Pest Megyi Hírlap, 1970. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-28 / 74. szám

4 PEST HEGTE! 1970. MÁRCIUS 28., SZOMBAT A múlt héten házi meteo­rológusunkra hivatkozva meg­jósoltam a tavasz jövetelét, és íme: itt a tavasz. Ez persze nem jelenti azt, hogy tökéle­tesen elégedettek vagyunk az időjárással, de mindenesetre a kezdet bíztató. Ha figyelem­be vesszük azt is, hogy ezen a hét végén nemcsak a hét vé­ge, hanem a hét eleje is mun­kaszüneti nap, akkor igazán elégedettek lehetünk. A hét eleji szünnappal meg- növekedett hét vége sok gondot okozott mindazoknak, akik­nek feladata a kulturált szó­rakozás. Am a tettekben nincs hiány, változatos és gazdag program várja megyeszerte a lakosságot. Holnap, szombaton, Vácott, a Madách Imre művelődési központban a Déryné Szín­ház a „Párizsi vendég” című vígjátékot mutatja be. Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a darab Szigligeti Ede a Bajusz című mulatságos történetének átirata, és a tör­ténet Bécsben játszódik a XVIII. században. Természetesen ez nem je­lenti azt. hogy a váciaknak nem nyílik több alkalmuk a szórakozásra, itt kell megemlí­tenem, hogy a Pest megyei Moziyzemi Vállalat a jubileu­mi filmműsorok című össze­állításában Vácott, ugyancsak a Madách Imre művelődési központban mutatják be 30-án i Megszállottak című, nagy­sikerű magyar filmet. De, ha már megemlítettem i Moziüzemi Vállalat jubileu­mi műsorát, talán nem lesz érdektelen, ha felhívom ked­ves olvasóim figyelmét, hogy JO-án vetítik Aszódon a Két Eélidő a pokolban. Budake­szin a Fiúk a térről, Ceglé- ien a Minden kezdet nehéz, Dabason a Budapesti tavasz, Dunakeszin a Minden kezdet nehéz, Gödöllőn és Kistarcsán t Körhinta, Monoron a Pál xtcai fiúk, Nagykátán a Bal­lada a katonáról, Nugyk&rönöiv fiúk a térről, Ráckevén a Két félidő a pokolban, Szent­endrén a Razzia és Ócsán a Sodrásban című filmeket. Manor ugyancsak kitett nagáért a hét végi műsorok negszervezésében, mert vasár­lap este a járási művelődési lázban 8 órakor kezdődik a nonori bál és 30-án, hétfőn »te 7 órai kezdettel, ugyan­csak a művelődési házban ludapesti művészek adják najd elő Mikszáth Kálmán A lén gazember című háromfel- ronásos víg játékát. Cegléden a hét végi műsorok isszeállításánál nem feled­etek meg arról a jubileum- ól, amelyet most ünnepel az egész ország: hazánk felsza­A Cement- és Mészművek Váci Gyára (DCM) FELVESZ TEHERGÉPKOCSI­VEZETŐKET, LAKATOSOKAT, VILLANYSZERELŐKET, HEGESZTŐKET, CSŐSZERELŐKET, ESZTERGÁLYOSOKAT, ELEKTRIKUSOKAT, valamint MARKOLÓHID­DARUSOKAT, továbbá férfi, női betanított és segédmunkásokat. A segédmunkásokat átképezzük könnyű- és nehézgép-kezelőnek, illetve cementipari szakmunkásnak. Jelentkezni lehet A GYÁR MUNKAÜGYI CSOPORTJÁNÁL, mindennap 7-től 15 óráig. badulásának 25. évfordulóját. A negyedszázados jubileum alkalmából nyílik meg Ceglé­den a Városunk 25 éve cím­mel rendezett reprezentatív kiállítás, amin a város legje­lentősebb 18 üzemének, válla­latának, két tsz-ének és mű­velődésügyi intézményeinek 25 éves fejlődését mutatják be. Az ünnepélyes megnyitásra ma délelőtt 10 órakor kerül sor a Kossuth művelődési köz­pontban. Ugyancsak kitett magáért a rádió és televízió műsorszer- keszitősége is, hiszen a hót vé­gére változatos és színes mű­sorból tudok egy-egy érdeke­sebbet megemlíteni. Felhívom kedves olvasóink figyelmét a Kossuth rádió szombaton dél­után 16.07 perckor kezdődő műsorára. A rádió munkatár­sai Plutarchos 2000 évvel ez­előtti görög írótól kölcsönöz­ték műsoruk címét: Párhuza­mos életrajzok. Ugyancsak ma sugározza a Kossuth rádió 19.25-kior a népszerű 139—660, a Magyar Rádió automata kö­zönségszolgálata című műsort. Úgy gondolom, a tánczene hí­veinek már meg sem kell em­lítenem, hogy 22.20-krar kezdő­dik a közkedvelt Táncoljunk című tánczenei összeállítás. A klasszikus irodalom ked­velőinek szombaton a Petőfi rádió kedveskedik, mert 21.16- kor sugározza Homeros Iliász című eposzának rádióváltoza- tát A televízió szombat dél­utánra, illetőleg estére két filmről is gondoskodott, az egyik az Őrjárat az égen III. résiae, amit 20.20-kor vetíte­nék majd, a második pedig Hemingway Az öreg halász és a tenger című kisregényéből Párizsi vendég Vácott Bál Monoron „Városunk 25 éve kiállítás" Cegléden készült film, Spencer Tracy halhatatlan alakításával. Vasárnap a Kossuth adó a pályadíjnyertes hang játékok bemutatója sorában 20.40-kor sugározza Mesterházi Lajos díjnyertes művét, a Tetemre- hívást, parádés szereposztás­ban. A tévé vasárnapra, követ­ve a szombati gyakorlatot, szintén két filmet tűzött mű­sorára, amelyekből az első Az aranykesztyű lovagjai címűt 16 óra 20-kor vetítik, a máso­dlkait, aiz Othello egy kétszobás lakásban című rövid lengyel játékfilmet pedig 21.50-kor láthatják a nézők a képer­nyőn. És mindezek után ne fe­ledkezzünk meg arról, amilt bevezetőmben írtam: itt a ta­vasz, éppen ezért érdemes megnézni azt a csodálatos vi­lágot is, amiít ilyenkor a ter­mészet produkál. Mindezekhez jó szórakozást, kellemes hús­véti ünnepeket kíván: Karácsonyi István 341o Csaknem hétmillió kötetet kölcsönzött ki a múlt évben a Fővárosi Szabó Ervin Könyv­tár hálózata. Világviszonylat­ban is ritka adat: a kiköl­csönzött példányok 34 száza­léka ismeretterjesztő mű volt. HORTOBÁGY A csárda címe A Hortobágyi Tanács nevet adott a község utcáinak. A csárdától a vasútállomásig ve­zető utat Kossuth Lajosról ne­vezték el. A csárda környéke a Petőfi tér. Házszámot kapott a híres csárdaépület is: postai címe: Petőfi tér 2. szám. Iro- daLmi nagyjaink közül a Hor. tobágyot szerető Jókai Mór és Móricz Zsigmond kapott ut­cát. A puszta körútja a Mó­ricz Zsigmond körút az új lakótelepet veszi körül. Van ezenkívül Hortobágy utca, Dé­libáb köz is a községben. Min­den épületet elláttak házszám­mal: csaknem félezer házszám került fel a hortobágyi házak­ra, épületekre. Bár még tatarozzák a Salamon-tomyot, a kilátás így is fenséges — mondják az első kirándulók. Sámson Monacóval Délszláv temetőmuvészet összegyűjtik a magyarországi délszláv temetőművészet ma még fellelhető értékes emlékeit. Sárosácz György mohácsi mu­zeológus vállalkozott az emlékek felkutatására, illetve meg­örökítésére. Elsőként az egyik legnagyobb délszlávlakta me­gye — Baranya — szerb, horvát és bosnyák falvainak temetőit vizsgálta meg. Kiderült, hogy a legérdekesebb díszítő szokás „a kendődíszítós” még ma is él egyes Mohács környéki és Drá­va menti sokác falvakban, valamint a Pécs környéki bosnyák falvakban. A sírkeresztre díszes kendőt függesztenek fel, amely az elhunyt korát is jelzi: minél idősebb volt valaki, annál egy­szerűbb — a legöregebbek tiszta fehér — kendőt kaptak, a fia­talok sírját viszont rendkívül színes, gyakran több réteges kendődísz jelzi. Helyenként most van fellendülőben a sírfel­iratok költészete. Néhány temetőben a halottbúcsúztatás kü­lönös emlékére bukkant Sairosácz György. A halotti tor után ételt visznek az elhunyt sírjára, ami annak a régi szokásnak a maradványa, hogy a tort valaha a temetőben tartotta a gyá­szoló család. Az áprilisi operaprogram ki­emelkedő eseményének ígér­kezik Mario DKl Monaco újabb budapesti vendégszerep­lése. A világhírű tenorista 25-én és 28-án Sámson és De­lila előadásain lép fel az Ope­raházban. A jövő hónapban egyébként több más neves vendégművész is érkezik. A Varázsfuvola 10-i előadásán például Jasper Bellát és Kaposy Andort, a zürichi operaház magánéne­kesét hallhatja az Operaház közönsége. A Carmen április 18-i előadáson llosfalvy Ró­bert alakítja Don Jose-t, partnere a címszerepben Krys- tina Szostek-Radkova, a var­sói operaház tagja. A művész­nő egyébként április 15-én Eboli-t énekel az Erkel Szín­ház Don Carlos előadásán. Szívesen látott vendége operaéletünknek Paolo Silve- ri és lánya Silvia is. Néhány évvel ezelőtt már vendégsze­repeitek egyazon operai elő­adáson. Hasonló produkció­ra kerül sor áprilisban is: 26-án Rigoletto Erkel színházi előadásán Silveri a szerencsét­len apát, lánya pedig Gilda-t alakítja. — A Izotóp Intézet új igazgatója Földiák Gábor, a kémiai tudományok doktora. tt rozsj XI. Rózsi az utcán vacogott a félelem­től. Amerre nézett, temetetlen hul­lák hevertek. Katonák és civilek, gyerekek és asszonyok. A vár aljá­ban egy kórház előtt, mint a faha­sábok, gúlába rakták a meztelen holttesteket. Sok helyen az úttestet teljesen elzárta a ledőlt házak tör­meléke. Egy épületet kettészelt a bomiba. A szobák egyik fala tökéle­tes épségben nézett az utcára. A hengerelt mintájú falakon családi képek lógtak, egy hatalmas falióra ingája még lengett. Élő embert se­hol sem látott. Lihegve iramodott neki a meredek lépcsőnek. Már majdnem elérte a Halászbástyát, amikor éles kiáltás állította meg: — Állj! Hová mégy? — egy kapu alól két katona lépett ki. — A Prónai-különítményhez. Egy fontos üzenetet hozók Köpetzky ez­redes úrnak... A katonák eligazították. Útmuta­tásuk nyomán Rózsi most már köny- nyen megtalálta az egykori iskolát, ahol a különítmény székelt. A ka­puban fegyveres őr lépett elé: — Hová, hová, szép menyecske? — Köpetzky ezredes urat keresem — mondta és valami mosolyfélét erőltetett az arcára. — Hát azt már hiába... Merthogy az úgy meghótt, hogy jobban nem is lehet — mondta ízes magyarosan a katona, de hangja inkább vidám volt, mint részvétteljes. — Nem baj. Igazából nem is őt keresem, hanem a tisztjét, egy bizo­nyos Tószeghy zászlóst... — mond­ta bátran, mert a katona megnyerte bizalmát... — A Pubikát? Hát az itt van. A nagyobb tiszt urak mind elmentek valahová. Úgy beszélik, hogy a vár alatt' valami nagy alagutak vannak, és abban bújnak. Meg aztán a csa­tornán akarnak továbbmenni. A Pu­bikát hagyták itt parancsnoknak. — És maguk miért nem mentek? — Minek? Csak bevárjuk itt szé­fjén a ruszkikat... Én tudok vala­mit tótul, majd megmagyarázom ne­kik, hogy engedjenek haza, mert az anyjukom már nagyon várhat A pestiek már mind megléptek, de hogy a nyavalyába menjek én Nyír­egyházára? Hé, koma! Szólj már a Pubinak, hogy egy csinos hölgy ke­resi ... — kiáltott egy félig már ci­vilben levő katonának. — Hölgy a kend nénikéje. _ — Hát akkor menyecske... — Az se nem! Ha tudni alkarja, még lány vagyok ... Hát legalább is a törvény betűje szerint... — De bekötném a fejed, ha lehet­ne... így évődtok, amíg megérkezett Tószeghy. Ha lehet, még sápaditabb volt mint amikor utoljára látta. A nyilas karszalagot már nem viselte, de egyenruhája olyan, volt mintha most hozta volna a szabótól. — Ezt hoztam magának. Krisztina kisasszony küldte... A fiú mohón kapott a levél után. — Idefigyeljen, Rózsi ... Mondja meg a kisasszonynak, hogy amint tudok, rohanok. Egyelőre azonban maradnom kell még... — Ugyan minek? — kérdezte Ró­zsi. — Én vagyok a parancsnok. Nem hagyhatom itt az embereimet. A 'katona közbelépett — Engedje meg a zászlós úr, de nekünk nincs szükségünk magára. Ha hívják, menjen csak. Örüljön, hogy van hová. Itt már úgysem ta­lál olyan embert, aki egyetlen pa­rancsát is végrehajtaná. — Hallja! Mozogjon! — nógatta Rózsi. — Örvezető! — fordult keményen a katonához Tószeghy. — Magának adom át a parancsnokságot... — Köll a nyavalyának. Vigye azt is el a zászlós úr. — Hagyja csak — nevetett Rózsi. — Két napja engem is kineveztek parancsnoknak. Úgy látszik, most ilyen világ járja. Vegye csak el azt a parancsnokságot, aztán vezényel­jen egy nagy „oszolj”-t Na men­jünk, Pubi — karolt a fiúba. — Maga is hallotta már, hogy így hívnak? — Mert olyan is, mint egy berezelt fiú... — nevetett a lány és meg­lódította Tószeghyt. — Várjon! A géppisztolyom! — Mi a fenének kell az már? — Itt van az enyém, ezt is elviheti zászlós úr — dobta oda az őr a fegy­verét. — Itt van két tele tár is. Olyan ez a fegyver, hogy akár a há­borút is megnyerheti vele. Tószeghy a vállára vette a. fegy­vert és követte Rózsit. — Mi lett a gazdájával? — kér­dezte a lány. — Köpetzky ezredes úrra gon­dol? — Idefigyeljen, fiatalúr. Ha maga azt akarja, hogy az életben még va­laki is úrnak szólítsa, akkor ne ne­vezze úrnak azt a vadállatot... — Hogy megváltozott maga, Ró­zsi — csodálkozott a zászlós. — Minden megváltozott mostaná­ban ... Szóval, mi van az ezredesé­vel? — Lelőtték! Méghozzá a németek. A parancsnoki kocsiban akart át­menni a német vezérőrnagyhoz. Két SS megálh'totta és kiparancsolták a kocsiból. Köpetzky ordított, tiltako­zott, de a németek kirángatták és vele engem is. Köpetziky a piszto­lyáért nyúlt, de még félúton sem volt a keze, amikor a német már beleeresztett egy sorozatot. Engem csak fenékbe rúgtak... Rózsi elégedetten bólintott: — Megspóroltak néhány golyót Simónak... — Kik azok a Sámőék? — Majd megtudja — mondta Ró­zsi és megtorpant. Egy palota rom­jai közül mocorgást, majd erőtlen, halk nyerítést hallott. — Itt egy ló van valahol... Fürgén ugrott be a romok közé. Az épület mögött felfedezte az istál­lót. A tetejét elvitte a légnyomás, de a falak épen álltak. A mennyezetig fehér csempével voltak borítva és az itató vájó vörösesen erezett már­ványból készült. Az istálló tele volt oszlásnak induló lódögökkel. Fertel- mes bűz csapta meg Rózsit... — Hát te, hogy maradtál életben? — lépett a Iäoz a Jápy. jH^űahéf nemes ló veit;: Fejét még most is magasan tartotta, pedig bordái majdnem kiszúrták bőrét, és a hátsó combjából egy repesz szakított ki egy hatalmas darabot. — Agyon kell lőni, hogy ne szen­vedjen — mond ta a zászlós. — Isten őrizz! Tudja, mit fog érni egy ló néhány hét múlva? Ezt még meg lehet gyógyítani — mondta a lány és eloldotta a kötőféket. A ló engedelmesen követte Rózsát. — Csodálatos ember maga. Még a lovakra is tud hatni — mondta Tó­szeghy. — Azokhoz jobban is értek, mint az emberekhez. Es néha jobban is szeretem őket... Megsimogatta a ló pofáját. A fér­fi úgy látta, hogy az állat szemében hálás, meleg fény csillant. De lehet, hogy csak képzelgett. Az viszont már nem az érzékeinek a csalása volt, hogy Rózsi elengedte a kötőfé­ket és a ló hűségesen a nyomába szegődött. — Vajon hogy hívhatnak? Ráró? Fürge? A fenét! Ezek az urak nek­tek is olyan cifra neveket varrnak a nyakatokba, hogy az ember ki sem tudja mondani. Rózsi egész úton beszélgetett a ló­val. Tószeghy csodálkozva figyelte a társalgást. Rózsi kérdezett, aztán a ló helyett felelt is, és a férfi úgy lát­ta, hogy Rózsi válaszai után a ló he­lyeslőén, „igen”-t int a fejével. — Mi a célja ezzel az állattal? — kérdezte később. — Feltáplálom, aztán hazaviszem a faluba. Nemsokára kezdődik a szántás és ahogy én elképzelem, nem sok ló maradhatott otthon. — Tudja, maga milyen ló ez? Le­het, hogy éppen rajta lovagolt időn­ként a kormányzó úr. Nincs ember, aki ezt befogja. A parádés lóból so­hasem lesz igásló. — Nem hiszek én ebben. Ez is egy régi szabály. Sok parádés em­berből lesz itt dolgos gyalogmunkás — mondta Rózsi, aztán hozzátette — nehogy azt higgye, hogy ezeket én találom ki. Van nekem egy embe­rem, aki pontosan tudja a jövőt — Ez az a Simó? — Honnan tudja? — Ma már egyszer mondta, ő az, akinek a golyót spórolták a néme­tek. Remélem, tőlem nem sajnálják majd — mondta Tószeghy keserű­en. — Szerintem kár lenne magába a golyóért — mondta Rózsi, de rögtön meg is bánta és szinte gyengéden tette hozzá: — És talán magáért is kár lenne. (Folytatjuk) Szabad szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom