Pest Megyi Hírlap, 1970. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! KÉPES RIPORT A 3. OLDALON. Valódi vasárnap volt az Or­szágos Mezőgazdasági és Élel­miszeripari Kiállítás első va­sárnapja: a kora délutáni órákban már több mint száz­ezren járták a pavilonokat, is­merkedtek a látnivalókkal. Sokan választották közlekedési eszközül a főkapuktól induló mikrobuszokat, hiszen a 33 és fél hektáros terület gyalogos bejárása turistának is becsü­letére váló teljesítmény lenne. Fehér Lajos: Jó úton halad élelmiszergazdaságunk Fehér Lajos, a kormány el­nökhelyettese, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja a 11. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár alkalmából nyilatkoza­tot adott a sajtó munkatársai­nak. • Lát-e fejlődést a ko­rábbi kiállításokhoz képest, s miben ad teljesen újat ez a nagy rendezvény? — Előrebocsátom, hogy csak i kiállítás egy részén szerzett benyomásaim alapján vála­szolhatok. Nem jártam végig — s ez, úgy hiszem, érthető — % több mint 33 hektárt elfog­laló seregszemle 70 ezer négy­zetméternyi szabadtéri bemu­tatóját és 40 ezer négyzetmé­ter alapterületet betöltő pa­vilonjait. Mégis, úgy hiszem, nem tévedek, ha azt mondom: ez a kiállítás korszerűbb, lát­ványosabb és tartalmasabb elődeinél. Jól tükrözi a mezőgazdaság és az élelmiszeripar negyed- százados fejlődését, méltókép­pen mutatja be a 25 év alatt megtett utunk eredményeit, továbbá azt a minőségi válto­zást, amely a tudományos­technikai forradalom eredmé­nyeként hazánkban is szinte robbanásszerűen következett be — főleg az utóbbi évek­ben. Nemcsak néhány év, hanem az elmúlt negyedszázad fejlő­dését is lemérhetjük a mos­tani bemutatón. Tudom, hogy eredményeink a legfejlettebb országokéhoz viszonyítva sze­rények. De gondoljunk arra — honnan indultunk el. A fel- szabaduláskor egy tönkretett ország kifosztott mezőgazdasá­gát kaptuk örökségként. Ha ehhez mérjük mai ered­ményeinket, óriási változáso­kat látunk. Így kellően tudjuk becsülni a több mint tizen- négyszeresére növekedett traktorállományt, a 12 és fél ezer korszerű kombájnt, a szö­vetkezeti parasztság nyugdíj- rendszerét, a gombamódra szaporodó új falusi házakat, az ingyenes orvosi kezelést — mindazt, amiről ez a jól ren­dezett kiállítás számot ad. Ha múltunkra gondolunk, jobban megértjük, mit jelent az élel­miszertermelés megkétszere­zése, a búza, s a kukorica ter­mésátlagának mintegy száz- százalékos növekedése, a zöld­ségtermelés 217, a gyümölcs 356, a hústermelés 90 százalé­kos emelése. Megértjük és kel­lően tiszteljük érte a mező- gazdaság dolgozóit, akik im­már az élenjárók nyomdokain haladnak, s országhatárainkon túl is hírnevet, elismerést sze­reznek a szocialista nagyüze­mi gazdálkodásnak. • Mit talált különösen szembetűnőnek a mostani bemutatón? — Ügy hiszem, soha nem volt még ennyi új gép a ki­állításon, mint most. S ezek a mezőgazdasági termelés gépe­sítésének új irányát is mutat­ják. A szövetkezeti pavilonok­ban és más bemutatókon pe­dig arról győződhetünk meg: a három szövetkezeti ágazat­nak — a mezőgazdasági, a kis­ipari és a fogyasztási szövet­kezeteknek — ma már pótol­hatatlan szerepük van a mer zőgazdasági termelésben, fal- vaink, városaink mindennapi életében. Szembetűnően érezhető a kiállításon az is: egyre nélkü­lözhetetlenebb a gyakorlati termelők és a tudományos ku­tatók szorosabb együttműkö­dése. A tudomány a mezőgaz­daságban is termelőerővé vált. • Mit tart a kiállítás legfőbb tanulságának? Mit emelne ki a közeljövő leg­főbb feladataiként a be­mutatók kapcsán? — Szerintem a legfontosabb tanulság az: jó úton halad élelmiszergazdaságunk! A szocialista mezőgazdasági nagyüzemek zöme vonzó, s valóban korszerű gazdálko­dást folytat. Ha vannak is még gyengébbek — a világ leg­jobbjaival vetekedő gazdasá­gok mellett elmaradottak — a többség a jók közé, illetve azokhoz sorolható, ahol a fej­lődés iránya igen biztató Ez azt igazolja, hogy sikeresen törekedtünk a szocialista nagy­üzemi termelés lehetőségeinek kihasználására, megfelelően sáfárkodtunk azokkal az anya­gi eszközökkel, amelyeket nép­gazdaságunk a mezőgazdaság­nak juttatott. • Röviden összefoglalva, mi a véleménye az egész kiállításról? Szerintem kivitelében, for­májában és tartalmában mél­tóképpen képviseli élelmiszer- gazdaságunkat. Átfogó képet ad múltjáról, jelenéről. Bepil­lantást nyújt jövőjébe és a sok-sok tapasztalat terjeszté­sével hozzájárul az élelmiszer- gazdaság előtt álló további fel­adatok jó megoldásához, ser­kentője, sugalmazó ja a jöven­dő sikereknek. XIV. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1970. SZEPTEMBER 1., KEDD Az EAK nem áfl egyedül a harcban Losonczi Pál nyilatkozata a kairói rádiónak Az Egyesült Arab Köztársa­ságban hivatalos látogatáson tartózkodó Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke vasár­nap Mohamed Bakr Ahmed talajjavításügyi miniszter kí­séretében vidéki körútra in­dult. Felkereste Tahrir — ma­gyarul: Felszabadulás — tar­tományt, a sivatagtól áldoza­tos emberi munkával vissza­szerzett vidéket. Az Elnöki Tanács elnöke látogatást tett az egyik, szovjet segítséggel létesített, gépesített gazdaság­ban és megtekintett több, ha­gyományos módszerekkel ter­melő mezőgazdasági üzemet. Az Egyesült Arab Köztársa­ságnak ezen a vidékén 1953 óta 350 ezer hektárnyi földet tettek termővé a Nílusból le- ágaztatott csatornák révén. Délután az Elnöki Tanács el­nöke és kísérete a nagy föld­közi-tengeri kikötővárosba, A ROZSAKERTI TELEPEN Idén Sí lakás, jövóre SÍ Az építő vállalat minden határidőt betart Szentendre város része a megyének, része az országnak, Szentendrére ugyanaz jellem­ző, ami az egészre: immáron krónikus lakáshiánnyal küsz­ködik. És ha ehhez még azt is hozzászámítjuk, hogy a város az agglomerációs övezetben fekszik, tüstént megérthetjük, mit jelent Szentendre esetében az ez évi 16 millió forintos la­kásépítési program. Szentendre városban 1970- ben és 1971-ben összesen 132 kétszoba komfortos, folyóvízzel, csatornával, valamint elektromos háló­zattal ellátott állami és szövetkezeti lakás épül. A Pest megyei Állami Épí­tőipari Vállalat — amely ki­vitelezője a nagyarányú lakás- építési programnak — eddig minden határidőt betartott és ennek is köszönhető, hogy a közelmúltban 36 állami lakást felépítettek, amelynek már megtörtént a műszaki átadása is. Jól halad annak a 27 szö­vetkezeti, kétszoba komfortos lakáscsoportnak építése is, amelynek október hónapra kell elkészülnie, és a jelek azt mutatják, hogy a vállalat is­mét betartja majd a határidőt. De mindezek után sem pihen­hetnek meg az építők, mert vállalták, hogy az év végéig, december 31-ig újabb 18 két­szoba komfortos állami lakás építését fejezik be, vagyis ez annyit jelent, hogy a két évre tervezett 132 la­kásból 81-et még az idén átadnak, s jövő évben pedig újabb 51 lakást építenek. A szentendrei új rózsakerti lakótelep helyét a tervezők kitűnően választották meg, mert közel esik a HÉV-végál- lomáshoz, s ez lakóinak meg­könnyíti majd a közlekedést. K. I. Alexandriába érkezett. A ma­gyar vendégek városnéző kör­utat tettek. Este Ahmed Kamel, Ale­xandria kormányzója vacsorát adott Losonczi Pál tisztele­tére. Az Elnöki Tanács elnöke és kísérete az éjszakát Alexand­riában töltötte, délelőtt pedig látogatást tett a város közelé­ben fekvő egyik textilgyárban. Losonczi Pál hétfőn délután tért vissza Kairóba, ahol nyi­latkozatot adott a kairói rá­diónak, és szólt az európai biztonság biztosítására irá­nyuló lépésekről. Az Egyesült Arab Köztársa­ság és a Magyar Népköztársa­ság közötti kapcsolatok az élet minden területén örvendetesen fejlődnek — hangsúlyozta Lo­sonczi Pál. A közel-keleti helyzetről szólva az Elnöki Tanács elnöke rámutatott, hogy az imperialista békebon­tók elleni harc fő terheit a Közel-Keleten az Egyesült Arab Köztársaság népe és kormánya viseli — hangsú­lyozta Losonczi Pál. A világ békéjének biztosításáért har­coló erők számára elengedhe­tetlen követelmény az 1967. évi agresszió minden követr kezményének politikai úton történő felszámolása. Népünk és kormányunk ezért támo­gatja a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határoza­tát — mutatott rá. Három esztendő eltelte után — folytatta Losonczi Pál — továbbra is súlyos a közel- keleti válság, de a jelenlegi (Folytatás a 2. oldalon.) SZMT-ülés Több a KaláBos és súlyos baleset A termelőszövetkezetek és a melléküzemágak munkavé­delmi helyzetét vitatta meg Tányérok gumis zálogon Fürdő 900 embernek Saociólis létesítmény 2fí millióért — Bárki nyugodtan kije­lentheti: nem a régen meg­szokott üzemi étkezde, ha­nem egy előkelő I. osztályú étterem készült, s áll rendel­kezésünkre rövidesen. A MÁV Dunakeszi Jár­műjavítójának vezetői újsá­golják ezt örömmel. Egy nagyszabású, félmilliárdos re­konstrukciós program kere­tében elkészült a 26 milliós, szociális létesítményeket ma­gában foglaló elegáns épít­mény. így néz ki: az L alakú szárnyban csupa üvegfalú, fényre­dőnyös, dísztégla borí­tású, rejtett világítású étterem húzódik meg a konyhával együtt. Az építmény alatt hőközpont, szellőző berendezések, nyers­anyagtároló helyiségek. A lift innen szállítja fel az ebéd­hez valót. A legújabb beren­dezésekkel felszerelt kony­hához természetesen hozzá­tartozik a nagy méretű mély­hűtő is. Az önkiszolgáló rendszerű étkezőhely egyik érdekessége és újdonsága, hogy a már elhasznált tá­nyérok, evőeszközök három­sávos gumiszalagra kerülnek, s az szállítja a mosogatóba. Hogy a szállítószalag mindig tiszta legyen, szüntelenül víz­sugárral tisztítják a felületét. Egyébként a konyhát 1500 adagosra tervezték, s egy időben kétszázötvenen ét­kezhetnek kényelmesen. Többféle bútort, térhatároló szerkezetet építettek a válla­lat szakemberei — mert nem találtak kivitelezőt. Még néhány szót a másik épületről. Kilencszáz szemé­lyes, háromszintes építmény amelyben az öltözők, fürdők mosdók találhatók. A közé­pen elhelyezett és felfelé vezető lépcsőktől balra és jobbra szintenként 150—150 főnek biztosítottak helyet. Természetesen mindenütt fe­kete-fehér szekrényrendszer­rel találkozunk, azaz külön helyen tartják a munkaruhát, s külön rész­ben a bejáró holmit. A másfél méter magasan, fe­hér csempével borított fa­lakból elegánsan fénylik ki a sokféle fém vízszerelvény, csap, zuhanyozó. A 31. Állami Építőipari Vállalat szép mun­kát végzett itt, s ugyancsak a szociális épület alá helyezte el a forró vizet, fűtést szolgál­tató hőközpontot. E hét vé­gén, vagy jövő hét elején már teljes egészében birtokba ve­hetik az üzem munkásai a párját ritkítóan szép épít­ményt, az elegáns berendezé­sekkel. T. Gy. tegnap délután a Szakszerve­zetek Megyei Tanácsának el­nöksége. Megállapították, hogy a tsz-ek gazdasági fejlő­dését nem követte a munkavédelem javulása, a baleseti statisztika évről évre romlik. Bár 1970 első felében keve­sebb baleset történt, mint a múlt év hasonló időszakában, a halállal és csonkulással végződő esetek száma kilenc­cel több. Elsősorban a ceg­(Folytatás a 2. oldalon.) Várható időjárás Időnként felszakadozó fel­hőzet, többfelé kisebb esőveL Mérsékelt, változó irányú szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13—18, legmagasabb nappali hőmér­séklet kedden: £0—25 fok kö­zött. További kilátások péntekig: a legalacsonyabb hajnali hő­mérsékletek 13—17 fok kö­zött. A legmagasabb nappali hő­mérsékletek 21—26 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország te­rületének negyven százalékán várható. Jelentés a kiállításról t

Next

/
Oldalképek
Tartalom