Pest Megyi Hírlap, 1970. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-13 / 10. szám

197«: JANUAR 13., KEDD FEST HEGYEI kMirlap írja és zsűrizi az olvasó A KENYÉR PÁLYAMŰ Kislány voltam, mikor ki­tört a háború. Apámat elhur­colták a németek, soha nem jött haza, de jött a sok ször­nyűség, a nélkülözés, a bom­bázás. Nagyapám keresetéből, élde­géltünk. Kenyeret akkor már hetek óta nem láttunk, bab, borsó volt a menü napWÍ napra, de az«is nagyon fogyó­ba. Végre 1945 telén megjött a várva várt felszabadító had­sereg. Angyalföld szabad lett. Egyik éjjel nagy zörgésre éb­redtünk, egy fiatal orosz ka­tona dörömbölt. Kézzel-dábbal magyarázott; ván kicsi móka cukr, ván minden, csák pék, nincs, neki pék kell. Nagy­apám vitte a pékhez, aztán hazajött, mondta megvan az öröm, van pék. Másnap beállít a mi kato­nánk, hóna alatt egy gyönyö­rű kenyér, letette az asztalra. Körülnézett, mosolygott és úgy ahogy jött, szó nélkül el­ment. Soha nem láttuk töb­bet. Mi álltunk és úgy néztük a kenyeret, mintha csoda történt volna. Nagymamám szinte fél­ve szelte fel, osztotta szét és mi azt hittük miénk a világ ... Nagy Istvánná Kérjük azokat az olvasóin­kat, akik a lapunkban már többször meghirdetett „írja és zsűrizi az olvasó” — című „25 éve történt” pályázatunkon részt kívánnak venni, hogy ír­ják meg a felszabadulással kapcsolatos emlékeiket. Akik viszont a zsűrizésben óhajta­nak részt venni, azok figyel­mesen olvassák el a folyama­tosan közölt pályaműveket cs február 10-ig egy levelezőlapon írják meg, hogy a január hó­napban megjelent írások közül melyik tetszett a legjobban. A legtöbb szavazatot elért pálya­művek szerzőit jutalomban ré­szesíti a szerkesztőség. Kérjük, hogy a zsűri-levelezőlapra ír­ják rá „25 éve történt”, pályá­zat. Makádi tél Télen is menet­rend szerint járja a megyét a Pest megyei Tüdő- és Tbc-gondozó Inté­zet röntgenemyő- fényképszürő au­tóbusza. A januári nagy hóesés Makádon foglyul ejtette a röntgenernyö- fényképszűrő au­tóbuszt s a hótor­laszok nem en­gedték a Cse- pel-sziget déli csücskéből észak felé — Szigetbe­csére. Pedig ja­nuár 7-én, a ter­veknek megfele­lően 500 ember várta itt a buszt s a vizsgálatot. Ekkor jelentke­zett a tsz gépko­csivezetője, Vaku- ja Kálmán, s ja­vaslatára pótko­csis vontatóra pa­kolták át az autó­buszból a rönt- genemyőfény­képszűrő állomás berendezéseit, a pótkocsira felká­szálódtak Huszti Sándor vezetésé­vel az egészség- ügyi brigád tag­jai, s Vajuka Kál­mán időben Szi- getbecsére érke­zett velük. A fa­luban menetrend­szerint sor kerül­hetett a vizsgála­tokra. Ötszáz em­ber nem várt hiá­ba. Nagy úr a tél, de a télen is úrrá tud lenni az em­ber — ha ember. A. B. T. Pályázat a „kiváló könyvtár“ és a „kiváló művelődési otthon“ eím elnyeréséért Felszabadulásunk 25. és Lenin születésének 100. évfordulója al­kalmából a «»kiváló könyvtár’* és a „kiváló művelődési otthon” cím elnyerésére pályázatot hirdet a Művelődésügyi Minisztérium, a Szakszervezetek Országos Taná­csa és a Magyaf Kommunista If­júsági Szövetség Központi Bizott­sága. A pályázaton a tanácsok, szakszervezetek és a KISZ által fenntartott, vagy közösen működ­tetett önálló intézmények vehet­nek részt. A kiváló cím elnyeré­séért az intézmények nem egymás között versenyeznek, hanem saját feltételeik közepette bizonyítják, hogy alapvető feladataikat milyen színvonalon és eredménnyel haj­tották végre, mennyire dinamiku­san fejlődik hatókörük. A kiváló címet csak olyan intézmények nyerhetik el, amelyeknek elhe­lyezési körülményei, felszerelt­sége célszerű és esztétikus kör­nyezetet nyújt a látogatók számá­ra. A pályázati felhívás részletes szövege a Művelődésügyi Köz­löny január 15-i számában jele­nik meg. „Zöld utat a KISZ-védnökségnek!" Kiskörei vízlépc 1970 KlSZ-konferencia az eredményekről és a feladatokról Idén jelentős állomáshoz érkezett a tiszai vízlépcső II és öntözőrendszereinek épí­tése: az 1973-as tavaszi üzembe helyezés előfeltételeit ugyanis ebben az évben kell megteremteni. A KISZ VII. kongresszusa kéj évvel ez­előtt vállalt védnökséget az építkezés felett: közel ezer KISZ-alapszervezetet és hat­száz úttörőcsapatot érintett azóta ez a munka. És hogy hogyan, 'milyen lelkesen és eredménye­sen, annak bizonyíté­kául szolgáljon néhány példa! A Borsod megyei KISZ- bizottság kezdeményezésével a megye építőanyag-terme­lő és a szállító vállalatok KISZ-szervezetei az építő­anyag gyors szállítását biz­tosították : negyvenvagonos „Zöld utat a KlSZ-védnök- ségnek!” feliratú különvo­natok szállítják immáron több hónapja az építőanyagot Kiskörére. A Kelet-magyar­országi Vízügyi Építő Válla­lat fiataljai helyi védnök­séget vállaltaik a tározó töl­tés földmunkáira. A kiskörei főműve'knél kommunista szombatot tartottak. Többek között ezeket az eredményeket Ismertetik a soron következő feladatokkal ma az Express-iroda már­ványtermében a védnökség országos operatív bizottságá­nak ülésén. A tennivalók legfontosab­bika: be kell fejezni a ta­valy megkezdett jobb és bal parti tározp töltések építé­sét. A Ganz-MÁVAG meg­kezdi a darupályák és a da­ruk szerelését, előkészíti a duzzasztó acélszerkezeteinek szerelését, de jut feladat a Hídépítő Vállalatnak, a Cső­szerelő Ipari Vállalatnak, a VIZITERV-nek és még sok kooperáló vállalatnak is. A KISZ KB operatív bizott­sága elhatározta: a Lenin-centenárium és a felszabadulási jubileum jegyében kommunista va­sárnapokat szervez a kis­körei építkezéseken. És hogy a fiatalok országszert te jobban megismerjék az Al­föld egész arculatát megvál­toztató nagyszabású beruhá­zást, áz Express, valamint az Úttörő Szövetség közös ki­rándulásokat rendez a kis­körei vízlépcsőhöz. Remél­jük, megyei fiataljaink közül sokan kíváncsiak lesznek és el is jutnák az építkezés szín­helyére a megyei diákutazási iroda segítségével. T. E. Tiltott műtét Az I. és III. kerületi bíróság ítéletet hirdetett dr. Réti Béla, 44 éves budapesti lakos, a Ganz—MÁVAG volt üzemor­vosa bűnügyében. Réti — la­kásán — tiltott műtétet vég­zett egy nőn. Műtét közben méhátfúródás következett be. A komplikáció észlelése után a beteget nem szállíttatta kór­házba, hanem lakásán tartotta és injekciókat adott neki. Köz­ben többször is elment otthon­ról, így a beteg orvosi felügye­let nélkül maradt. Állapota másnapra életveszélyessé vált, s Réti csak ekkor vitte kór­házba, ahol a szakszerű orvosi i beavatkozás megmentette az életét. A bíróság dr. Réti Bélát háromévi szabadságvesztésre ítélte, s három évre eltiltotta az orvosi foglalkozáséi. ítéle­tében súlyosbító körülmény­ként vette' figyelembe, hogy Rétit tiltott műtétekért koráb­ban már megbüntették. TUDNI ILLIK, HOGY MI ILLIK... Köszönés Ne feledjük el, az idősebb generáció nem hódol a köszö­nési divatnak. Ök még mindig a „jó napot"-nál meg a „ke- zétcsókolom”-nál tartanak és feltehetően nem vennék jó néven, sőt, talán meg is sér­tődnének, ha „csau”-val, vagy „szió”-val köszöntenénk őket. Miután pedig megsérteni va­A Dunai Kőolajipari Vállalat KŐOLAJFELDOLCOZÓ IPARI TANULÓKAT ISKOLÁZ BE AZ 1970/71-ES TANÉVRE Jelentkezhetnek 8 általános iskolát végzett, 16. életévüket be nem töltött fiúk. Az oktatás időtartama: 3 év; helye: Szöny. A tanulmányok befejeztével ' a Dunai Kőolajipari Vállalat telephelyén, Százhalombattán kell munkát végezni. Kollégiumi elhelyezés. Kezdő kőolajfeldolgozó szakmunkásainknak kiemelt órabért adunk. A szokványos ösztöndíjon felül havi 250 Ft külön ösztöndijat folyósítunk. Előfelvételre már most lehet jelentkezni, a DUNAI KŐOLAJIPARI VALLALAT SZEMÉLYZETI ÉS OKTATÁSI ÓNÁLLÓ OSZTÁLYÁN. (Százhalombatta 3. Pf. 1.) Telefon: 258-617. lakit illetlen dolog, javasla­tunk: az idősebbekkel szem­ben ne alkalmazzuk a divatos köszönési módokat. Még egy tanács: ne rövidít­sük meg a köszönéseket. „Jó estét” helyett ne mondjuk, hogy „síét” és — „kezét csó­kolom” helyett, hogy „csóko­lom”. Üvöltő a különbség az utóbbi két köszönési mód kö­zött, nem beszélve arról, hogy egészen mást jelent az egyik, mint a másik. Általában ne vicceljünk a köszönéssel! Soha nem tudhat­juk, hogy kivel lehet, és ki az aki megsértődik. „Alázatos hódolatom”, „hazafias üdvöz­letem”, „szia apafej” ... vala­hogy egyik sem tűnik olyan jó viccnek. Nem bizonyul jó tréfának az sem, ha felnőtt „eZőré”-vel köszön, és ha zivil „erőt, egészséget” kíván a szomszédban lakó nyolcvan éves néninek. A kézcsókról: nem vagyunk ellenségei, de nem is tartjuk kötelezőnek. A kézcsók nem mindenütt helyénvaló. Társa­ságban, nyilvános helyen, bálteremben szép és illő. ut­cán, kiránduláson, munkahe­lyen viszont kevésbé. Asztalon átnyúlva nem illik kezet nyúj­tani, de csókolni sem. Kesz­tyűs kezet nem csókolunk meg. Nő ne húzza le a kesz­tyűjét kéznyújtáskor, mert ez­zel azt jelezhetné, hogy igényt tart a kézcsókra. Üdvözléskor megcsókolhat­ják egymást a lányok, de f úk- nál ez igen komikusán hat. ^Találkozáskor megcsókolhat­ja a fiú azt a lányt, akit hosz- szabb idő óta magához tarto­zónak érez, de a csók csak futó csók lehet, mert az igazi csók nem tartozik a nyilvá­nosságra. — Néhány évvel ezelőtt olajkutatás közben csaknem gőzalakban feltörő hévízfor- rást tártak fel Zalaikaros ha­tárában. A gyógyhatású vízre fürdőt telepítenek. El­ső médencéi és más létesít­ményed már elkészültek. HÍ R EK-.+HÍRE K IREK + HIRE HÍRE;K+HreE*^4®EK*aiR.EK + HTREr £+ HÍREK • HÍREK-frmRltin-HÍREK + H M . 1970. január 13., kedd, * Veronika napja. A nap kél: 7.29, nyugszik: 16.17 órakor. A hold kél: 10.19, nyugszik: 23.44 órakor. Túlnyomóan felhős, párás idő. Sokfelé eső, egy-két he­lyen még ónos eső. Mérsékelt, napközben megerősödő déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 4—plusz 9 fok között. — Kecskeméten szobrot állítanak Vágó Bélának, a KMP alapító tagjának. — Csehszlovák gépkiállítás nyílt Budapesten a Könnyű­ipari Gépgyártó Vállalat Ül­lői út 69. szám alatt; bemu­tatótermében. MA: INGYENES JOGI TANÁCSADÁS Olvasóinknak ingyenes jogi tanácsot nyújt dr. Mol­nár József, a Hírlapkiadó Vállalat jogtanácsosa min­den kedden és pénteken délután 5 és 6 óra között (Bp., VIII., Blaha Lujza tér 3.). — Az 5. ceglédi dzsesszta­lálkozó műsorából Pege Ala­dár együttesének játékát su­gározza ma este 20 óra 28 perckor a Petőfi rádió. — A 20. AIÍÖV (MÄVAUT) közli, hogy menetrend-módo­sításokat léptetett életbe a Sülysáp—Kóka, az Albertir- sa—Mikebuda, az Albertirsa —Dánszentmiklós—Csetne- ki-szőlő, a ceglédi 3-as szá­mú helyi járat és a nagykő­rösi 2-es és 4-es számú helyi járat autóbuszvonalain. — Hétfőn véget ért a Nóg­rád .megyében rendezett első országos partizán-emléktúra. — Az ügyészi szervek vizsgálatot tartottak az épí­tő- és építőanyagipar mun­kavédelmi helyzetével kap­csolatban. — Az Egyesült Villamos- gépgyár ceglédi kisgépgyá­rának új öntödei csarnoká­ban még ebben a hónapban megkezdik a gépek szerelé­sét. Hozzálátnak az idén egy újabb, négyezer négyzetmé­ter alapterületű csarnok épí­téséhez is. Itt különleges tör­pemotorokat gyártanak majd; — Fröschl Gusztávot, a Csepel Autógyár vezérigaz­gatóját 50. születésnapja al­kalmából a kohó- és gépipari miniszter a Gépipar kiváló dolgozója kitüntetésben ré­szesítette. — A Duna-Intercontinen- tal Szállóban hétfőn rendez­ték az első külföldi divatbe­mutatót: a varsói Moda Pols­ka divatház manekenjei jöt­tek el, hogy bemutassák az 1970. évi lengyel divatot. OSTABONTÁS is Tudom, nem tudom. A monori papírboltban a kedves kiszolgálók nem isme­rik az árakat, s percenként kérdezgetik egymástól: — Te, ez mennyibe is kerül? — A régóta ott dolgozó munkatár­sak csak újabban vették fel ezt a szokást, hiszen évek óta A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RÁDIÓ 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. 8.05: Műsorismertetés. Színházak és mozik műsora. 8.20: Verdi: Az álarcosbál. Háromfelvonásos ope­ra. Közben: 9.15: Műszaki, gaz­dasági könyvespolc. 9.25: Az ope­raközvetítés folytatása. 11.00: Va- kációs iskolarádió. 11.35: Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos le­velekre válaszol. 11.45: A buda­pesti Koncert Fúvószenekar kis­együttes polkákat játszik. 12.00: Harangszó. Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben (élő). 12.30: Melódiákok­tól. 12.48: Üj Georgikon. A gene­tikus talajtérképek. 13.04: Az éneklő hattyú. Mesejáték. 15.00: Hírek. Idő járásjelentés. 15.10: Rá- dióiskola. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: A Magyar Néphadse­reg Művészegyüttesének „Prizma 1967” című műsorából. 16.15: Giu­seppe di Stefano operafelvételei­ből. 16.30: Két országgyűlés kö­zött . .. Holakovszky István ri­portja. 16.50: És akkor a pasas ... Részletek Ránki György—Száz Péter filmzenéjéből. 16.58: Hallga­tóink figyelmébe. 17.00: Hírek. Időjárásjelentés. 17.05: „Szigorúan titkos”. II. rész. Gimes György dokumentumműsora az Egyesült Államok különleges hadviselésé­nek kulisszatitkairól. 17.30: Nép- dalgyűjtőúton Kodály Zoltán nyo­mában csíki székelyeknél. 17.50: Mozart: , D-dur szonáta K. 576. 18.05: Könnyűzenei híradó. 18.35: Caruso művészi pályája. Carelli Gábor előadása. III. rész. 18.58: Hallgatóink figyelmébe! 18.59: Pontos időjelzés. 19.00: Esti króni­ka. 19.25: A Szabó család. 19.55: Bemutatjuk új lemezeinket. Joan Sutherland operettdalokat énekel. 20.25: Esti beszélgetés. Felelősség, hatékonyság, humánum. 20.55: Hí­rek. 20.59: Házimuzsika (élő). 22.00: Hírek. Idő járás jelentés. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: Népdalok, néptáncok. 22.55: Hogyan tovább? Riport a Járműfejlesztési Intézet 20 évéről és jövőjéről. 23.15: Bar­tók: II. hegedűverseny. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Régi magyar operettekből. 0.10: Himnusz. 0.30: Vízjelzőszolgálat. PETŐFI RADIO 10.00: A zene hullámhosszán. A Petőfi rádió délelőtti műsora. Közben: 11.00: Hírek. 11.05: A ze­ne hullámhosszán — folytatása. 11.49: A ködmön. Ivan Franko el­beszélése. 12.00: Zenekari muzsi­ka. 13.00: Hírek. Időjárásjelentés. 13.03: Törvénykönyv. A rádió jo­gi műsora. 13.20: Kórusok, hang­szerszólók. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtől ha­tig... A Petőfi rádió zenés dél­utánja. 14.15: Muszorgszkij operai­ból. 14.30: Hírek. Körzeti időjárás- jelentés. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Hegedűmuzsika. 15.30: Hí­rek. 15.33: Pol-beat. A Gerilla­együttes műsorából. 15.44: Casella: Itália — rapszódia. 16.01: Részie­tek Grabócz—Kótzián „Kincskere­sők” c. operettjéből. 16.19: Ma­gyar zene rézfúvós sex tettre. 16.30: Hírek. 16.33: Csúcsforga­lom (élő). Közben 17.30—17.33: Hí­rek. Időjárásjelentés. 18.10: Két Vivaldi-koncert. 18.34: Mi a filo­zófia? III. 18.59: Hangverseny a stúdióban (élő). 19.34: Ami ázsiai útijegyzeteimből kimaradt. VI. Róbert László írása. 19.54: Jó es­tét, gyerekek! Meseműsor. 20.00: Esti krónika II. kiadás. 20.25: Üj könyvek (ism.). 20.28: Az V. ceg­lédi dzsessztalálkozó műsorából. 20.53: Madarász Katalin népdalo­kat és cigánydalokat énekel. 21.15: Visszhang. Fél óra moziról, szín­házról, olvasásról, tanulásról. 21.45: Negyedszázad magyar zené­je. 23.001 Hírek. Idő járás jelentés. 23.15: Tánczene. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Műsorzá­rás. URH 18.00: Hírek. Idő járásjelentés. 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőttek­nek. 19. lecke. 19.10: Magyar ze­neszerzők. Petrovics Emil: Jónás könyve — oratórium Babits Mi­hály költeményére. 19.54: Láttuk, hallottuk. Színház-, film- és kép­zőművészetkritika. 20.14: A dzsessz kedvelőinek: Cal Tjadar együttese játszik. 20.30: Hírek. 20.33: Vezényel a szerző. Bemstein, Copland, Gould, Sztravinszkij művei. 21.26: Fidelio. Részletek Beethoven operájából. 22.20: Bach- müvek. 23.00: Hírek. Idő járásje­lentés. Kb. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.00: Iskola-tv. Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.). 9.20: Fizika (ált. isk. 6. oszt.). 9.40: Kémia (ált. isk. 8. oszt.). 10.10: Szünidei matiné. Kisfiimek. 17.58: Hírek. 18.05: Bestseller vagy ponyva? Ri­portműsor. 18.30: Reklámműsor. 18.35: A negyedik generáció. Do­kumentumfilm. 19.05: Esti mese. 19.20: Moldvai rapszódia. Szovjet filmösszeállítás. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Dr. Várad! György színhá­zi jegyzete. 20.25: Raffai Sarolta: Diplomások. Dráma két részben. A kecskeméti Katona József Szín­ház előadása. 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás. nem fordult elő ehhez hason­ló furcsa jelenség. Vajon mi lehet az oka, hogy egyszeribe mindenki elfelej­tette mindennek az árát? Egy példával szeretném illuszt­rálni, hogy a monori bolt­ban naponta változnak az árak: A celluloid ragasztót 7,50- ért vettem, a férjem másnap 6-ért. Ugyanakkor Budapes­ten 4,50-ért vesztegetik. Ne­héz kiigazodni Egy javasla­tom azért lenne: Az egyszerű­ség kedvéért, reggel, nyitás előtt beszéljék meg, hogy aznap mit, mennyiért adnak. Bokros Jánosnc, Mónor Nyitott akna Budakeszi legforgalmasabb helyén; étterem, művelődési ház, buszmegállók, mozibejá- rat, gyógyszertár és különböző üzletek közelében tátong egy gazdátlan lyuk! A szennyvíz- csatorna körülbelül 70x70 ern­es felületű aknája ez. Fedele immár több mint két hónapja beszakadt. Különös, hogy ezen a legfor­galmasabb helyen éppen azok nem látják, akiknek észre kel­lene ezt venniük, hogy sürgő­sen intézkedhessenek. F. I. Budakeszi Köszönet Szigetújfalu lakosságának régi vágya teljesült, elkészült az orvosi lakás, és dr. Hoff­mann László személyében or­vost is kaptunk. Rövid ittléte alatt lelkiismeretes, jó mun­kájával, kedves modorával or­vosunk máris elnyerte a leg­nagyobb megbecsülést és bi­zalmat. A betegek szeretik, ra­gaszkodnak hozzá. Szeretnénk a nyilvánosság előtt is meg­köszönni munkáját, ügyszere­tetét. Kérjük, maradjon min­dig ilyen. Id. Károly János Szigetújfalu Ezúton mondunk hálás köszöne­tét azoknak a rokonoknak, jó barátoknak és Jó ismerősöknek, akik szeretett férjem, illetve édesapám temetésén megjelen­tek. fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, özv. Tóth Józsefné és családja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom