Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-02 / 76. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI.TANÁCS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 76. SZÁM ÄM 80 FILLÉR 1969. ÁPRILIS 2., SZERDA Közel-keleti mozgás Husszein, Jordánia királya, útban Franciaország és az Egyesült Államok felé, csütörtö­kön megállt Bejrútban, és meglátogatta Charles Helout, a Libanoni Köztársaság elnökét. A közel-keleti helyzet az el­múlt huszonnégy órában sem változott, azt azonban túlzás nélkül mondhatjuk, hogy bi­zonyos fajta mozgásban van. A négy nagyhatalomnak a kérdés megtárgyalására irá­nyuló tanácskozásai most már küszöbön állnak csakugyan, s újabb diplomáciai útra indult — mégpedig Párizsba és Wa­shingtonba — Jordánia kirá­lya, Husszein. Nem lehet tud­ni, hogy a legközelebbi jövő­ben sorra kerülő Nixon— Husszein találkozó változtat-e valamit az Egyesült Államok álláspontján a közel-keleti konfliktust illetően, ám ha flAGYKATA Nyolcmilliós álom • Szűk már az iskola • Üvegezett légifolyosó • Étkezés - 1971-től (Tudósítónktól) Szűk már a nagykátai „Dam­janich” Gimnázium. Építésé­nek idején 8 tanulócsoportra tervezték, de az elmúlt idők- Den 16 osztálynak szorítottak tenne helyet, hiszen két is­kolatípus — gimnázium és mezőgazdasági szakközépisko­la — működik az épületben. A kis termek a nap min­den percében foglaltak. Ifjúsági összejöveteleket, iönyvtári órákat, KlSZ-foglal- kozást Csak este lehet tartani. Növeli a nehézségeket a leve­lező tagozat és az ipari tanulók két osztályának itteni elhelye- tése. Nincs a községnek nap­közi otthona. A problémák évek óta or­voslást kerestek Nagykátán, és hogy végre orvoslásra leltek, arról számoljon be Pátkay Imre, a gimnázium igazgatója: — Bővítik iskolánkat. Mo­dern konyhát, 160 személyes ebédlőt, felette a kollégium ré­szére tanulószobákat építenek. A kétszintes, lapos tetejű étkezési kombinát új és modern színfoltja lesz a középiskolának — ezt a régi épülettel, üvege­zett légifolyosó köti majd ösz- sze. Bővül továbbá a kollégium is: több lesz a férőhely. Az íSt kola épületéből végre elkerül­het a konyha, s helyébe poli­technikai termeket rendezhe­tünk be. A nyolcmillió forin­tos iskolabővítést még ebben az évben megkezdik. ■ — Mikor ebédelhetnek a diákok az új ebédlőben? — Reméljük, legkésőbb — 1971 -re. Rada Aladár Hó után mennydörgés Bolondos napon bolondos idő? Felfoghatjuk így is. Számunkra egy a lényeg: tegnap délután igazi ta­vaszi zápor zúdult a nyakunkba. Sőt, mi több, villám- lőtt és menny­dörgőit is. Április elseje ily módon meghozta — re­méljük nemcsak tréfából — a ta­vaszt. Egy-két nappal ezelőtt még fáz­tunk, vasárnapra virradóra a fővá­rosra még hó hul­lott. A természet még semmi jelét nem adta annak, hogy nyitányra készül. Most vég­re elért minket is a délnyugati szél­lel érkező meleg, páradús légáram­lás. A csapadék ugyan nem hiány­zik, tovább hát­ráltatja a mező- gazdasági mun­kák igazi startját, de legalább meg­hozta a kelleme­sebb időjárást. Mire számítha­tunk? Arra, hogy áp-y rilis első bolon­dos napja nem­csak játszik, de bejelentkezésé­hez híven valódi tavaszi hónapot is hoz. más nem történik is, de leg­alább hozzásegíti Washingtont az arab álláspont behatóbb megismeréséhez és bizonyos szempontból már az is ered­ménynek számít A kairói Al Ahram keddi számának jelentése szerint az ENSZ eljuttatta az egyiptomi külügyminisztériumhoz azt a három dokumentumot, amely­nek az alapján a négy nagy­hatalom képviselői megtár­gyalják a közel-keleti helyzet megoldásának lehetőségeit. Az egyik dokumentum a Bizton­sági Tanács ismeretes közel- keleti- határozatának végrehaj­tására vonatkozó időrendi ja­vaslat, amelyet a Szovjetunió állított össze. A másik az Egye­sült Államok munkajavaslata, és végül a harmadik a fran­cia javaslat. Az amerikai külügyminisz­térium egyelőre nem nyilatko­zott az izraeli kormány állás­pontjáról, amellyel az nyíltan szembehelyezkedett a négyha­talmi tárgyalások gondolatá­val. Amerikai részről már ko­rábban jelezték, hogy Wa­shington végül is hajlandó tá­mogatni a tárgyalás tervét, s bár Eban izraeli külügymi­niszter washingtoni látogatá­sán már ismertette Tel Aviv álláspontját, Washington kész­nek nyilatkozott az érdemi megbeszélések megkezdésére. Egyes sajtóértesülések szerint a Szovjetunió, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Fran­ciaország ENSZ-képviselői csütörtökön ülnek össze első ízben a New York-i francia ENSZ-misszió épületében a (Folytatás a 2. oldalon.) w . ,______* . -a Var ható időjárás Változóan f !hős, idő, több­felé futó esővel, záporesővel. Elénk, több helyen megerő­södő északnyugati, északi szél. Az évszaknak megfelelő hő­mérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9—14 fok között. Vacsora Algírban Podgornij Algériából Marokkóba érkezett Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke algériai hivatalos látogatása során hét­fő este vacsorát adott Huari Bumedien, az Algériai Forra­dalmi Tanács és miniszterta­nács elnökének tiszteletére. A vacsorán, amelyen meleg, ba­ráti hangulat uralkodott, Pod- gomij és Bumedien beszédet mondott. Podgornij hangsúlyozta: az algériai dolgozókkal történt találkozók még jobban meg­győzték arról, hogy Algéria népe támogatja párt- és álla­mi vezetőinek következetes aiitiimperialista politikáját, amelynek célja az országnak a maga választotta szocialista úton való vezetése. — Á Szovjetunió és Algéria álláspontja számos kérdésben (Folytatás a 2. oldalon) WASHINGTON Gyászszertartás - tárgyalásokkal A köznapi életben is úgy van: ha rég nem látott roko­nok, ismerősök és barátok ösz- szegyülekeznelc közös hozzá­tartozójuk koporsója körül, a gyászszertartás, az utolsó útra kísérés folyamatában nemcsak a halottról esik szó, hanem el­beszélgetnek sok minden más­ról is. S így van ez az úgyne­vezett „magas politikában” úgyszintén, Eisenhower rava­tala körül államférfiak és po­litikusok sokasága gyűlt össze, hogy lerója utolsó kegyeletét a volt elnök, a második világ­háború egyik fő hadvezére előtt, ám természetes, hogy ezenközben a politikusok és államférfiak megragadták vá­ratlan, előre nem tervezett ta­nácskozásuk alkalmat arra is, hogy egyéb, aktuális témákról ugyancsak beszélgessenek. Nixon elnök valamennyi Washingtonba érkezett ál­lamfővel ás politikussal tárgyalt. A hírügynökségek kiemelik, hogy például Kuznyecov szov­jet külügyminiszter-helyettes­sel és Csujkov marsallal fel­tűnően hosszú ideig beszélge­tett, s aligha tévedünk, ha úgy véljük, hogy ez a beszélgetés is része volt az év későbbi fe­lére tervezett szovjet—ameri­kai párbeszéd előkészítésének. Európai szövetségeseit — De Gaulle elnököt, Kiesinger kan­cellárt, Rumor miniszterelnö­köt és másokat — ugyan nem­rég kereste fel első külföldi, s mindjárt Európába irányuló útján az USA elnöke, de nyil­vánvaló, hogy az azóta eltelt hetek eseményei most újabb tárgyalnivaló témákat tarto­gattak számukra. Ugyanakkor az sem vitatha­tó, hogy bár mind az ameri­kai, mind a nyugat-európai közvélemény jónéven vette Nixontól, hogy első hivatalos külföldi útjra Európába veze­tett, mégis, most már — első­sorban az Egyesült Államok­ban — egyre türelmetlenebbül követelik Nixontól: tegyen végre valamit a vietnami probléma rendezése érdeké­ben. Nemcsak a háborútól megcsömörlött amerikai köz- vélmény, de jószerével az (Folytatás a 2. oldalon.) LONDON ÁTNYÚJTOTTÁK A BUDAPESTI FELHÍVÁST Varsányi György, a Magyar Népköztársaság londoni ideig­lenes ügyvivője kedden az angol külügy- és nemzetkö­zösségi minisztériumban láto­gatást tett Goronwy Roberts államminiszternél és kormá­nya utasítására, valamint a Varsói Szerződés tagállamai­nak megbízásából átnyújtotta neki a Varsói Szerződés tag­államainak az európai orszá­gokhoz intézett felhívását, amelyet a politikai tanácskozó testület 1969. március 17-én Budapesten adott ki. Mint je­lentettük, a felhívás felszólít­ja az európai kormányokat: készítsék elő és hívják össze az európai béke- és biztonsági értekezletet. A magyar ügyvi­vő hasonlóképpen átadta a felhívás szövegét az ír Köz- társaság londoni nagykövetsé­gén és Málta londoni főbiz­tosságán. Az Apollo 10 utasai Cape Kennedy- ből megérkezett a rádiófoto a má-t jusban induló Apollo 10. legény­ségéről. Képünkön (balról jobbra): Thomas Stafford, John Young és Eugene Cérnán. Stafford és Cér­nán lesznek a Holdat néhány ki­lométerre megkö­zelítő úgynevezett Lunar Module (teknőc) utasai. .nélkülünk csendes a határ“ Külföldi gépekhez — hazai hozzávaló Alknirésaeli: 20 dókától ISO kilói«/ Nem is jönne rosszul sok­szor egy kis csend: a termé­szet nyugalmánál nincsen megnyugtatóbb. Csakhogy ép­pen a szép tavasz beköszöntő­vel sürget az idő, meg kell te­ÉBRED A SZŐLŐ KEPES TUDÓSÍTÁS ÜJHARTYÁNBÓL A 8. OLDALON. remteni a feltételeit a kenyér­adó, gazdag aratásnak. Ezér; van más értelme, hangulati annak a fél mondatnak, ami: a Fest megyei Mezőgazdaság Gépjavító Vállalat vezetői fo­galmaztak többek között: „Nélkülünk csendes a határ.’ Mit is jelent ez? — Valamennyi külföldről vásárolt erőgéphez — a Zetor- tól az SZ—80-asig — mi ké­szítjük a különböző, javítás­hoz való alkatrészeket. Gon­dolom, ez nem apróság. Jófor­mán nincs olyan masina, amely ne igényelné a mi köz­reműködésünket. — Hány traktorról lehet szó? — Több ezerről. A pontos statisztikát nem ismerjük. Azt azonban tudjuk, hogy öt­ezer féle alkatrészt készítünk hozzájuk. — A legkisebb? — Húszdekás. — A legnagyobb? — Egy mázsa nyolcvan ki­lós. Az utóbbi azért ilyen sú­lyos, mert a monstrum lánc­talpasokhoz való lánckocsi. — Minden kérést tudomá­sul vettek? — A rendeléseknek eleget tettünk. Ha valamiből mégis hiány lenne — ha nem is a mi hibánk — segíteni igyek­szünk, mert ez nálunk már eltörölhetetlen hagyomány. — t. gy. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom