Pest Megyei Hírlap, 1969. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-30 / 122. szám

Partéiéi Területi taggyűlések A II. számú területi párt- alapszervezet májusi taggyű­lésén új vezetőség választásá­ra került a sor. Hártó István­ná lemondott tisztségéről, mi­vel más helységbe költözött. A tagság új titkárrá Dornai Sán- dornét választotta meg. A ve­zetőség tagja lett Ruhl Lajos, Pető Albert, Kiszel Jánosné és Máté Béla. A pártbizottság nevében Harmati Sándor kö­szöntötte a megválasztottakat. Az I. számú pártalapszerve- zet ma délután öt órakor tag­gyűlést tart a Lenin úti szék­házban. A hajógyár egyik meg­hívott vezetője tájékoztatást ad a város egyik legnagyobb üzemének életéről, munkájá­ról. Itt is — úgy, mint a má­sik alapszervezetben történt — megemlékeznek Maróti La­josról, a közelmúltban el­hunyt váci veteránról. Építőipari művezetői tanfolyam Az Építők Művelődési Há­zában szeptemberben megin­dítják az egyéves időtartamú építőipari művezetői tanfo­lyamot. Jelentkezhetnek azok, akik a nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmunkás-bizoyyítványuk van, és ötéves építőipari gya­korlattal rendelkeznek. Anyakönyvi hírek Született: Szabó Ferenc és Doma Erzsébet: Zsolt, Szomjú Gábor és Békési Márta: Beá­ta, Csák László és Kocsis Ilo­na: Csaba, Kincses Gábor és Pazsitka Katalin: Titusz, Oláh Károly és Termán Mária: Ká­roly, Virsinger Jakab és Du­dás Jolán: Jolán, Jámbor Sán­dor és Kovács Magdolna: Gá­bor, Tóth László és Kosztyán Margit: Imre, Mojzsis András és Endrődi Magdolna: Andrea, Bán Ferenc és Bedrus Magdol­na: Andrea, Golbács István és Bükkös Mária: Zsuzsanna, Gyuricza Pál és Skóza Mária: Ágnes, Tóth István és Csőke Ilona: István nevű gyerme­ke. Házasságot kötött: Juhász Ferenc Sípos Judittal, Kosdi Gyula, Dubniczki Máriával, Sax Pál Simon Ilonával, Höller­bach József Zuglói Annával, Csányi / Gáspár Kucsera Már­tával, Mészáros Árpád Almán Máriával, Cziráki Antal Go- gola Katalinnal, Mózes Béla Szokol Judittal. Vácott húnyt el: Szikriszt Antal (Nagymaros), Kovács István (Vác, Március 15-tér 2.), Grauszman Jakab (Verőce), Hártó Györgyné szül. Tar Er­zsébet (Szók oly a), Czakó Ist­ván (Vác. Máriaudvar). Nyugdíjas tehergépkocsiveze­tőt ZIL típusú tehergépkocsinkra felveszünk. Jelentkezni lehet a Váci Autójavító és Fémipari Vál­lalat munkaügyi osztályán. Vác. Dózsa György út 53. Telefon: 220 VÁC I MÁPLfl ■MBé'kifBiimnmiiiMiiri ■ iW in i iiíiÍTimií ií YhTiiYw ■ 11 i ■ ■■TTi ~ii i'i "ii nriiSíTiiiriiihT^ ' ■■■nfi i' i fii ........" i1:,,; •:j-,. iS,7,iT«riBSrHia A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIII. ÉVFOLYAM, 122. SZÁM 1969. MÁJUS 30., PENTEK Befe jező a könyvhét előkészületei Holnap: ünnepélyes megnyitó a HAGY-ban Ott lesz Barabás Tibor író, ] a városi KISZ-kórus, és a ze- Csanády János költő és Kende neiskola tanárai, valamint Sándor író. ) Máray Enikő és Fodor Tamás A megnyitón közreműködik I előadóművész. P. R. Emlékkrónika-pályázat Csütörtökön újabb hatalmas csomagokat raktak le a Mű­velt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat Széchenyi utcai • üzleté­be. Ezzel az ünnepi könyvhét valamennyi kiadványa meg­érkezett Vácra. — Városszerte nagy érdek­lődést tapasztalunk — tájé­koztatott Szőke Pálné boltve­zető. — Üzemi könyvterjesz­tőink várják a „start”-ot. A Váci Kötöttárugyár Bá­rány Tamás írót hívta meg június hatodikára, író—olvasó találkozóra. A DCM-ben működő terjesztőnk jelezte, hogy új helyiséget kap­tak és hasonló segítséget ka­pott a Dunakeszi Járműjavító Vállalatnál működő könyvter­jesztés is. — - Mivel fogadják a könyv­barátokat? — A megnyitás idejére Bíró Ádám dekoratőr újjávarázsol­ta kirakatainkat. Szombaton délután öt óráig leszünk nyit­va és vasárnap reggel kilenc­től délután négy óráig megvá­sárolhatók a könyvheti újdon­ságok. Tízezer forint értékű könyvsorsjegy fogyott cl Vácott; ezek is beválthatók jövő hét­től. Aki üzletünkben vásárol könyvet, díjtalan tombolaje­gyet is kap. A Híradástechnikai Anya­gok Gyárában Szeitz János szb-titkár arról tájékoztat, hogy minden előkészület meg­történt szombat estére, a könyvhét ünnepélyes váci „Kiemelkedő hivatása a nép- | frontmozgalomnak a szocialis­ta nemzeti tudat, a hazafiság érzésének ápolása, erősítése és eszmei formálása. Élővé kell tennünk értékes nemzeti ha­gyományainkat, gyarapítani kell honismeretünket..(A HNF IV. kongresszusának ha­tározatából.) Ennek a határozatnak szel­lemében hirdet most pályáza­tot a Hazafias Népfront járási bizottsága és a járási tanács művelődési osztálya „emlék- j krónikák” írására. Mint Vásárhelyi Józseftől, a művelődésügyi osztály vezető- i jétől megtudtuk, a pályázat- ' nak műfaji megkötése nincs, azon bárki részt vehet egyé­nileg, vagy többek, közös ihun- ká jukkái. Pályázni lehet olyan tanul­mányokkal, dolgozatokkal, krónikákkal, amelyek járásunk felszabadulásának eseményei­vel és az azóta eltelt időszak­kal foglalkoznak. Az első díj kétezer forint, a második díj ezerötszáz, a har­madik díj ezer forint, de a beküldött és díjat nem nyert pályaműveket is jutalmazzák. A pályázatokat 1969. decem­ber elsejéig kell a járási ta­nács művelődési osztályának beküldeni. Üjfalvi Imre 6. osztályos tanulók „Lenn és fenn” című kompo­zíciója tetszett, amelyre a ki­állítás után az Országos Pe­dagógiai Intézet is igényt tart. Az ízléses, szép kiállítás Sárközy Csaba rajztanár ered­ményes munkáját bizonyítja. ____________ (a. i.) Új üzlet a „plécsárda" mellett Lassan épült, de végül is elkészült és május 19-én át is adták Dunakeszin, a _ „plé­csárda” mellett a MÉK új zöldség-gyümölcs boltját. De nemcsak zöldféléket, hanem felvágottat és italokat is árulnak az új üzletben. negnyitojara. A díszterem előcsarnokában ögtönzött könyvkiállitás fö­ladja holnap az érkezőket. Este fél hétkor kezdődik az ünnepség, melyen Jász­berényi József, a Művelt Nép Könyvterjesztő Válla­lat igazgatója mond be­szédet. Kisváci kiállítás Kedden nyitotta meg az Ár- | pád úti általános iskola rajz­szakköri kiállítását Aradi Jenő j festőművész, az Országos Pe- i dagógiai Intézet adjunktusa. A megnyitón a városi ta­nács művelődésügyi osztályát Povázsai Sándor osztályvezető I és Bemáth Kálmán szakfel- | ügyelő képviselte. A kiállítá­son metszetek, szobrok, fest­mények szerepelnek. Az első díjat Juhász Tibor 8. osztályos tanuló grafikai (Magány, Mozaikterv, Kisváci sorozat) művei nyerték el. Érdekesek voltak Vas Gyula 3. osztályos öntőhomokszobrai is. A szakértőknek a legjobban Králik Tibor és Garamvölgyi Elítélték a kerékpártolvajt Katalin János 30 éves, bűn­tett előéletű sződi lakos haza­felé tartott, amikor Szijjártó Sándor udvarában egy kerék­párt pillantott meg a fészer­hez támasztva. Besurrant, el­emelte a járművet, s 50 mé- ' terrel odébb levő lakásába szállította. Nagyban buzgólko- dott a lopott gép szétszerelé­sén, amikor a rendőrség lefü­lelte. Bíróság elé került. A büntetőtanács három hónap szabadságvesztésre ítélte. Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondok köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jóbatótoknak, az Egyesült Izzó dolgozóinak, tö­megszervezeteinek és vállalat- vezetőségének, a kertész kollé­gáknak, akik szeretett, felejthe­tetlen férjem temetésén résztvet- tek, sírjára koszorút, virágot he­lyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, özv. Köves Károlyné. Maróti Lajosék pere A VÁCI HÍRLAP 1920. május 9-i száma röpíti világ­gá a hírt: Vácra érkezik dr. Kecskeméthy Gyula ítélőtáblái bíró tanácsa, hogy tárgyalja Maróti Lajos és társainak pe­rét. A vádlottak a Tanácsköz­társaság idején részben a ka­tonai. részben a polgári for­radalmi törvényszéknek vol­tak a tagjai s őket a királyi ügyész személyes szabadság megsértésével, s más bűntet­tekkel vádolja. A sértettek és a tanúk száma hetvennél több, ezért a tárgyalás előreláthatólag két hétig tart a siketnémák inté­zetének dísztermében. A bí­róság hetenként négy napot ülésezik s a tárgyalásokon csak az vehet részt, akinek részére a vádat képviselő dr. Tury György királyi ügyész írásos engedélyt adott. A MARÓTI CSALÁD ma is őrzi a másfél száz oldalas, testes vádiratot, amelyet fel­olvastak a 49 évvel ezelőtt le­zajlott tárgyalás kezdetén. A védők mindjárt az elején vagy 150 tanú kihallgatását kérték, a törvényszék azon­ban csak 35 tanút engedélye­zett a védelem számára. Ott volt a vádlottak sorá­ban Matejka János is. Gedeon Emil fegyintézet! igazgató ki­hallgatása során — bármeny­nyire is kellemetlen volt a bíróság számára — feleleve­nedett 1919. augusztus 14. éj­szakája, amikor megbilincselt foglyokat vittek a Hétkápol­na melletti rétre és gyilkoltak meg kegyetlenül. Matejka az életben maradt tanú, aki bal tüdőlövéssel és arcán lőtt sebbel négy nap múlva visz- szakerült a fegyház kórházá­ba. A PESTVIDÉKI TÖR­VÉNYSZÉK sietteti a váci bűnperben az ítélethirdetést, de csak nem sikerül valami­re való vádakat bizonyítani. Dávid István, Bottka András s mások arról vallanak, hogy őket a forradalmi törvényszék pénzbüntetésre ítélte. Stark György cipészmester verte az inasát — ezért ítélték ezer korona bírságra. Derültséget keltett a tárgyaláson, amikor egy csoport azzal vádolta Ma- rótit, hogy kizavarta a Koro­na-kávéházban üldögélőket, egy kis közmunkára. Az sem volt kellemes a bí­rák számára, amikor a meg­jelenésével is tiszteletet pa­rancsoló Zádor János nyugal­mazott polgármester elmond­ta, hogy a Tanácsköztársaság bukása után ő személyes kö­szönetét mondott Maróti La- joséknalt azért, hogy Vácott nem volt vér- és vagyonpusz- tulás, azért, hogy a szervezett munkásság biztosította a ren­det és a törvényességet. A kihallgatott Bóna Jenő, Kristóf Máté, Büchler Zsig- mond és társai is arról val­lottak, hogy őket ugyan be­zárták a fegyházba, de né­hány nap múlva szabadon bo­csátotta valamennyiüket a forradalmi törvényszék. TURY ÜGYÉSZ vádbeszéde nagyon gyengén volt tények­kel alátámasztva. Hangzatos frázisok sokasága volt, s in­kább érzelmileg próbálta megnyerni a bírákat és a kö­zönséget. A vádlottak az utolsó szó jogán sem tagadták meg poli­tikai nézetüket A baloldali­nak nem mondható helyi új­ság sem tudta palástolni, hogy milyen hatással volt a tárgya­lás közönségére Kovacsik Mi­hály, Matejka János s a töb­biek beszéde. Maróti Lajos, a tárgyalás kezdetén lemondott a véde­lemről. A teremben pisszenés sení volt, amikor beszédében vázolta, hogyan lett szocia­lista. Mint szegény, földműves család fia, miként találta meg az utat a forradalomhoz. Az őszirózsás forradalom idején Stromfeld Aurél mellé volt beosztva, s a Tanácsköztársa­ság 133 napja alatt a váci di­rektóriumban dolgozott. A munkások igazát védte, a dolgozók érdekeiért tett éjt nappallá. JÚNIUS TIZENEGYEDI­KÉN hirdetett ítéletet dr. Kecskeméthy Gyula táblabí­ró. A legenyhébb ítélet egy év, a legsúlyosabb, életfogy­tiglani fegyház volt. Maróti Lajosnál a személyes szabad­ság megsértését ismételgették, mint vádat, s ezért hatévi fegyházra s tízévi hivatalvesz­tésre ítélték. A történelem szolgáltatott igazságot a közelmúltban el­hunyt Maróti Lajosnak és egykori - vádlottársainak. Az utókor méltó emléket állított a Tanácsköztársaság mártír­jainak s kegyelettel adózik azoknak, akik életüket, sza­badságukat áldozták a prole­tariátus igazáért. Papp Rezső Csatlakoztunk a békebizottság felhívásához Újabb gyűlések, találkozók Vácott s a járásban A Hazafias Népfront váci városi bizottsága felhívással fordult a társadalmi és tömegszervezeti vezetőkhöz, a város üzemeihez, iskoláihoz, hivatalaihoz. — A megyei népfrontbizottság idén is meghirdette a nagy tavaszi békeakcióját. Ennek nyitó ülését Gödöllőn tar­tották, nagy sikerrel. Ennek nyomán megyénk egész terüle­tén megkezdődtek az akció helyi rendezvényei.. Ezrek juttat­ták kifejezésre békeakaratukat, szolidaritásukat, a független­ségükért, a szabadságukért harcoló népek, mindenek előtt a vietnami nép iránt. — Vác népe és a járás lakossága is erejéhez és lehetősé­géhez képest segíti, támogatja ezt a harcot. Elítélik minde­nütt a népek békéjét, biztonságát veszélyeztető, népirtó há­borút csakúgy, mint Izraelnek az arab népek ellen elkövetett agresszióját. — A váci népfrontbizottság csatlakozik a megyei bizott­ság kezdeményezéséhez s a béke ügyéért folytatott harcban együttműködésre hívja fel valamennyi társadalmi és tömeg­szervezeti vezetőséget, annak tagságát, a vállalatok, iskoláit és intézmények vezetőit, dolgozóit. — Felkérjük őket, hogy területükön lépjenek fel kezde- ményezően. Szervezzenek akciókat, rendezvényeket a béke és a barátság szolgálata, ügye érdekében. Használjanak fel min­den alkalmat a békeakció sikere érdekében. — Meggyőződésünk, hogy ez a munka nem lesz hiába-' való. Harcunk sikeres lesz, s közelebb kerülünk nagy célunk& a világbéke és a népek őszinte barátsága megvalósításáhozj — fejeződik be a Hazafias Népfront Vác Városi Bizottságá-j nak felhívása. > ★ Itt említjük meg, hogy a gyűlések, tiltakozások sora folytatódik. Ma, pénteken, délután fél háromkor a Hír­adástechnikai Anyagok Gyá­rában lesz békegyűlés.. A bé­kehónap keretében a járási nőtanács május 30-án a szö- di; június 4-én pedig a fóti termelőszövetkezetben ma­gyar—szovjet asszony találko­zót rendez. A BM dunakeszi’! telepén a járási KlSZ-bizott- ság magyar—szovjet katona és KISZ—Komszomol-ta- lálkozót rendez, ame'yen részt vesznek a Mechanikai Labo­ratórium KISZ-fiataljai is. P II o GYŐZELEM, SOK HIBÁVAL Váci Fonó—Nyíregyháza 25:22 (14:12). Váci Fonó: Török S. — Braunsteiner (3) — Maninger (2) — Baracsi (3) — Berczelly (5) — Vértesi (2) — Török G. (7). Cserejátékosok: Nábelek — Petrányi (3) — Toldi — Buda­vári. Az első percekben úgy lát­szott, hogy könnyű mérkőzés lesz, de a félidő közepétől már Olajkályha tulajdonosok! Most javíttassa, tisztíttassa eíajkályháját, mivel a nyári időszakban 10 százalékos árkedvezménnyel számlázunk. Már most gondoskodjék a téli, zavartalan fűtésről. BEJELENTÉS : Váci Autójavító és Fémipari Vállalat olajkályha szerviz részlegénél: Vác, Dózsa György út 53. Telefon: 222. I minden egyes gólért nagy har­cot vívtak a hazaiak. Az ótgó- I los előny birtokában könnyel­mű labdaeladásokkal, laza vé­dekezéssel a félidő végére két gólra csökkent a Fonó előnye. | A második játékrész elején ki­egyenlített küzdelem folyt, ja­vult valamit a játék, de még így is elmaradt a csapat a ré­gi formájától. A mérkőzést végig kézben tartották a ha­zaiak, a bosszantó hibák elle­nére is (négy 7 méteres ki­maradt) izgalmas mérkőzést láthattak a szurkolók Végered­ményben három gól különb­séggel nyerték a találkozót. Jók: Török G. — Petrányi — Vértesi. A járási labdarúgóbajnokság állása 1. Penc 11 6 3 2 26:15 15 2. Dunakeszi K. 11 7 1 3 25:17 15 3. Váchartyán ii 7 — 4 35:19 14 4. Vácrátót 11 6 1 4 31:15 13 5. Orszentmikl. 11 5 3 3 19:16 13 6. Esze Tamás il 5 2 4 13: ; 22 7. Felsögöd 11 5 2 4 16:14 12 8. Sződliget 11 5 2 4 27:25 12 9. Püspökhatv. 11 5 1 5 24:23 11 10. Rád 11 3 4 4 19:17 10 11. Püspökszil. 11 5 — 6 23:27 10 12. Váci SE II 11 5 — 6 25:33 10 13. Kisnémedi 11 4 1 6 16:34 9 14. Vácduka n 3 2 6 14:20 8 15. Kösd 11 2 2 7 16:26 6 16. Vácbottyán 11 2 2 7 17:37 6 VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Anyagkönyvelőt köz­gazdasági technikumi végzettséggel felve­szünk. Jelentkezni le­het: Dunakanyar Ktsz Vác, Vak Bottyán tér 6. Fizetés: megállapo­dás szerint. 44 órás munkahét, kétheten- ként szabad szombat ? Két szoba-konyhás kertes családi ház — azonnal beköltözhe­tően —■ eladó. Vác, Csaba utca 5. Érdek­lődés : Bukisor 15. vagy Csaba u. 8. alatt, öt tükörablak, iker­sejt tégla, két darab 1900x250x150 mm és egy darab 2800x250x150 mm áthidaló eladó. Vác, Botond u. 2. Érdeklő- dés: 16 óra után. Két szoba-konyhas családi ház — beköl­tözhetően — eladó. Vác, Burgundia u. 18. Érdeklődni: délután öt után. _______________ P arkettázást vállalok. Vác-Deákvár, Bácskai utca 71. Tóth. Pályázatot hirdetek két konyhalányi állás­ra, június elsejei be­töltésre. Fizetése: ha­vi 1100 Ft. I. számú Szociális Otthon veze­tőnője, Vác, Burgun­dia utca 9. Elcserélném két kis szobás, nagy konyhás, kisbérü lakásomat, egy szoba, konyhás elő- szobásért. Lakás minő­sége szerint térítek. Báthory utca 15. 360 négyszögöles telek eladó. Vác, Urgehegy dűlő 9. (Pozsgai.) Kertes ház, négy szo­ba, egy konyha be­költözhető, sürgősen eladó. Vác-Deákvár, Hanusz utca 21. Használt ajtók, abla­kok, ajtóvédő tető drótbetétes üveggel, 160xl40-es — eladók. Vác, Nárcisz utca 7. Mezőgazdasági techni­kumnál. _______________ E lcserélném deákvári kétszobás összkomfor­tos bérházi lakásomat magánudvaros két­szobásra. Vác-Deák­vár, Arany János ut- ca 9. I. em, 1. Gitár jó állapotban le­vő eladó. Gelle, Vác, Marx tér 9. (Érdeklő- dés délután 6—8-ig.) Zrínyi utcai bölcsődé­ben takarítónői, mo­sónői felvétel van (nyolcórás foglalko­zásra). Kőművesipari tanulót felveszek. Zachár La­jos, Vác, Kötő utca 5. Felvételre keresünk gyógyszergyártó munkára vegyész­technikusokat, gyógyszergyártó szakmunkásokat, segédmunkásokat, továbbá lakatosokat, csőszerelőket, kőműveseket, hűtőgép- és kompresszor­kezelőket, valamint tiszta munkára nőket. Ötnapos munkahét. JELENTKEZES: Kőbányai Gyógyszer­árugyár. munkaügyi osztálya, Budapest X., Gyömrői út 19-21. Telefon: 477-330/193. Danuvia motorkerék­pár eladó. Vác-Deák- vár. Bácskai utca 42. Túrakajak elsőrendű, jó állapotban eladó. Vác, Marx tér 2. Pos­taépület (Cserny).

Next

/
Oldalképek
Tartalom