveket, üres üvegeket dobáltak, a rendőr­ség könnyfakasztó gázt, gu­mibotot és fecskendőket hasz­Pop-fesztivál — botránnyal Példátlan botránnyal és pusztítással végződött Wight szigetén az eddig legnagyobb szabású angliai Popzene fesz­tivál. Mikor hétfőre virradóra véget ért a több napos ese­ménysorozat, , az eredetileg csendes üdülőparadicsom, a hatalmas szabadtéri aréna és környéke feldúlt csatatérre emlékeztetett. A dühöngő hip­pik okozta közvetlen anyagi kárt a rendezők 30 000 fontra becsülik. A zárónap estéjén a hippi­banda tagjai valóban elszaba­dították a poklot. Bevezető­ként konzervdobozokkal és üvegpalackokkal hajigálták meg az arénában a sajtópá­holy újságíróit. Éjfél után, kevéssel Jimi Hendrix, a vi­lághírű gitáros fellépése után, két füstbombát dobtak a szín­padra, amitől lángra lobbant az egész erősítőberendezés. A rendezők gyors és határozott közbelépésével sikerült elolta­ni a tüzet és utána még Joan Baez is előadhatta számát. A dühöngő vandálok ez alatt legalább kétszázan megrohan­AMSTERDAM A hippik a rendőrség védelmét kérték A vasárnapról hétfőre virra­dó éjszaka Amsterdamban újabb hippicsata volt, míg korábban tengerészek csaptak össze a város központjában za- jongó hippikkel, ezúttal a pol­gári lakosság támadt rájuk. Az események azzal vették kezdetüket, hogy a város egyik kávéházában több hippi mo­lesztált egy vendéget, aki ké­sőbb egyik bántalmazóját felismerni vélte a hippik tar­tózkodási helyéül szolgáló egyik ifjúsági szállóban. A hippik először megpróbáltak védekezni, de a túlerő láttán jobbnak látták az épület hátsó részének ablakain keresztül kereket oldani. A „várostrom­nak” a rendőrség megjelenése vetett véget. Több kétségbe­esett hippi ugyanis a közeli rendőrőrszobára menekült és c. karhatalom védelmét kérte a feldühödött polgárokkal szemben. A nyugalom hajnali három órára állt helyre. nált. Egy benzinkutat fel­gyújtottak, a városnegyed 2 kilométeres hosszúságú fő­utcáján több helyütt tűz ütött ki és számos üzlet kirakatát bezúzták. A szombat délutáni össze­csapás mérlege: két halálos áldozat. Az egyik a helyi tv riportere, aki a rendőrség go­lyójától vesztette életét, a másik személy a zűrzavarban gépkocsijával egy magasfe­szültségű vezetéket tartó osz­lopnak rohant, a vezeték el­szakadt és az illetőt halálos áramütés érte. Legalább Cl— 60 sérültet szállítottak kór­házba, közöttük 25 rendőrt. A sebesültek között több nő és gyermek is van. A rend­őrség közölte, hogy 64 főt letartóztattak. A tűzoltók nem tudtak meg­birkózni a tűzvésszel: a ben­zintöltő állomás mellett egy nagy áruház, több kis üzlet, sőt, egy tűzoltólaktanya is a lángok martaléka lett. Ki­gyulladt és megsemmisült a rendőrség két gépkocsija is. Az anyagi kár tetemes. A szórványos összecsapások a rendőrök és fiatalok között még a hajnali órákban is tar­tottak. Szeptember óta egyébként a mexikói származású ameri­kaiaknak ez volt a harma­dik vietnami háborúellenes tüntetésük Los Angelesben amelyre ezúttal még Texas- ból is érkeztek résztvevők. TŰZ A REPÜLŐN A délnyugat-hollandiai Vee- re közelében tűz ütött ki egy városnéző repülőgépen, amely később lángolva egy közeli tó­ba zuhant. A pilóta és egy utas életét vesztette, hét má­sik utast égési sebekkel kór­házba szállították. ták az aréna mellett felállított élelmiszerárusító bódékat, ki­fosztó tták, pozdorjává zúzták és felgyújtották azokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom