Pest Megyei Hírlap, 1969. szeptember (13. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

I AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA, ÉS A MEGYEI T xm. ÉVFOLYAM, 202. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1969. SZEPTEMBER 2., KEDD Riadó — békében Fedőneve: Sirály PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Nagygyűlés a S/DK kikiáltásának 24. évfordulója alkalmából ■ A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 24. évfordulója alkalmából hétfőn nagygyűlést tartottak Angyal­földön, a Magyar Hajó- és Dárugyár művelődési termé­ben. A nagygyűlésen részt vett és az elnökségben foglalt he­lyet dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Nagy József né könnyűipari minisz­ter, Erdélyi Károly külügymi- iwiszter-helyeftes, Katona Imre, a Budapesti Pártbizottság tit­kára, dr. Trautmann Rezső, a budapesti népfrontbizottság alelnöke. Ott volt Hoang- Luong, a VDK budapesti nagy­követe, Le Huu Van, a Dél­vietnami Köztársaság nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője és Bertil Svenström, a stockholmi Nemzetközi Viet­nami Bizottság főtitkára is. A nagygyűlést Pandurovits József, a Szakszervezetek Bu­dapesti Tanácsának vezető tit­kára nyitotta meg, majd dr. Ajtai Miklós mondott beszé­det. A szónok hangsúlyozta: nagy nemzeti ünnepükön szívünk minden melegé­vel köszönjük a Vietnami kormány, a testvéri magyar nép együttérző támogatását, értékes segítségét az amerikai agresszió elleni harcban épp­úgy, mint a szocializmus épí­tésében. Meleg, baráti köszönet a vietnami népnek nyújtott támogatásért, amely a pro­letár internacionalizmus nagyszerű megnyilvánulá­sa, a népeinket egyesítő harcos szolidaritás hű ki­fejezése — mondotta a nagykövet. A nagygyűlés az Interna- cionálé hangjaival zárult. A nagygyűlés után a Ma­gyar Hajó- és Darugyár párt- bizottsága és vezérigazgatósá­ga a vállalat nagy tanácskozó­termében baráti találkozón látta vendégül a nagygyűlés elnökségének tagjait és meg­jelent külföldi vendégeket és ajándékokat nyújtottak át a testvéri vietnami nép küldöt­teinek. Nemzetközi antifasiszta nap A Magyar Partizán Szövet­ség és a Nácizmus Üldözöttéi­nek Bizottsága, az Országos Béketanáccsal és a Magyar Jogászszövetséggel közösen — a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából — hétfőn délután nagygyűlést rendezett a va­sasszakszervezet székházának dísztermében. Dr. Sós György rendőr vezérőrnagy, a Buda­pesti Rendőr-főkapitányság vezetője, a Magyar Partizán­szövetség alelnöke mondott beszédet. A hét végén nem mindennapi eseménysorozatnak volt helyszíne Nagykőrös: a városban első alkalommal rendeztek nagyszabású polgári védelmi gyakorlatot. A „Sirály-akción” részt vett Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, országgyűlési képviselő, a megyei pártbizott­ság első titkára és dr. Mondok Pál, a megyei tanács vb-elnöke is Takács Jenő, a városi pártbizottság titkárának társaságában. (Képes riportunk a ,3. oldalon.) Ti már Mátyás hazaérkezett Jugoszláviából Felszabadulásunk 25. évfordulójára Kis ünnepnapok a nagy ünnep élőit Demokratikus Köztársa­ságot, az egész vietnami népet. A világ haladó erőivel együtt követeljük: az amerikaiak ves­senek véget a VDK elleni mindenfajta provokációnak, vonják ki a magúit és csatló­saik egységeit Dél-Vietnamból, tartsák tiszteletben a genfi egyezményeket. Ezután Hoang Luong, a VDK budapesti nagykövete szólt a nagygyűlés részvevői­hez. A vietnami nép a testvéri szocialista országok és a világ békeszerető erői sorában min­dig maga mellett érezte a Ma­gyar Szocialista Munkáspártba forradalmi munkás-paraszt Tímár Mátyást, a Miniszter- tanács elnökhelyettesét jugo­szláviai látogatásának utolsó napján, vasárnap, Ljubljaná­ban fogadta Mit ja Ribicsics, a Jugoszláv Szövetségi Végre­hajtó Tanács — a kormány — elnöke. A találkozón részt vett Alekszandar Grlicskov, a jugoszláv kormány elnökhe­lyettese, Marjai József belgrá­di magyar és Géza Tikvicki budapesti jugoszláv nagykö­vet. Tímár Mátyás szlovéniai tartózkodása során megtekin­tette a 15. nemzetközi borá­szati kiállítást és látogatást tett Bledben. Tímár Mátyás, a Miniszter­Gyári sakkjátszmából — 500 teherautó Tervek a Csepel Autóból Nem sorolhatjuk a sportese­mények közé, habár a teljesít­mény sportnyelven szólva, egy kis csúccsal is felér. A gyári sakkjátszmát nem fekete­fehér kockás táblán folytat­ják, házon belüli ügyes húzá­sokat jelez, a Csepel Autó­gyárban. Hogy lesz belőle fél ezer ko­csi? Ennyi járműnek megfelelő összeget, 100 milliónál jóval többet akarnak nyerni az eszten­dő végéig a termelékenység várható, 4— 5 százalékos emelésével. Sok­szor hangsúlyozott tény, hogy csak az olcsóbb gyártmány és az eredményesebb munka ad lehetőséget az életnívó mind­annyiunk által kívánt emelé­séhez. Az autógyár vezetői egyszerre több úton is célhoz igyekeznek. Kezdődött azzal, hogy egy sor jó szakmunkást helyeztek közvetlen a terme­lőmunkához, improduktív posztokról. Keresett mestersé­geket űző emberekről van szó, mint a forgácsolók, lakatosok. A másik út: a több mint más­fél milliárdos járműfejlesztési program fokozatos kivitelezé­se, új üzemek, berendezések (Folytatás a 2. oldalon.) tanács elnökhelyettese vasár­nap kíséretével visszaérkezett Budapestre. Tímár Mátyás megérkezé­sük után rövid nyilatkozatot adott: — A néhánynapos látogatás alatt több alkalommal folytat­tunk megbeszéléseket Alek­szandar Grlicskovval, tájékoz­tattuk egymást Magyarország és Jugoszlávia gazdasági fej­lődésének időszerű kérdéseiről, a két ország gazdasági együtt­működéséről, valamint álla­mainkat érdeklő egyéb gazda­sági problémákról. Kicseréltük tapasztalatainkat a gazdaság- irányítási rendszer reformjá­ról és ezek a megbeszélések — mint minden hasonló jellegű találkozó —, most is sok hasz­nos, új gondolatot szültek. A tárgyalások feltétlenül hasz­nosak voltak, hiszen a két or­szág kapcsolatában minden adottság megvan arra, hogy az eddig is kedvező kontaktuso­kat tovább fejlesszük. — A néhánynapos látoga­tásnak egyébként nagyon gaz­dag programja volt. Többek között látogatást tettünk Mika Spiljaknál, a Jugoszláv Szö­vetségi Nemzetgyűlés Népek Tanácsának elnökénél, rövid időt töltöttünk Szarajevóban, Bosznia-Hercegovina gyors ütemben fejlődő fővárosában, megtekintettük az Al-Dunán levő Kladovot, a Vaskapuitól folyó Duna-szabályozást, és erőműépítkezést, összegezve: kamatozó, tapasztalatokban gazdag látogatás volt — meg­állapodtunk abban, hogy az ilyen jellegű találkozókat gya­koribbá tesszük. 3MA Crftiuiko Delgrádba érkezik Gromiko szovjet külügymi­niszter ma délelőtt 11 órakor érkezik repülőgépen Belgrád- ba. A jugoszláv és szov­jet külügyminiszter tárgyalá­sai már kedden délután meg­kezdődnek. Gromiko Belgrá- don kívül ellátogat Szlovéniá­ba, Horvátországba, és szom­baton utazik el Jugoszláviá­ból. A megyei tanács és a Haza­fias Népfront által meghirde­tett felszabadulási verseny megmozgatta az emberek fan­táziáját Vezetők és egyszerű állampolgárok gyűlnek össze a népfrontüléseken és mondják el terveiket; mivel tudnák em­lékezetesebbé tenni az ünnepet. A szentendrei járás külö­nösen szép elgondolásokat vetett papírra. Sorra járják a családokat, egyenként ismertetik a mozga­lom célját. Mert tennivaló lesz elég. A jubileumi ünnepeségek során kegyelettel emlékeznek meg mindazokról, akik küzdöttek a szabadságért. Méltatják a Szovjetunió szerepét hazánk felszabadításában, társadalmi­gazdasági fejlődésben. Megem­lékeznek hős honfitársainkról, akik politikai munkával, tol­lal vagy fegyverrel itthon, a Szovjetunióban vagy más né­pek partizánseregében küzdöt­tek a szabadságért. Novemberben több napra meghívják például Budakalász községbe Maxim Petrovics Szevcsukot, volt szovjet pa­rancsnokukat — baráti talál­kozóra. December végén — általá­ban azon a napon, amikor a község felszabadult — ünnepi tanácsülések lesz­nek, amelyekre meghívják azokat, akik a faluból elszármaztak és kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki az ország építésé­ben. A honismereti mozgalom részt vesz azoknak a felkutatá­sában, akik a felszabadulásért vívott harcokban, s utána a 25 év során érdemeket szereztek. Visegrádon filmvetítést tar­tanak majd az üdülőhely 25 éves fejlődéséről. Pilisszent- kereszten a község felszabadu­lásának évfordulóján levetítik a nagyközséggé válásról és a földosztásról szóló filmet. Pomázon és Leányfalun szovjet művészeti csopor­tok lépnek fel, ezenkívül mindenhová meg­hívják vendégül a szovjet ka­tona-feleségeket. k. m. ILLATOS ARATÁS Békés megyében 52 fajta vi­rág magját termelte az idén exportra az Országos Vetö- magtermeltető és Ellátó Vál­lalat. Az „illatos aratás” meg­kezdődött. Gyűjtik a fátyolká, a szalmavirág, és több más dísznövény magját. A csapa­dékos időjárás, sajnos, alapo­san megnehezítette ezt a munkát: még azonos bokron sem egyszerre érik szedésre a mag. Egy-egy bokrot több al­kalommal is végig kell pász­tázniuk a kertészeknek. A ter­més többségét angol, NSZK- beli, osztrák, svájci, holland és más nyugati nagykereske­delmi cégek szállítják. DOHÁNY­SZÜRET Az albertirsai Dimitrov Tsz köz­ismerten jó minő­ségű dohányt ter­meszt. ötvennégy holdon hevesit ne­velnek, ehhez épí­tettek tavaly egy kétaknás szárító­tornyot, ebben az évben még egy hasonlót. Egy-egy kamra befogadó- képessége 70—80 mázsa. Jövőre újabb szárítótor- nyok építését ter­vezik. A szárított dohányleveleket a Magyar Dohány­iparnak és a szol­noki fermentáló­nak szállítják to­vábbi feldolgozás­ra. Megkezdődött az őszi vadászat a Pilisben Hétfőn megkezdődtek az őszi vadászatok. A Pilisben min­den eddigi között az idei lesz a leggazdagabb idény. Több mint ezer nagyvad — 110 szarvasbika, mintegy 600 suta, muflon és háromszáz vaddisznó — vár elejtésre. Népes külföldi ven­dégsereget, többségében NSZK-beli és osztrák vadászokat várnak, a sutavadászatba pedig hazai vadásztársaságok is be­kapcsolódnak. Az idén azért kerülhet puskivégre ilyen sok állat a pilisi erdőkben, mert a parkerdő-gazdaság új felada­tainak megfelelően kevesebb, de jó minőségű állatok tartására rendezkedik be. A vadászokat tíz, festői környezetben elhe­lyezkedő, szépen berendezett vadászház fogadja. Olyan ven­dég is érkezik, aki 10—14 szarvasbika kilövésére jelentette be igényét. A vadászok gazdag zsákmányra számítanak, mert a terítékre kerülő állatok közül több mint negyven éremesélyes. i I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom