Pest Megyei Hírlap, 1969. július (13. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xui. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM ÁRA 80 FILLÉII 1969. JÜLIUS 1., KEDD vidám vasárnap PEST MEGYEI • Próbák Szentendrén • Üllői törökméz VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Esős, de Czinege Lajos vezérezredes, az MSZMP KB PB póttagja, honvé­delmi miniszter vezette magyar katonai küldött­séget, amely láto­gatáson tartózko­dik Romániában. A szívélyes, elv­társi légkörű ta­lálkozón Magyar- ország és Romá­nia fegyveres erői baráti kapcsola­tairól szóltak. Aláhúzva ezek fejlesztésének kö­zös óhaját a két nép, a. szocializ­mus és a béke ügyének javára. A tizedik népszámlálás Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn' ülést tartott. A Minisztertanács előterjesz­tésére törvényerejű rendeletet alkotott népszámlálás tartásá­ról 1970-ben. A törvényerejű rendelet ki­mondja: Magyarország terü­letén az 1969. december 31. és az 1970. január 1. közötti éj­féli állapot alapul vételével általános népszámlálást kell tartani. A népszámlálással egyidejűleg össze kell írni a lakásokat és az intézeti ház­tartásokat (kórházakat, mun­kásszállásokat, diákotthonokat stb.), a lakóházakat, az inté­zeti és az egyéb lakott épüle­teket. A népszámlálás, valamint az ezzel kapcsolatos összeírások körébe tartozó adatgyűjtés a tanácsok végrehajtó bizottsá­gainak feladata. Az e munká­ban részt vevőket tennivalóik ellátásában hivatalos szemé­lyeknek kell tekinteni. Az adatgyűjtés szakmai irányítá­sát, az adatok feldolgozását és (Folytatás a 2. oldalon.) Ha nem is volt sok napfény és jó idő, azért eseménydús vasárnap volt a tegnapelőtti. Méghozzá amolyan „munkás” vasárnap. Szentendre főterén a teátrum díszletein az utolsó simításokat végezték. Sőt! Még aznap megkezdődtek a próbák és a környező házakban bi­zony kevesen nézték hét óra felé a televíziót, inkább az ablakokiból kikönyökölve él­vezték a színészek és a ren­dező munkáját. Mindennap lesznek ezentúl próbák a pre­mierig. Az érdeklődésre jel­lemző, hogy minden jegy el­kelt és bizony sokan szeret­nék, ha pár előadással még megtoldanák a programot. A Magyar Televízió sem tétlenkedett az elmúlt vasár­nap. Filmeseik megszállták a Dunakanyart. Mi Leányfalu­nál találkoztunk velük, 10 órakor a hajóállomáson for­gattak. A tv-híradónak készí­tették a „Dunakanyar” ösz- szeállítást, és ha strandolókkal nem is, de pihennivágyókkal szép számmal találkoztak. No, meg egy csacsival.. 1 Vácról érkezett. A pesti ol­dalról a budaira költözött, gazdája nem sajnálta érte a háromezer forintot a váci ál­latvásáron. Ezért nem maka- csolta meg magát — fényké­pezőgépünk elé állt... Mire Üllőre értünk, már ki­sütött a map. A vidám szóra­kozásnak itt nem vetett sem­mi gátat és információnk sze­rint a legnagyobb sikert a körhinta aratta, no meg' az ínyenceknek: a törökméz. Al­konyaikor sem ért véget a mulatság: a tűzoltóbál meg. mozgatta az egész községet és aki aludni akart, az sem igen tudott, mert a pilisiek fúvószenékara nem sajnálta a tüdejét... Körsétánk végére értünk. Az esős, kicsit szeles idő elle­nére mozgalmas vasárnapot láttunk. , T. E. Szórványosan aratnak a Duna-Tisza közén Fokozott peronoszpóra-veszély a szőlőkben Nicolae Ceau- főtitkára, az ál­sescu, a Román Iamtanács elnöke Kommunista Párt vasárnap fogadta Ülést tartott a Pest megyei Pártbizottság Június 30-án kibővített ülést tartott az MSZMP Pest me­gyei Bizottsága. Első napirendként Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára adott tájékoztatót a párt Központi Bizottságának 1969. június 26-án és 27-én tar­tott üléséről. Második napirendként Jámbor Miklós, a megyei pártbi­zottság titkára, a megyei pártbizottság és végrehajtó bizottság második féléves munkatervére tett,javaslatot. A jelenlevők mindkét napirendet elfogadták. Ezután elis­merésüket fejezték ki azért a munkáért, amelyet az MSZMP Központi Bizottsága, személy szerint Kádár János, Nemes De-“ zső és Komócsin Zoltán elvtárs fejtett ki a nemzetközi tanács­kozás előkészítésében és magán a moszkvai tanácskozáson is. ígéretet tettek: a megye dolgozói között széles körben ismerte­tik a tanácskozás eseményeit, és a megye dolgozó népével együtt egységesen állnak a párt KB mellett. Végezetül a megyei pártbizottság tagjai személyi kérdések­ben döntöttek. Maói Kalauznélküli közlekedés Budapesten Tudnivalók az 5. oldalon A mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenységéről tárgyalt a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány elnö­kének előterjesztése alapján elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizottsága június 27-i ülésén elfogadott tudo­mánypolitikai irányelvekkel összhangban tudománypoliti­kai bizottságot hoz létre. A bi­zottság feladata a tudományos kutatás egységes állami irá­nyítása, a nemzetközi tudo­mányos kapcsolatokkal való összehangolása, a Magyar Népköztársaság tudománypoli­tikai elveinek kialakítása és azok megvalósításának szerve­zése. A Minisztertanács a tudo­mánypolitikai bizottság einö­| kévé dr. Ajtai Miklóst, a kor- I mány elnökhelyettesét nevez- I te ki. I A kormány megvitatta és elfogadta a tudománypolitikai irányelvek végrehajtásához szükséges jogszabályok kidol­gozásának ütemtervére tett javaslatot. A külkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a külföldi hivatalos kiállításokon, vásá­rokon a magyar részvétel 1970. évi programjának bővüléséről és javaslatot terjesztett elő az 1971-ben megrendezendő kül­földi kiállításokon részvéte­lünk programjára. A vásá­rok és kiállítások száma és jelentősége világszerte növek­(Folytatás a 2. oldalon.) Rá és a delfin A kairói Al Ahram vasárnapi számában ismer­teti a papirusz­hajójával az At­lanti-óceánon ha­ladó Thor Heyer­dahl norvég ku­tató táviratát. A Rá, az antik Egyiptomi mintá­ra épült papirusz­hajó hétfőnyi nemzetközi le­génységével si­keresen halad az Atlanti-óceán kö­zepén az amerikai partok felé — kö­zölte a távirat. Cape Verde térsé­gében a hajó vi­harba került, de sértetlenül került ki a hullámhe­gyek közül. A le­génységnek jó napja volt: sike­rült egy delfin' fogniuk, ami ínyenc falatnak számít a konzerv- ételek mellett. Heyerdahl má- 25-én indul' a marokkó’ Szafi kikötőjébő’ annak bizonyítá­sára, hogy a régi egyiptomiak is el­juthattak Dél- Amerikába. ]US el Éhségsztrájk az atomközpontban Hót olasz, két német és egy frahcia tudós az isprai atom­kutató központban folytatja pénteken megkezdett éhség- sztrájkját. A tudósok így fe­jezik ki tiltakozásukat amiatt, hogy a kutatóközpontnak nincs hosszú lejáratú munka­terve, s így veszélyben van megélhetésük. Országszerte nagy nehézsé­gek elé állítja az aratókat a borús, csapadékos időjárás. Baranyában — ahol már a szemet is veszélyezteti a túl- érés — valósággal úgy kell be­lopni az árpatáblákról a ter­mést. Több helyütt át is alakí­tották terepjáróvá a kom­bájnokat a szerelők, pótkerdkeket illesztettek rá­juk, mert így könnyebben, biztonságosabban mozognak a nehéz gépek a süppedős föl­deken. Péter-Pál ezúttal rácá­folt a hagyományra. Ha itt-olt neki is láttak a betakarítok a nagy nyári munkához, Pest megyében még min­dig nem tudták megkez­deni tömegesen az ara­tást. Jellemző a szeszélyes június végére és július elejére, hogy a korábbi években ilyenkor már a búzát csépelték a kom­bájnok, most viszont még az őszi árpát is csak alig-alig kóstolgatják. Felkészülve és türelmetlenül várják hát a (Folytatás a 2. oldalon.) Bonny a világűrben 30 napon át a Föld körül Szombaton este a floridai Keimedy-támaszponiröl egy 6,3 kilós majmot indítottak a világűrbe. A Bonny névre hallgató majom 680 kilogram­mos űrhajójában 30 napon át utazik a Föld körül. A kísér­letnek az a célja, hogy a tudó­sok tanulmányozhassák, mi­lyen hatást gyakorol az élő szervezetre a világűrben való huzamosabb tartózkodás és a súlytalanság állapota. Az Indítás után tíz perccel hivatalosan közölték, hogy az űrkabint szállító Thor—Delta rakéta rátért pályájára és Bonny, a majom állapota megfelelő. Harminc nap elteltével a majmot tartalmazó űrkabin leereszkedik a Csendes-óceán­ra, majd az állatot több na­pig tartó orvosi vizsgálatnak vetik alá. Foto: Gábor—Urban Kiváló és érdemes orvosok Hétfőn — Semmelweis szü­letésének évfordulója alkal­mából — az Orvos-Egészség­ügyi Dolgozók Szakszerveze­tének székházában, a Weil- teremben ünnepélyesen átad­ták az idei kiváló és érdemes orvos, gyógyszerész kitünteté­seket. A kitüntetéseket dr. Szabó Zoltán egészségügyi mi­niszter nyújtotta át. Kiváló orvos kitüntetést kapott töb­bek között dr. Hídvégi Zol­tán, a nagykőrösi városi kór­ház osztályvezető főorvosa. Érdemes orvos kitüntetésben részesült többek között dr. Pálcikái Sándor dabasi körzeti orvos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom