Pest Megyi Hírlap, 1970. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-28 / 74. szám

197«. MÁRCIUS 28., SZOMBAT r%/€ií*íap 3 Díszsírhely hat szovjet hősnek SZÉPÜLŐ FALVAK A felszabadulás évfordulója alkalmából meghirdetett köz­ségfejlesztési és szópítési ver­senyből a megye egyetlen tele­pülése sem akar kimaradni. Néhol azonban nehéz a járda- szegélyeket virággal teleül te t- mi, pedig ez is a szépítéshez tartozik. — Nálunk is objektív aka­dályba ütközik az utcák virá- gosítása — közli Margita Mik­lósáé, a tavaly július óta kö­zös tanácsú Gomba, Bénye és Káva Vb-titkára. Szabó Ferenc községi tanácselnök szintén ezt hangoztatja. Ugyanis mindhárom faluban Jelentős a háztáji állattartás és reggel ki-, este behajtják a csordát és a kondát. Az álla­tok pedig csemegéznek a zsen­ge virágpalántákban, amit meg nem esznek, azt is letapossák. A három község közös ta­nácsa mégis úgy határozott, hogy részt vesz a szépítést ver­senyben. Rendeltek — már meg is érkezett — 2000 nyáría- suhángot, azzal szegélyezik a járdákat. Ezer ifjú fát Gomba, ötszáz-ötszázat Bénye és Káva utcáira ültetnek. Elhatározták viszont, a köz­területek parkosítását. Már egyengetik a gombai tanács­háza kertjét, s a napokban hozzáfognak a művelődési ház kertjéhez is. Az előbbi gondo­zását az úttörők, az utóbbiét a KISZ-isták vállalták ma­gukra. Hetvenöt rózsatő kerül a két parkba. A lakosság pedig tavasztól kezdve mind a három község­ben társadalmi munkával ve­szi ki részét a járdák tovább­építéséből és néhány száz mé­ter hosszúságban a legforgal­masabb utcák kocsiút jaiinak rendezéséből. így készülnek a versenyre. Gombán a község körüli har­cokban elesett hat szovjet ka­tona pihen közös sírban a te­mető szélén süppedő halóm és korhadó fejfa alatt. Nevüket senki sem tudja. A hal ismeretlen hőst a na­pokban exhumálják és dísz­sírhelyen helyezik el. Ott van már a temetőben az egyszerű, de időtálló anyagból készült síremlék is, amivel a hat hős új, közös sírját megjelölik. A síremlék felavatására április 4-én ünnepélyes külsőségek között kerül sor. Két óriás kemence Felépítették a Dunántúl leg­nagyobb kapacitású téglagyá­rát Bakomysaentlászlón. Két óriás kemencét állítottak fél, amelyek hossza egy énként majdnem száz méter és egy­szerre 40 kocsi csaknem 50 ezer tégla rakománnyal fér el égetőterükben. A korszerű épületben megkezdték az auto­mata berendezések szerelését és a tervek szerint júniusban már teljes kapacitással termel a gyár. „Repülő'’ hímes tojás Az ünnepek előtt megnöve- kedett az utasforgalom a MA­LÉV menetrendszerű és kü­lönjáratain. A légitársaság gé­pein összesen 800 dán, svéd, svájci, nyugatnémet és olasz turista érkezik, hogy Magyar- országon töltse a húsvéti ünne­pekéit A MALÉV Air Tours is a húsvéti ünnepekre fogadja az idei első 200 tagú svájci cso­portot. Az olasz Atti Viiaggi iroda szervezésében száz tu­rista érkezik Budapestre. Há­romszáz „sajáit” vendégének a MALÉV Air Tours hímes to­jást ajándékoz a magyaror­szági húsvét emlékére. E&y nap 14 lakás HozgfároYotés Dunakeszi határában A mi nemzedékünk Hálastaféta a megyében Szakmunkástanulók tárlata Már múltkor említettük a felszabadulási hálastafétát. Akkor a budai járás fiataljai­nak ünnepéről írtunk. Azóta megkaptuk a KISZ Pest me­gyei Bizottságának program- tervezetét a felszabadulási hálastaféta lebonyolításáról. A stafétákat kétlépcsős Rend­szerben március vége és ápri­lis 4 között rendezik. (Eddig még csak kettő — a budai és a gödöllői járásé — zajlott le.) — Az országos útvonal hol szeli megyénket? — kérdeztük Barczi Lászlótól, a KISZ Pest megyei Bizottságá­nak sportfelelősétől. — Négy útvonalon: Szende­hely — Vác — Budapest — Kecskemét — Szolnok — Ceg­léd — Budapest, Martonvá- sár — Érd — Budapest, Gi- zélla-telap — Szentendre — Budapest. A végcél: április 4-én a Hősök-tere. Külön me­gyei stafétát nem rendezünk, hanem a járási, városi stafé­ták a megadott helyen és idő­ben csatlakoznak a négy fő­útvonalon érkező országos sta­fétához. A program jól megszerve­zett: három útvonalon az MHSZ hát-hat szólómotorost is biztosított a staféta zavar­talan lebonyolításához. Min­denütt — községekben, váro­sokban egyaránt — ünnepélye­sen fogadják majd az érkező­ket: transzparensekkel, ünnepi díszben. . — Minden járásunk ren­dez stafétát, így a fiatalok . jóformán egy községben sem maradnak el az ese­ménytől, mely a FIN szer­ves része. A stafétabotot sportolók vi­szik, a községekben, az ünnep­ségek során emlékszalagot kötnek rá, így adják át Buda­pesten április 3-án, pénteken az újpesti Duna-hídnál, a Steinmetz-emlékműnél, a Fel- szabadulás téren és Érd hatá­rában fél tizenkettőkor, illetve délben... Az ünneplésből a szakmun­kástanulók sem maradhatnak ki. Legalábbis, azok nem, akik szakmájukban remekműveket alkottak. A jövő csütörtökön megnyíló szakköri tárgyakból rendezett kiállításon ugyanis Ők mutatkozhatnak be az ér­deklődőknek. Az április 2-tól 13-ig nyit­va tartó bemutatót a kis- kunlacházi 222. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben rendezik meg. Az egyik rendező, László La­jos a készülődésről tájékoztat: — Valamennyi megyei szak­munkásképző igazgatóját érte­sítettük, s valamennyi vissza is jelentkezett — a fiatal szak­munkástanulók annyi remek­művet készítettek, hogy annak bemutatására a Nemzeti Ga­léria nagyterme sem lenne elég! így aztán kénytelenek voltunk néhányat kirostálni, igaz, fájó szívvel ? — Mire jó ez a szakmunkás- tárlat? — Nemcsak arra, hogy lel­kesítse azokat, akik megér­demlik! Az intézetben, a kiállítás ideje alatt ál­landó pályaválasztási ta­nácsadás működik, hiszen ide leginkább az álta­Érdekes Ártalmatlan, de nagyon ra­vasz vegyszerről van szó. Kü­lönös képessége, hogy kimu­tatja, rendszeresen szedi-e a beteg az orvosságot, vagy pe­dig saját maga nehezíti gyó­gyulását azáltal, hogy nem ve­szi be. Erről, vagyis az orvosságot nem szedő betegek hanyagságáról és a hanyagsá­guk leleplezéséről tartott elő­adást, pénteken az orvosi na­pokon dr. Antmann István, a dabasi járási tüdőbeteggondo­zó főorvosa. A vegyszert nem a főorvos találta fel, bár két­ségtelen, hogy az ellenőrzés­nek ez a módja még egyálta­lán nem általános. De hiszen éppen az ilyen ellenőrző vizs­gálatok bevezetésének szüksé­gét és hasznosságát hangsúr lyozza dr. Antmann. A tüdővész, hála a szerve­zett védekezésnek és a hatá­sos gyógyszereknek, ma már sokkal ritkább betegség, mint amilyen még nem is régen volt. Alattomosságát viszont mindenki elismeri. Ha az újabban bevezetett rendszeres időközökben megtartott tüdő­szűrő vizsgálat idejekorán fel nem fedezné, elhatalmasodhat­na. roncsolná titokban a tü­dőt, nagyon sokszor hosszú időn át minden külső jel nél­kül, úgy, hogy a beteg a baját észre sem veszi. A tünetek pedig, ha jelent­keznek is. aránylag rövid ke­zelés után eltűnnek. Ez azon­lános iskolák tanulói hivata­losak — éppen ezért rendez­tük meg a tavaszi szünetben — s közülük jó néhánynak egy ilyen bemutató után jön meg a kedve egy-egy szakmához! — Jutalmak? — A legeredményesebben ki­állító intézet KISZ-szervezete elnyeri a KISZ Pest megyei Bizottságának erre alapított vándorzászlaját és a vele járó 1200 forintos vásárlási utal­ványt, ezenkívül 800 forintot kap a második, 600-at a har­madik helyezést elért intézet KISZ-szervezete. — tamás — előadás az orvosi ban még nem jelent gyógyu­lást, mert a tbc rendkívül ma­kacs. Elég gyakran az általá­ban sikerrel gyógyító hagyo­mányos orvosságok nem küz­dik le. Ilyenkor különleges gyógyszereket rendel az orvos. A tbc eilend orvosságokat térítésmentesen kapja a beteg, tehát ára 15 százalékát sem kell megfizet­nie és az ingyen gyógyszert egyesek nem becsülik semmi­re. Különösen, ha a lázas ál­lapot már megszűnt, fájdalom amúgy sincs, tehát betegség- tudat sem él a páciensben. Sok beteg tehát az orvosság szedését abbahagyja. Ezt azonban, amikor a meghatáro­zott időközökben kötelező vizsgálaton a gondozóban megjelenik, elhallgatja. Az orvos viszont, miután a várt javulást nem észleli, arra gya­nakszik, hogy a beteg nem ve­szi be az orvosságot. Elég egy kevéske a nátriumpentacyan- aminoferroátból, s az pillana­tok alatt kimutatja, a beteg állapota azért nem javul, mert valóban nem szedi rendszere­sen az orvosságot. A dabasi gondozóban hosszabb időn át szerzett ta­pasztalatai alapján dr. Ant- mann megállapította, hogy az orvosságok rendszeres szedé­sét szándékosan elmulasztó betegek aránya 35 százaléknál is magasabb. Felteszi, más gondozóknál sem kisebb ez az arány. Ki is számította, hogy A vendégek egymás után érkeztek: Sarlós István, a Fő­városi Tanács elnöke, Szép­völgyi Zoltán, a Budapesti Pártbizottság titkára, Bonder József építésügyi miniszter. A diplomáciai testület rendszá­mát viselő kocsiból Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete lépett ki, míg Pest me­gyét Lendvai István, a megyei pártbizottság titkára, a váci já­rás és a település vezetői kép­viselték. Tegnap kora délután fel­avatták a Dunakeszi Házgyá­rait, amely Budapestnek szál­lítja majd a lakásokat. Bonder József építésügyi miniszter ad-* ta átj a 800 milliós létesítményt.' '* — Széí-tfc áí országban léte­sítményeket adnak át a fel- szabadulási évforduló kereté­ben. így kerül sor a mai ese­ményre is. A múlt örökségével, a mai lehetőségei! birtokában kell vállalkozni arra, hogy olyan Budapestet építsünk, napokon ily módon csak Pesit megyé­ben évi egymillió forintnál többet érő orvosság vész kár­ba. Mint állampolgárt, hogyne aggasztaná ennyi sok kidobott pénz, de orvos lévén annál sokkal jobban bántja az a ká­rosodás, amit az orvosságot nem szedő beteg önmagának és embertársainak okoz. Mert gyógyulása a legjobb esetben csak elhúzódik, még gyakrab­ban be sem következik, fer­tőzőképessége azonban em­bertársai egészségét is veszé­lyezteti. A bűnösen könnyelmű bete­gek nagy száma miatt a gon­dozóintézeti főorvos indokolt­nak tartaná, ha a tüdőbeteg­gondozók rendszeresen hasz­nálnák a vegyszert. Javasolja azt is, hogy a körzeti nővé­rek, legalábbis szúrópróbasze­rűen szintén ezzel a vegyszer­rel ellenőrizzék, körzetük tbc-s betegei szedik-e az or­vosságokat. Használatától azt reméli a főorvos, hogy a könnvelmű betegek száma és az általuk elfecsérelt drága gyógyszer mennyisége is csökken. Szakoly Endre — Az M—3-as autópálya Budapest—Gödöllő szakasza előtervének elkészítését ajánlotta fel felszabadulá­sunk 25. évfordulója tiszte­letére az Ut-, Vasúttervező Vállalat. amely kiállja a jövő gene­ráció kritikáját is. Utalt arra, hogy kézmű jel­legű építőipart kellett átvenni, s ilyen örökséggel vállalkozni arra, hogy a sok tönkrement épület helyreállításán túl ez­rével készítsék az új otthono­kat az ország szívének. Ez an­nál nagyobb gond, mivel nem­csak a perifériák nyomorta- nyáit kell felszámolni, hanem eljutottunk odáig, hogy a vá­ros belsejében is lebontsák a már kiöregedett házakat. Fo­kozatos gyorsítással a már munkálkodó új házgyár négy­ezer-kétszáz lakást készít el évgnte komplett .fürdőszobák­kal, csempézye. tapétázva az öntött falakra. Ma még 6—8 la­kásra valót hoznak le a szala­gokról, nemsokára 14-et. Is­mét utalva a felszabadulási ju­bileumra, így zárta beszédét. — Ha a felszabadulásról szó­lunk, megállapíthatjuk: ennél szebb emlékművét nem lehet­ne emelni, mint ezt a mostani gyárait. Az emberi élet és Jogok alapja a saját lakás és ott­hon. Hogy ezzel mindenki rendelkezzék, ehhez tet­tünk jelentős lépést a mai napon. Az elismerő kitüntetések át- nyújtása után megtekintették a gyárat. Természetes világítás óriási üvegablakokkal, tiszta­ság és nagyszerű munkakörül­mények jellemzik. A vendégek persze, kritikus szemmel néz­ték a már kész termékeket. Sarlós István tanácselnök, Szépvölgyi Zoltán és Lendvai István társaságában az egyik fürdőszobát is alaposan szem­ügyre vette. Kifogásolta, hogy a viszonylag kisméretű szobá­ban nem ér faltól falig a kád, az egyik végén tenyérnyi tá­Szomorú eseményre emlé­keztek pénteken ököritófül- pösön. Hatvan évvel ezelőtt, 1910. március 27-én történt az akkori ököritón az a tűzka- tasztrófa, amelynek 312 ember esett áldozatul. Húsvét vasár­napja volt, s a községben tánc­mulatságot rendeztek egy ha­talmas mád- és szalmatetős csűrben. A közreműködő két zenekart a csűr két végén, a bejárati ajtóknál egy méter magas dobogón helyezték el. így csak az oldalra nyíló kis kapu volt nyitva, s az is befe­lé nyílt. A csűr mennyezetét színes papírszalagokkal vonták be, a világításhoz színes lam­pionokat használtak, ezekben gyertyát és petróleumlámpát égettek, s dróttal erősítették fel a tetőgerendákhoz. Este 9 órakor az egyik lam­pion kigyulladt. Egy huszár kardjával odacsapott, hogy a volság választja el a falazat­tól, amelyet nem lehet haszno­sítani, s nehéz takarítani. D« hát ez, persze, nagyon is ap­róság ahhoz képest, hogy az év végéig ezer új ott­hont rakhatnak össze Új­palotán ezekből az ele­mekből. Valaki tréfálkozva megjegyez­te, hogy a kádakat nem olyan jól megtermett emberekhez szabták, mint amilyen az épí­tésügyi miniszter is. A minisz­ter elnevette magát, majd ösz- szevomta szemöldökét, féli’ tréfásam — emlékezve — meg­jegyezte: fürödtem én elegei ifjú koromban lavórban is Már az nagyszerű, hogy össz­komfortos lakást tudunk adni a munkásembéreknek. Aztán ismét elinevetbe magát: Ami s méreteket illeti, még én is el­férek ebben a kádban. A szovjet nagykövet elis­meréssel adózott a szép építő munkának, az ele­gáns gyárnak. Berendezései nek java részéi különben a szovjet ipar szál­lította. Nagy előnye, hogy aa adott elemekből sokféle kivi­telt lehet variálni, hogy elke­rülhessék az egyhangúságot, Végül szóba került a talán nerr is távoli jövő, a minisztei megjegyezte: Svédországba r már az egymás mellé helyez­hető, előregyártott fürdőszobái és konyhát úgy készítik, hogj egy közös szerelvényfalról jó­formán percek alatt kötheti be s aztán üzemelhet a cső­rendszer. Kísérleti és próbaszakasa után most már hivatalosan is elkészült a Budapestet ellátc harmadik létesítmény, a Duna­keszi Házgyár. tgy. Foto: Urbán lámpatartó zsinórt elvágja. / lámpa azonban nem esett le csak eltört, és a szétfröccseni lángtól a mennyezet alatt gyúlékony anyag tüzet fogott Pillanatok alatt az egész csű: lángba borult. Pánik tört ki Az emberek egymást taposv; rontottak az ajtónak, amit el- torlaszoltak. Sokan kintrő akartak behatolni, hogy ment­sék hozzátartozóikat. Húsz per­cig tartott a drámai küzdelem az élethalálharc, s ezalatt í csűr a tűz martaléka lett, í alóla 288 halottat emeltek ki A sebesültek közül április 21-ig még 24 személy halt bele sé­rüléseibe. Huszonegy községben gyi szóltak. A legtöbb halottja - 236 — Ököritónak volt. A tű; vész áldozatai közül ököritó 126 embert közös sírban te mettek el, s a csűr helyén err lékművet állították. A nyomozó vegyszer OKORITOFULPOS A „HALÁLTÁNC“ ÉVFORDULÓJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom