Pest Megyi Hírlap, 1970. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-13 / 10. szám

4 PEST MECVEI '^Chiap 1970. JANUÁR 13., KEDD NEKROLÓG HELYEIT Egy nagy művésszel megint szegényebbek lettünk. Latabár Kálmán, milliók kedvelt La- tyija nem nevettet meg többé senkit. Amíg itt volt köztünk, miként apja, nagyapja, dédap­ja, a legnagyobb feladatra vál­lalkozott: mosolyt csalná az emberek arcára. Nagy komi­kus volt, méltó a nagyszerű Latabár-ősökhöz. A hír szűkszavú: Latabár Kálmán hatvannyolc éves ko­rában meghalt. A halál fájdal­mas és lehangoló. Mégis, van­nak emberek, akiktől búcsúzni is csak derűsen szabad. Lata­bár Kálmán is ezek közé tar­tozott, Ezért, nekrológ helyett, hadd idézzem fel vele való ta­lálkozásaim derűs, szívet me­lengető emlékeit. Srác koromban — filmjeiből jól ismertem már — a véletlen ■hozott össze Latabár Kálmán­nal. Az egyik háborús decem­berben. A Garay téri piacon. Azaz pontosabban a Cserhát utcában. Ott árulták akkori­ban a karácsonyfákat. Apám néhány hete állás nélkül volt, de azért nem akartunk fenyő­fa nélkül ünnepelni. Kinéztem magamnak egy olyan méteres formát, de anyám sokallta ér­te a pénzt. Már indultunk vol­na tovább, amikor valaki mö- gülünk odaszólt az eladónak: „adja csak oda, majd én kifi­zetem ..Latabár Kálmán volt... Másfél évtizeddel később, már mint újságíró, a Fővárosi Operettszínház szilveszteri mű­sora után az öltözőben vártam rá, hogy minden jót kívánjak neki az új esztendő alkalmá­ból. Lesben álltam, hogy meg­előzzem a Buékolásban. Nem sikerült. Pedig türelmesen megvárta, amíg elfújtam a mondókámat. Aztán latyisan rámnevetett: „Sajnos, már csak második lehetsz, mert a színpadon, pont tizenkettőkor, én kívántam először magam­nak boldog új esztendőt!” Egyik esti találkozásunk után gavallérosan felajánlotta, hogy öreg, zöld színű „cirkáló­ján” hazavisz. De csak két sa­roknyira'jutottunk, amikor le­fulladt a motor. Éppen egy forgalmas útkereszteződésben. Most mi lesz? Az egyik oldal­ról busz közelgett, mögöttünk trolibusz. Már vártam a szoká­sos sofőrátkokat, amikor oda­lépett Latyihoz a busz sofőr­je. „Mi a baj, művész út?” A másik oldalról a troli sofőrje szólt be az ablakon: „Valami baj van, művész úr?” Latyi könyörögve próbálta elküldeni a két embert: „Menjenek visz- sza, jóemberek, hiszen az uta­sok megverik magukat!” A buszsofőr nevetve intett maga mögé. „Ne féljen, művész úr, nézze, milyen remekül szóra­koznak!” Valóban. Mindenfe­lől nevetve integettek az em­berek. Aztán leszálltak a busz­ról, troliról, hogy segítsenek megtolni Latabár autóját. Zok­szó nélkül, jókedvűen. Éppen négy esztendeje érke­zett haza amerikai turnéjáról. Meghívott élménybeszámolóra. „Az volt a legnehezebb, mit is mondjak az embereknek, amikor először lépek a szín­padra. Hiszen sokukkal mint régi nézőimmel találkoztam újra húsz-harminc-negyven év után.” S miközben mesélt, kis utazóbőröndöt vett elő, s már játszotta is mindazt, amit mon­dott. „Ez a bőrönd volt minden kellékem. Amikor felment a függöny, csak annyit mond­tam: hoztam magammal egy kis hazai levegőt." Azzal ki­nyitotta utazótáskáját, és egy léggömböt vett elő. „Itt van. osszák el maguk között.. Latabár Kálmán nemcsak nagy művész volt, ahogy kö­zönsége elnevezte: a humor koronázatlan királya, hanem nagyszerű ember is. Prukner Pál KÖNYVESPOLC Bálint Endre „Nem vagyok absztrakt, sem szürrealista a szó képzőművé­szeti értelme szerint, de meg­ismertem az egyikben az anyag szellemét, a másikban a szel­lem anyagát, és így befogad­tam azokból mindazt, amit ta­lán hasznosítani és festészetbe transzponálni tudtam.” — így Szentendrei vasárnap Új szerzemények kiállítása a múzeumban Kodály a sztereó-színházban Szentendrén, a Ferenczy Károly Múzeumban vasárnap kiállítás nyílt, amelyen be­mutatják a múlt évben vásá­rolt képzőművészeti alkotáso­kat.1 A világhírű szentendrei művésztelep tagjainak, köztük Ámos Imre, Balogh László, Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Deim Pál, Ferenczy Károly, Göllner Miklós, llosfai Varga István, Kántor Andor, Kmeity János, Mihálcz Pál, Paizs Geo- bel Jenő, Pirk János, Szántó Piroska, Csikszentmihályi Ró- •izrt, Borsodi László 60 fest­ményét, grafikáját, szobrát, érmét és kerámiáját tekint­hetik meg az érdeklődők feb­ruár végéig. Dr. Ikvai Nándor, a Pest megyei múzeumok igazgatója, elmondotta, hogy a múzeum­ban előreláthatólag 1972-ben nyitják meg a szentendrei művésztelep állandó kiállítá­sát és Ferenczy Károly ha­gyatékának bemutatóját. A vásárlások is e cél érdekében történtek. Elsősorban olyan festők alkotásait vették meg, akiknek művei még alig sze­repelnek a gyűjteményben, például Vajda T.ajos. Czóbel Béla és Ámos Imre festmé­nyei. A Kossuth-díjas Barcsay Jenő is eddig csak egv képpel szerepelt a múzeum 'anyagá­ban. nagyméretű niozaikkar- íonterve. a szentendrei műve­lődési házat díszíti majd A múzeumot t*i bővíti Ve. a csak­nem fi millió for>nto= zással készülő úi szívó vérv"- 'etben kap otthont Ferenczy Károly gazdag haevatéka és a művésztelep tagiaínak a1;kn tása. •k Szentendre: a Művelődési Ház klubja. Vasárnap délután 3 órakor minden hely foglal*. Megérkeztek már a vendég- művészek is- Csernus Ma­riann, Bessenyei Ferenc szín­művészek és Kndlik Júlia tv- bemondónő. A Hanglemez- gyártó Vállalat kocsijából elő­kerülnek a lemezek, a sztereo lemezjátszó és a hangszórók. Egy sorozat második előadá­sán vehettek részt mindazok, akik szeretik a zenét. A „Szte­reo színház Szentendrén” má­sodik adása, Kodály életmű­vébe avatta be a hallgatókat. vall Bálint Endre, a festő és művészeti író, a Nemzeti Szín­ház több emlékezetes díszleté­nek tervezője a Corvina kiadá­sában megjelent Bálint Endre című kötetben. A kötet a művész pályafutá­sának elmúlt négy évtizedét mutatja be Szabadi Judit ta nulmányában. Az ízléses könyvből megismerjük Bálint Endre varázslatos és nyomasz­tó élményekkel teli gyermek korát, a felnőtté és művésszé érés zaklatott éveit, sorsdöntő barátságát Vajda Lajossal, te vékenységét az Európai-iskola művészcsoportban, kötődését Szentendréhez és saját szür­realizmusának kiteljesedését. A kötetben foglalt tanul­mány képelemzéseihez bő il lusztrációs anyag nyújt tám pontot: 56 egyszínű és hat szí nes reprodukció. — K — TV-FIGYELO A változatosság gyönyörködtet A latin mondás, magyarra fordítva: a változatosság gyö­nyörködtet, a televízió el­múlt heti programjára majd­nem érvényesnek bizonyult. A változatosságot bizonyí- totta^ hogy riport, dokumen­tum és vetélkedő programok, valamint a legkülönbözőbb művészeti műsorok — opera, ytv-film, színházi közvetítés, film, szerzői est — egymás után bő választékban kerül­tek a képernyőre. A gyönyörködtetés — bár a mondás szerint a változa­tosságból következik — azon­ban nem ilyen , egyszerű, ezért csak majdnem gyö­nyörködtünk, ,mert például a Gyilkosság a papiakban cí­mű Agatha Christie bűn­ügyi komédia a József Attila Színház előadásában bizo­nyos fájdalmakat okozha­tott. Először is azért, mert a hírneves Christie eme já­téka bizony színvonalon aluli: hosszan elnyújtott, ezért unal­massá vált, a figurák váz­latoknak bizonyultak, ezért a színészek szegények csak vergődtek — kivétel Gobbi Hilda és Tóth Judit — a cselekmény egy helyben topo­gott, a szöveg nevetségesen (bár valóban így lett vol­na) együgyűnek mutatkozott, mindez ellen a rendező Ka­zán István nem tudott sem­mit tenni. Egy újabb filmsorozat, a Krupp és Krause második részét is láthattuk. Az NDK produkció első része jobbnak bizonyult, ez utóbbi, az Álar­cosbál különösebb kvalitá­sokkal nem tűnt ki. Nem megvetendő vállalkozás egy „nagy” ember, a kapitalista Krupp és a „kis” ember, a proletár Krause között pár­huzamot vonni, végigkísérni életüket. De sok buktatóval jár — ami még nem is lenne baj, csak ha ezekbe az al­kotók beleesnek. Beleestek: az ismert történelmi mozzana­tok sémaszerű: képleteit kap­juk. Aki viszont felrúgta a sé­máidat, az Bemard Shaw. A sors embere című nyugatné­met tv-film, amely a virtuóz író műve alapján készült, remek szórakoztatást "nyújt­hatott azoknak, akik nem voltak restek odafigyelni a gyilkos szatíra játékos szel­lemére, a hőskultusz kigú­nyolására. S akik elgondolkozni és el­merengeni voltak hajlandóak egy író életútján, azoknak 'élményt Jelentett Darvas Jó­zsef szerzői estje. Felvillant az író ma is élő múltja a ter­mészetes valóságban — Oros­háza, édesanyja, testvére — és műveiben eszmei, politikai küzdelme — Szakadék, Zrí­nyi, Hajnali tűz, Részeg eső, A térképen nem található. Ki­tűnően megnyilvánult Darvas érzékenysége a társadalom éppen aktuális drámai cso­mópontjai iránt. Az Írói portréval való ro­konság fedezhető fel egy ki­tűnő ötletből született do­kumentumsorozatnál, amely­nek atyja — írója és ripor­tere — Urbán Ernő. A Tör­ténelmi lecke harmadik ré szét láthattuk, amely tipi- kusan tévés műfajnak bizo­nyult. Az író-riporter élő bi­zonyítékokat szólaltat meg hazánk felszabadulásának idejéből. Az arcok hitelesen vallanak, mindegyik vallo­más szubjektív, de az esemé­nyek sorozatába illetszve ob­jektívvá válik — s máris sze­münk előtt bontakozhat ki a 45 és az ezután! néhány év, emberi sorsokban elbe­szélve. — b — Elbúcsúztatták Pálos György érdemes művészt Hétfőn a Farkasréti temető­ben nagyszámú gyászoló kö­zönség jelenlétében, mély részvéttel búcsúztatták Pói’o* György Jászai- és, Kazinczy- díjas színművészt, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészét, a Vígszínház tagját. A gyászolók soraiban, ott volt dr. Orbán László, a művelő­dési miniszter első helyettese, Bízó Gyula, a Művelődésügyi Minisztérium színiházi főosz­tályának vezetője, s művészeti életünk több ismert kiválósá­ga is. A vörös drapériával bevont; koszorúkkal borított ravatal­nál a Vígszínház társulata ne­vében Lenkei Lajos igazgató búcsúzott a fiatalon elhunyt, népszerű művésztől. Mint mondta, Pálos György kiváló alakításokkal írta be nevét a magyar színjátszás történeté­be, olyanokkal, amelyeket még sokáig fogunk emlegetni mi, kortársai, akik láttuk őt és akiknek annyi örömet, él- ménydús órát szerzett. A kollégák, a Vígszínház pártszervezete és szakszerve­zeti bizottsága nevében Benkő Gyula kiváló művész vett végső búcsút Pálos Györgytől MEGNYÍLT Kajári Gyula festőművész kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Megnyitó beszédet Pogány ö. Gábor fő­igazgató mondott. (15) Biztosan meg volt rá az oka. Emberek vagyunk, nem gépek. Pechje volt, hogy ép­pen erre a hülye Szemánra lehelt rá. De mit keres egy személyzetis egy műszaki be­járatáson? Mindegy, ezért nem lehet egy ilyen nagy­szerű barátot és kitűnő szak­embert tönkretenni! Ö leg­alábbis nem vesz részt eb­ben a gyalázatosságban! A bizottság döntését — je­lentette ki — én a magam ré­széről helytelennek tartom. Hibát követtem el, amikor az imént megszavaztam. Szent meggyőződésem, hogy az Elektromos Erőátviteli Vál­lalatnak igenis szüksége van Honda Lászlóra, sőt elsősor­ban ő rá van szüksége. Töb­bet ért az áramhoz, mint az egész műszak együttvéve, ün­nepélyesen kijelentem, amed­dig én vagyok itt a főmérnök- nem engedem, hogy Hondát elküldjék.' Sem fegyelmi úton. sem másképp. Leült, mindenre elszántan nézett körül. Legnagyobb meglepetésére. a bizottsági tagokat nem döbbentette meg a fordulat. Sőt. vala­mennyien szeretettel és együttérzőn pislogtak Hondá­ra! Hogyan?! Egy csapásra mindnyájuknak megváltozott volna' a véleménye, minden­kiben felülkerekedett a józan ész és a humánum? Vagy ilyen szuggesztív hatása volt az ő karakán kiállásának. — Honda marad! — jelen­tette ki a bizottság alelnöke. — Én is visszavonom, illetve megváltoztatom a szavazato­mat. — Ez a legtermészetesebb — bólintott Hodász doktor, a vállalat jogtanácsosa, bizott­sági tag. — Honda Lacinak köztünk a helye. — Nem is tudom, hogyan foghattunk így mellé?! — töprengett hangosan a gonosz Hódosiné, aki ismeretlen ok­ból az üzemi nőbizottságot képviselte a fegyelmi tár­gyaláson. — A határozatot azonnal meg kell változtat­nunk, még a jegyzőkönyvet is semmisítsük meg. Más­képp szégyenkezhetünk örök­ké. Az elnök boldogan dör­zsölte a kezét, győzelem az egész vonalon, de ekkor pil­lantása a minisztérium fő­tisztviselőjére, Szemán kar­társra esett. Az ugyanis a lehatározottabban nemet in­tett a fejével. Nem is egyszer a nyavalyás, hanem többször és igen határozottan. — Nem oda Buda! — mond­ta. Honda Lászlónak igenis tá­voznia kell ebből az üzem­ből! A bizottsági arcokról eltűnt a megértő mosoly, felindul- tan, haraggal tekintettek a közbeszólóra. Látszott, nem sok kell hozzá, hogy a ké­piére másszanak. Mit ugrál ez?! Hisz nem is tagja a bi­zottságnak! A fegyelmit is ez a nyomorult kezdeményezte. Rá kell borítani az asztalt! De erre szerencsére neun került sor. — Megismétlem — mondta a felsőbb szerv személyzetise. — Honda László kartársnak el kell jönnie Innen. Mégp>edig hozzánk, a minisztériumba, a kettes osztály élére. Lám­pással sem találhatnék a felelősségteli posztra nála alkalmasabb egyént ★ A Málinkó utcai villa. — Micsoda dolog ez. da- dus?! Nem akarok össze­veszni magával, hukk! De hogyan tűrhette, hogy And­rea magukra hagyja az ál­latokat?! Maga is itt volt, hal­lotta, amikor elmentem, ki­adtam a szigorú uk ... ukázt, hogy napközben állandóan fi­gyelnie kell őket és folyama­tosan fel kell fektetnie a vizs­gálati eredményeket... Sem­mi Béluci, itt országos áru­lás történt! Ha az a felelőt­len lány elsétafikált, miért nem engedte ki maga az álla­tokat a kifutóba? Ahelyett, hogy a hegymászó botommal hadonászna itt az orrom előtt?... Jó, jó, ha a kígyók­tól meg az egerektől, meg a rókáktól fél, legalább a nyu- lakra lett volna gondja!... Hogyan?! Andi egy férőt ho­zott ide, aki az én szobám­ban aludt?! ...Azzal ment el?!.-.. A pincét is megmu­tatta neki?!... Azonnal tele­fonálnom kell a miniszter... miniszterhelyettesnek, orszá­gos körözés, határzárlat, ál­talános letartóztatás!... Csak ne zsongana úgy a fejem! Ez az átkozott sligovica! Az ember nyugodt lélekkel be- nyakal, mert eszébe sem jut, hogy Andrea... istenem, épp Andrea! Pedig én azt hit­tem .... Mondja dadus, hát szabad volt ilyet csinálnia? Ambrózy hüppögve sírni kezdett, mint egy kis gyerek. Etelka néni erre letette a bo­tot, erélyesen kihámozta a professzort a kabátjából, be­támogatta a hálószobába, ru­hástól lefektette, csak a cipő­jét húzta le, betakarta. Pár perc múlva egészséges, mély horkolás jelezte, hogy a sli- govicánál -hatékonyabb al­tatót még nem ismer a tudo­mány. Fontos persze a megfe­lelő adagolás. Ezúttal meg­volt. VI. FEJEZET Elvesz egy különleges szemüveg A lány összecsukta jegyzet- füzetét, a golyóstollat is betet­te táskájába. Ránézett a férfi­re, boldogság csillogott a zöl­desszürke szemekben. Aztán áthajolt az apró presszóasztal­ka felett, és megcsókolta Hon­dát. — Érted te ezt?! — lökte ol­dalba a Bonbon presszó másik sarkában a szögletes állú, szep­lős képű férfi, név szerint Mu- cur, az imént érkezett kémtár­sát, Bálintot. — Nyalja-falja a kopaszt! Mivel tudta puhára főzni ezt az extra babát ez az elfűrészelt óriás, az a labda­fejű krampusz? — Csend, hülye! — sziszegte a másik. — Te csak arra ügyelj, hogy a puskamikrofon jó irányban maradjon, és ne lát- szódjon ki a kabátod alól. Nem a te szövegedre vagyok kíván­csi! Palmer úr göndörfekete ha­jú tanítványa oldalvást ült a Kocsis—Honda párnak, az asz­talra könyökölve, fejét a jobb tenyerébe hajtotta. így senki sem vehette észre, hogy a ka- bátujjából egy füldugóban végződő zsinór vezet a füléhez. Szerencséje is volt, alig né- hányan tartózkodtak a helyi­ségben, szinte zavartalan volt a vétel, tisztán hallhatta, amit a szőke nő és az alacsony, ko­pasz férfi suttogva mond egy­másnak. Kár viszont, hogy csak most ért ide a Wesselényi ut­cából, lehet, hogy a lényeget szalasztotta el a beszélgetés­ből ... Vagy talán mégsem? — Mindegyik kontrollvizs- gálat nagyon jól sikerült, iga­zolta a várakozást — súgta Andrea elégedetten. — Én meg külön örülök annak is, hogy egyből eltaláltam magánál a megfelelő dózist. Ez eddig csak egyszer volt, egy tengeri ma­lacnál. El sem tudja hinni, drá­ga Hondácska, hogy mekkora szolgálatot tett a tudomány­nak. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom