Pest Megyei Hírlap, 1969. december (13. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

wecre» 40'ww+fttn 2 ^7Í4f lllp 1969. DECEMBER 2., KEDD Elutazott a magyar küldöttség 1973: Viking-terv Irány & Mars! Lencsevégre kapták a Phobost—Homokkal betemetett kráterek - Ibolyántúli sugárözön 1971: két mérőszonda három hónapig kering bolygótestvérflnk körül (Folytatás az 1. oldalról.) vezetésével hétfőn délelőtt el­utazott a ma,gyár küldöttség az európai szocialista orszá­gok párt- és állami vezetőinek moszkvai találkozójára. A kül­döttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Ko­mócsin Zoltán, a Központi Bi­zottság titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai és Erdélyi Ká­roly külügyminiszter-helyet­tes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati (Folytatás az 1. oldalról.) ▼ált szükségessé a rendelkezé­sek módosítása. Az 1970. ja­nuár 1-én életbelépő törvény- erejű rendelet, s az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet és SZOT-szabályzat elsősorban a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek tagjait érinti. A tsz- tagok eddig a helyi társada­lombiztosítási ügyviteli szerv­vel kötött önkéntes megállapo­dás alapján részesültek társa­dalombiztosításban; a tör­vényerejű rendelet most rajuk is kiterjeszti a kötelező beteg­ségi biztosítást. A kormányrendelet a bizto­sításra kötelezettek körének meghatározásakor abból az alapelvből indul ki, hogy a munka- vagy a szövetkezeti tagsági jogviszonynak együtt kell járnia a társadalombizto­sítási jogviszonnyal, függetle­nül a munkabér összegétől. Ezért a biztosítási kötelezett­ség elbírálásánál megszűnik a havi 250 forint, illetve a napi 10 forintos alsó bérhatáir. Csupán a bedolgozóknál ma­radnak érvényben a bérhatár­ra vonatkozó rendelkezések. Most egységesen szabályoz­nak olyan társadalombiztosítá­si kérdéseket, amelyek elbírá­lása eddig nem volt egyértel­mű. Azokra, akik nem munka- viszony, hanem egyéb, például megbízásos jogviszony alapján I rendszeresen dolgoznak, ja­nuár 1-től egyértelműen köte­lező a betegségi biztosítás. Ed­dig a biztositási kötelezettsé­get a Munkaügyi Miniszté­riummal kötött megállapodás alapján bírálták el. Számukra a SZOT-szabályzat azt is megjelöli, hogy a munkavég­zést akkor kell rendszeresnek pályaudvaron Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára, Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökihelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, Aczél György, a Központi Bizottság titkára, Bertkei András belügyminisz­ter, Péter János külügyminisz­ter és Csanádi György közle­kedés- és postaügyi miniszter búcsúztatta. Jelen volt a bú­csúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. telein leni, ha ugyanannál a munkaadónál a munkakörre megállapított havi munkaidő­nek legalább felét ledolgozzák. Eddig a biztosítás nem ter­jedt ki azokra a bélyeglapos mezőgazdasági munkavállalók­ra, akik munkaviszonyukon kívül legalább öt hold mező- gazdasági ingatlanon, vagy legalább egy hold gyümölcsös­ben önállóan gazdálkodnak. Ezt a kizáró rendelkezést az új kormányrendelet már nem tartalmazza, így 1970. január 1-től rájuk is kiterjed mun­kaviszonyuk alapján a társa­dalombiztosítás, függetlenül attól, hogy mekkora földterü­leten folytatnak önálló gazdál­kodást A jogszabályok eddig is egyértelműen kimondták, hogy a munkaadó által foglalkozta­tott saját családtagokra csak abban az esetben terjed ki a társadalombiztosítás, ha, a munkaadó és foglalkoztatott családtagja között munkavi­szony létesül. Az azonban tisz­tázatlan volt, hogy a munkál­tató háztartásában dolgozó családtag milyen esetben te­kinthető munkaviszonyban ál­lónak. Az új kormányrendelet most kimondja, hogy a mun­kaadóval egy lakásban lakó és közös háztartásban dolgozó gyermekére, unokájára, szülő­jére, nagyszülőjére — a heti 30 órai munkaidő elérése ese­tén is — csak akkor terjed ki a társadalombiztosítás, ha az illető családtag a szakszerve­zet által láttamozott munka- szerződés alapján végez mun­kát. További feltétel, hogy az illető a munka felvételekor a rokkantsági nyugdíjhoz szük­séges szolgálati idővel rendel­kezzék. A munkáltató házas­társára, vagy élettársára nem terjed ki a kötelező biztosítás. Dél-Tirol (Folytatás az 1. oldalról.) egyik legnagyobb példányszá­mú magazinja a legfrissebb je­lentések szerint drámai kép­sorozatban számol be a Son My-i tömeggyilkosságról. A hemzetközi közhangulatra jellemző, hogy még a dél­vietnami rezsim parlamentjé­ben is csoport alakult, amely Thieu elnök tiltakozása ellené­re hivatalosan bejelentette: megvizsgálja a mészárlás kö­rülményeit. Jelentős eredménnyel végző­dött az olasz és osztrák kül­ügyminiszter vasárnapi kop­penhágai tárgyalása Dél-Tirol ügyében. Az olasz nagykövet­ségen rendezett sajtófogadáson Kurt Waldheim osztrák kül­ügyminiszter bejelentette, a tárgyaló felek megegyezésre jutottak a dél-tiroli terület jövőjével összefüggő minden lényeges kérdést illetően. Az egyezmény értelmében a dél- tiroli németajkú lakosság biz­tosítékot kap egy szélesebb körű önkormányzatra, a tv- és rádióműsorok igazságosabb el­osztására és a német nyelv na­gyobb mérvű hivatalos hasz­nálatára. Dél-Tirolban a né- metajkúak száma 230 000, az olaszoké 130 000. (Folytatás az 1. oldalról.) elnök személyes képviselő­je kairói megbeszélései sox'án kifejtette az egyiptomi ve­zetőknek: O Franciaország támogat­ja az araboknak azt a kívánságát, hogy Izrael ürít­se ki a megszállt arab terü­leteket. Franciaország szerint a válság megoldásának alapja a Biztonsági Tanács határozata. (Bettencourt va­sárnap esti sajtóértekezletén cáfolta azt a híresztelést, hogy a négy nagyhatalom az amerikai javaslat alapján kezdi újra tárgyalásait. Ki­jelentette, hogy a megbeszélé­sek alapja csakis a BT hatá­rozat lehet.) A francia kormány ag­gódik a közel-keleti helyzet robbanékonysá- ga miatt és úgy véli, hogy Izrael súlyos helyzetet terem­tett arab területek hosszas megszállásával. A Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, a kaliforniai műszaki egyetem ra­kétakilövő laboratóriuma közzé­tette a Mariner 6 és Mariner 7 kísérleteiről készített első össze­foglaló elemzéseket, amelyek a Mars mellett elhaladó mesterséges holdak felvételeit dolgozták fel. Egyidejűleg nyilvánosságra hozták a nemzetközi Mars-kutatás első élesített kontrasztú képváltoza­tait. Menetközben újabb részlete­ket is közöltek, amelyek kiegészí­tik vagy pontosítják az első kiér­tékeléseket. A felbocsátott két szonda össze­sen 200 felvételt készített a Mars felszínéről, az egész égitestet áb­rázoló teljes képeket és közeli részfevéteiekot. A részben 500 000 kilométernyi távolságról készített totálképek, a Mars forgását ki­használva, eddig ismeretlen rész­letgazdagságban tárják fel a felszín szerkezetét. Ezeket a fényképeket most felhasználják egy új Mars- térkép készítéséhez, amelyen eisó ízben fognak egzakt térképészeti felfogásban 70 kilométernél kisebb átmérőjű részleteket is ábrázolni. Ilyen kis szerkezeti egységeket az eddig alkalmazott földi megfigye­O Az államminiszter kül­detésének fő célja: meg­erősíteni azt a politikát, ame­lyet De Gaulle tábornok dol­gozott ki a Közel-Kelettel ösz- szef üggésben és amelyet Pompidou elnök híven követ. Franciaország nem változtat­ta meg közel-keleti politiká­ját, továbbra is fenntartja a fegyverszállítási embargót. A francia állaimminiszter szerdán reggel akart utazni, de kairói látogatását az Air France sztrájkja miatt kény­telen egy nappal meghosszab­bítani. ONASSZISZ szigetet vásá­rolt Nassau közelében, jelen­tette a New York-i • Daily News. A sziget volt tulajdo­nosa Jo Carstairs, a Standard Oil főrészvényese. Onasszisz- nak főleg az ragadta meg tet­szését, hogy az egykori tulaj­donos kiképezte a sziget la­kosságát a terület háborí­tatlanságának megvédésére. lési módszerekkel nem tudtak észlelni, a teljes képek helyzetje­lentést adtak meteorológiai jelen­ségekről is. Néhány felvételen a kontraszt megerősítés után vé­kony felhőkomplexumok fedezhe­tők fel, amelyek főleg az Egyen­lítőhöz közeli szélességben he­lyezkednek el, és a felszín egy részét eltakarják. A kiértékelő csoport vizsgálatai szerint ezek a képződmények kacskaringósze- rűek, és a légköri mérések alap­Í án feltehetően jég- és szárazjég- iristályokból állnak. Az őszi észa­ki pólus környékén finom eloszlá­sú gőz, illetve köd figyelhető meg. Régebbi közlésekkel szemben az a feltételezés is beigazolódott, hogy a teljes bolygót felvételek­kel a Mars kis holdjai, a Phobos és a Deimos közül legalább egyik lencsevégre kapható. A Mariner 6 { e. és 41. számú élesített kontrasz- ú felvételein a Phobost, mind­össze néhány fokkal a Mars- egyenlítő magassága felett felis­merni lehetett. Közelebbi adatok a titokzatos kis Mars-hold szer­kezetéről és tömegéről egyelőre nem ismeretesek. A közeli felvételek legsikerültebb példányainak egy részét 300 000 méter távolságból exponálták a műholdak. — a Mariner 6 az egyenlítői, a Mariner 7 pedig a délisarki régiókról. Csak most született hipotétikus magyarázat arra a sajátos jelenségre, hogy a Heilas-Arealban feltűnő kráter­hiány van. Mint az elmúlt évi ra­darvizsgálatok kiderítették, a Hel­las kimondottan síkságnak tekint­hető, míg a környező területek helyenként 10 ezer méter magasra is kiemelkednek. A Hellas borító- anyagát finom szemcséjű barna- vasércet tartalmazó kőzetnek (li- monit) gyanítják, amely a ma- gasíöld mállási folyamatának vég­terméke, és a nagyobb erejű sze­lek juttatták a „völgykatlanba”. Ezáltal évezredek folyamán fel­színmódosulás ment végbe, a kráterek homokkal töltődtek fel, s számuk ennek következtében az újkorban jelentősen megfogyat­kozott. Megkülönböztetett figyelem kí­sérte a légköri vizsgálatokat. A légkör összetételére vonatkozó támpontokat mindeddig csak föld­ről végzett megfigyelések, modell- tanulmányok és bizonyos mér­tékig a Mariner 4 tapasztalatai nyújtottak. Mindkét szonda ibo­lyántúli spektrométere kifogásta­lanul kimutatta, hogy /a légkör fő alkotórésze széndioxid, csekély szénmonoxid szennyeződéssel. Ugyancsak sikerült kimutatni atomállapotban levő hidrogént és oxigént. Nem találtak viszont nit­rogént és metánt. Egyidejűleg megállapítást nyert, hogy a Nap ibolyántúli sugarai akadálytalanul elérhetik a Mars felszínét. Az infravörös spektrométer mé­réseinek kiértékelése után kide­rült, hogy a Mars felszínén jelen­tékeny * hőmérséklet-ingadozások vannak. Annak a jelenségnek, amelyet földi megfigyelések is feltártak, hogy a Mars sötétiebb területei lényegesen melegebbek a fényes Arealenál, nem Mars-föld­rajzi sajátosság, hanem inkább a felszín anyagának abszorpciós ké­pessége az oka. A Marson mért legmagasabb déli hőmérséklet +20 Celsius fok, ettől nem messze, a Meridiani Sinus fölött már —20 Celsius fok. a késő esti órákban az egyenlítőn a hőmérséklet —80 Celsius fok alá süllyed. Az első hőmérséklet-kiértékelések azt is hírül adják, hogy a Mars felszí­ni anyaga igen jó hőszigetelő, jobb bármely ismert földi anyag­nál. A jéggel borított déli pólus környékén — 120—130 fok — a széndioxid szublimációs pontja körül mozog a hőmérséklet. Ezek az adatok hinni engedik az utób­bi években egyre erősödő feltéte­lezés helyességét, amely szerint a Mars pólustakaróit túlnyomórészt szárazjég képezi. Az újabb eredmények alátá­masztják az 1965-ös Mariner 4 kí­sérlet adataiból levezetett lég­nyomásviszonyok helytállóságát. Meridiani Sinus felett 6,5 millibar felületi nyomást jegyeztek fel a műszerek (a Földön a nyomás 1013 millibar), a Marson ezzel szemben 59:3S és 28°E koordináták mentén 68° C hőmérséklet mellett 3,5 millibar légnyomást mértek. Ezek az eltérő értékek nem mé­rési pontatlanság, hanem a Mars sajátos topográfiai viszonyai miatt adódnak. Valószínűnek tart­ják, hogy az utóbbi adatot egy 7 ezer méter magas hegymasszívu­mon mérték. Ilyen hegyek létezé­sére adalékul szolgálnak azok a Mariner felvételek, amelyeken al­pesi jellegű hegységalakzatok lát­hatók. A Mariner 6 140 km ma­gasságban lefényképezett egy ionoszféraréteget, 110 kilométer magasságban pedig egy halvá­nyan kivehető jelenséget regiszt­rált. Ezeket a megfigyeléseket a Mariner 7 is megerősítette, ami­kor ionoszféraréteget jelölt meg 130 kilométer magasságban. Az előbbi adatbőségtől eltérően a Mars alakjára vonatkozóan jelen­leg csak igen kevés mérési adat áll rendelkezésre. A kutatók meg­adnak egy Mars-tömeget, amely hozzávetőleg a Föld tömege egy- tized részének, pontosabban 0,1704469 földtömegnek felel meg. 1971-re és 1973-ra a Jet Propul­sion Laboratory további Mars-ku­tatási térveket ismertet. 1971-ben két mérőszondának három hó­napig kell majd egyfolytában ke­ringenie a Mars körül. 1973-ban az úgynevezett Viking-tervet kí­vánják megvalósítani, amelynek keretében szintén két űrszondát bocsátanak fel, de előreláthatóan mérőeszközöket is juttatnak a fel­színre, és nagyszámú légköri vizs­gálat mellett talajmintákat is vesz­nek. Ölési tartott az Elnöki Tanács Bettencourt Kairóban Befejezés előtt a villamosítás (Folytatás az 1. oldalról.) ben működő óvoda, és a nap­közi otthonok felújítását és bővítését. Elkészült a Diósdi út, több utcában építettek jár­dát, bővült az ivóvízhálózat, s előreláthatólag 1975-ig teljesen megoldó­dik a község vízgondja. Jövőre befejeződik a község villamosítása és a meglevő villanyhálózat korszerűsítése. A vitában felszólalt dr. Stark Janka, országgyűlési képviselő, Novák Béla, a járá­si pártbizottság első titkára, Ipacs László megyei tanácstag is. A felszólalók értékelték a községi tanács munkáját, s fel­hívták a figyelmet a fogyaté­kosságok megszüntetésére. A járási tanács végül úgy dön­tött, hogy Érd községet a IV. ötéves tervben — fejlesztési szempontból — kiemelten kezeli. Hozzákezdenek a szennyvíz­csatorna-rendszer kialakításá­hoz, s nagyobb erőfeszítéseket tesznek a lakosságot ellátó szolgáltató és a kereskedelmi hálózat bővítésére. Ezt követően a tanácsülés megtárgyalta Buda környék sütőipari hálózatának fejlesz­tési problémáit és a kenyérel- ■ látást. Több hozzászólás után az ülés megállapította, hogy az utóbbi években a sütőipari vállalat munkája komoly mér­tékben javult, s ezért elisme­rését fejezte ki. Egyben fel­hívta a vállalat igazgatóját, hogy a szállításban és a higié­niában előforduló hibákat szá­molja fel. CDsz. Ferenc­sn XIII. A tizedes, miután rájött, hogy a lányokat és König bá­csit együtt kihallgatni nem lehet, a hivatali helyisége mellett a hálószobáját is az ügy rendelkezésére bocsátotta. Itt folyt a jegyzőkönyv fel­vétele König Béla vallomá­sáról: — Értsd meg Bélám, csak csel volt az egész. Ha a Iá, nyokkal nem hitetem el, hogy téged letartóztatlak, soha nem hozom őket be. Erőszakot nem alkalmazhatok velük szemben. Hátha ártatlanok... — Menj el cukrásznak! Megrögzött bűnözők ezek. El­ső pillanattól tudom. Te pedig a falu csúfjára, mint egy gyil­kost kísérsz végig a fő utcán... Utoljára 1939-ben tettek ilyet velem... Akkor az történt, hogy... És természetesen elmesélte az esetet, és ez mintegy más­fél óráig tartott. A tizedes tudta, hogy hiába szakítaná félbe az öreget, ezért türelme­sen várt, majd a történet be­fejezése után megszólalt: — Most pedig felveszünk egy hivatalos jegyzőkönyvet. Légy szíves mondd el, mégegy- szer az egész esetet, úgy ahogy történt. Leült az írógéphez és az adatok lepötyögtetése után a következőket írta: „König Béla tanú, a követ­kezőket adja elő: a nevezett házába bekopogtatott három fiatalember. A tanú rögtön felismerte őket, mert képük megjelent az előző napi újság­ban, mivel a rendőrség köröz­te őket. Elhatározta, hogy a bűnözőket beengedi és alka­lomadtán értesíti a rendőri szerveket. A körözött fiatalok elfogadták a tanú béugratá- sát, mely szerint ők a hajó­gyár KISZ-brigádja. A tanú előadja, hogy ő pontosan tud­ta, hogy öt lányt küldenek a gyárból. A bűnözőket barátsá­gosan fogadta és itatta, hogy gyanújukat eloszlassa. Közben ittasságot tettetett, hogy alapo­san megfigyelhesse őket. Ész­revette, hogy hamarosan a kertben kezdenek kutatni, majd a kerítés mellett felás­sák a földet, ahonnan egy vas­kazettát ásnak elő (1. sz. bűn­jel). A kazettát a kert egy má­sik részében újra elásták. Dél­után megérkezett öt lány, de nem a hajógyári brigád, ha­nem a bűnözők társai. A tanú őket is barátságosan fogadta. Hogy gyanújukat végleg elosz­lassa és a bűntényt teljesen felderítse, nem jelentette őket annak a két nyomozónak, akik két veszélyes bűnözőt keres­tek nála. Este, amíg a bűnö­zők a Duna-parton mulatoz­tak, fellopakodott a kertbe és kiásta az eldugott kazettát. Megvárta, amíg mindnyájan elalszanak és a bűnjellel együtt bejött a rendőrségre jelentéstételre. Közben azon­ban a bűnözők megneszelhet- tek valamit, mert, egyik férfi eltűnt, a lányok pedig, amikor reggel visszatért, megtámad­ták, majd mozgásképtelenné tették. Csak a gyors és körül­tekintő rendőri közbelépés mentette meg az életét... Egyebet előadni nem kívánok, a jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom. Kmf”. — Itt írd alá — kérte a ti­zedes Kőniget. Az öreg alaposan tanulmá­nyozni kezdte az írást. —- Ezt én nem írom alá! — Miért? — Előszöris: Ml az a Kmf? — Kelt, mint fent... Ez egy formaság, hogy ne kelljen mégegyszer kiírni a dátumot. — De hiszent fent sincs dá­tum! — A kesergőjét! Ebben iga­zad van —, mondta a rend őre, és sürgősen pótolta a mulasztást. — Akkor sem írom alá! — Még mi bajod'van? — Mi az, hogy gyors és kö­rültekintő rendőri közbelépés? Neked az gyors, hogy egy fél nap múlva mentesz meg? Ne­ked az körültekintő, hogy le­tartóztatsz., Utoljára ez, ve­lem ... — Tudom, 1939-ben fordult elő... Én nem értem miért akadékoskodsz. Értsd meg, jegyzőkönyv nélkül nincs bűn­tény és nincs nyomozás. Most írjam újra? — Isten őrizz! Inkább min­dent aláírok — mondta Kö­nig és rávéste nevét a papír­ra... — És most következzenek a kisasszonykák — állt fel a rendőr és egy nagy sóhajjal elindult az irodája felé. Jutka fogadta: — Ügy határoztunk, hogy eljárását törvénytelennek nyil­vánítjuk és jelenteni fogjuk... — Mehetnek a... — fakadt • ki a tizedes, de idejében rá­jött, hogy öt nővel mégsem közölheti a pontos helyet, még akkor sem, ha bűnözők. — Tudják mivel vádoljuk ma­gukat? — Erre kiváncsiak volnánk! — Bűnrészességgel, garáz­dasággal, egy öreg ember til­tott fogvatartásával. Maguk szövetkeztek azzal a három bűnözővel, kifosztották a Kő­bánya pénztárát... Nem tudta folytatni. Kitört a hangzavar. Csak egy félóra elteltével sikerült a kedélye­ket ismét lecsillapítani és megkezdeni a jegyzőkönyve­zést. Ebben a lányok ragasz­kodtak előző álláspontjukhoz, mely szerint az öreg a tettes és a fiúk a cinkosai. Bár itt némi zavar tört ki: — Lányok! Meg kellene gondolni a dolgot. Szerintem a fiúk nem bűnösek. Én is­merem az embereimet. Ezen ártatlan kis fickók, csak meg- játsszák a vagányt —, mondta Éva. — Légy szíves és fogd be a szád. A kollektíva nevében én beszélek. Azért mert te levet­kőztél nekik... — Micsoda? Orgia is volt? — érdeklődött a tizedes és a vallomást természetesen jegy­zőkönyvbe vette... — Az csak természetes, hogy mentegetik a bűntársai­kat, különösen azok után, hogy nemcsak tettestársi, ha­nem ... szóval másféle kap­csolat is volt maguk között... — Ezt kikérem magamnak! — kiabált Jutka és a többiek csatlakoztak hozzá, — Én különben orvossal is tudom igazolni, hogy... — kezdte Rózsa, de nem tudta folytatni, mert kitört belőle a sírás... — Ez különben sem tarto­zik ide! — mondta Éva. — Én annak vetkőzöm le, akinek jólesik... — Ismerjük, mi az ilyenfé­léket — mondta megvetően a tizedes. — König elvtárs is elmondta, hogy őt is megkör­nyékezték. .. — Magának ez a vén bű­nöző elvtárs? És még, hogy mi környékeztük meg? — zendített rá Éva és a kórus hűségesen kísérte. — Hát én tovább nem vá­rok — nyitott a szobába Kö­nig. — Engem nem érdekel az egész ügy. Én megmentettem a népvagyont és most elme­gyek lefeküdni, mert este van — mondta és választ sem vár­va kiment az ajtón. A rendőrtizedes bólintott és megadóan hallgatta a hajógyá­ri lánykart, melynek kóruséi az afeletti felháborodás for- tisszimóba emelte, hogy elen­gedték Kőniget. Jutka ezután leintette a dal­kört. — Vegye tudomásul, hogy mi is elmegyünk. Próbálja megakadályozni! — jelentette ki és elindult az ajtó félé. A tizedesnek éppen annyi ideje volt, hogy kiugrott az ajtón és a kulcsot ráfordította. — Maguk őrizetbe vannak véve! — kiabált be a zárt aj­tón és a telefonhoz lépett. A rendőrkapitányságot hívta, hogy jelentse: — Jelentem, elfogtam a kő­bányai betörés tetteseit. Meg­került a pénz is ... A tettesek az irodámban vannak ... Je­lentem nem elég egy Volga. Ez egy teljes bűnszövetkezet: öt nő és két férfi. A harma­dik szökésben van! Értettem Viszontlátásra! (Folytatjuk.) «

Next

/
Oldalképek
Tartalom